РЕЦЕНЗИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за присъждане на ОНС доктор в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Тема на дисертацията: Интерпретация на социалните факти чрез радиожанровете на информацията АВТОР: РЕЦЕНЗЕНТ: Лъчезар Точев, докторант на свободна подготовка проф. дсн Снежана Борисова Попова Дисертационният труд на Лъчезар Точев попада сред съвременните изследвания, които разглеждат журналистическите жанрове в две перспективи едновременно като градиво на медийната реалност и като професионални продукти, изработени според деонтологични принципи. Това не е случайно и отразява научната биография на докторанта. Г-н Точев е щатен университетски преподавател, води дисциплината по радиожанрове, изследвал е полето си на преподаване през годините и това е намерило израз в поредица от публикации. Може да се каже, че тази дисертация е многократно премислян труд, чието предлагане за научна оценка дълго е отлагано. Това е намерило изражения в текста, някои от които стават обект на внимание в настоящата рецензия. Трудът е разположен върху 200 страници и с обема си, оформлението и работата с източниците напълно удовлетворява формалните изисквания, утвърдили се в практиката на докторантурата. В него авторът предлага систематизация на радиожанровете, която съдържа нови за изследванията моменти, и се вглежда по оригинален начин във функционирането на радиоинформацията, където са собствените му емпирични изследвания. Организирана в увод, три глави, приложения и библиография, работата позволява адекватен прочит. Тезите на докторанта са изказани ясно и са свързани логично стил, който се следва още от увода на работата до заключението, което е съответно на текста и коректно го сумира. 1

2 Авторът е посветил първата глава на две групи понятия такива, които приема, и такива, които сам изработва. В първата група намират място информация, изказ и кодова система, в чието дефиниране личи вкусът на докторанта към езиковедския инструментариум и апарата на литературната семиотика. По този начин дисертационният текст намира здрава опора, тъй като въпросните понятия работят във всички раздели на труда. Лъчезар Точев обосновава и две взаимосвързани работни категории информационен кръговрат (накратко казано систематично представеното преобразуване на социалните факти в медийна реалност, която на свой ред повлиява живота) и илюстративни жанрове понятие, изковано като нов момент в схващането на жанровата категоризация. Бих определила този опит като смел, имайки предвид слабата подвижност на теориите за жанра, които се преработват една друга и по-скоро не допускат нови идеи. Струва си също така да се отбележи лекият стил, в който се поднася авторовата визия за работните понятия с много примери и уподобявания, които правят прочита лесен. Илюстративните жанрове са придружени с радиопредавания (Приложение 3), които ги онагледяват, и това също е в интерес на яснотата. Работните понятия, за които стана дума, са свързани и с основната теза на автора, която ще се опитам да покажа като най-съществено постижение на рецензирания труд. Към обосноваването й Л. Точев тръгва чрез преглед на възгледите за журналистически жанр и жанрова класификация. Той отчита, че повечето класификации почиват главно (ако ли не единствено) върху текстови параметри, поради което стоят откъснати от предхождащи ги и следващи ги комуникационни отношения. Затова при систематизирането на жанровете докторантът въвежда критерий, който не е разглеждан до този час като жанрообразуващ: комуникативната интенция целеното/очакваното въздействие. Лъчезар Точев въвежда новия критерий много внимателно. Тук именно послужва понятието информационен кръговрат, доколкото комуникативната интенция укрепва тъкмо в движението на информацията 2

3 през взаимодействащите си системи, т.е. в кръговрата. Анализът показва как системите създател, източник и възприемател, вече обосновани от докторанта в началото на работата, функционират сякаш имаме автор, режисьор и актьори и публика. Комуникативните интенции, разбирани като целено/очаквано въздействие, са от три типа осведомяване, формиране на мнение, афективни измерения на рецепцията. В разгръщането на анализа и при отчитането на новия критерий, докторантът откроява няколко жанра, при които са налице всички аспекти на целеното въздействие едновременно информация, мнение и съпреживяване се примесват. Такива са анкетата, фийчърът и човешката история (хюмън стори), обособени в дисертацията като отделна жанрова група и наречени илюстративни жанрове. Названието не е зле избрано става дума за текстови форми, които обрисуват, изясняват с примери, визуализират. Както споменах, към тези форми докторантът е предложил и илюстрации, под формата на дешифрирани радиопредавания. Всичко, което изтъкнах дотук, е един първи кръг, в който са поднесени авторовите интерпретации за жанровете. Преди да премина към жанровете на информацията, които очертават същинския център на работата, ще прибавя още едно постижение на автора. Преценявам като такова постижение присъстващия в текста опит да бъде препрочетена отечествената теория на радиожанровете в светлината на нови реалности. Държа да подчертая думите отечествена теория, тъй като за автора на точно тази дисертация не e представлявало никакъв проблем да засипе читателя с чуждоезикови названия и разнообразни жанрови класификации. Лъчезар Точев избира друг стил, съответен впрочем на добрите научни практики: акцентира българските журналистически изследвания и особено жанровата система на проф. Михаил Минков (последно публикувана 1986 г.), като обосновано показва нейната жизненост и днес. В областта на радиоинформацията и нейните форми докторантът има дългогодишни наблюдения и данни от собствени изследвания, с които работи и в текста на дисертацията. Изследванията на медийни практики са 3

4 подходящо поднесени основно в трета глава на дисертацията (изследвания от 2004 и 2005 година). Присъстват изводи в съпоставителен план за работата на три информационни радиостанции програма Хоризонт на БНР, националното Дарик радио и Инфорадио. Поставени са акценти върху работата на българското радио в предизборна ситуация. Извън самостоятелното звучене на анализите и на направените изводи, въпросните изследвания на докторанта стават база за интерпретации в глава втора, основно посветена на информационните жанрове. Тук практическият радиоопит на автора, теоретичната му подготовка и наблюденията му над новите процеси в медията се срещат наистина благоприятно. В раздела присъстват редица интересни осмисляния, различни по своя мащаб. Някои от тях засягат цялата система на радиожанровете докторантът фактически я актуализира към днешен ден. Други се отнасят до отделни жанрове, какъвто е кореспонденцията: Лъчезар Точев е освободил този утвърден журналистически жанр от неговата граничност, като аргументирано го е поставил в групата на информационните жанрове (с ), обосновавайки практическата несъстоятелност на т. нар. проблемна кореспонденция. Има, разбира се, и други конкретни преосмисляния, които са ценни, но няма как да бъдат споменати при неминуемо ограничения обем на една рецензия. Във втората глава се поставят също така и големи и важни въпроси, свързани с информацията и журналистическата работа с нея. Понякога това става в специално озаглавени малки раздели (напр. Информация и памет ), понякога в хода на изложението за конкретни жанрове. Внимание заслужават размишленията на автора около новинарските версии в отговор на въпроса къде (с.76-83), обвързването на жанра с характеристиката актуалност, интерпретациите около степенуването на фактите по важност, развито до практически приложим тест за важност ( ). Ако трябва да се направи едно едро обобщение на достойнствата на труда, то трябва да бъдат споменати като минимум: критическата преоценка на възгледите за радиожанровете в актуален контекст; проследяването на 4

5 съвременните развития на журналистическия текст във връзка с променящите се радиопрактики; представянето на радиожанровете в система, която инкорпорира нова жанрова група, производна от включването на нови класификационни критерии; очертаването на проблемните полета в работата с информацията и информационните жанрове, което е от съществена полза за радиопрактиката. Критическите ми бележки към текста са няколко. Ще започна с найдребната, която обаче се появява още при първия досег до работата: в Съдържание разделите на дисертацията не са показани като съподчинени, което затруднява читателя и дори замъглява акцентите в труда. Както и понапред в рецензията споменах, разтягането на работата върху дисертацията във времето е направило възможно в нея да присъстват части от раздели и дори цели раздели, недокрай оползотворени по посока на изводите (напр. Някои стилистични фигури ). Не като критика, а като препоръка ще добавя, че новите моменти в теорията на жанра, които дисертацията внася, заслужават и дори изискват доразвиване в бъдещи публикации на автора. Що се отнася до публикациите, които Лъчезар Точев е представил по темата на дисертацията, те всичките са в Годишник на Софийския университет Факултет по журналистика и масова комуникация. Тъй като познавам научното творчество на докторанта, ще добавя, че той има още няколко публикации, които също са по темата, но е предпочел да се представи за защитата с текстове в авторитетното университетско издание. В списъка на публикациите Л. Точев е включил също така превода на един речник (Менгьоно, Доминик. Ключови термини в дискурс анализа, 2000), което преценявам като закономерно въпросното научно усилие също е свидетелство за работа по темата, а в някакъв смисъл е и обяснение на пристрастието на автора към подходите на литературата и лингвистиката (за което вече стана дума в рецензията). Авторефератът отразява текста на дисертацията съвсем коректно. Приносите също са формулирани коректно и попадат в кореспонденция с качествата на текста, както аз ги виждам. 5

6 В заключение: Изказаните по-горе съображения, взети в тяхната съвкупност, ми дават основание да оценя рецензирания труд като самостоятелно изследване с множество достойнства. Затова с убеждение предлагам на Лъчезар Любенов Точев да бъде присъдена ОНС доктор в професионалното направление Обществени комуникации и информационни науки. 6

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от 05.03.2019 г. Относно материалите, представени за присъждане на ОНС

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

До Г-ца Управител

До Г-ца Управител С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев член на научното жури за избор на ДОКТОР по професионално направление Обществени комуникации и информационни науки, Факултет по журналистика и масова

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СB. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ КАТЕДРА ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Григорий Вазов Висше училище по застраховане

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ за докторската дисертация на Мая Димитрова Василева за присъждането на ОНС Доктор в професионално направление 3.5 - обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - ТВ Журналистика)

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение,

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховка Относно: дисертационен труд за

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

stanovishte_M_Georgiev_PHD_KOHI

stanovishte_M_Georgiev_PHD_KOHI С Т А Н О В И Щ Е за дисертацията на Кохар Хампарцум Андонян-Краджян за присъждане на образователната и научна степен Доктор, Нов български университет, F67161 от доц. д-р Момчил Любенов Георгиев, Национална

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфрас

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфрас СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС, за присъждане на образователната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно