НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътр

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътр"

Препис

1 НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнитеработииМинистерството наземеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.105от 19Декември2014г. РазделI. Общиположения Чл.1. (1) Стазинаредбасеопределятправилатаинормитезапожарнатабезопасност приизвършваненадейностивземеделскитеземи. (2) Дейностите по ал.1 включват засяването на житните култури,прибирането, транспортирането,обработката,съхранениетоискладиранетоназърноигрубифуражи. Чл.2. Изискваниятананаредбатасазадължителнизавсичкиюридическиифизически лица,собственицииползвателиназемеделскиземи,кактоилица,коитопреминавати/или осъществяватдейностивблизостдотях. Чл.3. Всички държавни органи и неправителствени организации,собственици и ползватели наземеделски земи садлъжни даоказватсъдействиенаорганитезапожарна безопасностизащитананаселението(пбзн)приосъществяваненаконтролапоопазванена житнитекултури,зърнотоифуражитеотпожари. Чл.4. (1) Посевитеотжитникултурисесчитатзапожароопасниследнастъпваненаетап "Восъчназрялост". (2) Настъпваненаетап"Восъчназрялост"напосевитеотжитникултурисеопределяот съответнатаобластнадирекция"земеделие"къмминистерствотоназемеделиетоихраните. (3) Органътпоал.2 уведомяваписменокметанасъответнатаобщинаирайонната служба"пожарнабезопасностизащитананаселението"(рспбзн). (4) Кметътнаобщинатаобявявасъсзаповеднастъпванетона"Восъчнатазрялост"и определямеркизаосигуряваненапожарнатабезопасност. Раздел I. Изискваниязаопазваненаземеделскитеземиотпожари Чл.5. (1) Житнитекултурисезасяватнаплощинепо-големиот8000 дка,разделеничрез пожарозащитниивициотзеленикултурисширочинанай-малко50м. (2) Площите по ал.1 се разделят на участъци не по-големи от 1000 дка чрез пожарозащитниивицисширочинанай-малко10м. Чл.6. Неседопускапаленетонаоткритогън,тютюнопушенетоипаркиранетона

2 моторнипревознисредствавплощитеспосевиинаразстояние,по-малкоот50 метрадотях,от настъпванетонавосъчназрялостдоокончателнотоприбираненареколтатаиизораванена стърнищата. Чл. 7. (1) Ежегодно до края на месец май електроснабдителните и електроразпределителнитедружестваизвършватпроверканавъздушнитеелектропроводиза високоисреднонапрежение,пресичащипосевисжитникултури,задопустимияпровесна проводницитеиосигуряваненанеобходимитеминималниразстояниязабезопаснопридвижване наземеделскатехника. (2) Ежегоднодокраянамесецмайгазоснабдителнитедружестваизвършватпроверказа техническотосъстояниенагазопроводи,преминаващипрезжитниплощи. (3) Проверкитепо ал.1 и 2 сеизвършватсъгласувано съссобственицитеи/или ползвателитеназемеделскиземи,катосеизготвятпротоколи,коитосеизпращатдосъответната РСПБЗН. Чл.8. (1) Несеразрешаваизвършванетонаремонтнидейностиполинейнитеобекти, преминаващипрезжитниплощи,презпериодаотвосъчназрялостдоприбираненареколтата. (2) При аварийни ситуации седопускаизвършването надейности по ал.1 след предварителноуведомяваненарспбзнприспазваненаизискваниятазапожарнабезопасност. Чл.9. (1) Юридическите лица,стопанисващи републикански,общински и частни пътища,преминаващипрези/илипокрайжитнипосеви,осигуряватмеханичноотстраняванена сухитетревиихрасти,горимипредметииматериаливсервитутанапътя. (2) Органите,стопанисващижелезопътнитетрасета,преминаващипрези/илипокрай житниплощи,осигуряватподдържанетонасервитутанатрасеточистоотгоримиматериаличрез почистваненатревнатаихрастовиднатарастителност,падналадървеснамаса,включителнои баластоватапризмаибанкета. Чл.10. Физическитеиюридическителица,преминаващипокрайнеожънатиплощи,са длъжнидаспазватправилатаинормитезапожарнабезопасностисдействиятасидане предизвикватвъзникванетонапожари. Чл.11. Общинитеикметстватаорганизиратипровеждатмероприятиязаопазванетона селскостопанскотоимуществоотпожарипосмисъланачл.8, ал.1 отзаконазаопазванена селскостопанскотоимущество. Чл.12.Вземеделскитеземииизвънтях(слоговеикрайпътниивици)несеразрешава: 1.паленетонастърнищаидругирастителниостатъци; 2.използванетонаоткритиогнеизточници. Раздел I. Задължениянаюридическитеифизическителица,осъществяващидейностив

3 земеделскитеземи Чл.13. (1) Юридическитеифизическителица,осъществяващидейностивземеделските земи: 1.организиратиизпълняватизискваниятананаредбата; 2. уведомяватписменосъответнатарспбзн предизапочваненажътватавплощинад 100дка; 3. подаватпореданачл.29 отадминистративнопроцесуалниякодексисканеврспбзн задопусканедоучастиевжътвенатакампанияназемеделскататехника;писменатаформана исканетоесъгласноприложение 1; 4. парцелиратиосигуряватпожарозащитниивицивземеделскитеземи,засетисжитни култури,съгласноизискваниятаначл.16; 5. организиратилиопределятлицезапровежданетонаинструктажизапожаробезопасна работаналицата,изпълняващизадължениятакатофизическаохранаинаблюдениенапосевите, иучастницитевжътвенатакампания,закоетосеизготвяиподписвапротокол; 6.осигуряватспазванетонаусловиятапочл.17,18и19; 7. осигуряватземеделскататехникаиплощадкизазарежданеслеснозапалимитечности (ЛЗТ)игоримитечности(ГТ)спожаротехническисредствасъгласноприложение 2; 8. носятотговорностзаподдържаневизправносъстояниеиизвършваненатехническо обслужване,презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите; 9. представятдокраянамесецаприлврспбзн схемисразположениетоназасетите площисжитникултури,пожарозащитнитеивици,пътищатазапридвижваненапожарната техникаидействащитеводоизточници; 10. поставятнавидниместапокрайплощитесжитникултуризнацизазабранана пушенетои паленетонаоткритогън всъответствиеснаредба РД-07/8от2008 г.за минималнитеизискваниязазнациисигнализабезопасности/илиздравеприработа(дв,бр.3 от 2009г.). (2)Къмисканетопоал.1,т.3сеприлагатследнитедокументи: 1. когатоисканетосеподаваотупълномощенолице- пълномощноснотариалназаверка наподписа; 2.документзавнесенадържавнатакса; 3. документ(копие),удостоверяващ,чесъответнатаземеделскатехникаепреминала годишентехническипреглед,когатосеизисквасъгласнозаконазарегистрацияиконтролна земеделскатаи горскататехника,или периодичен технически преглед съгласно Законаза движениепопътищата. Чл.14.(1)Водачитеназемеделскатехникасадлъжнида: 1.спазватустановенитеправилаинормизапожарнабезопасност; 2.могатдаработятсналичнитепожаротехническисредства; 3. осъществяватдейноствземеделскитеземистехника,коятоедопуснатадоучастиев жътвенатакампанияоторганитезапбзнисъответстванаизискваниятанаразделv; 4.спазватинструкциитеназаводапроизводителзабезопаснатайексплоатация; 5. извършватежедневнитехническипрегледизацялостнотойсъстояниеизапочват работасамоследкатоустановятнейнататехническаизправност; 6. недопускатбоксуваненауправляванатаоттяхземеделскатехникавжитниплощи, стърнищаиврайонанафуражниплощадки; 7. подхождат с техниката така, че ауспуховите й тръби да се намират на

4 противоположнатастрананасеновалиискладирангрубфуражилилеснозапалимиматериали; 8.зареждатсгоривонапожарообезопасениместаипринеработещ двигател; 9. съхраняватгоривно-смазочнитематериаливзатворениметалнисъдовеизвънпосевите напожарообезопасениместа; 10. извършватремонтиитехническиобслужваниянатехникатанапожарообезопасени местаизвънпосевитеистърнищата. (2) Допускасеприаварияилитехническанеизправност,непозволяващипреместванена земеделскататехника,ремонтнитедейностидасеизвършватнамясто,следкатопредварителное извършеноизораваненаивицасминималнаширочина6 метраоколоавариралатаземеделска машина. Чл.15. Лицата,изпълняващизадължениятакатофизическаохранаинаблюдениена земеделскитеземи,трябвада: 1.познаватиспазватустановенитеправилаинормизапожарнабезопасност; 2.знаятместонахождениетонапожаротехническитесредстваидамогатдаработятстях; 3.съобщаватнезабавнонателефон112приустановяваненазапалванеилипожар; 4. познават моментното състояние на пътищата и местонахождението на водоизточницитевохраняванатаи/илинаблюдаванататеритория. РазделIV. Изискванияприприбиранеисъхранениенажитнитекултуриигрубитефуражи Чл.16. (1) Призапочваненажътватажитнитекултурисепарцелиратнаплощиза еднодневнаработаспротивопожарниивици,широкинепо-малкоот6 м,изпълненичрез ожънване,отстраняваненасламатаиизораване. (2) Пожарозащитнитеивиципоал.1 сеизпълняватизаотделяненаплощите,засетис житникултури,от: 1.горскинасаждения,сметища,пчелини,гробищнипарковеидр.; 2.автомобилнипътищаотрепубликанскатаиобщинскатапътнамрежа; 3. отоградинагазоразпределителниикатоднистанции,крановивъзлиисъоръженияна магистралнитегазопроводи,петролопроводи,газостанции,бензиностанцииидругиобекти. (3) Около съоръженията (стълбове,мачтови трафопостове и др.)на въздушните електропроводи,преминаващи над житни площи,се обособяват пожарозащитни ивици с широчинанепо-малкоот6м. (4) Изискваниятапоал.1, 2 и3 несеотнасятзаучастъцисплощи,по-малкиот100 дка, аконеграничатсдругисъседнижитниблоковеилисгорскинасаждения. Чл.17. (1) Прижътвавплощ над100 дкасеосигурявадежурствонатракторсводачс прикаченплугсминималнаширочинаназахвата1м. (2) Прижътвавучастъцисобщаплощ над2000 дкасеосигурявадежурствонатракторс водачитехниказапожарогасенесъгласноизискваниятаназабележкатавприложение 2. Чл.18. (1) Прискладиранеи/илисъхраняваненаоткритовземеделскитеземигрубите фуражи(слама,сеноидр.)сеобособяватнафигури. (2)Фигуритесасединичнотеглодо200тивгрупадо600т.

5 (3) Фигуритенаоткритовземеделскитеплощисеобособяватнагрупивърхутерен, почистенотрастителниостатъци,каторазстояниетомеждуфигуритеенепо-малкоот15 м,а междугрупитеенепо-малкоот50м. (4) Фигуритепоал.3 сеобособяватнаразстояниенепо-малкоот10 мотпътищаи50 м от горски насаждения,като около тях се осигуряват пожарозащитни ивици с широчина най-малко5м. Чл.19. Машинитеисъоръжениятазаобработканазърноифуражисеразполагатна разстояниенепо-малкоот10мотобособенитефигурисгрубифуражи. РазделV. Изискваниякъмземеделскататехника Чл.20. (1) Вжътвенатакампаниясеизползваземеделскататехника,коятоотговаряна изискваниятанапроизводителязабезопаснаексплоатация. (2) Техникатапоал.1 сеосигурявасискрогасителиипожаротехническисредстваза първоначалногасенесъгласноприложение 2. (3) Допускасеизползваненатехникапоал.1 стурбокомпресориидвигателисповечеот единшумозаглушител,бездаеосигуренасискрогасители. Чл.21. (1) Елементитеисъоръжениятанаелектрическитеинсталациинатехникатапо чл.20 сеподдържатзащитениоттоплинниимеханичнивъздействиясцялостнаизолация, надежднозакрепенивръзкиистандартнипредпазители. (2) Акумулаторнитебатериисезакрепватнеподвижноисезащитаватотмеханично въздействиеипопаданенаметалнипредметивърхуполюсите. Чл.22. Неседопускаттечовенагоривоимаслаоттръбопроводитеиелементитена горивната,мазилнатаихидравличнатасистеманатехниката. Чл.23.Техникатапочл.20сеосигурявасъсзащитаотстатичноелектричество. Чл.24. (1) Неседопускатпукнатини,откъснатичасти,разслоения,разкъсванияна гуменияслойидругимеханичниповрединаремъцитеиверигитенапредавкитенатехникапо чл.20. (2)Предавкитепоал.1сеосигуряватсъсзащитниелементи. Чл.25. Основнитевъзлинахедерапризърнокомбайнитетрябвадаотговарятнаследните изисквания: 1.пластинитенарежещияапаратдасаплътнозакрепени; 2. мотовилотоданямаогъванеилисчупваненапружиннитепалци,кактоиизтичанена смазкапрезуплътненията; 3. призавъртаненашнеканахедерасъщиятнетрябвадаосъществяваконтактс

6 неподвижнитеелементи,апалцитесвободнодасеплъзгат. Чл.26. Техникатапочл.20 сепочистваежедневноследприключваненаработаот наслоенпрах,горимирастителниостатъциимасло. Чл.27. (1) Земеделскататехникаседопускадоучастиевжътвенатакампания,акое преминалагодишентехническипреглед,когатотакъвсеизисквасъгласнозаконазарегистрация иконтролназемеделскатаигорскататехника,илипериодичентехническипрегледсъгласно Законазадвижениепопътищата,иеосигуренасизискващитесепожаротехническисредстваи искрогасители,съгласночл.20. (2) Допусканетоназемеделскататехникадоучастиевжътвенакампаниясеизвършва съсстановищенаначалниканарспбзнследподаденоисканепочл.13, ал.1, т.3 сприложени документипочл.13,ал.2. Допълнителниразпоредби 1.Посмисъланатазинаредба: 1. "Земеделскиземи"саземитепочл.2 отзаконазасобственосттаиползуванетона земеделскитеземи. 2. "Жътвенакампания"садейности,включващиорганизацияиподготовка,ожънване, транспортиране,обработка,съхранениеи складираненапродукцията(реколтата)отжитни култури. 3. "Земеделска техника" са всички видове зърнокомбайни,трактори,ремаркета, сламопреси,сламосъбирачки,семечистачнимашини,кактоиавтомобили,участващивжътвената кампания. 4."Житникултури"са:пшеница,ечемик,ръж,тритикалеиовес. 5. "Восъчназрялост"естепеннаузряване(етап)предипълнатазрялостназърното, когатозърнатаотсредатанакласа(илиметлицата)получаватсвойствениязазрялотозърноцвят иконсистенциятаимприсмачкванеимавосъкоподобенвид.всичкичастинарастениетоса пожълтели,ножилави. 6. "Пожарозащитнаивица"еплощ сопределенаширочина,почистенаотрастителност илисизоранпочвенслой. 7. "Линейни обекти"саавтомагистрали,пътища,железопътни линии,подземни и надземни топлопроводи, паропроводи, газопроводи, продуктопроводи, водопроводи, канализации,кабели,електропроводи,въжени,телефонни,телеграфни,радиосъобщителнии телекомуникационнилинии. Заключителниразпоредби 2. Наредбатасеиздаванаоснованиечл.125, ал.4 отзаконазаминистерствотона вътрешнитеработии 1, ал.2 отпреходнитеизаключителнитеразпоредбинаправилниказа прилаганеназаконазаопазваненаземеделскитеземи. 3. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на органите за ПБЗН,

7 осъществяващидържавенпротивопожаренконтрол,иоторганитенактипримзх. 4. ТазинаредбаотменяНаредба Iз-1053от2011 г.заправилатаинормитеза пожарнабезопасностприизвършваненадейностивземеделскитеземи(дв,бр.39от2011г.). Приложение 1къмчл.13,ал.1,т.3 ДО НАЧАЛНИКАНА РСПБЗН-. гр.. ИСКАНЕ От. (наименованиенафизическо/юридическолице,седалище,адреснауправление)..., представляванот. (име,презиме,фамилия) Адресзакореспонденция:., ГОСПОДИННАЧАЛНИК, Наоснованиечл.125,ал.1,т.3ЗМВРиНаредба 8121з-968от2014г.заправилатаинормитезапожарна безопасностприизвършваненадейностивземеделскитеземимолядамибъдеиздаденостановищезадопускане доучастиевжътвенакампания20.г.наследнатаземеделскатехника: Видна земеделската техника Регистрационен (инвентарен) номер Преминаттехнически преглед видна прегледа (годишен/ периодичен) датана извършванена прегледа Подлежина следващ технически прегледдо: Видибройна пожаротехническите средстваиискрогасителите, скоитоеоборудвана техниката,всъответствиес приложение 2от Наредбатазаправилатаи нормитезапожарна безопасностприизвършване надейностивземеделските земи Прилагамкъмисканетоследнитедокументи: пълномощноснотариалназаверканаподписа-когатоисканетосеподаваотупълномощенолице;

8 копиянадокументи,удостоверяващи,чесъответнатаземеделскатехникаепреминалагодишентехнически преглед,когатосеизисквасъгласнозаконазарегистрацияиконтролназемеделскатаигорскататехника,или периодичентехническипрегледсъгласнозаконазадвижениепопътищата; документзавнесенадържавнатаксасъгласнотарифа 4затаксите,коитосесъбиратвсистематанаМВРпо Законазадържавнитетакси. Дата: 20 г. Подалискането: (подпис) Приложение 2къмчл.13,ал.1,т.7,чл.17,ал.2ичл.20,ал.2 ТАБЛИЦА заокомплектованенаплощадкитезазарежданеслзтигтиназемеделскататехникас искрогасителиипожаротехническисредствазапървоначалногасене Наименование Искрогасителза всякаауспухова тръба*,бр. Прахов пожарогасител(6 кг)илиссо2(5 кг),бр. Пожарогасителна воднаоснова(9л), бр. Лопата, бр. Вила, бр. Канджа, бр. Противопожарн одеялосразмери по-малкиот1,5m 1,5m,бр Зърнокомбайн 1 2 2запожариклас В Трактор Автомобилтоварен Сламопреса Сламосъбирачки Семечистачни машини Ремарке Временна 8. площадказа 2скласнапраха 2запожариклас зарежданена - ВС В машинислзти тежъктип ГТ(200м2) *Изискваниятанесеотнасятзаземеделскатехникастурбокомпресориидвигателисповечеотедин шумозаглушител. Забележка.Техникатазапожарогасенепочл.17,ал.2сесъстоиотприкачноремаркесцистернасводанай-малко 2000л,спомпаиосигуренотеглителносредство.Тазитехникасеоборудвасединдвупътенразклонителс щорцовисъединители,двашлангасдиаметър52ммиминималнадължинапо10м,единструйниксъсспирателен кран52ммидваструйниказаразпръснатаструя.пожарогасителнотосъоръжениеможедабъдезамененос поливомиячнамашинаилипожаренавтомобил.

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделиетоихранитеиминистърана вътрешнитеработи Обн.ДВ.бр.105от19

Подробно

НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит

НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнитеработииМинистерството наземеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.39от

Подробно

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: , З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Ра

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: ,   З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Ра ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к. 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg З А П О В Е Д ДЗ.../...2018 г. гр. Раковски Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.

Подробно

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот16.09.1999г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.54от15Юни1999г.,изм.ДВ.бр.70от

Подробно

НАРЕДБА 4ОТ3ФЕВРУАРИ 2016Г.ЗАРЕДАЗАПУСКАНЕНАПАЗАРА НАУПОТРЕБЯВАНАТАТЕХНИКАПО ЗАКОНАЗАРЕГИСТРАЦИЯИ КОНТРОЛНАЗЕМЕДЕЛСКАТАИ ГОРСКАТАТЕХНИКА Всилаот09.02.

НАРЕДБА 4ОТ3ФЕВРУАРИ 2016Г.ЗАРЕДАЗАПУСКАНЕНАПАЗАРА НАУПОТРЕБЯВАНАТАТЕХНИКАПО ЗАКОНАЗАРЕГИСТРАЦИЯИ КОНТРОЛНАЗЕМЕДЕЛСКАТАИ ГОРСКАТАТЕХНИКА Всилаот09.02. НАРЕДБА 4ОТ3ФЕВРУАРИ 2016Г.ЗАРЕДАЗАПУСКАНЕНАПАЗАРА НАУПОТРЕБЯВАНАТАТЕХНИКАПО ЗАКОНАЗАРЕГИСТРАЦИЯИ КОНТРОЛНАЗЕМЕДЕЛСКАТАИ ГОРСКАТАТЕХНИКА Всилаот09.02.2016г. ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинист

НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинист НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.1от 6Януари2009г.

Подробно

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция Пътна инфраструктура (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.) ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.; изм.,

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт на ди р екция Земед ели е - Видин З А П О В Е Д РД-04-26/21.01.2019 г. гр. Видин На основание

Подробно

НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТА"МОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАН

НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТАМОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАН НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТА"МОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАНСЬОРИ" Всилаот2.03.2001г. Обн.ДВ.бр.9от 30Януари2001г.

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-313/21.12.2018 г. На основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37в,

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол 50 от заседанието на г. по точка 8 от дневния ред Относно: Приемане н

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол 50 от заседанието на г. по точка 8 от дневния ред Относно: Приемане н ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ РЕИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ротокол 0 от заседанието на 9.07.19 г. по точка 8 от дневния ред Относно: риемане на допълнителен годишен план за 19 г. и ползването на дървесина

Подробно

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ Издаденаотминистъраназдравеопазването

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/288-решения-от-17-з-е Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 17 з-е РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХVІI заседание, проведено на 18.12.2013 г. На основание чл.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

Вх. 01/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 01/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А О Б Щ И Н А С Т Р А Ж И Ц А НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА СТРАЖИЦА Н А Р Е Д Б А ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

generated pdf

generated pdf РЕШЕНИЕ 891 ОТ 30.7.2003 г. сряда, 30 юли 2003 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 891 от 30.07.2003 г. 1. Общински съвет утвърждава изменения и допълнения на противопожарна наредба на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКА

НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКА НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ ВОКОЛНАТАСРЕДА,МЕТОДИТЕЗА ОЦЕНКАНАСТОЙНОСТИТЕНАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ

Подробно

Номенклатура и размер на патентните дейности год. Код дейност Наименование на дейността Определен данъчен размер за ВРАЦА в лева Определен данъ

Номенклатура и размер на патентните дейности год. Код дейност Наименование на дейността Определен данъчен размер за ВРАЦА в лева Определен данъ Номенклатура и размер на патентните и - 2019 год. Наименование на та 01 Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта Таблица1 01 01 Хотели

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-835 / 18.06.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна на

Подробно

Вх. 03/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Макреш С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основа

Вх. 03/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Макреш С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основа ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Макреш С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА п.k. 9000, град Варна, адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/647351, e-mail:odzg_var@abv.bg ЗАПОВЕД РД

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите-стара Загора РЕШЕНИЕ 13-РД-466-00 от 20.03.2019 г.

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 165 Гр. Враца/18.09.2018 год. На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 312 Гр.

Подробно

<4D F736F F D20322EC4EEEAF3ECE5EDF2E0F6E8FF20F2E5F5EDE8F7E5F1EAE820EDE0E4E7EEF020CFD E646F6378>

<4D F736F F D20322EC4EEEAF3ECE5EDF2E0F6E8FF20F2E5F5EDE8F7E5F1EAE820EDE0E4E7EEF020CFD E646F6378> та) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЕСО ЕАД, ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ МЕР ВАРНА РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Пълното

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-1/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

Вх / г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на ос

Вх / г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на ос ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 375 Гр.

Подробно

Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец, Стражица Отдел Подотдел Землище

Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец, Стражица Отдел Подотдел Землище Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец, Стражица ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 58 п Горски горен Тръмбеж 17107 3,9 12800 8600 ПУСТЕЕЩИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-298/26.11.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-180/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно