ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E"

Препис

1 ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 08 Брой Issue ANNUAL OF TE UNIVERSITY OF ARCITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: г. Приета:..07 г. НОМОГРАМИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА СИМЕТРИЧНИ ДВОЙНО Т-ОБРАЗНИ СТОМАНОБЕТОННИ СЕЧЕНИЯ С РАЗПРЕДЕЛЕНА АРМИРОВКА, ПОДЛОЖЕНИ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ОГЪВАЩ МОМЕНТ И ОСОВА СИЛА ПО ЕВРОКОД В. Янчев Ключови думи: номограми, деформации, напрежения РЕЗЮМЕ За решаване на поставената задача е приета правоъгълна работна диаграма на бетона и работна диаграма на армировъчната стомана билинейна с хоризонтален горен клон. При тези работни диаграми са изведени зависимости за определяне на носещата способност на симетрични двойно T-образни стоманобетонни сечения, подложени на действието на огъващ момент и осова сила по Еврокод при симетрична армировка. Армировката е разпределена по равно във всеки от поясите и в стеблото. За да се постигне икономично решение цялата вложена армировка, включително и равномерно разпределената армировка в стеблото, е отчетена в изразите m и n за всяка от разглежданите прави на деформирано състояние. На базата на тези зависимости са разработени номограми за оразмеряване на разглеждания тип сечения при различни класове бетон, стомана клас В00 и при фиксирани стойности на, B b b и. За да се покаже работата с номограмите, е разгледан конкретен пример. Владимир Янчев, доц. д-р инж., кат. Масивни конструкции, УАСГ, бул. Хр. Смирненски, 046 София, 79

2 . Въведение Стоманобетонните елементи със симетрично двойно T-образно напречно сечение се срещат често в строителната практика. Задачата за оразмеряване се състои в избиране на такава деформирана равнина на сечението, при която да бъдат изпълнени условията на равновесие фиг.. N NR M M R, () където N и M са изчислителните разрезни усилия от външни въздействия при различни комбинации на натоварване, а N R и M R са нормална сила и момент на носимоспособност, които съответстват на избраната деформирана равнина на сечението. Фиг.. Симетрично двойно T-образно сечение Приета е правоъгълната работна диаграма на бетона от []. Работната диаграма на армировъчната стомана е приета билинейна с хоризонтален горен клон, без да се ограничава деформацията на стоманата []. Въведени са бездименсионните величини: m M b c N n b c b B b As, y b c z Z, () където M е изчислителна стойност на огъващия момент в сечението в N.mm N изчислителна стойност на нормалната сила (опън или натиск) в разглежданото сечение, N c изчислителна стойност на цилиндричната якост на натиск на бетона, MPa y изчислителна стойност на границата на провлачане на стоманата, MPa b,, b, геометрични размери на симетричното двойно T-образно сечение, mm A s, площ на напречното сечение на цялата армировка в сечението, mm физико-механичен коефициент на армиране Z бездименсионна стойност на координатата z. Въведени са още следните означения: 80

3 s деформация на опънатата, по-силно опънатата или по-слабо натиснатата поясна армировка s деформация на натиснатата, по-силно натиснатата или по-слабо опънатата поясна армировка c деформация на натиснатия или по-силно натиснатия ръб на сечението s напрежение в опънатата, по-силно опънатата или по-слабо натиснатата поясна армировка, MPa напрежение в натиснатата, по-силно натиснатата или по-слабо опънатата s поясна армировка, MPa относителна височина на натисковата зона, съответстваща на разглежданата гранична права на деформациите s напрежение в разпределената армировка с координата Z, зависещо от разглежданата гранична права на деформациите, MPa Z стойност на бездименсионната координата Z, която съответства на достигане на натисково напрежение y в разпределената армировка в стеблото Z стойност на бездименсионната координата Z, която съответства на достигане на опънно напрежение в разпределената армировка в стеблото, равно на y, разстояние от центъра на тежестта на съответната поясна армировка до най-близкия ръб на сечението (долен или горен), mm за разглеждания случай на симетрично армиране е в сила A s елементарна площ на армировката от израза As, As z.. Гранични прави на деформациите и основни зависимости За всяка от разгледаните в [] гранични прави, са изведени изрази за намиране на съответните стойности на m и n при фиксирани стойности на,, B b b и. права A' е с параметри: A' 0 s s s s y n, () m 0 (4) права B' минава през т. B и е с параметри: c cu, s s y cu B ' cu y s y. s cu y cu y 8

4 От (), като се използват бездименсионните величини (), се получава n, () m 0,, където Es cu y. (6) права C' минава през т. B и е с параметри: c cu, C ' s cu y s 0 z sc ' Es cu y Z C ' s y 0 As, max ' max z C' NR, C ' sc ' As y As y b c z C max z C' M 0, z A 0, z A R, C ' sc ' s y s max z C' As, y 0, 0,b c От (), като се използват бездименсионните величини (), се получава s n Z Z max 0 C' C' max Z C ', (7) ' 0, 0, max C m Z 0, max Z C ' 8

5 0, max 0 Z C ' 6 max 0 Z C ' 9 0, 0,, (8) права FL минава през т. B и е с параметри: c cu, FL s cu y s cu s y s y Z sfl Es cu y FL Z FL z FL As, R, FL sfl s y s y c zfl N A A b zfl 0, 0, M z A z A R, FL sfl s y s zfl As, y Es s 0, 0, b c От (), като се използват бездименсионните величини (), се получава Z FL n ZFL FL, където, (9) FL 0, m Z 8

6 0, ZFL 0, ZFL FL FL 0, 0,ZFL ZFL 0, 0,, (0) права E минава през т. B и е с параметри: c cu, E cu cu y E s cu y s E y s s y Z se Es cu y E E Z ze N, A A bx b b min x R E se s y s E c E c ze ze A M z A z A s, 0, 0, R, E se s y s y ze 0,b xec xe 0, b b min xe c min x E От (), като се използват бездименсионните величини (), се получава ZE n E ZE E B Bmin E, () E 0, m Z E 0, Z E 0, ZE E E 84

7 0, 0, ZE ZE 0, E E B B 0, min min права E - характеризира се от: 0, E E E, () n se s cu E Z y Z E 0, E, () B B при Z E : Второто равновесно условие от () може да се представи във вида 0, se m 0, Z Z y 0, E E 0, B B m 0, 0, 0, 0, 0, B B или, (4a) при Z E : Второто равновесно условие от () се представя във вида Z 0, E se m 0, Z Z 0, Z Z y Z E 0, 0, 0, B B или m 0, 0, 0, Z E 8

8 0, 0, 0, Z E 0, 0, 0, 0, B B права F минава през т. B и е с параметри: c cu s y, (4b) F F s y y s s y F Z sf Es cu y F при ZF : Z F z F N A A bx b b R, F y s sf s F c c z F z F 0, 0, M z A z A R, F y s sf s z F As, y 0,bxF c xf 0,b b c От (), като се използват бездименсионните величини (), се получава n Z F F B B, (a) F Z F F 0, m Z F 0, Z 0, F Z F F F 86

9 0, 0, Z F Z F B B 0, F F 0, :, при ZF, (6a) R F sf s F c c N A b x b b A M z A s, 0, R, F sf s y 0,bx x 0, b b F c F c От (), като се използват бездименсионните величини (), се получава n F F B B, (b) m 0, F 0, 0, F F B B 0, F F 0, права G правата минава през т. B и се характеризира от параметрите: c cu, G s 0 s y 0 s y s, (6b) Z sg Es cu y при : Z G 87

10 N z z b b b z A G s, R, G y sg c c z G z A G s, MR, G y 0, zz sg 0, zz z G b b c As, b c y От (), като се използват бездименсионните величини (), се получава n Z G Z G Z G, (7a) B B G 0, m Z 0, Z G 0, Z G 0, 0,Z G Z G 0, B B 0, 0, при : n n B, (8a), (7b) m m 0, B, (8b) права правата минава през т. B и се характеризира от параметрите: s cu y s cu y 88

11 при : c cu, s Es cu y s s Es cu Z y Z y n Z Z Z, (9a) B B 0, m Z Z 0, Z, 0, 0,Z Z 0, 0, 0, B B при :, (0a) n n B, (9b) m m 0, B, (0b) права FL характеризира се с FL при т.е. правата минава през т. C и FL : Es c Z 7 sfl Z FL z A FL s, NR, FL y z sfl z z FL 89

12 77 A 7 7 s, 4 y b c b b c z A FL s, MR, FL y 0, zz sfl 0, zz z FL 77 b c A s, 4 y 0, 7 7 От (), като се използват бездименсионните величини (), се получава n Z FL Z FL Z FL B, (a) 7 7 B B където 4 Es c y m 0, Z FL 0, Z FL , Z FL 7 7 FL , 0, Z FL 7 7 FL 477 Z FL 7 7 FL , 7 7 при т. е. правата минава през т. B и FL :., (a) 90

13 n Z FL Z FL Z FL, B (b) където Es cu y m 0, Z FL 0, Z FL FL 0, Z FL 0, Z FL Z FL FL FL 0, 0, права I минава през т. C и се характеризира от следните параметри: I 7 c s y 7 c I s I 7 y s s s y, (b) c,0 E s y Es c Z si 4 7 Z I 7 I 4 4 n Z I 7 Z 4 I Z I 7 9

14 7 B B 4, () m 0, Z I 0, Z I 4 0, Z I 7 I 4 0, 0, Z I 7 I 4 Z I 7 I 4 0, 7, (4) права J (Ст B00) минава през т. C и се характеризира от величините: J s y,74 s y 7 c 4 7 y s y s 7 y 74 Z sj y 7 J N R, J As, sj z y Z J 0 A s, y bc b b c 7 A s, R, J sj 0, M z z 9

15 As, y 0, 7 От (), като се използват бездименсионните величини (), се получава n B 7 B, () m 74 0, 7 J 0, 0, J J , 7, (6) права К минава през т. C и се характеризира от следните параметри: K s c c c cu, s y s s c n 4 B B, (7) y m 0. (8) 9

16 . Номограми и пример Като се използват зависимостите от () до (8), за фиксирани стойности на, B b b и се получават поредица от фамилии от криви за различни стойности на. На базата на фамилиите от криви, по аналогична методика на разгледаната в [], са съставени номограми за оразмеряване на нецентричен натиск и нецентричен опън на разглеждания тип сечения за различни стойности на отношението, B b b и, които важат за стомана B00 и бетон клас от C / до C0 / 60 включително. Номограми от разглеждания вид са показани на фиг., фиг. и фиг. 4. Пример. Да се оразмери симетрично двойно T-образно напречно сечение от колона с параметри огъващ момент се бетон клас C0 / 00mm 0, 000 mm, b 40mm, b 00mm, 00mm 0, 000mm при M 70 knm, натискова нормална сила N 4600 kn. Използва c,mpa и стомана клас B00 4MPa y.. Определяне на n и m n m N ,90 b 40.0., c M , b c ,. Отчет на За n 0,90 m 0, при 0, b b, 0, от фиг. се отчита 0,4. Определяне на A s,min и A s, As,min max 0, N y 0, 00Ac max 07, 70 07,mm b As, 0,4 4687,mm As,min 07, mm. y c 8,4 При избрания начин на конструиране със симетрична армировка се приемат 8 6 с напречно сечение As.8.0, 486, 4 mm As, 4687,mm. 94

17 Фиг.. Номограма при / = 0,07 = / = 0,0 B = b / b =,00 9

18 96 Фиг.. Номограма при / = 0,00 = / = 0,00 B = b / b =,00

19 Фиг. 4. Номограма при / = 0, = / = 0,0 B = b / b =,00 97

20 ЛИТЕРАТУРА. Янчев, В., Русев, К. Номограми за оразмеряване на симетрични T стоманобетонни сечения, подложени на действието на огъващ момент и осова сила по Еврокод. // Годишник на УАСГ, том 48, св. -, част I, с. 4, София, 06.. БДС EN 99-- Еврокод. Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част - Общи правила и правила за сгради, 00.. Русев, К., Янчев, В. ЕС. Оразмеряване на стоманобетонни конструкции по нормални сечения. ABC Техника, София, 0. DESIGN CARTS FOR REINFORCED CONCRETE SYMMETRIC DOUBLE T CROSS-SECTIONS WIT DISTRIBUTED REINFORCEMENT UNDER BENDING MOMENT AND AXIAL FORCE ACCORDING TO EUROCODE V. Yancev Keywors: esign carts, strains, stresses ABSTRACT To solve te set task a rectangular stress-strain iagram o te concrete, also known in te literature as equivalent rectangular stress block, an а bilinear stress-strain iagram o te reinorcement steel wit a orizontal upper section are assume. Design equations are erive to serve or etermining te carrying capacity o reinorce concrete symmetric ouble T cross-sections wit symmetricly istribute reinorcement uner bening moment an axial orce accoring to Eurocoe. Te reinorcement is istribute evenly in eac o te langes an in te web. To acieve economical solution entire embee reinorcement is reporte in te expressions m an n or eac o te strain state lines, incluing uniormly istribute reinorcement in te web. Design carts are erive to serve or esign o consiere reinorce concrete cross-sections wit ierent ixe values o parameters, B b b an. A practical example is consiere to sow clearly te application o te esign carts. Vlaimir Yancev, Assoc. Pro. Dr. Eng., Dept. Reinorce Concrete Structures, UACEG,. Smirnenski Blv., Soia 046, 98

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно

Ñ Ï Ð À Â Ê À

Ñ  Ï  Ð  À  Â  Ê  À С П И С Ъ К НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ МАРКОВ I. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ ПО КОНКУРСА ЗА ДОЦЕНТ, 2002 1. Ив. Марков, Оптимизация на полегати черупки над правоъгълна

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Декември 2016 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради (поправка) БДС

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2>

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2> СТАНОВИЩЕ на научните трудове и учебната дейност на асист. д-р инж.иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

Microsoft Word - vapros2

Microsoft Word - vapros2 Въпрос 2: Пътни конструкции на пътни и железопътни мостове 2.1. Общи положения Пътната конструкция има предназначение да пренесе колесните товари от возила намиращи се върху пътното платно (релсовите нишки)

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно