Kormoran_ BG02.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "Kormoran_ BG02.indd"

Препис

1 Номер за поръчка BG0 Ръководство за експлоатация Полунавесни обръщателни плугове Kormoran / - HA от серия Kormoran V, VHA от серия

2 Ръководство за експлоатация Полунавесни обръщателни плугове Kormoran / - HydroAvant Kormoran Variant, Vari-HydroAvant Преди пускането в експлоатация на плуга трябва да се прочетат внимателно ръководството за експлоатация и инструкциите за безопасност ( За Вашата безопасност ) и да се съблюдават препоръките им. Лицето за поддръжка трябва да премине квалификационно обучение за използването, поддръжката и изискванията за безопасност и да е запознато с опасностите при употреба. Проведете инструктаж за безопасност на всички ползватели. Трябва да се спазват също съответните предписания за избягване на рисковете от злополука както и особените общопризнати правила - за техническа безопасност, правилата на трудовата медицина и правилата за движение по пътищата. Съблюдавайте предупредителните знаци за опасност! (DIN 4844-W9) Инструкциите на това ръководство с този знак и с този графичен предупредителен символ на машината предупреждават за опасност! (Обясненията на графичните предупредителни знаци вижте в приложение Пиктограми ). Отпадане на гаранцията Плугът е конструиран изключително за обичайна селскостопанска употреба. Всяка друга употреба се смята за не по предназначение и не се носи отговорност за произтеклите от нея щети. Към употребата по предназначение принадлежат също спазването на предписаните изисквания за експлоатация, опслужване и поддръжка: напр. ограниченията за КВ/КС както и изключителното използване на оригинални резервни части. При използването на обурудване и/или части от чужд производител (детайли за заваряване и резервни части), които не са одобрени от РАБЕ, отпада всяка гаранция. Неоторизирани ремонти и съотв. модификации по машината изключват отговорността от последващите от това щети. Евентуални рекламации при доставката (транспортни щети, окомплектовка) трябва да бъдат изразени незабавно в писмена форма. Предявявания на рекламация както и условията за отпадане на гаранцията съответно отпадане на отговорността са съгласно нашите условия на доставка.

3 Технически данни на машината H A max. 500mm B max. Kormoran Брой плужни тела А Дължина* (прибл.мм) Клас Б Работна ширина макс. (мм) Kormoran 60 Kormoran HA Маса прибл. кг / за Трактор до КВ/КC / 6/0 8/ 6/0 Б Работна ширина мин.-макс. (мм) - Kormoran V60 - Kormoran VHA 60-5/ 77/40 584/ 77/ / 77/40 660/ 70/0 54/ 9/60 95/ 9/ / 9/60 409/ 9/60 85/ 06/80 47/ 06/ / 06/80 457/ 06/ / / H Bисочина, транспортна ширина (прибл.мм) 798 *Изпълненията НА и VHA са с около 5 мм по-дълги.

4 Инструкции за безопасност При закачане и откачане никой не бива да застава между трактора и машината; да не се застава между трактора и машината също при задействането на външния контролен панел на хидравликата! Опасност от нараняване! Работното място на обслужващото лице е на седалката на водача на трактора, от там се управлява машината. Преди закачане и откачане да се постави хидравликата на трактора в положение регулиране на положението! Преди всяка употреба да се проверят трактора и плуга за експлоатационна и пътно-транспортна безопасност; ползвателят е отговорен за безопасността! Обърнете внимание на задоволителната безопасност на управление; монтирайте съответните балансиращи предни тежести на трактора! В зоните на рамената на триточковото окачване/ главата на плуга, на задното повдигане, на регулирането на ширината и при въртене има опасност от нараняване чрез притискане и срязване! Преди употреба на машината съотв. при потегляне да се внимава, дали няма някой в зоната на плуга! Качването върху плуга и превозването на пътници и престоя в опасните зони (на размах) са забранени! Процедури по реглаж и обслужване да се извършват само при спуснат на земята плуг! При монтиране на работни органи с рязане да се използват предназначетите за това инструменти и ръкавици. В положение на високо повдигане (в габаритния контур) се съобразявайте с центъра на тежестта на плуга! При много тесни завои - особено при движение назад - внимавайте затова, да не се стигне до съприкосновение между трактора и плуга! При транспортиране да се блокират контролните уреди на хидравличната система на трактора против случайно задействане! Преди напускане на трактора да се спусне плуга, да се загаси двигателя и да се извади контактния ключ! Преди пускане в експлоатация и след дълъг период на неизползване проверете затягането на всички болтове, всички лагеруващи елементи да се гресират, да се проверят уплътняването на хидравличната система и налягането на гумите! -дължина на композицията (трактор+машина) м -Ширина,55м максимална Зм -Максимална височина 4м -максимална обща маса на композицията 6т от които 0% на предната ос.

5 Монтаж Обърнете внимание на еднаквите монтажни размери (Кат.: Трактор/Плуг). Проверете налягането в гумите на трактора и просвета между гумите; разстоянието и отзад трябва да е прибл. еднакво, вътрешните стени на гумите трябва да са в една линия (/). Долните рамена на навесната система трябва да се регулират на еднаква височина. Да се регулира горното рамо така, че триточковата навесна система да е прибл. вертикално = нормално положение; ако осите на долните рамена трябва да се поставят по-високо или по-ниско (За описание на реглажа на долните рамена вижте ръководството за експлоатация на трактора), после горното рамо да се удължи респ. скъси чрез навиване. Обезопасете навесния механизъм (Триточково окачване) според изискванията. Закачете хидравличните маркучи (спрямо цвета на предпазната капачка): Завъртане клапан с двойно действие (червено), Регулиране на раб.положение на първото тяло клапани с двойно действие (синьо), Реглаж на ширината клапани с двойно действие (зелено), Задно разгъване клапани с едностранно действие (черно), "HydroAvant" клапани с едностранно действие (бяло). Повдигнете подпорите Допустимата стойност на работното налягане на хидрвличната система е максимум 00 бара! 4 Тест на завъртане Повдигнете плуга отпред и отзад (Отворете спирателен кран 4/. Фиксирайте повдигнати подпорите). адействайте клапани завъртане ; плугът се повдига, завърта се и се връща автоматично отново в работно положение - докато е задействан клапани. Използвания в процеса на завъртане хидравличен цилиндър (/) служи освен това за регулиране на работната позиция на първото плужно тяло. И двата клапани действат на този цилиндър. Настроената работна позиция на първото тяло се заема автоматично след всяко завъртане. Не въртете плуга, когато трактора стои силно извит към него. При много тесни завои - особено при движение назад - внимавайте затова, да не се стигне до съприкосновение между трактора и плуга! 4

6 5 прибл. 50 мм Транспортно положение (Фиг.7) Блокирайте долното рамо на трактора. Повдигнете плуга отпред и отзад. авъртете плуга в средно положение (7) и после снижете отпред и отзад до достигане на достатъчно разстояние от терена. при хидро-пневматично окачване на плуга не го снижавайте отзад до достигане на гайката за регулиране на дълбочината (6/),а оставете между гайката и опората (6/) 5 см разстояние за пружинен ход. Затворете спирателни кранове (6/,./) и (5/). Монтирайте светлинна сигнализация/ предупредителен знак (Стойка за светлините = допълнително обурудване). Спазвайте транспортните инструкции от страница 0. Превключете в работно положение: Отворете спирателни кранове (6/,./) и (5/). Повдигнете плуга и го завъртете в работно положение. 6 Паркиране на плуга Подпрете плуга на телата, отмятащи надясно и спуснете подпорите (6./) в положение за паркиране. Чрез изваждане на колелото поставете държателя прибл. във вертикално положение и затворете крановете (6/,./) и (5/). Откачете горното рамо откъм плуга, повдигнете навесната система с долното рамо и закачете в това положение веригата. Откачете долното рамо. Откачете хидравличните маркучи (проверете преди това за липсата на налягане). Обърнете внимание на безопасното положение. Вземете мерки за предотвратяване на проникване на мръсотия в щекера на хидравличния конектор и го прикрепете към фиксатора. Гресирайте всички плъзгащи повърхности. 6. Преди паркирането на плуга след демонтажа на предпазния болт (0/) извийте назад разрохквателя

7 Обръщане и завъртане на края на браздата На края на браздата извадете предната и задната част на плуга една след друга; завъртете в средно положение, после изпълнете маневрата - обръщане и завъртете плуга в работно положение. В началото на браздата спуснете предната и задната част на плуга една след друга в регулираната работна дълбочина. 0 Важно: при обръщане на края на браздата и при специални маневри (напред и назад) плуга да се поставя в полузавъртяно положение! Преди движение назад да се повдига стоящия в браздата плуг! Експлоатация Долните рамена на навесната система на трактора при оран могат да бъдат странично свободни или също странично фиксирани (при транспорт трябва да са фиксирани странично). В нормално положение долните рамена са странично свободни (за по-лесно маневриране по възможност ограничете страничния Ход - на прибл = 0 см). При работа по наклон, при силно променливи почви или блокирано движение в следата (напр. зърнокомбайн) да се оре при странично блокирани долни щанги. Регулираща хидравлика: ако Регулиране на теглителната сила работи непрецизно с дълги импулси за повдигане и спускане, трябва да се избере при... равни поля - Регулиране на положението,... пресечен терен - смесено регулиране. Работна дълбочина от лоста за управление на хидравликата на трактора да се избере желаната работна дълбочина; кран (/) да се постави в затворено положение, Гайката за регулиране на дълбочината (/) да се завие до допир (/) накрая да се отвори спирателния кран. Внимание! При отворен спирателен кран (/) има опасност от притискане! 90. Накланяне държачите трябва да стоят под прав ъгъл (прибл. 90 ) към горната повърхност на терена (виж Фиг. ). Всяка страна на плуга се регулира поотделно, обръщащата наляво страна на плуга - шпиндел (0/) обръщащата надясно страна на плуга - шпиндел (0/) 6

8 4 Работна ширина на -во Плужно тяло Регулирането на работната ширина на -во плужно тяло да се извърши при регулирането на средната работна ширина - около 4 см на тяло. Когато вече се настрои работната ширина на плуга, работната ширина на първото тяло се наглася автоматично. С хидравличния цилиндър (4/) се регулира работната ширина на -во плужно тяло ( син контролен механизъм), при събиране на хидр. цилиндър - -вото тяло се стеснява при удължаване на хидр. цилиндър - -вото тяло се разширява При променящ се наклон работната ширина на -вото тяло може да се нагласи в движение. Ако при изключително голяма следа на трактора (вътрешно разстояние между гумите) не достига регулировъчния обхват в посока по-тясно, да се фиксира щангата на буталото в дупката (4/). Регулиране на работната ширина С цилиндъра (5/) работната ширина може да се регулира безстепенно от трактора - в малки граници по време на движение. 5 Посока на движение на опорното колело Колелото да се постави точно по посоката на движение - с болтовата връзка (6/). Ако налягането в системата е недостатъчно (управление на плуга), тогава посоката на движение да се настрои малко в посока към неразораната част (Да се затегне отново болтовата връзка!). 6 7

9 4 7 Предплужник, Дисков нож Предплужника и дисковия нож се регулират автоматично при реглажа на работната ширина. Предплужник: настройка на страничната позиция към плужното тяло, разстоянието от тялото и работната дълбочина. Странично към корпуса - чрез колянно извиване. корпуса - чрез въртене на водещата планка (7/4) и колянно извиване. Да се ограничи дълбочината на движение така, че лемежа да работи по цялата си дължина в почвата. Да се обърне внимание на еднаквия реглаж на предплужниците! Червената маркировка на назъбените дискове (7/) обозначава работната им страна. При монтажа поставете назъбения диск (7/) и притискателния елемент (7/) (зъбния диск с цифрите нагоре - все в работно положение). ca. 5 cm ca. -4 cm 8 9 Дисков нож: се монтира пред всяко тяло, npи Variant само пред последното тяло. Ограничете хода в дълбочина така, че между корпуса на дисковия лагер и почвата да има около 5 см разстояние - завъртете назъбения диск (8/). Да се регулира разстоянието откъм почвата към тялото прибл. -4 см - чрез завъртане на рамото; Variant - разхлабете болтове (9/ = точка на въртене) и (9/) (затегнете с 40 Nm). Pегулиращия пръстен (8/) ограничете страничния размах; при това обърнете внимание, дали дисковия нож може да се подравни в посоката на движение (затегнете силно закреващия пръстен). лентови отметателни дъски лентовите отметателни дъски се регулират на височина в шлеците на държача. Не ги поставяйте прекалено ниско, за да не се получи твърде голямо съпротивление на почвата. лентовите отметателни дъски трябва при рохкави почви да отнемат само горния слой на гребена на браздата - и да го полагат; да се настрои съответно работната дълбочина и работната скорост. Отпред (откъм почвата) трябва да се сложи лентова отметателна дъска. Регулирайте опорните болтове на прибрано положение (0/). При тежки, лепкави - не рохкави почви трябва да се използват предплужници. 0 Продълбочител Регулируема работна дълбочина (0/). ащита от претоварване: Откъсващ се болт M 6x (0/). При паркиране на плуга продълбочителя да се прибере назад - да се демонтира предпазния болт. 8

10 4 дообръщателни ленти (когато са доставени, /) Всичките да се регулират еднакво; не прекалено дълбоко, тъй като не стоят в обръщаната почва. Защита от претоварване на държача на плужното тяло Чрез предпазнен откъсващ болт (/) - монтиран също при защита от камъни (5/) -Главата на болта да е винаги от страната на държача. След монтажа на нов предпазен болт да се затегне също другия болт на държача; Сила на затягане: 5 Nm (/) 640 Nm (/) Защита от камъни 5 Nm (5/) 460 Nm (5/) Да се използват само оригинални предпазни болтове! (виж списъка с резервни части). При прибирането на изтегления корпус има опасност от притискане. Приближете се само отзад на плужното тяло - въпросната страна на плуга сочи надолу. Ако завъртения корпус е блокиран, разхлабете малко болта на държача - точката на завъртане-използвайте предназначения за това инструмент (/) и ръкавици. Автоматична защита от камъни HydroAvant (Включването на едностранно действащия контролен механизъм е допустимо само към системното налягане) Възвратната сила на хидравличната защита от камъни HydroAvant може да се промени от седалката на трактора. Променете хидравличното налягане - отворете спирателния кран (4/) към тръбите на системата за предпазване от камъни. Мин. системно налягане: 0 бара, 4 плужен макс.: 0 бара 5 плужен макс.: 50 бара >6 плужен макс.: 65 бара максимално: Експлоатационното налягане на трактора прибл. 00 бара. Регулирайте възвратната сила (хидравлично налягане) по такъв начин, че плужното тяло да стои стабилно в почвата, но се отклонява леко при камъни. Оставете между огънатия лост (6/) и ограничителя (6/) прибл. мм разстояние - чрез болт (6/) (изпуснете за тази цел хидравличното налягане). Регулиране на системното налягане - Закачете маркуча (4/) към контролния уред с едно действие на трактора. - Отворете спирателния кран (4/) - Изберете желаното системно налягане от контролния уред на трактора, при това внимавайте за показаната стойност на манометъра за налягането (4/). - Затворете спирателния кран (4/). - Изпуснете налягането от маркуча от страната на 5 трактора и го откачете от него. Необходима е корекция на системното налягане също при едновременната употреба на повече лемежи при високо ниво на налягането. После трябва да се дозареди изтеклото хидравлично масло, което е изтекло през фиксирания клапан за ограничаване на налягането. а указания за монтажните работи вижте в раздел Поддръжка Внимание! Извършването на монтажни работи по хидравличната система за защита от камъни е позволено само на квалифициран персонал. - Извършването на монтаж е позволено само при изпуснато налягане от хидравличната система (виж: регулиране на системното налягане). - Плугът трябва да е повдигнат на монтажни стойки преди изпускане на системното налягане. 6- Позволено е подпирането на продълбочителя първо на зъбците, когато се включва отново системното налягане. Забранено е извършване на модификации на хидравличния акумулатор за налягане (5/) чрез машинна обработка, заваряване или други действия. Преди всяко включване към хидравличния кръг трябва да се изпусне напълно налягането от хидравличния акумулатор на налягане от страна на хидравличната течност. Извършването на обслужване, поддръжка и/ или демонтаж на конструктивни детайли е разрешено само на достатъчно квалифициран персонал. 9

11 а монтажните работи на теглещата глава на Корморан хидравличните акумулатори на налягане могат да бъдат затворени под налягане чрез спирателния кран (/ ). Плугът след това може да бъде подпрян на лемежите. След монтажа на теглещата глава отворете спирателния кран. При корекция на системното налягане и по време на работа спирателния кран трябва да бъде отворен. Носеща греда за прикачна техника към плуга а транспорт и при оран гредата може да бъде прибрана към плуга - обезопасете чрез щекера (8/). В работно положение разгънете гредата и я фиксирайте (9/). При хидравлична система за отцепване и зацепване поставете щифтовете (9/) в предвидените за това отвори, когато почвоуплътнителния валяк - при разгънат плуг - трябва да бъде теглен през препятствия. задействането на механизма за зацепване при закачване става чрез кратък натиск към положение на клапана в посока завъртане. Onland-изпълнение (N)... за движение до браздата. 8 При N-изпълнението трактора (верижния трактор) се движи до браздата (трактора не бива да превишава прибл. 0 см ширина). Освободете странично долното рамо - прибл. 5 см ход. При движение на съответното разстояние от ръба на браздата регулирайте работата ширина на -вото плужно тяло. Регулирайте работните колела - прибл. 5 см разстояние от ръба на браздата и регулирайте дълбочината от стягата. а разораване повдигнете съответното работно колело. 9 потенциален риск Рискова зона Инструкции Транспортно положениеблокировки Транспортно положение Ръководство за експлоатация Ръководство за експлоатация Преобръщане Правилно За-/Отцепване Пропадане на предплужника след Ръководство за експлоатация разхлабване на -предплужник регулировъчния болт Пропадане на дисковия Ръководство за експлоатация нож след разхлабване на - дисков нож. регулировъчния болт Изхвърляне от системата за Ръководство за експлоатация защита от камъни пружинна защита от камъни Инструкция в Ръководство Заварени ленти, планки, за експлоатация за болтове със скрити глави появяващите се след заваряване остри ръбове Продълбочителят се транспортира в полузавъртяно положение Загуба на налягане в маркуча за транспортното колело Паркиране при монтиран продълбочител Инструкция в Ръководство за експлоатация за обърнатите монтажи Ръководство за експлоатация -транспортна безопасност и паркиране на плуга Инструкция в Ръководство за експлоатация за паркиране само при прибран продълбочител 0

12 Поддръжка При работа по прикачената машина да се загасява двигателя и да се изважда контактния ключ! Не работете по повдигнат плуг! Преди работа по хидравличната система спуснете плуга на земята и изпуснете налягането от системата! Подменяйте маслото и го третирайте според законовите разпоредби! (Хидравлично масло на минерална база) Монтажа на гуми изисква достатъчни познания, използвайте само предназначените за целта инструменти! След първоначално пускане в експлоатация (прибл. 8 часа) притегнете всички болтове; след това регулярно проверявайте затягането им. Болтовете на отметателните дъски се затягат с 80 Nm - също на лентовите дъски, гайките на колелата с 60 Nm. При изпълнение със лентови отметателни дъски обърнете внимание, дали закрепващите болтове прилягат плътно (0/). Всички точки на лагеруване да се гресират регулярно с гресьорка (Многофункционална грес на литиева основа); ежедневно: Кръстатите карета (Триточковата навесна система, стабилизатора), стабилизиращата щанга, въртящата ос (отпред/отзад) местата на лагеруване на разгъващия механизъм и на хидравличния цилиндър - и местата на лагеруване на системата за защита от камъни при силно каменисти почви (HydroAvant). смазвайте шарнирните места, поддържайте шпинделите подвижни. Проверявайте и регулирайте въртящите оси (отпред/отзад) и лагерите на дисковите ножове = ролкови лагери. Проверявайте превключващите вилки на разпределителните клапани (/): Превключващата вилка трябва да е преместена до крайно положение - пружинно напрегната съчма. Периодично проверявайте хидравличните маркучи и при увреждане или остаряване ги подменяйте (Списък с резервни части). Маркучите претърпяват естествено остаряване, срокът им на употреба не бива да превишава 5-6 години. При почистване с водна струя (особено високо налягане) не насочвайте директно към лагерите. При паркиран плуг консервирайте всички триещи се повърхности с препарат против корозия и буталните лостове с безкиселинна грес. Ремонтирайте нарушеното лаково покритие. Подновявайте навреме заварявъчните детайли: Лемежа и челните елементи на корпуса (покритие на лемежа/странична планка) започва да се износва. При лемеж с подменящ се нож първо завъртете ножа и после го демонтирайте. Натегнете новите отметателни дъски с две завъртания на стягата (подменете дефектните подложки на отметателните дъски - виж списъка с резервни части). Използвайте само Оригинални-РАБЕ-Резервни части и нови оригинални болтове! Налягане на гумите:,5 бара.

13 Внимание / Транспортиране Поставете плуга в Положение за транспортиране ; проверете пригодността му за транспортиране. Превоза на пътници върху машината и престоя в опасната зона са забранени. Съобразявайте скоростта на транспортиране с условията за движение по пътната мрежа; Максимална скорост 0 км/ч. Внимание в завоите! Трябва да се спазват правилата на Наредбата за допускане на превозни средства до движение по пътищата в Германия. Според разпоредбите на Наредбата за допускане на превозни средства до движение по пътищата в Германия ползвателя е отговорен за безопасното прикачване на трактора и машината при движение по пътната мрежа. Работните машини не бива да влияят на безопасното управление на композицията. При монтирана машина не бива да се превишават допустимите стойности за натоварване на осите на трактора, допустимата обща маса и товароносимостта на гумите (в зависимост от скоростта и налягането на въздуха). Натоварването на предната ос трябва да е поне 0% от масата на ненатовареното превозно средство. Максимално допустимата транспортна ширина е Зм. Общата дължина на композицията не бива да превишава 8 м. Ако се превишат максималнодопустимите габаритни размери, трябва да се вземе разрешение за изключение при придвижване. Прикачни машини над тона тежки изискват разрешение за движение (регистрация); при повече от т натоварване на ос трябва да има собствена спирачна система. От контурите на машината не бива да стърчат никакви части, за да не се застрашава движението ( StVZO). Ако не може да се избегне това стърчене, то тези части трябва да са покрити и видимо обозначени. Мерките за безопасност имат изисквания както по отношение на открояване на външния контур на машината, така и по отношение на обезопасяването на задната част - напр. предупредителни табели на червени и бели ленти 4 x4 mm (DIN 00; Всяка от лентите трабва да е широка 00 мм, преминаваща под ъгъл 45 навън/надолу). Прикачените машини респ. навесните трябва да се движат с монтирани червени светоотразитеи отзад, жълти светоотразители отстрани и винаги с включена светлинна система -също и през деня (Габаритни светлини, когато машината надстърча повече от 400 мм над светлините на трактора). Споменатите предупредителни табели и осветителна система е препоръчително да се придобият директно от търговската мрежа. За елементите на осветителната система по DIN 07 има на разположение също допълнителни закрепващи профили на винт от RABE. При транспорт по обществената пътна мрежа в Полша се поставя в средата на машината предупредителен триъгълник (/).

14 Разположение на графичните предупредителни знаци на машината 8 6 B 4 6 A За обяснение вижте следните Графични предупредителни знаци! A (cm) 7/40 47/50 4 /5 4/45 (../M) Регулиране на работната ширина Nr. за поръчка B Radaushub suspension lift Relevage de Roue Drehwerk rotation retournement Erstkörperbreite first body width largeur au premier corps Schnittbreite cutting width largeur de travail Auslegearm Packer arm bras de relevage Steinsicherung Hyd. stone protection sécurité hydrau. Хидравличен щекер Nr. за поръчка

15 Разположение на графичните предупредителни знаци на машината 4 5 За обяснение вижте следните Графични предупредителни знаци! 4

(Super-)Albatros+HA_ BG02.indd

(Super-)Albatros+HA_ BG02.indd Номер за поръчка 9900.00.0BG02 Инструкции за експлоатация Навесно-обръщателни плугове (Super-)Albatros / - (Hydro)Avant Ръководство за експлоатация Навесно-обръщателни плугове Albatros / - Avant / - HydroAvant

Подробно

Für Ihre Sicherheit.PDF

Für Ihre Sicherheit.PDF За Вашата собствена безопасност Това приложение към Ръководството за експлоатация съдържа общи правила за поведение за употребата по предназначение на машината - и инструкции за техническа безопасност,

Подробно

Pavo V 140 Настройка на плуга Машина БГ: Кратка инструкция

Pavo V 140 Настройка на плуга Машина БГ: Кратка инструкция Pavo V 140 Настройка на плуга Машина БГ: Кратка инструкция Авторското право и правото на използване (Copyright) е собственост на Rabe Agri GmbH, Германия. Копията, публикуването в други медии, преводите

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

LV 21 Bulgarisch 2012

LV 21 Bulgarisch 2012 Lillevilla 21 Къща 28 мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането.

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

Mikka Bulgarisch 2012

Mikka Bulgarisch 2012 Mikka Къща 19-мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането. В

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc Гумодемонтажни машини за тежкотоварни, селскостопански и земекопни МПС 1 GG 560 Електрохидравлична гумодемонтажна машина за камиони, селскостопански и земекопни МПС. Размерите и работните характеристики

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕИ Преди да пристъпите към използване на крачето, прочетете

Подробно

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА МАКС РЕЛАКС TRICYCLE MAX RELAX Този п

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА МАКС РЕЛАКС TRICYCLE MAX RELAX Този п ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА МАКС РЕЛАКС TRICYCLE MAX RELAX Този продукт с марка е произведен в съответствие с изискванията

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на PEUGEOT 206

Как се подменят предните амортисьори на PEUGEOT 206 амортисьори на PEUGEOT 206 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия PEUGEOT 206, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори

Подробно

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с горен зъбен транспорт Благодарим Ви, че закупихте

Подробно

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx Арт. 184200 080580 Съдържание 1. Увод... 1 2. Обем на доставката... 2 3.... 2 3.1 Монтаж на тестера за странично биене... 3 3.2 Монтаж на диска на съединителя... 4 3.3 Монтаж и настройка на манометъра...

Подробно

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 (Bulgarian) DM-FD0003-05 Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на Peugeot 406

Как се подменят предните амортисьори на Peugeot 406 амортисьори на Peugeot 406 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия Peugeot 406, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Skoda Octavia 1Z

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Skoda Octavia 1Z Как да заменим тампона на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете

Подробно

Slide 1

Slide 1 РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО 1. Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Технически данни MLT PS Телескопични товарачи

Технически данни MLT PS Телескопични товарачи Технически данни Телескопични товарачи Капацитет метрична измервателна с-ма имперска измервателна с-ма Макс. товароносимост 4000 kg 9000 lbs Макс. товароносимост 9.60 m 31 ft 6 in Макс. обсег 6.55 m 21

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

286 Професионални електроинструменти от синята серия Стационарни машини 9

286 Професионални електроинструменти от синята серия Стационарни машини 9 286 Професионални електроинструменти от синята серия Професионални електроинструменти от синята серия 287 за прецизна работа във всякаква дървесина Стационарните машини на Bosch са идеалната комбинация

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

L KUBО T A Д И З Е Л О В Т Р А К Т О Р L1361 Мултиталант в компактната средна класа. Универсално приложим с мощен двигател и различни варианти на задв

L KUBО T A Д И З Е Л О В Т Р А К Т О Р L1361 Мултиталант в компактната средна класа. Универсално приложим с мощен двигател и различни варианти на задв L KUBО T A Д И З Е Л О В Т Р А К Т О Р L1361 Мултиталант в компактната средна класа. Универсално приложим с мощен двигател и различни варианти на задвижване. Мощните мул компактните титаланти сред трактори

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Ford Fiesta V

Как да заменим лагера на предната главина на Ford Fiesta V предната главина на Ford Fiesta V Извършете замяната в следната последоватленост: 1 За замяна на лагера е удобно използването на скоба за избиване и набиване на лагерите на главината. Вдигнете ръчната

Подробно

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на VOLKSWAGEN PASSAT B6

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на VOLKSWAGEN PASSAT B6 Как да заменим тампона на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II

Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на Renault Scenic II по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Указания за безопасност AH

Указания за безопасност AH Двигатели за ниско напрежение SIMOTICS GP, SD, DP Прочети ме Съпринадлежащите инструкции за експлоатация ще намерите в Internet: Двигатели за ниско напрежение (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13309/man)

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Mitsubishi Colt Z30

Как се заменят пружините на предния мост на Mitsubishi Colt Z30 Как се заменят пружините на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори на задните колела Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

CULTIRAPID R-LINE ЗА ПРЕДСЕИТБЕНА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА Комбинатора CULTIRAPID R-line е изключително иновативно оборудване за предсеитбена подготовка

CULTIRAPID R-LINE ЗА ПРЕДСЕИТБЕНА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА Комбинатора CULTIRAPID R-line е изключително иновативно оборудване за предсеитбена подготовка CULTIRAPID R-LINE ЗА ПРЕДСЕИТБЕНА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА Комбинатора CULTIRAPID R-line е изключително иновативно оборудване за предсеитбена подготовка на почвата и оформяне на леглото за семената. Представлява

Подробно