РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СИЛИСТРА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА ГРИП И ОРЗ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ( ) (утвърден със Заповед РД

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СИЛИСТРА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА ГРИП И ОРЗ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ( ) (утвърден със Заповед РД"

Препис

1

2 РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СИЛИСТРА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА ГРИП И ОРЗ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ( ) (утвърден със Заповед РД / г. на директора на РЗИ-Силистра) I. ЦЕЛ Проследяване динамиката на епидемичния процес от ОРЗ, Грип и ТОРЗ за своевременно установяване на началото и края на грипна епидемия, определяне обхвата на епидемията, оценка на тежестта на протичането й, определяне на мерки за ограничаване епидемичното разпространение и намаляване на заболеваемостта и смъртността. II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Своевременно установяване на повишена заболеваемост (обща и по възрастови групи), установяване циркулация на грипни вируси чрез вирусна детекция, идентифициране на групите от населението с най-голям риск от усложнения, определяне набора от предепидемични и противоепидемични мерки, осигуряване на достоверна и актуална информация за обществеността и заинтересованите институции. III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 1.Със заповед на директора на РЗИ-Силистра определяне на амбулаториите за първична медицинска помощ, които да провеждат сентинелния надзор на Грип и ОРЗ на наблюдаваното население по възрастови групи (0-4, 5-14, 15-29, и 65+), въз основа на 10% извадка от населението на областния град, в съответствие с дефиницията за случай на Грип и ОРЗ, посочени в Наредба 21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните заболявания, при включване на точно определени диагнози от клас Х (болести на дихателната система) на МКБ-Х ревизия: остър назофарингит (J00), остър фарингит (J02), остър ларингит и трахеит (J04), остри инфекции на ГДП с множествена и неуточнена локализация (J06), Грип, предизвикан от идентифициран вирус (J10), Грип, неидентифициран вирус (J11), Остър бронхит (J20), Остър бронхиолит (J21) и Остра респираторна инфекция на долни дихателни пътища, неуточнена (J22). 2.Определяне на ЛЗБП, които ще въвеждат данни за случаи на ТОРЗ в модула за случайбазиран надзор, вкл. извършване на пробонабиране от пациенти с ТОРЗ за изследване в НРЛ Грип и ОРЗ, с диагностична цел. 3.Събиране и обобщаване на данните от РЗИ-ДНЗБ и въвеждане в Информационната система за събиране и анализ на данните за заболеваемостта от Грип и ОРЗ в област Силистра и оценка на ситуацията, спрямо заболеваемостта в страната. 4.Пробонабиране на носогърлени смивове от сентинелните амбулатории и изпращане на събраните проби за вирусна детекция в НРЛ Грип и ОРЗ, при спазване изискванията за 1

3 пробовземане, съхранение, съпроводително писмо и транспорт на Методическото указание за борба с Грип и ОРЗ, утвърдено със Заповед РД / г. на Министъра на здравеопазването. 5.Контрол на надзора на ТОРЗ в избраните ЛЗБП, потвърдени от МЗ и НЦЗПБ. 6.Информиране на МЗ и НЦЗПБ при обявяване и отмяна на грипна епидемия на територията на област Силистра (общо или по общини), както и за хода на епидемията, в случай на изключителна интензивност на епидемичния процес и клинична тежест на протичане с много усложнения и смъртни случаи. 7. Свикване на оперативния щаб за борба с Грип и ОРЗ, определяне на пакет от мерки и тяхното привеждане в изпълнение със заповед на директора на РЗИ-Силистра или на областния управител (при засегнати 2 или повече общини). IV. ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Теодора Начева, директор на РЗИ-Силистра ) ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Боряна Кочева, главен инспектор Д НЗБ, РЗИ-Силистра ) ПОСТОЯННИ ЧЛЕНОВЕ: д-р Даниела Костадинова, изпълнителен директор на МБАЛ-Силистра ( Д-р Енчо Василев, директор на ЦСМП-Силистра ( д-р Данчо Костадинов, управител на ДКЦ-Силистра ( д-р Стелияна Величкова, председател на РК на НСОПЛБ-Силистра ( Атанас Атанасов, директор на РЗОК-Силистра ( Габриела Миткова, началник на РУО-Силистра ( и , ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ (РАЗШИРЕН СЪСТАВ): д-р Богомил Бойчев, управител на МБАЛ-Тутракан ( д-р Константин Попов, управител на МБАЛ-Дулово ( Васил Славов, председател на РК на БЛС-Силистра 2

4 ( Димитър Кръстев, председател на РК на БФС-Силистра ( Кмет на община Силистра/зам.кмет Хуманитарни дейности ( Кмет на община Тутракан/зам.кмет Хуманитарни дейности ( Кмет на община Дулово/зам.кмет Хуманитарни дейности ( Кмет на община Главиница/зам.кмет Хуманитарни дейности ( Кмет на община Кайнарджа/зам.кмет Хуманитарни дейности ( Кмет на община Ситово/зам.кмет Хуманитарни дейности ( Кмет на община Алфатар/зам.кмет Хуманитарни дейности ( (В зависимост от обхвата на епидемията от сезонен грип, се провеждат заседания в разширен състав, с участие на допълнителни членове на Оперативния щаб) Заседанията се свикват от председателя на Оперативния щаб, а в негово отсъствие от зам.председателя. Уведомяването се извършва по електронна поща или телефон. Взетите решения се разпореждат със заповед на директора на РЗИ-Силистра. В случай, че епидемията от сезонен грип е обхванала две или повече общини в област Силистра, както и при оценка за бързо развитие, висока заболеваемост и тежко протичане председателят/зам.председателят на Оперативния щаб предлага на Областния управител да свика Областния съвет по епидемии и епизоотии. В тези случаи мерките се разпореждат със заповед на Областния управител. V.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 1.Организация на епидемиологичния надзор и контрол на Грип и ОРЗ ЛЗИБП, изпълняващи сентинелния надзор на Грип и ОРЗ, (АПМП-ИП, включени в заповедта на директора на РЗИ-Силистра) съобщават данни по възрастови групи за амбулаторните пациенти с ОРЗ и Грип по определените диагнози от МКБ, ежедневно (от до ) или ежеседмично (от до ), според сезона. Данните се съобщават по електронна поща или по телефон 3

5 2.Лабораторен надзор на Грип и ОРЗ пробонабиране и лабораторна идентификация на грипните вируси и други вируси причиняващи ОРЗ От ЛЗИБП, изпълняващи сентинелния надзор на Грип и ОРЗ, (АПМП-ИП, включени в заповедта на директора на РЗИ-Силистра) се събират носогърлени проби за детекция на грипни вируси. Пробите се събират от пациенти с типична или грипоподобна клинична картина, от различни възрастови групи, в общ обем проби на сезон (10 проби в началото на повишаваща се заболеваемост и 5-10 проби при епидемично разпространение на заболявания от Грип и ОРЗ). 3.Оценка на тежестта на развитие и на епидемичното разпространение на Грип и ОРЗ 3.1. От ЛЗБП (МБАЛ-Силистра, МБАЛ-Тутракан и МБАЛ-Дулово) се събират данни за хоспитализираните пациенти с усложнения след Грип (пневмонии, отити, енцефалити и др.) и за смъртните случаи с лабораторно доказана диагноза Грип и/или с развили се усложнения след Грип От ЛЗИБП включени в сентинелния надзор на Грип и ОРЗ (АПМП-ИП) се събират данни за амбулаторни пациенти с усложнения от грип (пневмонии, отити, енцефалити и др.) и за смъртните случаи с лабораторно доказана диагноза Грип и/или с развили се усложнения след Грип ЛЗБП, определени за провеждане на сентинелния надзор на ТОРЗ въвеждат в уеббазирания модул индивидуални данни за пациентите, извършват пробонабиране на клинични материали за диагностика и въвеждат получените данни от НРЛ Грип и ОРЗ в модула за случай-базиран надзор на ТОРЗ. 4.Здравно-хигиенни и общо профилактични мерки Прилагането на общите профилактични мерки има за цел да се ограничи разпространението на грипни и други респираторни вируси, забавяне хода на епидемията и нейната интензивност. В резултат на мерките е възможно да се намали общия брой болни, тежките форми на грип, да се снижи пиковата заболеваемост, смъртността и леталитета. Общите профилактични мерки включват: лична хигиена, сутрешен филтър в детските заведения, изолация на болните, проветряване на помещенията за сън, работа, учение и игра, намаляване струпване на хора в затворени помещения, лични предпазни средствамаски, етикет на кихане и кашляне и др. 5.Специфична профилактика и терапия Специфичната имунопрофилактика се постига с противогрипни ваксини. Съвременните протиовгрипни ваксини са 4-валентни и с антигенен състав, актуализиран за всеки сезон (два от тип А и два от тип В). Важно допълнение към специфичната профилактика на грипа са химиопрепаратите със специфично антивирусно действие, т.нар. инхибитори на невраминидазата - Oseltamivir phosphate(tamiflu) и Zanamivir (Relenza). Имат незабавно действие, след приема на първата доза. Терапевтичният ефект се проявява най-добре, когато са приложени в началото на заболяването, до часа от появата на първите симптоми. Популяризиране на специфичната профилактика на грипа и имунизиране с пневмококова ваксина на рискови групи от населението, особено на лицата над 65 год.възраст 4

6 Своевременно информиране на населението за реалните възможности за ваксинопрофилактика в изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 6.Противоепидемични мерки Текущото проследяване динамиката на заболеваемостта от Грип и ОРЗ и анализа на епидемичната ситуация са основание областният оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ да вземе решение за обявяване на грипна епидемия на територията на цялата област или в отделни общини/населени места. Директорът на РЗИ - председател на щаба, издава заповед и незабавно уведомява МЗ. 6.1.Мерки в периода на повишена заболеваемост от ОРЗ и Грип Строг сутрешен филтър в детските заведения от медицинските специалисти и учителите за недопускане на болни деца Откритите болни деца се връщат вкъщи Не се допускат на работа и заболелите лица от персонала Общо-хигиенни мерки (затопляне, проветряване, влажно забърсване с дезинфекционен разтвор Системен контрол от служителите в Д НЗБ и Д ОЗ за спазване на здравно-хигиенния и противоепидемичен режим в обектите с обществено предназначение 6.2.Мерки в периода на епидемична заболеваемост от ОРЗ и Грип Преустановяване на плановите консултации на бременни жени и кърмачета Преустановяване на всички профилактични прегледи и имунизации Прекратяване на плановите операции Преустановяване на свижданията в болничните лечебни заведения Стриктно спазване на противоепидемичния режим в болничните лечебни заведения, съгласно изискванията на Наредба 3/2013г. за утвърждаване на МС за превенция и контрол на ВБИ Готовност за разстановка в болничните лечебни заведения, с цел разширяване на легловия капацитет на вътрешните/детските отделения, в отговор на повишената потребност от приемането на насочени пациенти с Грип и/или усложнения Готовност на ОПЛ да увеличат часовете за домашни посещения в работния си график, за обслужване на болни от грип в дома, особено за пациентите с най-висок риск от заболяване и усложнения Осигуреност на аптечната мрежа с медикаменти с повишено търсене (антипиретици, аналгетици, антивирусни препарати, антибиотици и др.) Стриктно спазване на общо-хигиенните мерки в детски, учебни и социални заведения (затопляне, проветряване, влажно забърсване с дезинфекционен разтвор) Прекратяване на учебни занятия в учебните заведения като крайна мярка, след мотивирано предложение на директора на РЗИ до директора на РУО, след обсъждане в оперативния щаб и становище, че временното спиране на учебни занятия ще има положителен ефект върху развитието на епидемията. При взето решение за 5

7 прекратяване на учебни занятия органите на ДЗК предписват тази мярка на определените учебни заведения, в съответствие с изискванията на чл. 63 (2) от Закона за здравето и чл. 105 (5) от Закона за предучилищно и училищно образование 7.Мерки спрямо елементите на епидемичния процес 7.1.Мерки спрямо болните (източник на заболяване) Болните с леки и средно тежки форми на грип се изолират в домашни условия Болните с тежки форми на грип и усложнения, както и повишен риск от усложнения на придружаващи заболявания се изолират в болнични лечебни заведения Болните от грип медицински специалисти не се допускат на работа 7.2.Мерки спрямо контактните (възприемчиво население) Контактните с риск от тежко протичане или усложнения и обостряне на придружаващи заболявания ограничават контактите си социални, пътувания и др., използват лични предпазни средства (маски), спазват общо хигиенни правила и провеждат постекспозиционна профилактика с антивирусни препарати, назначени от лекар 7.3.Мерки по отношение на външната среда, касаещи механизма на предаване Ограничаване на пътуванията лични и служебни Ограничаване на посещенията на външни лица в затворени колективи (социални, детски, учебни, лечебни и здравни заведения) Сутрешен филтър в детски и учебни заведения от медицинските специалисти и учителите Дезинфекционни и хигиенни мерки редовно миене на ръцете, ползване на дезинфектанти за ръце, съдържащи алкохол, етикет на кихане и кашляне (респираторен етикет), лични предпазни средства (маски) в обществен транспорт, магазини, заведения за обществено хранене и др. обслужващи институции 8.Информиране на населението Своевременно и точно информиране на населението за развитието на заболеваемостта и епидемичното разпространение на Грип и ОРЗ, чрез сайта на РЗИ-Силистра и местните медии. Препоръки към различни групи от населението за ограничаване участие или присъствие в масови събития и обществени мероприятия (културни, спортни и др.), вкл. за мерките по т.7. Изготвил: Д-р Теодора Начева 6

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК УТВЪРДИЛ: (П) Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директо

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК УТВЪРДИЛ: (П) Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директо РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК УТВЪРДИЛ: (П) Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник КЛАРА БУДИНОВА Главен секретар на РЗИ

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: /П/ Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник Д-Р ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИД директор дирекция НЗБ Заповед РД 04 85/12.07.2017 г. СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 28-ма

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: /П/ Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26-та седмица (25.06.2018 г. 01.07.2018 г.) Епидемична обстановка в Пернишка област През 26 седмица на 2018 г. са регистрирани

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ:/П/ Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник Д-Р ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИД директор дирекция НЗБ Заповед РД 04 127/30.10.2017 г. СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 46-та

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 12-та седмица (19.03.2018 г. 25.03.2018 г.) Епидемична обстановка в Пернишка област През 12 седмица на 2018 г. са

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА Приложение ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП 2019-2022 г. І. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВКА. А. Значение на проблема. Ежегодните грипни епидемии са признати като един

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2018 Г. Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2018 г. 1022,74%000 (1163 болни) е по - висо

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2018 Г. Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2018 г. 1022,74%000 (1163 болни) е по - висо АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2018 Г. Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2018 г. 1022,74%000 (1163 болни) е по - висока спрямо предходната година 667,46%000 (759 болни)

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ПРОЕКТ НАРЕДБА 201 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане

Подробно

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 15 февруари ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ГРИП ИЛИ НАСТИНКА Симптомите на грипа са причина да се обадите на лекар, защото това заболяване е опасно заради усложненията си. Настинките обикновено протичат

Подробно

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Управител: инж. Димитър Авджиев Предмет на дейност: Извършване на тролейбусен и автобусен превоз на пътници в Община Стара Загора. Адрес: кв."индустриален", Тролейбусно

Подробно

S.Staneva

S.Staneva Епидемиологични особености на листериозата в България Станева, Св., Константинов, Р., Христова, И., Кунчев, А. Медицински университет Варна, НЦЗПБ, МЗ Листериозата е инфекция с множествен механизъм на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2017 Г. Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2017 г. 657,70%000 (759 болни) е по - ниска

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2017 Г. Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2017 г. 657,70%000 (759 болни) е по - ниска АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2017 Г. Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2017 г. 657,70%000 (759 болни) е по - ниска спрямо предходната година 986,12%000 (1138 болни) и

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразн МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система Раздел I Общи положения

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Републ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Републ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. и доп.,

Подробно

Местен координационен офис по ХИВ/СПИН - Община СТАРА ЗАГОРА

Местен координационен офис по ХИВ/СПИН - Община СТАРА ЗАГОРА Община Стара Загора д-р Николай Червенски, общински програмен мениджър Адрес: бул."руски" 36, ет.2, ст.207, тел./факс (042) 614 823, GSM 0885 090972 Еmail: lac_starazagora@mail.bol.bg Местният координационен

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Microsoft Word - Otch doc

Microsoft Word - Otch doc УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ 372 ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНО ЗАВЕДЕНИЕ (БОЛНИЦА, КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, КАБИНЕТ, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, АМБУЛАТОРИЯ) (ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2011 г.)

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106

Подробно

АНАЛИЗ НА ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 г. Изготвен от служители на отдел Празитология и тропическа медицина, НЦЗПБ: Доц. д-р Искра Райнова

АНАЛИЗ НА ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 г. Изготвен от служители на отдел Празитология и тропическа медицина, НЦЗПБ: Доц. д-р Искра Райнова АНАЛИЗ НА ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 г. Изготвен от служители на отдел Празитология и тропическа медицина, НЦЗПБ: Доц. д-р Искра Райнова, доц. д-р Румен Харизанов, доц. Нина Цветкова, д-р

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Plan 09-11

Plan 09-11 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за периода 2009-2011 Стратегическа цел І. Профилактика на болестите и превенция на риска за здравето с акцент върху детско здравеопазване, социално-значими заболявания, заболявания и фактори,

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно