Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Каблешково Адрес: Път Бургас - Каблешково

Размер: px
Започни от страница:

Download "Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Каблешково Адрес: Път Бургас - Каблешково"

Препис

1 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Каблешково Адрес: Път Бургас - Каблешково

2 6141 / г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: г. 2. Място на вземане на пробата: колонка 2, бензиностанция 1034, Път Бургас - Каблешково 5. Идентификация: 2242/1034/ Стандартизирани методи 1 Плътност при 15 ºС kg/m 3 БДС EN ISO ,0-845,0 840,6 2 Пламна температура в затворен тигел ºС БДС EN ISO 2719 над 55 61,0 3 Съдържание на сяра mg/kg БДС EN ISO max 10,0 8,8 4 Вода.Метод на Карл Фишер mg/kg БДС EN ISO max до 250 o С дестилират % (v/v) max 65 34,4 до 350 o С дестилират % (v/v) min 85 95,1 95 % (v/v) дестилират до ºС max ,4 6 Микробиологично замърсяване pg ATP/ml ASTM D < 5,0 Този документ се издава от Компанията според нейните Общи Условия, достъпни на адрес Обръща се внимание на ограничението на отговорността, обезщетенията и сферата на пълномощия. Приносителят на този документ трябва да е уведомен, че информацията, която се съдържа в него отразява получените от Компанията резултати само по времето на интервенцията и в границите на изискванията на Клиента, ако има такива. Компанията носи отговорност само пред Клиента и този документ не освобождава страните по сделка от упражняването на всички техни права и задължения, според изискванията на документите по сделката. Всяка неразрешена поправка, промяна, подправяне или фалшификация на съдържанието или на външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с пълната сила на закона. Освен ако не е изрично посочено, резултатите които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробата (пробите), които са тествани и тези мостри се съхраняват само 90 дни. Този документ може да се възпроизвежда само цялостно с писмено разрешение на лабораторията. Всяко частично възпроизвеждане трябва да се извършва с предварително одобрение от Компанията.

3 6140 / г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Дата на вземане на пробата: г. 2. Място на вземане на пробата: колонка 4, бензиностанция 1034, Път Бургас - Каблешково 5. Идентификация: 2241/1034/ Стандартизирани методи 1 Външен вид - БДС EN 228 прозрачен, светъл прозрачен, светъл 2 Плътност при 15 ºС kg/m 3 БДС EN ISO ,0-775,0 751,4 3 Октаново число по изследователски метод, RON - БДС EN ISO 5164 min 95,0 95,9 До 70 o С изпаряват, Е 70 % (v/v) 24,0-52,0 40,0 4 До 100 o С изпаряват, Е100 % (v/v) 46,0-72,0 54,3 До 150 o С изпаряват, Е150 % (v/v) min 75,0 82,9 Край на кипене ºС max ,5 5 Съдържание на бензен % (v/v) БДС EN AC max 1,0 0,8 6 Съдържание на сяра mg/kg БДС EN ISO max 10,0 < 3,0 Съдържание на кислородсъдържащи съединения -метанол % (v/v) max 3,0 < 0,17 -етанол % (v/v) max 10,0 9,2 -изопропилов алкохол % (v/v) max 12,0 < 0,17 7 -изобутилов алкохол % (v/v) max 15,0 < 0,17 БДС EN третичен бутилов алкохол % (v/v) max 15,0 < 0,17 -eтери ( с 5 и повече въглеродни атоми) - МТБЕ % (v/v) < 0,17 max 22,0 - ЕТБЕ % (v/v) < 0,17 - ТАМЕ % (v/v) < 0,17 -други кислородсъдържащи % (v/v) max 15,0 < 0,17 8 Съдържание на органично свързан кислород % (m/m) БДС EN max 3,7 3,39 9 Налягане на парите, VP kpa БДС EN ,0-80,0 59,9 При оценка на посочените по-горе резултати от анализите прилагайте точностните характеристики на методите за изпитване. Този документ се издава от Компанията според нейните Общи Условия, достъпни на адрес Обръща се внимание на ограничението на отговорността, обезщетенията и сферата на пълномощия. Приносителят на този документ трябва да е уведомен, че информацията, която се съдържа в него отразява получените от Компанията резултати само по времето на интервенцията и в границите на изискванията на Клиента, ако има такива. Компанията носи отговорност само пред Клиента и този документ не освобождава страните по сделка от упражняването на всички техни права и задължения, според изискванията на документите по сделката. Всяка неразрешена поправка, промяна, подправяне или фалшификация на съдържанието или на външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с пълната сила на закона. Освен ако не е изрично посочено, резултатите които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробата (пробите), които са тествани и тези мостри се съхраняват само 90 дни. Този документ може да се възпроизвежда само цялостно с писмено разрешение на лабораторията. Всяко частично възпроизвеждане трябва да се извършва с предварително одобрение от Компанията.

4 6139 / г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell FuelSave Diesel 4. Дата на вземане на пробата: г. 2. Място на вземане на пробата: колонка 3, бензиностанция 1034, Път Бургас - Каблешково 5. Идентификация: 2240/1034/ Стандартизирани методи 1 Плътност при 15 ºС kg/m 3 БДС EN ISO ,0-845,0 840,9 2 Пламна температура в затворен тигел ºС БДС EN ISO 2719 над 55 63,0 3 Съдържание на сяра mg/kg БДС EN ISO max 10,0 8,6 4 Вода.Метод на Карл Фишер mg/kg БДС EN ISO max до 250 o С дестилират % (v/v) max 65 33,3 до 350 o С дестилират % (v/v) min 85 94,4 95 % (v/v) дестилират до ºС max ,5 6 Микробиологично замърсяване pg ATP/ml ASTM D < 5,0 Този документ се издава от Компанията според нейните Общи Условия, достъпни на адрес Обръща се внимание на ограничението на отговорността, обезщетенията и сферата на пълномощия. Приносителят на този документ трябва да е уведомен, че информацията, която се съдържа в него отразява получените от Компанията резултати само по времето на интервенцията и в границите на изискванията на Клиента, ако има такива. Компанията носи отговорност само пред Клиента и този документ не освобождава страните по сделка от упражняването на всички техни права и задължения, според изискванията на документите по сделката. Всяка неразрешена поправка, промяна, подправяне или фалшификация на съдържанието или на външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с пълната сила на закона. Освен ако не е изрично посочено, резултатите които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробата (пробите), които са тествани и тези мостри се съхраняват само 90 дни. Този документ може да се възпроизвежда само цялостно с писмено разрешение на лабораторията. Всяко частично възпроизвеждане трябва да се извършва с предварително одобрение от Компанията.

5 6138 / г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave Дата на вземане на пробата: г. 2. Място на вземане на пробата: колонка 1, бензиностанция 1034, Път Бургас - Каблешково 5. Идентификация: 2239/1034/ Наименование на показателя Стандартизирани методи 1 Външен вид - БДС EN 228 прозрачен, светъл прозрачен, светъл 2 Плътност при 15 ºС kg/m 3 БДС EN ISO ,0-775,0 751,1 3 Октаново число по изследователски метод, RON - БДС EN ISO 5164 min 95,0 96,2 До 70 o С изпаряват, Е 70 % (v/v) 24,0-52,0 40,2 4 До 100 o С изпаряват, Е100 % (v/v) 46,0-72,0 56,1 До 150 o С изпаряват, Е150 % (v/v) min 75,0 83,8 Край на кипене ºС max ,0 5 Съдържание на бензен % (v/v) БДС EN AC max 1,0 0,8 6 Съдържание на сяра mg/kg БДС EN ISO max 10,0 < 3,0 Съдържание на кислородсъдържащи съединения -метанол % (v/v) max 3,0 < 0,17 -етанол % (v/v) max 10,0 9,3 -изопропилов алкохол % (v/v) max 12,0 < 0,17 7 -изобутилов алкохол % (v/v) max 15,0 < 0,17 БДС EN третичен бутилов алкохол % (v/v) max 15,0 < 0,17 -eтери ( с 5 и повече въглеродни атоми) - МТБЕ % (v/v) < 0,17 max 22,0 - ЕТБЕ % (v/v) < 0,17 - ТАМЕ % (v/v) < 0,17 -други кислородсъдържащи % (v/v) max 15,0 < 0,17 8 Съдържание на органично свързан кислород % (m/m) БДС EN max 3,7 3,43 9 Налягане на парите, VP kpa БДС EN ,0-80,0 60,7 При оценка на посочените по-горе резултати от анализите прилагайте точностните характеристики на методите за изпитване. Този документ се издава от Компанията според нейните Общи Условия, достъпни на адрес Обръща се внимание на ограничението на отговорността, обезщетенията и сферата на пълномощия. Приносителят на този документ трябва да е уведомен, че информацията, която се съдържа в него отразява получените от Компанията резултати само по времето на интервенцията и в границите на изискванията на Клиента, ако има такива. Компанията носи отговорност само пред Клиента и този документ не освобождава страните по сделка от упражняването на всички техни права и задължения, според изискванията на документите по сделката. Всяка неразрешена поправка, промяна, подправяне или фалшификация на съдържанието или на външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с пълната сила на закона. Освен ако не е изрично посочено, резултатите които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробата (пробите), които са тествани и тези мостри се съхраняват само 90 дни. Този документ може да се възпроизвежда само цялостно с писмено разрешение на лабораторията. Всяко частично възпроизвеждане трябва да се извършва с предварително одобрение от Компанията.

6 932 / г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Дата на вземане на пробата: г. 2. Място на вземане на пробата: колонка 4, бензиностанция 1034, Път Бургас - Каблешково 5. Идентификация: 1941/1034/ Стандартизирани методи 1 Външен вид - БДС EN 228 прозрачен, светъл прозрачен, светъл 2 Плътност при 15 ºС kg/m 3 БДС EN ISO ,0-775,0 747,0 3 Октаново число по изследователски метод, RON - БДС EN ISO 5164 min 95,0 96,2 До 70 o С изпаряват, Е 70 % (v/v) 24,0-52,0 37,0 4 До 100 o С изпаряват, Е100 % (v/v) 46,0-72,0 53,2 До 150 o С изпаряват, Е150 % (v/v) min 75,0 83,5 Край на кипене ºС max ,3 5 Съдържание на бензен % (v/v) БДС EN AC max 1,0 0,7 6 Съдържание на сяра mg/kg БДС EN ISO max 10,0 6,3 Съдържание на кислородсъдържащи съединения -метанол % (v/v) max 3,0 < 0,17 -етанол % (v/v) max 10,0 8,3 -изопропилов алкохол % (v/v) max 12,0 < 0,17 7 -изобутилов алкохол % (v/v) max 15,0 < 0,17 БДС EN третичен бутилов алкохол % (v/v) max 15,0 < 0,17 -eтери ( с 5 и повече въглеродни атоми) - МТБЕ % (v/v) 0,3 max 22,0 - ЕТБЕ % (v/v) < 0,17 - ТАМЕ % (v/v) < 0,17 -други кислородсъдържащи % (v/v) max 15,0 < 0,17 8 Съдържание на органично свързан кислород % (m/m) БДС EN max 3,7 3,12 Този документ се издава от Компанията според нейните Общи Условия, достъпни на адрес Обръща се внимание на ограничението на отговорността, обезщетенията и сферата на пълномощия. Приносителят на този документ трябва да е уведомен, че информацията, която се съдържа в него отразява получените от Компанията резултати само по времето на интервенцията и в границите на изискванията на Клиента, ако има такива. Компанията носи отговорност само пред Клиента и този документ не освобождава страните по сделка от упражняването на всички техни права и задължения, според изискванията на документите по сделката. Всяка неразрешена поправка, промяна, подправяне или фалшификация на съдържанието или на външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с пълната сила на закона. Освен ако не е изрично посочено, резултатите които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробата (пробите), които са тествани и тези мостри се съхраняват само 90 дни. Този документ може да се възпроизвежда само цялостно с писмено разрешение на лабораторията. Всяко частично възпроизвеждане трябва да се извършва с предварително одобрение от Компанията.

7 931 / г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: г. 2. Място на вземане на пробата: колонка 3, бензиностанция 1034, Път Бургас - Каблешково 5. Идентификация: 1942/1034/ Наименование на показателя Стандартизирани методи 1 Плътност при 15 ºС kg/m 3 БДС EN ISO ,0-845,0 840,6 2 Пламна температура в затворен тигел ºС БДС EN ISO 2719 над 55 64,0 3 Съдържание на сяра mg/kg БДС EN ISO max 10,0 7,7 4 Вода.Метод на Карл Фишер mg/kg БДС EN ISO max до 250 o С дестилират % (v/v) max 65 35,1 до 350 o С дестилират % (v/v) min 85 96,1 95 % (v/v) дестилират до ºС max ,0 6 Гранична температура на филтруемост CFPP ºС БДС EN 116 max минус 15 минус 18 7 Микробиологично замърсяване pg ATP/ml ASTM D < 5,0 Този документ се издава от Компанията според нейните Общи Условия, достъпни на адрес Обръща се внимание на ограничението на отговорността, обезщетенията и сферата на пълномощия. Приносителят на този документ трябва да е уведомен, че информацията, която се съдържа в него отразява получените от Компанията резултати само по времето на интервенцията и в границите на изискванията на Клиента, ако има такива. Компанията носи отговорност само пред Клиента и този документ не освобождава страните по сделка от упражняването на всички техни права и задължения, според изискванията на документите по сделката. Всяка неразрешена поправка, промяна, подправяне или фалшификация на съдържанието или на външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с пълната сила на закона. Освен ако не е изрично посочено, резултатите които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробата (пробите), които са тествани и тези мостри се съхраняват само 90 дни. Този документ може да се възпроизвежда само цялостно с писмено разрешение на лабораторията. Всяко частично възпроизвеждане трябва да се извършва с предварително одобрение от Компанията.

8 930 / г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave Дата на вземане на пробата: г. 2. Място на вземане на пробата: колонка 2, бензиностанция 1034, Път Бургас - Каблешково 5. Идентификация: 1939/1034/ Стандартизирани методи 1 Външен вид - БДС EN 228 прозрачен, светъл прозрачен, светъл 2 Плътност при 15 ºС kg/m 3 БДС EN ISO ,0-775,0 746,7 3 Октаново число по изследователски метод, RON - БДС EN ISO 5164 min 95,0 96,1 До 70 o С изпаряват, Е 70 % (v/v) 24,0-52,0 36,2 4 До 100 o С изпаряват, Е100 % (v/v) 46,0-72,0 53,2 До 150 o С изпаряват, Е150 % (v/v) min 75,0 83,5 Край на кипене ºС max ,2 5 Съдържание на бензен % (v/v) БДС EN AC max 1,0 0,8 6 Съдържание на сяра mg/kg БДС EN ISO max 10,0 6,2 7 Съдържание на кислородсъдържащи съединения -метанол % (v/v) max 3,0 < 0,17 -етанол % (v/v) max 10,0 8,3 -изопропилов алкохол % (v/v) max 12,0 < 0,17 -изобутилов алкохол % (v/v) max 15,0 < 0,17 БДС EN третичен бутилов алкохол % (v/v) max 15,0 < 0,17 -eтери ( с 5 и повече въглеродни атоми) - МТБЕ % (v/v) 0,3 max 22,0 - ЕТБЕ % (v/v) < 0,17 - ТАМЕ % (v/v) < 0,17 -други кислородсъдържащи % (v/v) max 15,0 < 0,17 8 Съдържание на органично свързан кислород % (m/m) БДС EN max 3,7 3,12 Този документ се издава от Компанията според нейните Общи Условия, достъпни на адрес Обръща се внимание на ограничението на отговорността, обезщетенията и сферата на пълномощия. Приносителят на този документ трябва да е уведомен, че информацията, която се съдържа в него отразява получените от Компанията резултати само по времето на интервенцията и в границите на изискванията на Клиента, ако има такива. Компанията носи отговорност само пред Клиента и този документ не освобождава страните по сделка от упражняването на всички техни права и задължения, според изискванията на документите по сделката. Всяка неразрешена поправка, промяна, подправяне или фалшификация на съдържанието или на външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с пълната сила на закона. Освен ако не е изрично посочено, резултатите които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробата (пробите), които са тествани и тези мостри се съхраняват само 90 дни. Този документ може да се възпроизвежда само цялостно с писмено разрешение на лабораторията. Всяко частично възпроизвеждане трябва да се извършва с предварително одобрение от Компанията.

9 929 / г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell FuelSave Diesel 2. Място на вземане на пробата: колонка 1, бензиностанция 1034, Път Бургас - Каблешково 4. Дата на вземане на пробата: г. 5. Идентификация: 1940/1034/ Стандартизирани методи 1 Плътност при 15 ºС kg/m 3 БДС EN ISO ,0-845,0 833,5 2 Пламна температура в затворен тигел ºС БДС EN ISO 2719 над 55 64,0 3 Съдържание на сяра mg/kg БДС EN ISO max 10,0 8,2 4 Вода.Метод на Карл Фишер mg/kg БДС EN ISO max до 250 o С дестилират % (v/v) max 65 35,9 до 350 o С дестилират % (v/v) min 85 96,8 95 % (v/v) дестилират до ºС max ,3 6 Гранична температура на филтруемост CFPP ºС БДС EN 116 max минус 15 минус 19 7 Микробиологично замърсяване pg ATP/ml ASTM D < 5,0 Този документ се издава от Компанията според нейните Общи Условия, достъпни на адрес Обръща се внимание на ограничението на отговорността, обезщетенията и сферата на пълномощия. Приносителят на този документ трябва да е уведомен, че информацията, която се съдържа в него отразява получените от Компанията резултати само по времето на интервенцията и в границите на изискванията на Клиента, ако има такива. Компанията носи отговорност само пред Клиента и този документ не освобождава страните по сделка от упражняването на всички техни права и задължения, според изискванията на документите по сделката. Всяка неразрешена поправка, промяна, подправяне или фалшификация на съдържанието или на външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с пълната сила на закона. Освен ако не е изрично посочено, резултатите които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробата (пробите), които са тествани и тези мостри се съхраняват само 90 дни. Този документ може да се възпроизвежда само цялостно с писмено разрешение на лабораторията. Всяко частично възпроизвеждане трябва да се извършва с предварително одобрение от Компанията.

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Карлово Адрес: гр. Карлово, изход за Пловдив

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Карлово Адрес: гр. Карлово, изход за Пловдив Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Карлово Адрес: гр. Карлово, изход за Пловдив 4589 / 08.08.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Каблешково Адрес: Път Бургас - Каблешково

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Каблешково Адрес: Път Бургас - Каблешково Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Каблешково Адрес: Път Бургас - Каблешково 932 / 16.02.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power 95 4. Дата на вземане на пробата: 15.02.2019 г. 2. Място на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: 235 / 12.01.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 11.01.2019 г. 2. Място

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Павел Баня Адрес: гр.павел баня, път 6, разклона за Павел Баня

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Павел Баня Адрес: гр.павел баня, път 6, разклона за Павел Баня Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Павел Баня Адрес: гр.павел баня, път 6, разклона за Павел Баня 4582 / 08.08.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52 2840 / 15.05.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell гр. Пирдоп Адрес: гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 2

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell гр. Пирдоп Адрес: гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 2 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell гр. Пирдоп Адрес: гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 2 3685 / 25.06.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Чирпан Адрес: гр.чирпан, ул. Васил Левски 78

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Чирпан Адрес: гр.чирпан, ул. Васил Левски 78 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Чирпан Адрес: гр.чирпан, ул. Васил Левски 78 4611 /09.08.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ботевград Адрес: гр. Ботевград, ПИК Е-79

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ботевград Адрес: гр. Ботевград, ПИК Е-79 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ботевград Адрес: гр. Ботевград, ПИК Е-79 991 / 20.02.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Микре Адрес: с.микре на магистралата Е-772 София-Варна, на 125 км. от София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Микре Адрес: с.микре на магистралата Е-772 София-Варна, на 125 км. от София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Микре Адрес: с.микре на магистралата Е-772 -Варна, на 125 км. от 2745 / 10.05.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59 3756 / 28.06.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Пазарджик Изток Адрес: E-79, гр. Пазарджик, ул.пловдивска СБА

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Пазарджик Изток Адрес: E-79, гр. Пазарджик, ул.пловдивска СБА Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Пазарджик Изток Адрес: E-79, гр. Пазарджик, ул.пловдивска СБА 4017 / 12.07.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Пазарджик Север Адрес: АМ Тракия, посока Бургас-София, km

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Пазарджик Север Адрес: АМ Тракия, посока Бургас-София, km Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Пазарджик Север Адрес: АМ Тракия, посока Бургас-София, km 89+500 5825 / 06.10.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата на вземане на пробата: 04.10.2019

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Бургас Колодрума Адрес: гр. Бургас, ул. Струга 8, на пътя Бургас-Созопол, в посока Созопол

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Бургас Колодрума Адрес: гр. Бургас, ул. Струга 8, на пътя Бургас-Созопол, в посока Созопол Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Бургас Колодрума Адрес: гр. Бургас, ул. Струга 8, на пътя Бургас-Созопол, в посока Созопол 231/ 12.01.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плевен Дружба Адрес: гр.плевен, кв. Дружба, до блок 216

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плевен Дружба Адрес: гр.плевен, кв. Дружба, до блок 216 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плевен Дружба Адрес: гр.плевен, кв. Дружба, до блок 216 1724 / 21.03.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София Бояна Адрес: гр.софия, Околовръстен път, южна дъга, кв.бояна

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София Бояна Адрес: гр.софия, Околовръстен път, южна дъга, кв.бояна Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София Бояна Адрес: гр.софия, Околовръстен път, южна дъга, кв.бояна 6117 / 21.10.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Драгичево Адрес: с. Драгичево, на пътя Е-79 София-Перник, на 20 км югозападно от София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Драгичево Адрес: с. Драгичево, на пътя Е-79 София-Перник, на 20 км югозападно от София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Драгичево Адрес: с. Драгичево, на пътя Е-79 София-Перник, на 20 км 2929 / 18.05.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино)

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино) Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино) 6101 / 20.10.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Адрес: гр.ямбол, ул. Димитър Благоев 16

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Адрес: гр.ямбол, ул. Димитър Благоев 16 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Адрес: гр.ямбол, ул. Димитър Благоев 16 6149 / 23.10.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния пазар

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния пазар Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния 247 / 12.01.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Надежда Адрес: гр. София, ул

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Надежда Адрес: гр. София, ул Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Надежда Адрес: гр. София, ул. 202 631 / 10.08.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 07.08.2019 г. 2. Място на вземане

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Юг Адрес: Автомагистрала Тракия к.м дясно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Юг Адрес: Автомагистрала Тракия к.м дясно Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Юг Адрес: Автомагистрала Тракия к.м.279+150-дясно 834 / 13.02.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата: 12.02.2019

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Видин Адрес: гр. Видин, кв. Южен парк, местност Майски лес

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Видин Адрес: гр. Видин, кв. Южен парк, местност Майски лес Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Видин Адрес: 4655 / 12.08.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 08.08.2019 г. 2. Място на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София - Герена Адрес: гр. София, бул. Владимир Вазов 15А (и Витиня)

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София - Герена Адрес: гр. София, бул. Владимир Вазов 15А (и Витиня) Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София - Герена Адрес: гр. София, бул. Владимир Вазов 15А (и Витиня) 1754 / 22.03.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4.

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София - Дружба Адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София - Дружба Адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София - Дружба Адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб 627 / 09.08.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 07.08.2019

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тракия Север Адрес: Е-80, Автомагистрала Тракия по посока София, на 118 км.

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тракия Север Адрес: Е-80, Автомагистрала Тракия по посока София, на 118 км. Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тракия Север Адрес: Е-80, Автомагистрала Тракия по посока София, на 118 км. 1422 / 09.03.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Хасково Адрес: гр. Хасково, бул. Освобождение 108, на пътя Е-85 Стара Загора - Кърджали

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Хасково Адрес: гр. Хасково, бул. Освобождение 108, на пътя Е-85 Стара Загора - Кърджали Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Хасково Адрес: гр. Хасково, бул. Освобождение 108, на пътя Е-85 Стара 356 / 1.06.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Пазарджик Юг Адрес: АМ Тракия, посока София-Бургас, km

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Пазарджик Юг Адрес: АМ Тракия, посока София-Бургас, km Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Пазарджик Юг Адрес: АМ Тракия, посока София-Бургас, km 89+500 2850 / 16.05.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 13.05.2019

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Самоков Адрес: гр. Самоков, намира се на кръстовището на главния път Самоков/София и околовръстния пъ

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Самоков Адрес: гр. Самоков, намира се на кръстовището на главния път Самоков/София и околовръстния пъ Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Самоков Адрес: гр. Самоков, намира се на кръстовището на главния път Самоков/София и околовръстния път на гр. Самоков 2823 / 1.05.2019 г 1. Продукт: Бензин

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Карловско шосе Адрес: гр.пловдив, ул. Карловско шосе 28

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Карловско шосе Адрес: гр.пловдив, ул. Карловско шосе 28 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Карловско шосе Адрес: гр.пловдив, ул. Карловско шосе 28 312 / 13.06.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 11.06.2019

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ловеч Адрес: гр.ловеч, път 35, км ляво

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ловеч Адрес: гр.ловеч, път 35, км ляво Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ловеч Адрес: гр.ловеч, път 35, км 36+801 ляво 352 / 2.06.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 25.06.2019 г. 5. Идентификация:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Сливен Адрес: гр. Сливен, ул. Новозагорско шосе 37

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Сливен Адрес: гр. Сливен, ул. Новозагорско шосе 37 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Сливен Адрес: гр. Сливен, ул. Новозагорско шосе 3 12 / 15.0.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 15.0.2019 г. 2.

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ломско Шосе Адрес: гр. София, бул. Ломско шосе и ул. Христо Силенов

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ломско Шосе Адрес: гр. София, бул. Ломско шосе и ул. Христо Силенов Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ломско Шосе Адрес: 116 / 1.0.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 11.0.2019 г. 5. Идентификация: 213/3023/11.0.19

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Разлог Адрес: гр. Разлог, Реденка - 5 ти километър

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Разлог Адрес: гр. Разлог, Реденка - 5 ти километър Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Разлог Адрес: гр. Разлог, Реденка - 5 ти километър 02 / 1.08.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 09.08.2019 г. 2.

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: ГКПП-Калотина, с. Калотина, Е-80

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: ГКПП-Калотина, с. Калотина, Е-80 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: 7639 / 10.12.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 07.12.2018 г. 2. Място

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Казанлък Адрес: гр. Казанлък, ул. Александър Батенберг 40

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Казанлък Адрес: гр. Казанлък, ул. Александър Батенберг 40 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Казанлък Адрес: гр. Казанлък, ул. Александър Батенберг 0 316 / 13.06.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 11.06.2019

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: гр. Монтана, oколовръстен път Видин-София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: гр. Монтана, oколовръстен път Видин-София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: 7781 / 14.12.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 11.12.2018 г. 5. Идентификация:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Стара Загора Траяна Адрес: гр.стара Загора, ул. Ангел Кънчев 2

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Стара Загора Траяна Адрес: гр.стара Загора, ул. Ангел Кънчев 2 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Стара Загора Траяна Адрес: гр.стара Загора, ул. Ангел Кънчев 2 09 / 13.0.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 11.0.2019

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, на пътя Е-79 Кулата - София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, на пътя Е-79 Кулата - София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, 7647 / 10.12.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата: 07.12.2018 г. 2. Място на вземане на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Габрово Адрес: гр. Габрово, ул. Брянска 29А

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Габрово Адрес: гр. Габрово, ул. Брянска 29А Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Габрово Адрес: гр. Габрово, ул. Брянска 29А 1467 / 09.03.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Република Адрес: гр. Варна, кръстовището между бул. Сливница и бул. Република

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Република Адрес: гр. Варна, кръстовището между бул. Сливница и бул. Република Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Република Адрес: гр. Варна, кръстовището между бул. Сливница и бул. Република 7212 / 22.11.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Търговище Адрес: гр. Търговище, бул.александър Стамболийски

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Търговище Адрес: гр. Търговище, бул.александър Стамболийски Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Търговище Адрес: гр. Търговище, бул.александър Стамболийски 253 / 08.06.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59 312 / 11.07.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София - Опълченска Адрес: гр. София, бул. Опълченска 53

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София - Опълченска Адрес: гр. София, бул. Опълченска 53 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София - Опълченска Адрес: гр. София, бул. Опълченска 53 235 / 16.05.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата: 16.05.2018

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ябланица Адрес: гр.ябланица, на пътя Е-83 София - Русе, на 4 км. северозападно от Ябланица

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ябланица Адрес: гр.ябланица, на пътя Е-83 София - Русе, на 4 км. северозападно от Ябланица Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Адрес: гр., на пътя Е-83 София - Русе, на 4 км. северозападно от 448 / 19.10.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 2. Място на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Сливо поле Адрес: с. Сливо поле, бул. България 2Б

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Сливо поле Адрес: с. Сливо поле, бул. България 2Б Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Сливо поле Адрес: с. Сливо поле, бул. България 2Б 558 / 12.12.2017 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power 95 4. Дата на вземане на пробата: 12.12.2017 г. 2.

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шумен Стадиона Адрес: гр. Шумен, бул. Симеон Велики, срещу стадиона

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шумен Стадиона Адрес: гр. Шумен, бул. Симеон Велики, срещу стадиона Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шумен Стадиона Адрес: гр. Шумен, бул. Симеон Велики, срещу стадиона 564 / 12.12.2017 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 2.

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тутракан Адрес: гр. Тутракан - главен път Силистра - Русе

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тутракан Адрес: гр. Тутракан - главен път Силистра - Русе Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тутракан Адрес: гр. Тутракан - главен път Силистра - Русе 573 / 14.12.2017 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата: 14.12.2017

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино)

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино) Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино) 217 / 15.05.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power 95 4. Дата на вземане на пробата: 15.05.2018

Подробно