УНИВЕРСИТЕТСКА М Н О ГО П РО Ф П П Н Л воанпил ЗА АКТПВИО ПЕЧЕНПЕ ПроФ. П-р Стоян Кпрковмч" АП гр. Стара Загора 6000 гр. Стара Загора. Вуп. 'TeH.jCran

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТСКА М Н О ГО П РО Ф П П Н Л воанпил ЗА АКТПВИО ПЕЧЕНПЕ ПроФ. П-р Стоян Кпрковмч" АП гр. Стара Загора 6000 гр. Стара Загора. Вуп. 'TeH.jCran"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТСКА М Н О ГО П РО Ф П П Н Л воанпил ЗА АКТПВИО ПЕЧЕНПЕ ПроФ. П-р Стоян Кпрковмч" АП гр. Стара Загора 6000 гр. Стара Загора. Вуп. 'TeH.jCraner-ot} ' lis 2меитрааа: 042/ Факс 042/ Intertek УТВЪРЖДАВАМ:....2/ 1 ч ИзпъДнж Проф. д-у Дата: г. ДОКЛАД по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки от работата на комисията, назначена със Заповед РД / год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата с Решение РД / г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставки на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД. Настоящият доклад се изготви на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 60 от ППЗОП. Назначената комисия е в състав: Председател: 1. Д-р Жулиета Желева Здравкова - Началник отделение ДКБ и Спешно отделение Членове: 2. Магистър фармацевт Милка Генкова - Управител Аптека 3. д-р Велина Черкезова - Нач.отделение по Клинична хематология и медицинска онкология 4. Адв.Татяна Кекевска 5. Таня Радевска - гл.мед.сестра 6. Светомир Стоилов Младенов - счетоводител 7. Владимир Петров Ташев - системен администратор Резервни членове: 1. адв. Христо Панайотов ^ правоспособен юрист Комисията извърши подбор на участниците в горепосочената процедура, разгледа и оцени и извърши класиране на подадените оферти. Комисията, извърши следните действия с посочената последователност: Първото заседание на комисията, се проведе на г. I. Председателят на комисията обяви Заповед РД / год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД, град Стара Загора за назначаване на комисията и състава й, и докладва, че с приемо-предавателен протокол от г., изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП е получил от деловодителя в деловодството на лечебното заведение списък с постъпилите оферти, ведно с два броя оферти със следните входящи номера:. 1

2 1. МЕДЕКС ООД, град София, п.к. 1138, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 2А, Търговски център Боила, ет. 5 - вх. ГТД / г., 9.10 часа 2. ПРОФАРМАЦИЯ ЕООД, село Равно поле, П.К. 2129, промишлена зона Верила - вх. ПД / г., часа Председателят на комисията констатира, че на заседанието на комисията не присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители или представители на средства за масова информация. След получаваше на списъка на постъпилите оферти, членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. Списъкът на представените на комисията оферти по реда на тяхното постъпване е: 1. МЕДЕКС ООД, град София, п.к. 1138, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 2Л, Търговски център Боила, ет. 5 - вх. ПД / г., 9.10 часа 2. ПРОФАРМАЦИЯ ЕООД, село Равно поле, П.К. 2129, промишлена зона Верила - вх. ПД / г., часа Членовете на комисията установиха, че всички опаковки, които са постъпили в деловодството на Възложителя с посочените по-горе входящи номера са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост, отговарят на изискванията съгласно нормативните разпоредби и изискванията на възложителя за вида на офертите и начина на представянето им. Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на тяхното постъпване. Отвориха се офертите на участниците в посочената по-горе поредност на постъпването им: 1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и отделни запечатани непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри във всяка от опаковките на участниците. 2. Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни плцкове за предлаганите ценови параметри от всички оферти на всички участници, съдържащи се във всяка от опаковките и всички документи, съдържщци се в предложенията за изпълнение на поръчката на участниците. 3. Председателят на комисията оповести съдържанието на документите извън запечатаните пликове с ценовите предложения. С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи, свързани с личното им състояние и критериите за подбор. Комисията установи наличие на изискуемите документи, съгласно ЗОП, ППЗОП и утвърдената от Възложителя документация на всеки един гот участниците, представени за доказване на личното им състояние и критериите за подбор. След като разгледа представените документи и извърши съответните справки, комисията приема, че участниците са представили всички изискуеми от възложителя документи за доказване на личното им състояние и критериите 2

3 за подбор, поради което допуска до по-нататъшно участие всички участници, подали оферти за участие в процедурата. Комисията взе решение продължи своята работа, като започне да разглежда техническите предложения на участниците, като възложи на членовете на комисията Милка Генкова и д-р Черкезова да изготвят устен доклад за съответствието на предлаганите от участниците лекарствени продукти и храни с изискванията на възложителя. Комисията взе решение да извърши разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката до г. и да проведе своето второ заседание на г. Работата на комисията приключи на г. И. Второто заседание на комисията се проведе на г. Комисията е назначена с цитираната по-горе заповед в следния състав: Председател: 1. Д-р Жулиета Желева Здравкова - Началник отделение ДКБ и Спешно отделение Членове: 2. Магистър фармацевт Милка Генкова - Управител Аптека 3. д-р Велина Черкезова - Нач.отделение по Клинична хематология и Медицинска онкология 4. Адв.Татяна Кекевска 5. Таня Радевска - гл.мед.сестра 6. Светомир Стоилов Младенов - счетоводител 7. Владимир Петров Ташев - системен администратор Резервни членове: 1. адв. Христо Панайотов - правоспособен юрист Поради прекратяване на трудовото правоотношение на д-р Жулиета Здравкова - Председател на комисията, същата бе заместена от резервния член адв. Христо Панайотов. Поради ползване на платен годишен отпуск от члена на комисията Владимир Петров Ташев, същият бе заместен от системния администратор Ивайло Йорданов Димитров. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците: МЕДЕКС ООД, град София и ПРОФАРМАЦИЯ ЕООД. Членовете на комисията изслушаха устния доклад на Милка Генкова и д- р Черкезова относно съответствието на предлаганите от участниците лекарствени продукти и храни с изискванията на възложителя и след като се запознаха и с всички документи от техническите предложения на участниците, установи следното: 1. Участникът МЕДЕКС ООД е подал оферти за обособена позиция 1- за номенклатури NqNq 26,28,29,30,129,130 и за обособена позиция 2 - за номенклатури К«202 Комисията приема, че предложенията на участника за изпълнение на поръчката по посочените номенклатури отговарят на изискванията и условията на Възложителя. г 2. Участникът ПРОФАРМАЦИЯ ЕООД е подал оферти за обособена позиция Na 1 - за номенклатури 8,9,25,33,35,36,67,76,87,89,151 и обособена позиция 2 - за номенклатура No 179. Комисията приема, че предложенията на участника за изпълнение на поръчката по посочените номенклатури отговарят на изискванията и условията на Възложителя. 3

4 На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение отварянето на ценовите предложения на участниците да се извърши на г., в 11 часа в заседателната зала на УМБАА Проф. д-р Стоян Киркович АД, град Стара Загора, ул. Генерал Столетов 2, за което на сайта на възложителя в раздел Профил на купувача и електронната преписка на процедурата е обявена датата на отваряне на ценовите предложение. Комисията взе решение да се изпратят съобщения до всички участници за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, което е извършено и съобщенията са получени, видно от върнатите обратни разписки. Препис от протокол 2 и препис от протокол 1/ г. са публикувани на профила на купувача. III. Третото заседание на комисията се проведе на г. Комисията е в състав: Председател: 1. Д-р Жулиета Желева Здравкова - Началник отделение ДКБ и Спешно отделение Членове: 2. Магистър Фармацевт Милка Генкова - Управител Аптека 3. д-р Велина Черкезова - Нач.отделение по Клинична хематология и медицинска онкология 4. Адв.Татяна Кекевска 5. Таня Радевска - гл.мед.сестра 6. Светомир Стоилов Младенов - счетоводител 7. Владимир Петров Ташев - системен администратор Резервни членове: 1. адв. Христо Панайотов - правоспособен юрист Поради прекратяване на трудовото правоотношение на д-р Жулиета Здравкова - Председател на комисията, същата бе заместена от резервния член адв. Христо Панайотов. На това заседание на комисията не присъстваха представители на участниците. Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на пликовете с ценовите, оферти на допуснатите участници МЕДЕКС ООД и ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД по реда на постъпването им. 1. Отвориха ценовите предложения на участника МЕДЕКС ООД за номенклатурите, за които е допуснат до участие, именно: за обособена позиция 1- за номенклатури 26,28,29,30,129,130 и за обособена позиция 2 - за номенклатури 202 Членовете на комисията подписаха ценовите предложения на участника на всички номенклатури, посочени по-горе. 2. Отвориха Ценовите предложения на ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД участника за номенклатурите, за които е допуснат до участие, именно: за обособена позиция 1 - за номенклатури 8,9,25,33,35,36,67,76,87,89,151 и обособена позиция 2 - за номенклатура 179. Членовете на комисията подписаха ценовите предложения на участника на всички номенклатури, посочени по-горе. * Председателят на комисията обяви ценовите предложения на участниците. С това приключи публичната част на заседанието на комисията. Комисията продължи своята работа, като извърши съпоставяне на ценовите предложения на участниците с изискванията на възложителя от утвърдената документация и техническата спецификация, представляваща неразделна част от нея, а именно налице ли е надвишаване на предложените от 4

5 участниците единични цени на оферираните лекарства с единичните цени, посочени от възложителя като пределни такива на лекарствените продукти. Комисията установи следното: 3. Единичните цени на лекарствените продукти от ценовите предложения на участника ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД за номенклатури 25, 33, 35, 36, 67, 89, 151 от обособена позиция 1 и номенклатура от обособена позиция 2 превишават пределните единични цени на лекарствените продукти, посочени от Възложителя в техническата спецификация: Участникът е предложил единична цена за номенклатура лева при пределна единична цена на възложителя лева. Участникът е предложил единична цена за номенклатура лева при пределна единична цена на възложителя лева Участникът е предложил единична цена за номенклатура лева при пределна единична цена на възложителя лева Участникът е предложил единична цена за номенклатура лева при пределна единична цена на възложителя лева Участникът е предложил единична цена за номенклатура лева при пределна единична цена на възложителя лева Участникът е предложил единична цена за номенклатура лева при пределна единична цена на възложителя - 1,1475 лева Участникът е предложил единична цена За номенклатура лева при пределна единична цена на възложителя - 9,3960 лева Участникът е предложил единична цена за Номенклатура лева при пределна единична цена на възложителя лева Комисията приема, че ценовите предложения На участника ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД за изброените по-горе номенклатури не отговарят на условията на възложителя, посочени в утвърдената документация - стр. 4, т. 13 раздел II и стр. 7, т. 6.2., раздел III Основания за отстраняване, поради което и на основание чл. 107, т.2, б. а от ЗОП предлага на възложителя да отстрани участника ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД от участие в процедурата номенклатури 25, 33, 35; 36, 67, 89, 151 от обособена позиция 1 и за номенклатура от обособена позиция Комисията приема, че ценовите предложения на участника ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД за номенклатури NqNq 8, 9, 76 и 87 от обособена позиция 1 отговарят на условията на възложителя: Участникът е предложил единична цена за номенклатура 8-7,2900 лейа без ДДС. Участникът е предложил единична цена за номенклатура лева без ДДС. Участникът е предложил единична цена за номенклатура лева без ДДС. Участникът е предложил единична цена за номенклатура лева без ДДС. Посочените единични цени на посочените номенклатури не надвишават пределните такива, посочени от възложителя в техническата спецификация, поради което ценовите предложения на този участник отговарят на условията на възложителя. Поради това комисията допуска до класиране участника ЙРО ФАРМАЦИЯ ЕООД за тези номенклатури. 5. Единичните цени на лекарствените продукти от ценовите предложения на участника МЕДЕКС ООД за номенклатури 26,28,29,30,129,130 от обособена позиция 1 и за номенклатура от обособена позиция 2 превишават пределните единични цени на лекарствените продукти, посочени от Възложителя в техническата спецификация: 5

6

7

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата:01.03.2017г.

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София факс

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София   факс ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София http://www.isul.eu/ факс: (+35 2) 432 144, S435 Ш Утвърдил: Изпълнителен дире

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №  1 О Б Щ И Н А Б О Т Е В Г Р А Д П Р О Т О К О Л 2 Днес, 18.02.2019г., комисия назначена със Заповед ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17,

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-24 Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед РД 15-929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМА ПРОТОКОЛ 3 ЧАСТ ВТОРА от дейността на комисия, назначена със Заповед РД01-572/17.05.2016 г. на Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 Днес на г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на Заповед РД / г. на Кмета на Община Велико

ПРОТОКОЛ 3 Днес на г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на Заповед РД / г. на Кмета на Община Велико ПРОТОКОЛ 3 Днес на 15.10.2018 г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на Заповед РД 22-985/13.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново във връзка с конкурс за проект с предмет:

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ 3 от 11.10.2012 год. Днес 11.10.2012 год. се проведе редовно насрочено заседание на назначена с Заповед РД 04-485/01.10.2012 год. на Директора на Областна дирекция Земеделие Видин тръжна комисия

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

ПРОТОКОЛ Днес, г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначе

ПРОТОКОЛ Днес, г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначе ПРОТОКОЛ Днес, 28.08.2018 г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначена със Заповед 386 от 16.07.2018 г. на Кмета на Община

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 06.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъстваха 2 от членовете. Заседанието се откри в 18.30 часа

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнителна служба 1

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи Районна избирателна комисия ПРОТОКОЛ 9 Добрич, 05.09.2014 Днес 05.09.2014 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Blanka

Blanka Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - П л о в д и в ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-1.2.03 НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез ПРОТОКОЛ 3 от дейността Комисията за разглежне, оценяване и класиране офертите за участие в процедура за възлагане обществе поръч чрез публично състезание, обяве с Решение 668/9.6.28 г., публикувано в

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населе

П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населе П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 37 НС/27.03.2017г. Днес, 27.03.2017г.,

Подробно