ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С"

Препис

1 ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна, се проведе Годишно общо събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг АД, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на г. Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 часа и приключи в 11:05 часа. Общото събрание бе открито в 11:10 часа от г-н Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД. Изпълнителният директор, г-н Алексиев докладва на акционерите предложение на Съвета на директорите за процедурно решение гласуването на годишното Общо събрание да бъде осъществявано по електронен път. Пристъпи се към гласуване. Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас; В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното: Процедурно решение 1.: Гласуването на общото събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг АД да се осъществява по електронен път. Изпълнителният директор Цветан Алексиев докладва на акционерите предложение за процедурно решение за потвърждаване на назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация на акционерите и проверка на кворума на общото събрание в състав: 1. Председател Станимира Великова Алексиева 2. Членове: Станислав Танушев Светлана Каназирева Пристъпи се към гласуване. Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи 100% от представените В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

2 Процедурно решение 2.: Общото събрание на акционерите потвърждава назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация на акционерите и проверка на кворума на Oбщото събрание в състав: Председател Станимира Великова Алексиева Членове: Станислав Танушев Светлана Каназирева Г-н Алексиев даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума - г-жа Станимира Алексиева, да докладва резултатите от регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание и от проверката на кворума. Председателят на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума направи следните обявления: На събранието присъстват, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо / тридесет и осем милиона триста четиридесет и шест хиляди петстотин четиридесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг АД, представляващи 64,07% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на Сирма Груп Холдинг АД, получен от Центрапен депозитар и валиден към г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и Устава на Сирма Груп Холдинг АД). Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Сирма Груп Холдинг АД и годишното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите може да бъде законно проведено. След това, г-жа Станимира Алексиева направи и следните обявления: На събранието присъстват следните членове на Съвета на Директорите на Сирма Груп Холдинг АД, без право на глас в това си качество: г-н Цветан Алексиев - Изпълнителен директор; г-н Георги Маринов Председател на Съвета на директорите; г-н Атанас Киряков Член на Съвета на директорите г-н Чавдар Димитров - Член на Съвета на директорите г-н Йордан Недев Член на Съвета на директорите г-н Цветомир Досков - Член на Съвета на директорите ; Г-н Цветан Алексиев, г-н Георги Маринов, г-н Атанас Киряков, г-н Чавдар Димитров и г-н Йордан Недев Член на Съвета на директорите присъстват също така в качеството си на акционери в Сирма Груп Холдинг АД и като такива имат право на глас. На събранието присъства председателят на Одитния комитет г-н Ангел Крайчев Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните пълномощници и кворума не бяха направени. След това г-н Цветан Алексиев направи предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и преброители) на Годишното общото събрание на акционерите: 1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Цветан Алексиев; 2. За Секретар и преброител на Общото събрание да бъде избран г-н Георги Маринов;

3 3. За Преброители на гласовете да бъдат избрани Станислав Танушев, Светлана Каназирева и Станимира Алексиева. Г-н Алексиев предложи кандидатурите, посочени по горе, да се гласуват ан блок". Изказвания и други предложения, относно избор на органи на Годишното общо събрание, не бяха направени. Предложението за органи на Общото събрание беше подложено на гласуване ан блок". Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи 100% от представените В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното: Процедурно решение 3.: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за Председател на събранието: г-н Цветан Алексиев; за Секретар и преброител: г-н Георги Маринов; за преброители: Станислав Танушев, Светлана Каназирева и Станимира Алексиева. Председателят на събранието г-н Цветан Алексиев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл.231 от ТЗ, Общото събрание може да приема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събранието не присъстват всички акционери и събранието следва да се проведе при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър на г. и допълнен с предложение от минотарен акционер съгласно чл.223а от ТЗ и Решение 795-ПД/ г. на КФН, а именно: 1.Приемане на Годишния доклад за дейносттa на дружеството за 2018 г. 2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. 3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2018 г. 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 година; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2018 г. 6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. 7. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет. 8. Приемане на доклад на комитета по възнагражденията за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2018 г.

4 9. Промяна в състава и числеността на Съвета на директорите. Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени. След това, Общото събрание на акционерите пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред. По точка първа от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на г., а именно: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 г. След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред и по предложението за решение. Такива не бяха направени. След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по точка първа от Дневния ред. Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи 100% от представените ; В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ ПО Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг АД за 2018 г. Възражения по взетото решение по точка първа от Дневния ред не бяха направени. По точка втора от Дневния ред Председателят г-н Цветан Алексиев обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на г., а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка втора от дневния ред и по предложението за решение. Такива не бяха направени.

5 След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по точка втора от Дневния ред. Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи 100% от представените РЕШЕНИЕ ПО Т.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Възражения по взетото решение по точка втора от Дневния ред не бяха направени. По точка трета от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка трета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на г., а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка трета от Дневния ред и по предложението за решение. Такива не бяха направени. След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по точка трета от Дневния ред. Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи 100% от представените РЕШЕНИЕ ПО Т.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Възражения по взетото решение по точка трета от Дневния ред не бяха направени.

6 По точка четвърта от Дневния ред Председателят обяви допусната грешка в предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на г., а именно посочен е размерът на консолидираната печалба на дружеството, а не на индивидуалната. С цел избягване противоречие със закона, Председателят обяви следното предложение за решение на Съвета на директорите по точка четвърта от Дневния ред ОСА приема решение финансовият резултат за 2018 г., който е печалба в размер на ,20 лева, да се разпредели, както следва: Разпределение към фонд резервен (10%): 259, лева. Дружеството не разпределяda паричен дивидент за 2018 г. Остатъкът от печалбата в размер на 2,336, лева се отнася в сметка Неразпределена печалба от минали години.. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка четвърта от Дневния ред и по предложението за решение. Такива не бяха направени. След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка четвърта от Дневния ред. Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи 94.73% от представените Брой подадени гласове "въздържали се" ; РЕШЕНИЕ ПО Т.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСА приема решение финансовият резултат за 2018 г., който е печалба в размер на ,20 лева, да се разпредели, както следва: Разпределение към фонд резервен (10%): 259, лева. Дружеството не разпределя паричен дивидент за 2018 г. Остатъкът от печалбата в размер на 2,336, лева се отнася в сметка Неразпределена печалба от минали години. Възражения по взетото решение по точка четвърта от Дневния ред не бяха направени. По точка пета от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на г., а именно: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2018 г. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка пета от Дневния ред и по предложението за решение.

7 Изказвания и други предложения не бяха направени. След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка пета от Дневния ред. Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи 99.9% от представените Брой подадени гласове "въздържали се" 35300; РЕШЕНИЕ ПОТ.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година, а именно: 1. Цветан Борисов Алексиев; 2. Георги Първанов Маринов; 3. Чавдар Велизаров Димитров; 4. Атанас Костадинов Киряков; 5. Цветомир Ангелов Досков; 6. Саша Константинова Безуханова; 7. Петър Борисов Статев; 8. Йордан Стоянов Недев; Възражения по взетото решение по точка пета от Дневния ред не бяха направени. По точка шеста от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на г., а именно: Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2019 г. регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, диплом 0771 от 2012 г Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка шеста от Дневния ред и по предложението за решение. Господин Веселин Анчев Киров, акционер, направи предложение за решение по точка шеста от дневния ред, със следното съдържание : Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2019 г. Грант Торнтон ООД вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България. След това, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите по точка шеста от Дневния ред. Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи 8.17% от представените Брой подадени гласове "против" броя акции, представляващи 88,54% от представените Брой подадени гласове "въздържали се" броя акции, представляващи 3,28 %;

8 След това, на гласуване беше подложено предложението за решение на г-н Веселин Киров по точка шеста от Дневния ред. Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи 90.18% от представените Брой подадени гласове "против" 0 броя акции, представляващи 0% от представените Брой подадени гласове "въздържали се" броя акции, представляващи 9,82%; В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ ПО Т.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2019 г. регистриран одитор Грант Торнтон ООД вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България Възражения по взетото решение по точка шеста от Дневния ред не бяха направени. По точка седма от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка седма от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на г., а именно: Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка седма от Дневния ред и по предложението за решение. Изказвания и други предложения не бяха направени. След това, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите по точка седма от Дневния ред. Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи 87.31% от представените Брой подадени гласове "въздържали се" броя акции; В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ ПО Т.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

9 Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството. Възражения по взетото решение по точка седма от Дневния ред не бяха направени. По точка осма от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка осма от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на г., а именно: Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2018 Г. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка осма от Дневния ред и по предложението за решение. Изказвания и други предложения не бяха направени. След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка осма от Дневния ред. Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи % от представените Брой подадени гласове "против" ; Брой подадени гласове "въздържали се" ; РЕШЕНИЕ ПО Т.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2018 Г. Възражения по взетото решение по точка осма от Дневния ред не бяха направени. По точка девета от Дневния ред Председателят обяви предложението на миноритарен акционер за решение по точка девета от Дневния ред, включено в поканата, пo реда на чл.233а от ТЗ, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и отговорност Цветомир Ангелов Досков и Саша Константинова Безуханова. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка девет от Дневния ред и по предложението за решение. Изказвания и други предложения не бяха направени.

10 След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка девет от Дневния ред. Общ брой подадени гласове: броя гласове; Брой подадени гласове за" броя акции, представляващи 90.55% от представените Брой подадени гласове "против" ; Брой подадени гласове "въздържали се" ; РЕШЕНИЕ ПО Т.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и отговорност Цветомир Ангелов Досков и Саша Константинова Безуханова. Възражения по взетото решение по точка девет от Дневния ред не бяха направени. Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събранието закри ГОДИШНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД в 12,45 часа Председател:... /Цв. Алексиев/ Секретар:... /Г. Маринов/ Преброител:... /Ст. Алексиева/ Преброител:... /Ст. Танушев/ Преброител:... /С.Каназирева/

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 21 май 2014 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 29 юни 2012 г. в град София, бул. Христофор Колумб 43 от 10.00 часа, при спазване на всички разпоредби

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 25 юни 2015 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

Palnomostno-OSA doc

Palnomostno-OSA doc ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният..., ЕГН..., притежаващ л.к...., издадена на...г., от МВР - гр...., адрес: гр...., Изпълнителен директор/управител, представляващ..., вписано в търговския регистър под.../...

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria   web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33 Industrialna zona 1 4300 Karlovo, Bulgaria e-mail: contact@bulgarianrose.bg web: bulgarianrose.bg ЕИК: 115009344 Tel.: +359/ 335/ 9 33 20 Fax: +359/335/ 9 5 334 ПОКАНА Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА

Подробно

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще Писмени материали за ОСА на 30.06.2019 г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 15:00 часа, на адреса

Подробно

protokol_OSA_2009

protokol_OSA_2009 Н Е О Х И М АД - Д И М И Т Р О В Г Р А Д П Р О Т О К О Л N:17 Днес, 12.06.2009 год. в Културно-битовата сграда на Неохим АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3 от 12,00

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 16 Днес, 11.06.2010 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 17 Днес, 10.06.2011 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 27.06.2011 г. ГР. СОФИЯ Дневен ред 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 15 Днес, 12.06.2009 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 16.06.2016 ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ Днес, 16.06.2016 год., в седалището

Подробно

На 18

На 18 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската

Подробно

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р Р Е Ш Е Н И Е 4- ПД 05. 01.2009 г. Вапцаров Холдинг АД, гр. Плевен е вписано под РГ-05-0536 в регистъра на публичните дружества

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114,   hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, www.ms hydraulic.com, BG123028180 ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ

Подробно

i?iaeo

i?iaeo П Р О Т О К О Л от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 26 май 2009 г. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 16, по седалището на дружеството, при спазване на всички

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на ликвидационен дял... 2 Право на записване на част от

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно