66 50 ГОДИНИ ЕМФ Научна конференция ЕМФ 2013 Изследване на вертикална вятърна турбина с вътрешен цилиндър Валентин Обретенов В работата са представени

Размер: px
Започни от страница:

Download "66 50 ГОДИНИ ЕМФ Научна конференция ЕМФ 2013 Изследване на вертикална вятърна турбина с вътрешен цилиндър Валентин Обретенов В работата са представени"

Препис

1 66 50 ГОДИНИ ЕМФ Научна конференция ЕМФ 2013 Изследване на вертикална вятърна турбина с вътрешен цилиндър Валентин Обретенов В работата са представени резултати от изследване на вертикален вятърен двигател тип Дариус с работно колело, синтезирано по нова аеродинамична схема (с вътрешен цилиндър). Чрез планиран физически експеримент (3 фактора/3 нива) са определени оптималните стойности на основния диаметър, ъгъла на поставяне на лопатките и броя им. Показани са работни характеристики на двигателя с два вида работни колела (с вътрешен цилиндър и без него). Анализирани са резултатите от изследванията и възможностите за подобряване на ефективността на двигателя. Investigation of the vertical axis wind turbine with an inner cylinder Valentin Obretenov Abstract: The work presents the results of a study of vertical wind turbine Darrieus type with impeller synthesized a new aerodynamic scheme (with inner cylinder). Through planned physical experiment (3 factors/3 levels) are set optimal values of the base diameter, angle of insertion of blades and their number. Below are the performance of the engine with two types of impellers (with an inner cylinder without it). Analyzed the results of research and the possibilities for improving the efficiency of the engine. Въведение Интересът към вятърните турбини с вертикална ос нарасна в последво време (главно в сетмента на малките мощности) поради някои техни предимства [2]: ниска себестойност, сравнително проста конструкция, надеждна компановка, дълъг период, през който не се нуждаят от обслужване, ниско ниво на шума, независимост по отношение посоката на вятъра и др. Сравнително ниската им ефективност обаче ги прави приложими основно за малки мощности. На фиг.1 е показана схема на работно колело на класическа Дариус турбина (работните лопатки са дадени със скелетните им повърхнини). Основният проблем на този тип D 1 вятърни турбини е, че при тях работят активно само лопатките, разположени фронтално срещу въздушното течение. Положителен въртящ момент създават тези от тях, които течението обтича откъм лицевата им страна [2]. Останалите лопатки се обтичат откъм гръбната страна и създават 1 отрицателен въртящ момент, което намалява забележимо ефективността на работния процес. Както е известно, този момент по абсолютна стойност е по-малък от създавания от активните лопатки момент поради следните причини: значително по-малки стойности на скоростта на течението; по-неблагоприятни условия за обтичане. За да се увеличи въртящия момент (респ. мощността) на работното колело се D c Фиг.1. Схема на работното колело HR

2 Хидроаеродинамика и хидравлични машини 67 предлага [2] във вътрешността на работното колело да се монтира цилиндър 1 с диаметър D c фиг.1. В този случай неактивните лопатки попадат в т.нар. Карманова вихрова следа на обтечения цилиндър. Тази вихрова област е с ниска скорост, а периодично отделящите се, противоположно въртящи се вихри не би трябвало да създават устойчив отрицателен въртящ момент. По принцип най-добре е цилиндърът да е неподвижен, за да не се получава върху него Карманова сила, която ще го превърне в т.нар. ротор на Флетнер [3]. В този случай възниква радиална сила, която ще натоварва допълнително вала на турбината. В тази работа са представени резултати от изследвания, чиято цел е определянето на оптималните стойности на някои от основните параметри на работно колело с вътрешен цилиндър. Тя е естествено продължение на изследването [2]. Опитни изследвания Изследванията са направени на стенд 7С в лабораторията по хидроенергетика и хидравлични турбомашини [6] на ТУ София (фиг.2). Фиг.2. Стенд за изпитване на вятърни турбини с вертикална ос Основни параметри на стенда: Максимална скорост на вятъра: С w = 10 m/s; Максимален диаметър на работното колело: D 1 = 1 m; Максимална височина на работното колело : H R = 1m; Максимална ефективна мощност: P = 100 W.

3 68 50 ГОДИНИ ЕМФ Научна конференция ЕМФ 2013 Въздушното течение се генерира от осов вентилатор, чиято честота на въртене може да се променя в широки граници чрез честотен инвертор. В аеродинамичната тръба е D c u w r l c w Фиг.3. Цилиндър и работна лопатка Фиг.4. Моделен блок монтирана изправяща решетка. Предвидена е възможност за измерване на средната скорост на течението на изхода на тръбата с помощта на анемометър. Честотата на въртене на турбината се измерва с индуктивен преобразувател. Конструкцията на работното колело (фиг.3,4) позволява да бъдат моделирани работни колела с брой на лопатките Z=2 9, с различни диаметри в интервала D 1 = mm, а също така да се изменя ъгъла на поставяне на лопатките в решетката на работното колело. Работните лопатки са цилиндрични с радиус на кривината r=125mm и дължина на хордата l=120mm (фиг.3.) Те са изработени от поливинилхлорид. Скоростта на вятъра по време на изследванията се поддържа постоянна:. Вътрешният цилиндър е с диаметър D c =312mm. Той се върти заедно с работното колело. Чрез изменение на диаметъра на работното колело по същество се моделира и изследва влиянието на разположението на работните лопатки спрямо цилиндъра върху характеристиките на турбината. На фиг.4 е показан моделният блок на стенда с едно от изследваните работни колела (D 1 =580mm; Z=9). План на експеримента Задачата на изследването е да определят оптималните стойности на броя на лопатките Z (X3), ъгъла на поставяне на лопатките в Таблица 1. решетката на работното колело (Х2) и Основно Интервал на диаметъра му D 1 (Х3), като за целта е Фактор ниво вариране организиран планиран експеримент [1] (3 Х1, m фактора, чиито стойности варират на 3 нива). X2, deg Стойностите на основните нива на трите X фактора, както и интервалите на вариране са определени на основата на резултати от опитни изследвания, проведени в лабораторията

4 Хидроаеродинамика и хидравлични машини 69 ХЕХТ [5,6]. Тези стойности са дадени в табл.1. За определянето на оптималните стойности на трите величини се използва симетричен план [1] с брой на точките на носителя 14. Оптимизационната задача се решава чрез комплексния метод на M.Bох [3]. Тоталният екстремум на целевата функция се намира след многократно изчисляване при различни начални точки и сравняване на получените стойности. В точките от плана се определят стойностите на целевата функция. В конкретния случай това е т.нар. скоростно отношение TSR [5]. То представлява отношение на преносната скорост u в периферното сечение на работното колело към средната скорост на въздушното течение (при активните водни турбини се нарича режимен параметър). Всъщност този параметър може да се идентифицира с известното от теорията на подобието число на Struhal: (1) Използваният регресионен модел е полином от вида [1]: (2) Y b Резултати bk xk bkl xk xl bkk xk k 1 l k 1 k 1 По-долу са приложени разпечатки на основните резултати от проведения планиран експеримент (използван е специално разработен за целта софтуер): матрицата на плана на експеримента (Р1), стойностите на регресионните коефициенти (Р2) и оптималните стойности на управляващите параметри (Р3): Р , , , , , , , , , , , , , ,2706 Р2. <<< Regression coefficients : >>> b0= b1= b2= b3= b11= b22= b33= b12= b13= b23= Criterion of importance: Krbi=

5 70 50 ГОДИНИ ЕМФ Научна конференция ЕМФ 2013 Р3. * OPTIMUM VALUES OF PARAMETERS : * No * NORMALIZED * REAL * Xoptk= Xopt= Xoptk= Xopt= Xoptk= Xopt= Model is adequate: Fi= ; Fit= Направена е проверка за значимостта на регресионните коефициенти (вж. Р2), а също така и за адекватността на модела чрез дисперсионното отношение Fi, като стойността му се сравнява с табличната стойност (Fit) при доверителна вероятност 0.95 [1,3] (вж. Р3). Резултатите от направения планиран физически експеримент показват, че оптималните стойности на трите параметъра са следните: Диаметър на работното колело: D 1opt =580mm; Ъгъл на поставяне: opt =80 0 ; Брой на лопатките: Z= 9. С цел проверка на получените резултати са направени опитни изследвания с две работни колела (с вътрешен и без вътрешен цилиндър). На фиг.5 е направено сравнение на получените резултати: изменение на скоростното отношение TSR в зависимост от ъгъла на поставяне на лопатките при скорост на вятъра 7m/s и брой на лопатките Z=9, разположени на диаметър D 1 =580mm. TSR 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 Лаборатория ХЕХТ Стенд 7C: VAWT Работно колeло D25-12 (Z=9;D 1 =580mm) TSR (без цилиндър) TSR (с цилиндър) , deg Фиг.4. Сравнение на резултати от измервания

6 Хидроаеродинамика и хидравлични машини 71 Видно е, че стойностите на TSR са по-високи при работното колело без вътрешен цилиндър при ъгли на поставяне <73 0, докато при по-високи стойности предимството на схемата с вътрешен цилиндър е очевидно. Това е лесно обяснимо, като се вземат предвид кинематичните характеристики на течението след изхода на активните работни лопатки: при големи ъгли на поставяне ъгълът между преносната и относителната скорост е по-малък (ъгъл - фиг.3). Това създава по-добри условия за обтичане на цилиндъра от гледна точка на енергийните загуби. Ясно е също, че при статично положение на цилиндъра условията на обтичане ще бъдат различни. Уместно е да се отбележи също, че стойностите на ъгъла зависят и от формата на работните лопатки. Заключение Основните резултати от настоящото изследване се изразяват в следното: 1. Изследвано е влиянието на основните параметри на работното колело на вертикална вятърна турбина с вътрешен цилиндър. 2. На основата на резултатите от проведен планиран физически експеримент да определени оптималните стойности на основния диаметър на работното колело, ъгълът на поставяне на лопатките и броят им. 3. Монтирането на цилиндър във вътрешността на работното колело на вятърната турбина променя забележимо нейните характеристики. 4. Проведените опитни изследвания показват, че при скорост на вятъра 7m/s не се забелязва увеличаване на радиалното натоварване на вала на работното колело от силата на Карман. 5. Резултатите от изследванията показват, че е препоръчително провеждането на опитни изследвания с работни колела с неподвижен вътрешен цилиндър. Литература 1. Вучков И., С. Стоянов. Математическо моделиране и оптимизация на технологични обекти. С., Техника, Обретенов, В., Ц.Цалов, Т.Чакъров. Вятърна турбина с вертикална ос. Научна конференция ЕМФ`2012, сборник доклади, т.іі, стр , Созопол, Стоянов Ст. Методи и алгоритми за оптимизация. Техника, С., Craft T.J., H. Iacovides and B. E. Launder. Dynamic performance of flettner rotors with and without thom Discs. Turbulence Mechanics Group, School of MACE University of Manchester, Manchester, UK, Obretenov V. Experimental study of runners for vertical axis wind turbine. Proceedings of the Сonference COFRET 12, pp , Sozopol 2012, ISBN Автор: Проф. д-р Валентин Сл. Обретенов Тел.: Е-mail: v_obretenov@tu-sofia.bg ТУ София, кат. Хидроаеродинамика и хидравлични машини

Tom2_A4_body_final_ok.indd

Tom2_A4_body_final_ok.indd Научна конференция ЕМФ 2012 ХАД и ХМ 97 Вятърна турбина с вертикална ос Валентин Обретенов, Цветан Цалов, Тодор Чакъров В последните години забележимо нарасна интереса към вятърните турбини с вертикална

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ 508 ОПТИМИЗИРАНЕ НА 4 И 5 ОСНИ ФРЕЗОВИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕТАЙЛ КОЛЕЛО ТУРБИННО С ПОМОЩТА НА CAD/CAM СИСТЕМИ Михаела Топалова, Михаил Милев, Димитър Панайотов Резюме: В статията са разгледани

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Росен Иванов Investigation of lateral force coefficient of car tires: The paper presents the results from experimental

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HP-01 Energ

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HP-01 Energ SAT-9.3-1-HP-01 Energy investigation of Savonious windrotor with CFD program FLOW SIMULATION Krasimir Tuzharov Енергетично изследване на ветроколело на Савониус със CFD програмата FLOSIMULATION Красимир

Подробно

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хранителни технологии Пловдив sneja_atan@yahoo.com РЕЗЮМЕ В настоящата статия се разглеждат различни методи за изобразяване на

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 1.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА ВЕНТИЛАТОР ЗАДВИЖВАН ОТ ВЯТЪРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЕРТИКА

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 1.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА ВЕНТИЛАТОР ЗАДВИЖВАН ОТ ВЯТЪРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЕРТИКА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА ВЕНТИЛАТОР ЗАДВИЖВАН ОТ ВЯТЪРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНАТА ТЯГА НА ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ШАХТИ И КОМИНИ К. Тужров, Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николев. Investigation results of

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи технологии Георги Комитов, Димитър Кехайов Variation of power indicators to petrol engine by using of fuelsave technology:

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, pangelov@bfu.bg Milena Dimitorova Angelova, Burgas Free University Abstract: Many electronic

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Microsoft Word - 600_8-12

Microsoft Word - 600_8-12 Mechanics ISSN 131-383 Transport issue 3, 011 Communications article 0600 Academic journal http://wwwmtc-ajcom ФОРМИРАНЕ НА ХАОТИЧНИ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМИ ЗА ФАЗОВА АВТОМАТИЧНА ДОНАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТАТА Галина

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно

SPECIFICATION TABLE FOR ROPS HST TYPE AND CAB HST TYPE SPECIFICATIONS Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231

SPECIFICATION TABLE FOR ROPS HST TYPE AND CAB HST TYPE SPECIFICATIONS Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231 Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231 B2261 B2311 Мощност kw (к.с.) 12.5 (17.0) 14.6 (19.9) 17.4 (23.7) Двигател Производител KUBOTA Модел D1105 D1305 V1505 Тип

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1 /2 РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА НИЯ КАНАЛ Ø d 1 f9 Ø D 1 Js11 +0,25-0 68 МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ v max. Темп. обхват Температурен обхват m/s 45 до +80 45 до +110 1,0 280 bar 250

Подробно

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи със слънчев колектор. Те имат вграден иновативен електронен

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо ЛЯТНА ШКОЛА 2013 ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА РОБОТ ЧРЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗПОЗНАВАНЕ Доц. д-р инж. Роман Захариев ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМНОТО

Подробно

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изменения в хидравличните характеристики на дюзите и якостните качества на разпръсквач

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изменения в хидравличните характеристики на дюзите и якостните качества на разпръсквач Изменения в хидравличните характеристики на дюзите и якостните качества на разпръсквачи от горивна уредба Common Rail при продължителна експлоатация Трифон Узунтонев, Сергей Киров, Сергей Белчев Changes

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

L KUBО T A Д И З Е Л О В Т Р А К Т О Р L1361 Мултиталант в компактната средна класа. Универсално приложим с мощен двигател и различни варианти на задв

L KUBО T A Д И З Е Л О В Т Р А К Т О Р L1361 Мултиталант в компактната средна класа. Универсално приложим с мощен двигател и различни варианти на задв L KUBО T A Д И З Е Л О В Т Р А К Т О Р L1361 Мултиталант в компактната средна класа. Универсално приложим с мощен двигател и различни варианти на задвижване. Мощните мул компактните титаланти сред трактори

Подробно