TWU_2013.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "TWU_2013.indd"

Препис

1 Wilo-Sub TWU 3" 4" Възможни са технически изменения без предупреждение! 1

2 2

3 Съдържание 1. Обща информация Безопасност Tранспорт и междинно съхранение Описание на продукта и аксесоарите Информация за продукта Описание и работа Монтаж Пуск Обслужване Проблеми, причини и отстраняване Резервни части

4 1. Обща информация Инсталиране и сервиз само от квалифициран персонал! Спазвайте стриктно тази инструкция! 2. Безопасност Тази инструкция съдържа важни изисквания за безопасност, които трябва да се спазват при монтажа и работата на помпата. Тази инструкция предварително да се изучи от монтажника и оператора на помпата. Да се спазват общите изисквания за безопасност и изискванията, означени със съответни символи за опасност Символи за опасност, използвани в инструкцията Предупреждения за опасност, чието пренебрегване може да доведе до нараняване на хора: Опасно високо електрическо напрежение: Забележка: Сигнални думи: Особено опасна ситуация. Неспазването на предписанията води до смърт или много сериозни наранявания. Опасност от повреда на помпата/помпената система и загуба на основни функции, при пренебрагване на инструкциите за безопасност: 2.2. Обучение на персонала Персоналът, инсталиращ помпата, трябва да има необходимата за това квалификация. 2.3 Рискове при неспазване на изискванията за безопасност Неспазването на изискванията за безопасност може да доведе до нараняване на хора, повреда на помпата и помпената система. Неспазването на изискванията за безопасност прави невалидни рекламациите за повреди и щети. 4

5 Възможни повреди и щети при неспазване на изискванията за безопасност: Загуба на основни функции на помпата и помпената система Нараняване или бактериално заразяване на хора Повреда на имущество Изисквания за безопасност към оператора Да спазва действащите норми за безопасност. Да спазва електротехническите изисквания за безопасност. Да спазва изискванията на VDE (Германска асоциация на електроинженерите) и местните норми за безопасност Безопасност при монтаж и инспекция Операторът да се увери, че всички инспекционни и монтажни дейности се извършват от специалисти, познаващи тази инструкция. Всички работи по помпата и помпената система да се извършват при изключена и обезопасена система Неоторизирана модификация и неоригинални резервни части Техническите изменения на помпата и помпената система да се извършват само със съгласието на производителя. Използването на оригинални резервни части осигурява безопасността. Неоторизирани технически изменения правят невалидни рекламациите за повреди и щети Неразрешен режим на работа Работната безопасност на доставената помпа или помпена система е гарантирана само ако се използват в съответствие с параграф 1 на инструкцията. Граничните стойности, дадени в каталога или в таблиците с данни, никога не трябва да се нарушават. 3. Транспорт и междинно съхранение При доставката на продукта проверете за повреди при транспорта. Ако установите повреда, следвайте рутинната процедура с транспортната фирма. При транспорт и съхранение помпата да се предпазва от влага, замръзване и механични повреди. Съхранение в хоризонтално положение. 4. Описание на продукта и аксесоарите Помпите WILO-Sub TWU 3 и TWU 4 са подходящи за изпомпване на чиста или леко замърсена вода без дълговлакнести и абразивни примеси. Те се използват: за сондажни отвори и дълбоки кладенци; за изпомпване и водоснабдяване: 1. За питейни нужди в сградното водоснабдяване. 2. За селскостопански нужди (напояване и други). 3. За промишлени цели (повишаване на налягането и др.). 5

6 Помпите се монтират само потопени, както вертикално, така и хоризонтално. Опасност от повреда! Изпомпването на недопустими флуиди може да доведе до повреда на помпата. Помпите не са подходящи за вода с твърди влакнести примеси и за запалителни течности, както и за монтаж във взривоопасни зони. 5. Информация за продукта 5.1. Обозначение Пример TWU 4 WILO-Sub TWU4-0211EM Потопяема помпа Минимален диаметър: Диаметър на сондажа: 4" = 100 mm Диаметър на мотора: макс. 96 mm Диаметър на помпата: макс. 98 mm 02 Номинален дебит (m 3 /h) 11 Брой степени ЕМ ЕМ = променлив ток ~230 V, 50 Hz с кондензатор EMSC = променлив ток ~230 V, 50 Hz с допълнителен пусков кондензатор DM = Трифазен ток 3~400 V, 50 Hz 5.2. Технически данни Параметър TWU 4 TWU 3 Допустими примеси Пясък макс. 50 g/m 3 Пясък макс. 40 g/m 3 Захранващо напрежение 1~230 V; 3~400 V 1~230 V; 3~400 V Честота на тока 50 Hz 50 Hz; 60 Hz Клас на защита IP 68 IP 58 Максимален дебит 24 m 3 /h 2,6 m 3 /h Максмален напор 300 m 125 m Присъединяване 1" до 2" в зависимост от типа 1" Допустима температура на флуида +3 до + 30 о С +3 до + 40 о С Максимална дълбочина на потапяне 200 m 60 m Максимален брой включвания 20/h 20/h 5.3. Обем на доставката (TWU 4) Само помпа Потопяема помпа със: 6

7 Монофазен мотор (версия EMSC и с пусков кондензатор) Табло за управление и защита на мотора (кондензатор според модела) 1,5 m, 2,5 m, или 4,5 m захранващ кабел 4 х 1,5 mm 2 Термична защита на мотора и прекъсвач Plug & Pump (включи и помпай) вариант със: Монофазен мотор Табло за управление и защита на мотора (кондензатор според модела) WILO Fluid Control 30 m кабел между помпата и таблото 30 m осигуряващ кабел Принадлежности (по заявка): Възвратен клапан Защита от работа на сухо (поплавък, или електрод) Табло WILO ER1 Кабел: като комплект (с щепсел) или на метър (без щепсел) Термосвиваеми муфи за удължаване на кабела Разширителен съд. 6. Описание и работа 6.1. Описание на помпата (фиг. 4) Позиция Описание 1 Потопяема помпа WILO-Sub TWU4, DM 2 Потопяем електрод (габарити) 3 Потопяем електрод долно ниво 4 Потопяем електрод горно ниво 5 Захранващ кабел 6 Динамично ниво (помпата работи) 7 Статично ниво (помпата не работи) 8 Табло ER (със защита от работа на сухо) 9 Букса за захранващ кабел 10 Пресостат с манометър 11 Разширителен съд 12 Спирателен кран 13 Възвратен клапан Напълно потопени многостъпални помпи с радиални или полуаксиални работни колела секционно изпълнение. Вграден възвратен клапан на изхода на помпата. Всички части, докосващи се до флуида, са от неръждаеми материали. 7

8 Неръждаем мотор, монофазно или трифазно изпълнение с херметично затворен статор за директен старт със самосмазващи се лагери. Моторът се охлажда от пренасяния флуид. Минимална скорост на флуида около мотора: 10 cm/sec. 7. Монтаж и електрическо свързване ОПАСНОСТ! Смъртоносна опасност! Неправилният монтаж и електрическо свързване може да са фатални. Eлектрическото свързване да се извърши от квалифициран електротехник, в съответствие с техническите изисквания. Да се спазват предписанията за предотвратяване на инциденти Монтаж Внимание! Опасност от повреда! Помпата може да бъде повредена, ако не е монтирана правилно. Внимание! Опасност от повреда! При монтаж в кладенец с голям диаметър или в резервоар, помпата да се комплектова с подходящ охлаждащ мантел, за да се осигури необходимото обтичане и охлаждане на мотора (фиг. 5). Капацитетът на сондажа трябва да отговаря на дебита на помпата. Помпата се спуска с макара и верига. Помпата не трябва да работи на сухо. Трябва да сте сигурни, че дори и в периоди на суша нивото на водата в сондажа е над горната част на помпата. Проверете дали диаметърът на сондажа позволява свободното преминаване на помпата до необходимата дълбочина. Никога не дърпайте помпата за захранващия кабел. Преди потопяването на помпата проверете свързването и изолацията на кабела. Помпата да бъде монтирана на минимум 0,3 m над дъното на сондажа (фиг. 4). Заводската табелка на помпата да бъде закрепена на достъпно място, за проверка на техническите данни. Преди потопяването изолационното съпротивление на мотора трябва да бъде мин. 2 M. При помпи TWU 4 с висок напор е препоръчително диаметърът на сондажа да е 6". Помпите се свързват с твърди или гъвкави тръби с номинален диаметър от 1" до 2" в зависимост от модела на помпата. При използване на гъвкави тръби помпата се осигурява с въже/верига от неръждаема стомана, с две намотки на въжето/веригата около помпата. Препоръчват се монтиране на допълнителен възвратен клапан след изхода на тръбопровода на нивото на терена и мерки против хидравлични удари. 8

9 На изхода на сондажа да се монтират последователно манометър и спирателен кран Eлектрическо свързване ОПАСНОСТ! Смъртоносна опасност! Неправилният монтаж и електрическо свързване може да са фатални. Eлектрическото свързване да се извърши от квалифициран електротехник, в съответствие с техническите изисквания. Проверете електрозахранването и напрежението. Кабелите да съответстват на техническите изисквания. Максималната допустима дължина на кабела, за дадено сечение, зависи от номиналния ток на мотора и допустимия пад на напрежението. Максималните дължини на кабели са дадени в следващите таблици: Maксимални дължини на кабели (ток при директен старт) TWU 4: Напрежение Moтор Cечение на проводниците [mm 2 ] [kw] 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 0, , EM / EMSC 0, ~230 V 0, Hz 1, , , , , , , DM 1, ~400 V 2, Hz 3, , , , , Тегло на кабела (kg/m) 0,2 0,25 0,3 0,4 0,65 0,85 9

10 Maксимални дължини на кабели (ток при директен старт) TWU 3: Напрежение EM 1~220/230 V 50/60 Hz DM 3~380/400 V 50/60 Hz Moтор Cечение на проводниците [mm 2 ] [kw] 4x1 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 0, , , , , , , Тегло на кабела (kg/m) 0,2 0,25 0,3 0,4 0,65 TWU 4: 1 ~ 230 V, 50 Hz, версия ЕМ (фиг. 1) Мощност Ток 230 V Работен кондензатор kw A μf 0,37 3,2 16 0,55 4,3 20 0,75 5,3 30 1,1 7,8 40 1,5 9,9 50 2,2 14,9 75 TWU 4: 1 ~ 230 V, 50 Hz, версия EMSC (фиг. 2) Мощност Ток 230 V Пусков кондензатор Работен кондензатор kw A μf μf 0,37 3,7 48 0,55 5,7 65 0,75 6,9 95 1,1 8, ,5 11, ,2 15,

11 TWU 4: 3 ~ 400 V, 50 Hz (фиг. 3) Мощност Ток 400 V kw A 0,37 1,3 0,55 1,7 0,75 2,2 1,1 3,2 1,5 4,0 2,2 5,9 3,0 7,8 3,7 9,1 4,0 10,0 5,5 13,7 7,5 18,0 TWU 3: 1 ~ 230 V, 50 Hz, версия ЕМ Мощност Ток при 230 V Кондензатор Постоянен 50 Hz Постоянен 50 Hz Стартов kw кс A μf μf μf 0,37 0,5 3, ,5 0,55 0,75 4, ,75 1,0 5, TWU 3: 3 ~ 380 V 400 V 415 V: 50 Hz 3 ~ 400 V 460 V 415 V: 60 Hz Мощност Ток при 400 V kw кс A 0,37 0,5 2,0 0,55 0,75 2,1 0,75 1,0 2,5 1,1 1,5 3,2 Свързване (идентифициране на жилата) (фиг. 1-3) а b c d черен син / сив кафяв зелен / жълт 11

12 ВНИМАНИЕ: Опасност от повреда! Моторът може да се повреди, ако не е свързан правилно. Не отделяйте кабела между таблото и помпата. Таблото съдържа необходимите кондензатори (само за версии EM и EMSC) Осигурете заземяване. Необходима е защита на мотора чрез термичен или магнитен щекер (съществува при монофазните мотори, трябва да се осигури за трифазните). 8. Пуск 8.1. Проверка на посоката на въртене (само за трифазни мотори) За целта е достатъчно да проверите налягането на водата в напорната тръба при включена помпа. Забележка: Ако помпата се върти в погрешна посока, дебитът намалява. Ако посоката на въртене е погрешна, разменете местата в таблото на два от фазовите проводника Пуск ВНИМАНИЕ: Опасност от повреда на механичното уплътнение. Никога не оставяйте помпата да работи на сухо, дори и за кратко време! Проверете още веднъж електрическите връзки, защитата и бушоните. Проверете консумирания ток фаза по фаза и го сравнете с данните от табелката. Никога не надвишавайте номиналния ток In на мотора, посочен на табелката. Проверете напрежението при работещ мотор. Допустимо отклонение ± 10%. Продухайте напорната страна за избягване на хидравлични удари при пуск. За целта при първоначалния пуск отворете спирателния кран наполовина. Не оставяйте помпата да работи повече от две минути при затворен спирателен кран Температура на флуида (TWU 4): Температура на водата Работете при следните (%) от номиналния ток от 0,37 kw до 5,5 kw 35 C 95 % 40 C 95 % 45 C 90 % 50 C 80 % 55 C 70 % 12

13 8.4. Температура на флуида (TWU 3): Температура на водата Работете при следните (%) от номиналния ток от 0,37 kw до 5,5 kw Между 40 C и 50 C 90 % Забележка: Не използвайте моторите при температури на флуида над 55 С. 9. Обслужване Обслужването и ремонтите да се извършват само от квалифициран персонал. ОПАСНОСТ! Смъртна опасност! При работа с електрически уреди съществува риск от токов удар. При обслужване и ремонт изключете и обезопасете електрозахранването. Повреден кабел да се ремонтира само от квалифициран специалист! Забележка: Не се изисква техническо обслужване 13

14 10. Проблеми, причини и отстраняване Проблем Причина Отстраняване Помпата не тръгва Помпата тръгва, но не изпомпва Нисък дебит Помпата се включва много често Неправилно напрежение или пад на напрежението Прекъснат кабел Задейства се защитата на мотора Помпата се включва прекалено често Няма вода или прекалено ниско ниво на водата Запушен филтър на входа Погрешна посока на въртене (трифазен мотор) Много малка разлика между налягането на включване и на изключване Неправилно поставени електроди Разширителният съд е прекалено малък или налягането на азота в него е ниско При необходимост потърсете сервиз на WILO. 11. Резервни части Резервни части могат да се поръчат на местния сервиз на WILO. Проверете напрежението при пуск. Ако сечението на кабела е прекалено малко, може да се получи пад на напрежението и помпата да не тръгне. Измерете съпротивленията на фазите, извадете помпата и проверете кабела Проверете настройката на тока за задействане на защитата и го сравнете с номиналния ток на мотора Намалете броя на стартовете, иначе рискувате да прегреете мотора Проверете нивото на водата. Гарантирайте поне 0,20 m над смукателния отвор. Обезвъздушете помпата Извадете помпата и почистете филтъра Разменете два фазови проводника на таблото Увеличете разликата Коригирайте разстоянието между електродите, така че да гарантирате пауза между периодите на работа и покой на помпата Проверете и регулирайте налягането на включване и изключване. Проверете налягането на азота в съда. Сменете съда с по-голям или сложете още един съд. 14

15 15

16 Централен офис Вило България ЕООД София 1125 бул. Г. М. Димитров 54, ет. 3 Тел.: Факс: Сервизен отдел: 16

НЕРЪЖДАЕМИ ЛАМАРИНИ, ПРОФИЛИ, ТРЪБИ, ФИТИНГИ, ВиК, ОТОПЛЕНИЕ Централен офис: София 1225, ул. Нешо Бончев 32 Тел.: /24, /77 Факс:

НЕРЪЖДАЕМИ ЛАМАРИНИ, ПРОФИЛИ, ТРЪБИ, ФИТИНГИ, ВиК, ОТОПЛЕНИЕ Централен офис: София 1225, ул. Нешо Бончев 32 Тел.: /24, /77 Факс: Нормално засмукваща помпа за битово водоснабдяване с месингово работно колело. Температура на флуида до 60 С. Макс. дълбочина на засмукване 8 м. Макс. работно налягане 6,5 бара. Wilo-HiPeri HiPeri 1-4

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8 H[m] Wilo-EMU Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU 8 4 4 1 2 3 5 1 2 3 Q [l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m]

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10... 24 H[m] Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m] 480 400 320 240 160 80 Wilo-EMU 10...24 0 5 10 15 20 30 4050 100 300Q[l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-Drain STS 40 H[m] Wilo-Drain STS

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-Drain STS 40 H[m] Wilo-Drain STS Описание на серията: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Конструкция Потопяема канализационна помпа Приложение За изпомпване на силно замърсени флуиди от: Жилищни

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Инструкция за монтаж и експлоатация PEDROLLO - Системи за жилищно водоснабдяване Модели : H-JSW, H-JCR, H-PK, H-PLURIJET, H-2CP, H-PQ 1

Инструкция за монтаж и експлоатация PEDROLLO - Системи за жилищно водоснабдяване Модели : H-JSW, H-JCR, H-PK, H-PLURIJET, H-2CP, H-PQ 1 PEDROLLO - Системи за жилищно водоснабдяване Модели : H-JSW, H-JCR, H-PK, H-PLURIJET, H-2CP, H-PQ 1 1. Общи положения 1.1 Предназначение Заедно с различните модели помпи за битово водоснабдяване, Pedrollo

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

om_sc_fire_jockey_ _ed01__1312_bg.book

om_sc_fire_jockey_ _ed01__1312_bg.book Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey bg Инструкция за монтаж и експлоатация 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Инструкция 1 Обща за информация монтаж и експлоатация 1.1 За този

Подробно

GPI Document

GPI Document Кол. 1 DDE 6-10 Продуктов номер: 97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. SMART Digital DDE е компактна мембранна дозираща помпа със задвижване

Подробно

NG

NG Конструкция Моноблокови самозасмукващи струйни помпи с вграден ежектор. Приложения За изпомпване на вода от кладенци. За покачване на налягането при централна водоснабдителна система с ниско налягане (да

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. 22.3.209 г. ALPHA3 32-60 80 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 9937964 Високоефективна циркулационни помпа с потопен ротор за циркулация на течности

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. 1 23.2.2019 г. Описание SEG.40.12.E.2.50B Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 96878510 Несамозасмукваща едностъпална центробежна помпа с хоризонтален

Подробно

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със сух ротор. Изпълнение като едностъпална нисконапорна центробежна помпа с фланцово присъединяване

Подробно

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в СЕРИЯ Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в битови и промишлени инсталации, изгарящи гориво с различен вискозитет - от 7 до 60 E при 50 C. Горелките

Подробно

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл СЕРИЯ Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отоплението на дома. Серията включва 10 модела с мощност от 12 до 240 kw. Всички горелки са изработени

Подробно

Close Coupled Centrifugal Pumps

Close Coupled Centrifugal Pumps N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция,

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / H[m] Описание на серията: Wilo-Economy MHI Wilo-Economy-MHI 50 Hz

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / H[m] Описание на серията: Wilo-Economy MHI Wilo-Economy-MHI 50 Hz H[m] Описание на серията: Wilo-Economy Wilo-Economy- 50 Hz 60 50 40 30 00 0 400 800 1600 10 0 0 3 4 5 6 7 8 10 0 Q[m³/h] Характеристики съгласно ISO 9906, клас Конструкция Нормалнозасмукваща многостъпална

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно