119 Средно училище Академик Михаил Арнаудов жк. Изгрев, ул. Латинка 11, , , Технологичен пл

Размер: px
Започни от страница:

Download "119 Средно училище Академик Михаил Арнаудов жк. Изгрев, ул. Латинка 11, , , Технологичен пл"

Препис

1 119 Средно училище Академик Михаил Арнаудов жк. Изгрев, ул. Латинка 11, , , Технологичен план на 119 СУ Акад. Михаил Арнаудов за учебната 2016/2017 Заместник директор по УД и образователни технологии Ирина Филипова София 2016/2017

2 Съдържание: Данни за училището.. 2 Профил на училището... 2 Образователни цели... 3 Философия, визия, мисия... 3 Роли Екип, отговорен за написване и реализиране на плана... 5 Заинтересовани страни.. 7 Общи познания... 8 Дейности по време на изпълнение на плана... 8 Дейности след приключване на планирания период.. 8 Учебна програма. 9 Стандарти Професионално развитие График на обученията. 12 Мрежи и инфраструктура Бюджет и финансиране Справедливост Правни и етични въпроси Правила за ползване на училищна техника и етични норми при работа с Интернет. 15 Оценка. 17 1

3 Данни за училището Наименование: 119 СУ Академик Михаил Арнаудов Адрес: гр. София 1113 ул. Латинка 11 Сайт на училището: Лице за контакт: Ирина Филипова Телефон: E mail: ifilipova@119sou.com Време за изпълнение на плана: септември 2016 май 2017 Профил на училището В 119 СУ Акад. М. Арнаудов се обучават повече от 1550 ученици и преподават около 110 учители. Изучават се различни профили в прогимназиален и гимназиален етап.те имат за цел да отговарят на интересите на новото поколение. Също така има ранно чуждоезиково обучение по английски език, което започва в I клас. Профилите, които могат да бъдат избрани след IV клас, са: български език и литература, математика, физика, история и цивилизация, английски език, руски език, география и икономика и химия. Желаещите да кандидатсват в 119 СУ след VII клас също могат да избират между четири профила: 1. Хуманитарен профил Английски език, втори чужд език Руски/Френски език. Профилиращи предмети са: БЕЛ, Английски език, История, Философски цикъл. 2. Природоматематически профил Английски език, втори чужд език Руски език. Профилиращи предмети: Биология и ЗО, Английски език, Химия и ООС, География и икономика. 3. Технологичен профил "Стопански мениджмънт" Английски език, втори чужд език Руски език. Профилиращи предмети: Специални технологии, Английски език, География и икономика. 4. Чуждоезиков профил Руски език, втори чужд език Английски/Френски език. Профилиращи предмети: Руски език, ІІ ЧЕ Английски/Френски език, БЕЛ, Математика. 2

4 Образователни цели Философия Общообразователната подготовка, придобиването на интелектуални умения и социални компетенции, необходими на младите хора за активен живот, съчетани с подобряването на качеството на обучение е философията на нашето училище. Ето защо ние се стремим към иновации в образователните си политики, адекватни на глобалните процеси и тенденции в европейски и световен контекст, но адаптирани към нашата образователна действителност. Визия Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на младите хора да се развиват като отговорни и активни членове на обществото. То запазва и развива способностите на всеки ученик да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и професионални умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност. Усилията ни са да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към професионално и личностно развитие. Училището ни гарантира качеството на общообразователната подготовка на учениците. Ориентирано е към най съвременните образователни тенденции, опира се на философията на една нова култура на учене, която поставя в центъра си активната роля на ученика в образователния процес. Мисия 1. Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. 2. Осигуряване качествена общообразователна подготовка според държавните образователни стандарти, в духа и традициите на досегашното развитие на училището. 3. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 3

5 Цели: 1. Повишаване качеството на обучение и осигуряване на условия за пълноценно развитие на подрастващите. 2. Да се подобрят резултатите от обучение по всички учебни дисциплини. 3. Повишаване квалификацията на учителите във връзка с прилагането на ИКТ и съвременни методи на преподаване. 4. Преодоляване на дигиталната изолация на учениците и възможност за придобиване на дигитални умения. Задачи: 1. Грижа и внимание за личностното развитие на ученика. 2. Повишаване качеството на обучението по природоматематическите дисциплини. 3. Издигане качеството на профилираното обучение. 4. Осигуряване на многообразие от дейности и възможности за избор на ученика. 5. Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми. 6. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции. 7. Използване на европейските образователни практики и ИКТ. 8. Да се развият социалните умения на учениците и подобряване на уменията им за работата в екип. 9. Да се създаде желание и стремеж за самоусъвършенстване, чрез целенасочен образователен процес. Очаквани резултати: 1. Промяна на образователната парадигма в центъра на обучението се поставя ученикът с неговите потребности, интереси, психически и личностни особености. 2. Промяна на ролята на учителя и превръщането му в партньор на ученика, насочващ, подпомагащ и контролиращ процеса на овладяване на знания и умения. 3. Чрез умело комбиниране на традищионните методи и форми на обучение с използването на ИКТ да се повиши мотивацията за учене на учениците. Използването на интерактивни методи на преподаване и учене, използване на ИКТ в процеса на обучение е възможност за откриване на път към детето на XXI век. 4. Създаване на условия за съвместна работа на ученици и учители на база на ИКТ. 5. Изграждане на навици за онлайн комуникация между ученици и учители. 6. Разработваните от екипа материали ще могат да се използват с наличната материално техническа база в училището. 4

6 7. Даване на повече свобода, но и изискване на повече отговорност от страна на участниците в образователния процес чрез контрол и самоконтрол. 8. Повишаване на квалификацията на учителите да се превърне в перманентен процес, като се използват различни ресурси курсове и специализации; партньорства с образователни институции у нас и в Европа, бизнес сътрудничества. Роли Екип, отговорен за написване и реализиране на плана Име Позиция Отговорности Ирина Филипова Заместник директор по УД и образователни технологии Отговаря за планирането на използваните технологии, съветва и подпомага учителите за най подходящите технологични средства спрямо изучавания материал, възрастта на учениците и възможностите на конкретния учител технически умения и лични предпочитания. Организира обучения на учителите. Вержиния Трайкова Педагогически съветник/ учител по философия Подпомага дейността за внедряване на плана, споделяне на опит с останалите колеги, които не са включени в обученията, и привличане на техния интерес за бъдеща съвместна работа, базирана на технологии. Участва в организирането на обучения. Работа с ученически съвет. 5

7 Диана Кръстева Начален учител Подпомага дейността за внедряване на плана, споделяне на опит с останалите колеги, които не са включени в обученията, и привличане на техния интерес за бъдеща съвместна работа, базирана на технологии. Таня Петрова Учител по БЕЛ Подпомага дейността за внедряване на плана, споделяне на опит с останалите колеги, които не са включени в обученията, и привличане на техния интерес за бъдеща съвместна работа, базирана на технологии. Щерян Дамбов Учител по биология Подпомага дейността за внедряване на плана, споделяне на опит с останалите колеги, които не са включени в обученията, и привличане на техния интерес за бъдеща съвместна работа, базирана на технологии. Участва в организирането на обучения. Пилотно внедряване на Google Classroom гимназиален етап. Красимира Божкова Теодора Райковска Учител по математика, физика и астрономия Учител по английски език и френски език Подпомага дейността за внедряване на плана, споделяне на опит с останалите колеги, които не са включени в обученията, и привличане на техния интерес за бъдеща съвместна работа, базирана на технологии. Подпомага дейността за внедряване на плана, споделяне 6

8 Христофор Хаджикостов Технически секретар на опит с останалите колеги, които не са включени в обученията, и привличане на техния интерес за бъдеща съвместна работа, базирана на технологии. Помага за превода на текуща документация. Представяне на Google Classroom пред педагогическия персонал и пилотно въвеждане в гимназиален етап. Заинтересовани страни: 1. Учители всички желаещи учители ще имат възможност да се включат във всеки един етап от реализирането на проекта. С тях ще се работи индивидуално. С група от 20 учители ще се осъществят редица обучения, базирани на мотивация за работа, UbD план, проектно базирано обучение, Google Classroom и различни видове приложения, които могат да използват в конкретната си преподавателска дейност. Тези учители след това ще споделят опит със своите колеги и ще се опитат да ги привлекат за съвместна работа. 2. Ученици тенденцията е през следващите години всички ученици да имат достъп до използването на технологии в час. За следващата учебна година се ограничаваме до класовете, в които преподават учителите, които ще се обучават за използването на конкретни технологии. 3. Администрация всички ръководни органи ще бъдат своевременно запознавани със стъпките от реализирането на плана и ще бъдат съгласувани с тях. Членовете на администрацията ще бъдат обучани за използването на Google Classroom и ще имат възможност да присъстват на останалите обучения по тяхно желание. 4. Общност родителите и общността ще имат възможност да се включат в процеса по реализирането на технологичния план. Дейността ще бъде следена от представители на училищното настоятелство и ще се организират открити уроци, на които ще бъдат канени родители и колеги. Технологичният план ще 7

9 бъде качен на страницата на училището, където всички желаещи ще могат да се запознаят с него и да следят, ако има промени. Общи познания Дейности по време на изпълнение на плана: 1. Членовете на комисията ще посещават обучения и семинари редовно и ще следят новите тенденции в сферата на образованието, за да се запознаят своевременно с наличието на нови технологии. 2. Екипът, отговорен за внедряването на технологичния план, ще се събира веднъж месечно, за да се обсъдят нови приложения, софтуер и хардуер, които могат да бъдат използвани с учебна цел. 3. Членовете на този екип ще провеждат и срещи с учителите по методични обединения един път месечно, за да им предлагат нови технологии, които могат да се използват по съответния учебен предмет. 4. Също така през учебната 2016/2017 година ще се организира обучение за група от 20 учители, които ще бъдат специално обучени за по качественото използване на технологии в час. Дейности след приключване на планирания период: 1. След приключване на периода за реализация на текущия технологичен план 2016/2017 учебна година, се планира организирането на Технологични четвъртъци, по време на които ще се обсъждат образователни приложения и софтуер. Така всички желаещи ще имат възможност да се включат, за да се запознаят с новостите, а също и да предложат свои идеи за по ефективното използване на технологиите в учебния процес. 2. Обучението на групи от учители ще продължи и през следващите 3 години, докато бъде обучен целия педагогически персонал. 3. Ще се запазят ежемесечните срещи по методични обединения, за да могат колегите да обменят опит. 4. Писане на нов технологичен план за следващите 3 години. 8

10 Учебна програма Основните цели на учебната програма са: увеличаване броя на учениците, които имат достъп до новите технологии в образованието; повишаване на компютърните умения; създаване на достъпни за масово използване методи и средства за представяне, анализ, интерпретиране на информацията и пренасяне на учебното съдържание в реални ситуации. Обучението е по практически насочено и дава възможност учениците да намерят реално приложение на изучаваните учебни предмети. През различните етапи на образователния процес си поставяме цели, съответстващи на възрастовите и образователни особености на учениците. 1 клас: 1. Български език и литература писане на ръкописни букви на компютър (тренажор). Развива фината моторика на децата и улеснява писането на букви с молив в тетрадките. 2. Математика тренажор за писане на цифри, използване на игри за онагледяване на десетиците и показване на 3D изображения на изучаваните фигури. 2 клас: 1. Български език и литература писане и изпращане на официално писмо по имейл. 2. Математика показване на 3D изображения на изучаваните фигури. 3. Роден край родословно дърво (Popplet). Могат да се направят онлайн тестове по всички изучавани предмети (Kahoot). 3 клас: 1. Математика показване на 3D изображения на изучаваните фигури 2. Човекът и обществото mozabook (образователен софтуер); Уча.се (сайт с видео уроци и упражнения) 3. Човекът и природата mozabook (образователен софтуер); Уча.се (сайт с видео уроци и упражнения) Могат да се направят онлайн тестове по всички изучавани предмети. (Kahoot) 4 клас: 1. Математика показване на 3D изображения на изучаваните фигури 9

11 2. Човекът и обществото mozabook (образователен софтуер); Уча.се (сайт с видео уроци и упражнения) 3. Човекът и природата mozabook (образователен софтуер); Уча.се (сайт с видео уроци и упражнения) Могат да се направят онлайн тестове по всички изучавани предмети. (Kahoot) 5 7 клас: 1. Математика показване на 3D изображения на изучаваните фигури 2. История и цивилизация и Човекът и природата създаване на презентации (Power Point, Prezi) 3. Използване на mozabook, Уча. се, Kahoot и други проложения по различни учебни дисциплини 8 12 клас: Използване на различни сайтове по различните учебни дисциплини, онлайн базирани тестове и въвеждане на Google Classroom за използване от учениците. Стандарти Начален етап в начален етап в 119 СУ не се изучават ИКТ, но се позоваваме на Методически насоки за интегриране на информационни и комуникационни технологии в начален етап на основната образователна степен, които са част от ПМС 81 Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища: 1. Запознаване с технологиите и развиване на базисни технологични умения (включване и изключване на компютър, лаптоп, таблет и други периферни устройства). 2. Интегриране на технологиите като част от учебния процес. 3. Създаване на умения за безопасна работа. 4. Запознаване със социалните и етични въпроси. 5. Развиване на математически знания, запознаване с възможностите за използването им в ежедневието. 6. Интегриране на технологиите за опознаване на заобикалящия ни свят. 10

12 7. Развиване на умения за правилно използване на получената информация чрез технологии. Тези умения могат да бъдат изградени по време на различни учебни дисциплини. Прогимназиален етап Чрез предметите от културно образователна област Математика, информатика и информационни технологии се поставят основите на методология, която намира приложение във всички области на общообразователната подготовка: 1. Изграждане на умения за работа с програмни продукти, подходящи за възрастта (Power Point; Prezi; Paint и др.). 2. Използване на Интернет за търсене и предлагане на подходяща информация по всички учебни дисциплини, съобразно поставените задачи в рамките на ДОС. 3. Използване на технологиите за усвоявяне на специфични знания в съответната културно образователна област. 4. Затвърждаване и надграждане на умения за работа с програмни продукти. 5. Развитие на внимателно и отговорно отношение към технологиите. 6. Запознаване с Интернет платформите за получаване и споделяне на знания, изпълняване на домашни работи, онлайн тестове и др. 7. Създаване на портфолио. Гимназиален етап: 1. Разбиране същността, приложенията и ролята на технологиите в съвременното общество. 2. Развиване на уменията за намиране на основни и специфични знания по съответната учебна дисциплина и умения за представянето им чрез наличните средства. 3. Развитие на ангажираното използване на технологиите за осъществяване на междупредметни връзки комбиниране на знанията от различните културно образователни области. 4. Обогатяване на портфолиото с информация, проследяваща развитието на ученика. 5. Изграждане на умения (при презентиране на получените знания) за ангажиране на аудиторията, особено при ученици, които срещат затруднения при усвояване на учебния материал. 6. Използване на технологиите за създаване на необичайни и интригуващи форми на обучение, подчинени на съществуващите образователни стандарти. 11

13 7. Затвърждаване и спазване на правните, етичните и здравните норми за работа с технологии. 8. Развитие на уменията за използване на графичните възможности на технологиите. Професионално развитие През следващата учебна година ще бъде обучена група от 20 учители, които преподават по различни учебни предмети и в различни класове, за да може да бъде обхванат по голям кръг от хора и учебни дисциплини. Така и по голям брой ученици ще могат да се възползват от позитивите на обучение, базирано на технологии. Участниците са избрани на база направено анкетно проучване през месец юни 2016, целящо да установи нуждата им от конкретни знания за използването на различни приложения и тяхната мотивация за включване в такъв вид обучения. ( Приложение 1) Проведоха се и срещи в различните методични обединения, за да се разяснят целите на програмата през следващата учебна година и спецификата на обученията. Част от колегите заявиха желание да се включат и това също повлия при избора на кандидати. Спряхме се само на 20 човека ( Приложение 2), защото не смятаме че можем да обхванем по голям брой хора през първата година. Обученията ще се провеждат в неучебни дни. График на обученията Тема Дата Отговорник Място Мотивация за работа с нови технологии Ирина Филипова Вержиния Трайкова стая 210 Google Classroom (презентация) Педагогически съвет през м.октомври Христофор Хаджикостов стая 210 UbD Ирина Филипова Щерян Дамбов стая 210 Project based learning Ирина Филипова стая 210 Презентации (Prezi, Google Slides) Ирина Филипова компютърен кабинет 12

14 Разказване на истории и обърната класна стая (Explain Everything, ShowMe Interactive, etc.) Мисловни карти (Popplet, Mind Maple, etc.) Викторини (Kahoot, Quizlet, Plickers) Ирина Филипова компютърен кабинет Ирина Филипова компютърен кабинет Ирина Филипова компютърен кабинет Мрежи и инфраструктура Поради сравнително добрата техническа осигуреност в училището, през предстоящата учебна година внедряването на технологии в учебния процес ще се основава на наличната хардуерна база. В училище има: 60 компютри разпределени в отделни класни стаи (включително компютърни кабинети 2, библиотека, конферентна зала и учителска стая); 12 лаптопа част от които са лични или дарени на конкретен учител; 34 таблета раздадени по проект Успех и с недобри технически характеристики; 15 електронни четци четците са нови и има възможност за тяхното използване в час; 32 проектора в класни стаи и конферентна зала; 1 интерактивна бяла дъска в кабинет по английски език. Наличната техника предстои да бъде правилно разпределена (с предимство се ползват участниците в бъдещите обучения) и адекватно използвана. Има възможност за свързване към безжичен Интернет в двете сгради на училището има безжичен Интернет, достъпен за учителите. В двата компютърни кабинета, библиотеката и другите стаи с настолни компютри, е осигурен LAN достъп до Интернет. Бюджет и финансиране Не се планира закупуване на нова техника през учебната 2016/2017 година. Училището ще работи с наличните компютри, таблети, проектори и четци. Ще се направи анализ на нуждите от обновяване на наличната техника и план за закупуване на такава през следващите 3 години, както и подобряване на Интернет мрежата. 13

15 Софтуерните продукти, които ще бъдат използвани, са безплатни. Mozabook (образователен софтуер) може да се инсталира безплатно на 9 компютъра и да се използва от 18 учители. От сайта Уча.се са предоставили 22 кода за безплатен достъп. Използването на кодовете може да се сподели между учители от една предметна област или между учител и възпитател в начален етап на образование. Справедливост Включването на учениците в дигиталното обучение ще става поетапно, като се започне с експериментални групи и се стигне до пълен достъп на всички обучаващи се до технологиите. Общата полза от включването на технологиите ще се гарантира чрез: 1. Постепенното и планирано включване на колкото се може повече ученици в дигиталното обучение. 2. Представянето на проекти (изложби, презентации, открити уроци и др.) от включените в обучението ученици пред широка аудитория (други ученици, родители, учителската колегия, представители на местната власт). 3. Създаването на конкурентна среда (конкурси, дългосрочни проекти), която да стимулира личната или отборната изява и желанието за активно участие в дигиталното обучение. 4. Изграждането на успешни междупредметни връзки, с чиято помощ ще се разшири интересът на учениците към някои учебни дисциплини и ще се създаде такъв към други. 5. Създаването на условия за толерантност, взаимопомощ и партньорство в класа по напредналите ученици (или тези с изявен интерес към технологиите) ще съдействат на учениците, изпитващи затруднения с дигиталното обучение. 6. Стимулирането на общодостъпна среда за генериране на идеи всеки ученик може да предложи как дигиталните технологии да се приложат според индивидуалните му затруднения и интереси или според общите такива (на класа). 119 СУ успешно поддържа сигурна и толерантна учебна среда през годините. Учениците, които се обучават в училището, в повечето класове са равномерно разпределени по брой момичета и момчета. Майчиният език на повечето от тях е български, изключенията са малко на брой деца, които са израснали в двуезична среда. Те обаче нямат затруднения с комуникацията в училище, сред връстниците си или в обществото. Религиозният фон и социалната картина не са твърде пъстри, което не създава предпоставки за остри дискриминационни прояви. Включването на ученици със специални образователни потребности след одобрението на родителите и ресурсните им учители може да повиши не само нивото на познанията им, но и да подпомогне тяхната социализация в учебна среда. 14

16 Учениците, които по социални причини не разполагат с компютър и връзка с Интернет вкъщи, ще имат свободен достъп до общия технологичен ресурс на училището (компютрите в училищната библиотека). Правни и етични въпроси Правните и етични въпроси за безопасно ползване на Интернет ще се разискват с учениците в час н класа, както и преди всяко едно занятие, базирано на онлайн източници. Учениците и техните родители ще бъдат задължени в началото на учебната година да подпишат декларация за правилното третиране на техниката и поведение в онлайн пространството. Тези декларации ще се съхраняват от класните ръководители 1 (една) учебна година. ( Приложение 3) Тези декларации се подписват и от всички, които ползват компютърните кабинети. Учителите също подписват декларация за правилното ползване и съхранение на предоставеното им училищно имущество. Декларациите се съхраняват при заместник директор по УД и образошателни технологии за период от 1 (една) учебна година. ( Приложение 4) Правила за ползване на училищна техника и етични норми при работа с Интернет: Учители: 1. Потребителите са отговорни за нанасянето на щети по предоставената им техника и следва да възстановят имуществото или да заплатят в троен размер в рамките на 3 (три) работни дни. 2. Използването на ксерокса да става след запознаване с начина за правилна експоатация и предвид необходимостта от опазване на околната среда и намаляване разходите за хартия и тонер. 3. Храна и напитки не са разрешени в компютърните кабинети, конферентната зала и в близост до компютър/лаптоп. 4. Изполването на училищна техника е само за служебни цели. 5. Учителите следят за начина на използване на технологии по време на учебен процес и сигнализират при неправилна експлоатация и влизане в забранени сайтове. 6. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторските права. 7. Забранено е използването на порнографски материали, тестове с неподходящо съдържание или опасни файлове. 8. Не се разрешава използване на чужд акаунт или промяната на такъв. 15

17 9. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност. Някои сайтове може да съдържат информация, която не е подходяща за образователни цели. Училището не носи отговорност за използването на подобен род материали. Ако не знаете как да използвате конкретна техника, обърнете съм към свой колега или друг член на персонала. Нарушителите на настоящите правила носят административна, а при по тежки случаи и наказателна отговорност. Ученици: 1. Храна и напитки не са разрешени в компютърните кабинети, конферентната зала и в близост до компютър/лаптоп. 2. Училищната компютърна мрежа и Интернет се използват от учениците само с образователни цели. 3. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност. 4. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота, служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях. 5. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици, техни близки и учители, без предварително съгласие на съответното лице. 6. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в Интернет, освен след изричното съгласие на родителите. 7. Учениците са длъжни незабавно да информират преподавателя, когато попаднат на материали с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на тероризъм и насилие, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др. 8. Учениците не трябва да изпращат или отговарят на съобщения, които са обидни, заплашсшевхс или неприлични. 9. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получени от непознат подател. 10. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения. 11. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи. 12. Забранява се използването на чуждо потребителско име и парола. 13. Учениците не трябва да предоставят неверни данни за себе си. 14. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторските права. 15. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището. 16

18 16. Всички съобщения, адресирани до други субекти в мрежата, трябва да отговарят на международния Интернет етикет. Някои сайтове може да съдържат информация, която не е подходяща за образователни цели. Училището не носи отговорност за използването на подобен род материали. Нарушителите на настоящите правила могат да понесат наказание съгласно Закон за предучилищното и училищно образование и Правилник за дейността на училището. Оценка Оценката е свързана с оценяване на: 1. Използваните технологии. 2. Обученията. 3. Развитието на технологични умения на обучаваните учители. 4. Подобряване на учебния процес. Оценка на използваните технологии: 1. Отговаря на нуждите на образователния процес. 2. Лесни и достъпни за използване приложения и софтуер. 3. Безплатни или ниско платени за ученици и учители. 4. Провокира интереса и задържа вниманието на учениците. Обучения: 1. Удовлетвореност на участниците. 2. Практическа насоченост на обученията. 3. Организация време и място. 4. Креативност и иновативност. Преди началото на обученията е проведено анкетно проучване, така че те да отговарят на нуждите на учителите. След края на обученията (май 2017) се провежда повторно анкетно проучване, за да се установи до каква степен са покрити конктретните нужди и какви допълнителни дейности могат да се включат през следващите учебни години, така че вътрешноучилищните семинари да бъдат по резултатни. Развитието на технологични умения на обучаваните учители: 1. Участниците в обученията се чувстват по сигурни при използването на технологии. 17

19 2. Самостоятелно търсят и предлагат подходящи за тяхната предметна област приложения, сайтове и образователни платформи. 3. По често използване на технологии в час. Развитието на този вид умения също може да се измери чрез анкетно проучване в края на учебната година. Подобряване на учебния процес разделя се на две нива (за учители и за ученици) Учители: 1. Организиране на учебния процес по лесно и бързо. 2. Наличие на повече свободно време. 3. Могат да включат допълнителни упражнения и материали. 4. По добра дисциплина в час. Ученици: 1. Повишаване на успеха. 2. По голяма мотивация за учене и участие в часовете. 3. По лесно запаметяване на учебното съдържание. Предвижда се изготвяне на анкетна карта за учителите, която да съдържа всички горе посочени критерии за използваните технологии, обученията, развитието на технологични умения на обучаваните учители и подобряване на учебния процес, а не създаването на отделни анкети. Също така се предвижда текущо оценяване, което ще се осъществява посредством посещения в учебни часове на обучаваните учители и на други, които не са включени в обученията, но ще послужат като контролна група по предложените критерии. Оценяването при учениците смятаме да се реализира като се наблюдава развитието на класове, в които учителите участват в обученията, и такива, чиито учители не са включени. Тук отчитането на резултатите ще бъде на база оценки от писмени изпитвания и тестове, разговори с учителите и анкетна карта. За да бъдат включени и родителите в този процес, предлагаме системна и пълноценна информираност за възможностите, които дава технологичното обучение, както и за нивото на напредък и мотивация на техните деца. Ще очакваме обратна връзка от тях за тяхното мнението и отношение относно използването на нови методи на преподаване. Това може да се случва по време на родителски срещи и индивидуални срещи с родителите. 18

20 19

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Приложение 1

Приложение 1 Приложение 1 Информационен въпросник за училището Моля, попълнете въпросника максимално искрено. Той няма оценъчен, а самооценъчен характер. Не е необходимо да имате утвърдителен отговор към въпросите.

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно