OCR:

Размер: px
Започни от страница:

Download "OCR:"

Препис

1 OCR: Библиотека святоотеческой литературы (л. f7 њб.) Сказaніе дэsній ґпcльскихъ, спи1санныхъ с hмъ ґпcломъ и3 є3ђлjстомъ лук0ю, по лётэхъ мн0зэхъ стrти гdни. (нlz) Сі кни6ги, дэ ніz ґпcльска нари1чутсz, є3лмa же дэ ніz ґпcльска содержaтъ. Повёдаzй же є4сть лукa є3ђлjстъ, ґнтіохjанинъ сhй р0домъ, врaчь же хи1тростію, хождaше со ґп0столы, пaче же съ пavломъ, и3 вёдый вои1стинну пи1шетъ. Повёдаетъ же, кaкw ѓгgлwмъ под8eмшымъ, вознесeсz гdь, и3 бhвшее проли1тіе с aгw д а въ пентик0стіи, на ґпcлы же и3 на всs бhвшыz тогдa тy: возставлeніе же матfjево, во їyды мёсто предaтелz, и3 ўстроeніе седми2 діaкwнъ, и3 и3збрaніе пavлово, и3 є3ли1кw пострадa, и3 tшeствіе є3гw2 въ ри1мъ. и3 є3ли6ка сотвори1ша чудесa ґп0столи, моли1твою и3 вёрою хrт0вою. Ґпcлwмъ же и3менa сyть сі : Пeрвый сjмwнъ, нарицaемый пeтръ, и3 ґндрeй брaтъ є3гw2, їaкwвъ зеведeовъ, и3 їwaннъ брaтъ є3гw2, філjппъ, и3 варfоломeй, fwмa, и3 матfeй бhвый мhтникъ, їaкwвъ ґлфeовъ, и3 сjмwнъ кананjтъ, и3 їyда їaкwвль, и3 матfjй причтeный ко є3динонaдесzтимъ, во їyды мёсто предaтелz. Ўстр0енныхъ же діaкwнъ и3менa сyть сі : стефaнъ, філjппъ, пр0хwръ, и3 нікан0ръ, тjмwнъ, и3 пармeна, и3 ніколaй. посeмъ пріsтъ бhсть и3 пavелъ, и3збрaнный сосyдъ: си1хъ же ґп0стwлъ знaмєніz и3 чудесa, ±же сотвори1ша, сyть сі. (л. )

2 ДЭZ^НІZ СТ&Ы~ХЪ ҐПО~СТWЛЪ спи6сана с hмъ ґпcломъ и3 є3ђлjстомъ ЛУКО~Ю. ГлавA пeрваz. (за? ) [ ] с< Пeрвое ќбw сл0во сотвори1хъ њ всёхъ q fе0філе, ±же начaтъ ї}съ твори1ти же и3 ўчи1ти, в7 Дaже до днe, в0ньже заповёдавъ ґпcтолwмъ д омъ с hмъ, и5хже и3збрa, вознесeсz. G Пред8 ни1миже и3 постaви себe жи1ва по страдaніи своeмъ, во мн0зэхъ [и4стинныхъ] знaменіихъ дeньми четhредесzтьми kвлszсz и5мъ, и3 глаг0лz ±же њ цrтвіи б9іи. д7 Съ ни1миже и3 kдhй, повелё и5мъ t їерусали1ма не tлучaтисz, но ждaти њбэтовaніz џ а, є4же слhшасте t менe: є7 Ћкw їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, вh же и4мате (л. њб.) кrти1тисz д омъ с hмъ, не по мн0зэхъ си1хъ днeхъ. ѕ7 Nни1 же u5бо сошeдшесz, вопрошaху є3го2, глаг0люще: гdи, ѓще въ лёто сіe ўстроsеши цrтвіе ї}лево; з7 Речe же къ ни1мъ: нёсть вaше разумёти временa и3 лёта, ±же nц7ъ положи2 во своeй влaсти. } Но пріи1мете си1лу, нашeдшу с 0му д у на вы2: и3 бyдете ми2 свидётели во їерусали1мэ же и3 во всeй їудeи и3 самарjи, и3 дaже до послёднихъ земли2. Конeцъ пaсцэ. f7 И# сі рeкъ, зрsщымъ и5мъ, взsтсz: и3 џблакъ под8sтъ є3го2 t џчію и4хъ. И# ћкw взирaюще бsху на нб7о, и3дyщу є3мy, и3 сe мyжа двa стaста пред8 ни1ми во nдeжди бэлё, i Я%же и3 рек0ста: Во с yю и3 вели1кую недёлю пaсхи: И# на вознесeніе гdне.

3 мyжіе галілeйстіи, что2 стоитe зрsще на нб7о; сeй ї}съ вознесhйсz t вaсъ на нб7о, тaкожде пріи1детъ, и4мже џбразомъ ви1дэсте є3го2 и3дyща на нб7о. (за? в7) в7i ТогдA возврати1шасz во їерусали1мъ t горы2 нарицaемыz є3леhнъ, ћже є4сть бли1зъ їерусали1ма, суббhты и3мyщіz пyть. Конeцъ вознесeнію. Gi И# є3гдa внид0ша, взыд0ша на г0рницу, и3дёже бsху пребывaюще, пeтръ же и3 їaкwвъ, и3 їwaннъ и3 ґндрeй, філjппъ и3 fwмa, варfоломeй и3 матfeй, їaкwвъ ґлфeовъ, и3 сjмwнъ зилhтъ, и3 їyда їaкwвль. д7i Сjи вси2 бsху терпsще є3динодyшнw въ моли1твэ и3 молeніи, съ женaми, и3 марjею м рію ї}совою, и3 съ брaтіею є3гw2. [в7] є7i И# во дни2 тhz, востaвъ пeтръ (л. i) посредё ўчени6къ, речe: [бё же и3мeнъ нар0да вкyпэ, ћкw сто2 и3 двaдесzть: ] ѕ7i Мyжіе брaтіе, подобaше скончaтисz писaнію семy, є4же предречe д ъ с hй ўсты2 дв7довыми њ їyдэ, бhвшемъ вожди2 є4мшымъ ї}са: з7i Ћкw причтeнъ бё съ нaми, и3 пріsлъ бsше жрeбій слyжбы сеs. Преступи2 понедёльнику. }i Сeй ќбw стzжa село2 t мзды2 непрaведныz, и3 ни1цъ бhвъ, просёдесz посредё, и3 и3зліsсz всs ўтр0ба є3гw2. f7i И# разyмно бhсть всёмъ живyщымъ во їеrли1мэ, ћкw нарещи1сz селy томy свои1мъ и4хъ љзhкомъ, ґкелдамa, є4же є4сть село2 кр0ве. к7 Въ понедёльникъ свётлыz недёли: Во дни2 џны, возврати1шасz ґпcли

4 Пи1шетъ бо сz въ кни1зэ pал0мстэй: да бyдетъ дв0ръ є3гw2 пyстъ, и3 да не бyдетъ живyщагw въ нeмъ, и3 є3пjскопство є3гw2 да пріи1метъ и4нъ. Чти2 понедёльнику: к7а Подобaетъ u5бо t сходи1вшихсz съ нaми мужeй, во всsко лёто, въ нeже вни1де и3 и3зhде въ нaсъ гdь ї}съ: к7в Начeнъ t крещeніz їwaннова, дaже до днe, в0ньже вознесeсz [на нб7о] t нaсъ, свидётелю воскrніz є3гw2 бhти съ нaми є3ди1ному t си1хъ. [ ] к7г И# постaвиша двa, їhсифа, нарицaемаго варсaву, и4же наречeнъ бhсть їyстъ, и3 матfjа. к7д И# помоли1вшесz, рёша: ты2 гdи сердцевёдче всёхъ, покажи2 є3г0же и3збрaлъ є3си2 t сею2 двою2 є3ди1наго, к7є Пріsти жрeбій служeніz сегw2 и3 ґп0стольства, и3з8 негhже и3спадe їyда, и3ти2 въ мёсто своe. к7ѕ И# дaша жрє1біz и4ма: и3 падe жрeбій на матfjа, и3 причтeнъ бhсть ко є3динонaдесzти ґпcтолwмъ. Конeцъ понедёльнику. (л. i њб.) ГлавA вторaz. (за? G) [G] с< И# є3гдa скончавaшасz днjе пzтьдесsтницы, бёша вси2 ґпcли є3динодyшнw вкyпэ. в7 И# бhсть внезaпу съ нб7сe шyмъ, ћкw носи1му дыхaнію бyрну, и3 и3сп0лни вeсь д0мъ, и3дёже бsху сэдsще. G И# kви1шасz и5мъ раздэлeни љзhцы ћкw џгненни, сёде же на є3ди1номъ к0емждо и4хъ. д7 И# и3сп0лнишасz вси2 д а с а, и3 начaша глаг0лати и3нhми љзhки, ћкоже д ъ даsше и5мъ провэщавaти. є7 Бsху же во їерусали1мэ живyщіи їудє1и, мyжіе Въ недёлю }-ю: Во дни2 џны, є3гдa

5 благоговёйніи t всегw2 kзhка, и4же под8 нб7сeмъ. ѕ7 Бhвшу же глaсу семy, сни1десz нар0дъ и3 смzтeсz, ћкw слhшаху є3ди1нъ к0йждо и4хъ свои1мъ љзhкомъ глаг0лющихъ и5хъ. з7 Дивлsхусz же вси2 и3 чудsхусz, глаг0люще дрyгъ ко дрyгу: не сe ли вси2 сjи сyть глаг0лющіи галілeане; } И# кaкw мы2 слhшимъ к0ждо св0й љзhкъ нaшъ, въ нeмже роди1хомсz; f7 Пaрfzне, и3 ми1дzне, и3 є3ламjте, и3 живyщіи въ месопотaміи, во їудeи же и3 каппадокjи, въ п0нтэ и3 во ґсjи, Во фрmгjи же и3 памфmлjи, во є3гђптэ и3 странaхъ лівђи, ћже при кmринjи, и3 приходsщіи ри1млzне, i Їудє1и же и3 пришeльцы, кри1тzне и3 ґрaвлzне, слhшимъ глаг0лющихъ и5хъ нaшими љзhки вели1чіz б9іz. Конeцъ пzтьдесsтницы. в7i Ўжасaху же сz вси2, и3 недоумэвaхусz, дрyгъ ко дрyгу глаг0люще: что2 ќбw х0щетъ сіe бhти; (л. в7i) И#нjи же ругaющесz глаг0лаху: ћкw він0мъ и3сп0лнени сyть. (за? д7) [ ] д7i Стaвъ же пeтръ со є3динонaдесzтьми воздви1же глaсъ св0й, и3 речe и5мъ: мyжіе їудeйстіи, и3 живyщіи во їерусали1мэ вси2, сіe вaмъ разyмно да бyдетъ и3 внуши1те глаг0лы моs: є7i Не бо2, ћкоже вы2 непщyете, сjи піsни сyть: є4сть бо чaсъ трeтій днe. ѕ7i Но сіe є4сть речeнное прор0комъ їhилемъ: з7i И# бyдетъ въ послёдніz дни2 [глаг0летъ гdь,] и3злію2 t д а моегw2 на всsку пл0ть, и3 прорекyтъ сhнове вaши, и3 дщє1ри вaшz, и3 ю4ноши вaши видbніz ќзрzтъ, и3 стaрцы вaши сhніz ви1дzтъ. }i И$бо на рабы2 моs, и3 на рабы6ни моs, во дни2 џны и3злію2 t д а моегw2, Во вт0рникъ свётлыz недёли: Во дни2 џны, стaвъ пeтръ

6 и3 прорекyтъ. f7i И# дaмъ чудесa на нб7си2 горё, и3 знaмєніz на земли2 ни1зу, кр0вь, и3 џгнь, и3 курeніе дhма. к7 С0лнце преложи1тсz во тмy, и3 лунa въ кр0вь, прeжде дaже не пріити2 дню2 гdню вели1кому и3 просвэщeнному. к7а И# бyдетъ, всsкъ, и4же ѓще призовeтъ и4мz гdне, спасeтсz. Конeцъ вт0рнику. (за? є7) [в7] к7в Мyжіе ї}льстіи, послyшайте словeсъ си1хъ: ї}са назwрeа, мyжа t бgа и3звёствованна въ вaсъ си1лами, и3 чудесы2, и3 знaменіи, ±же сотвори2 тёмъ бgъ посредё вaсъ, ћкоже и3 сaми вёсте: к7г Сего2 нарековaннымъ совётомъ и3 проразумёніемъ б9іимъ (л. в7i њб.) прeдана пріeмше, рукaми беззак0нныхъ пригв0ждьше, ўби1сте: к7д Е#г0же бgъ воскреси2, разрэши1въ болbзни смє1ртныz, ћкоже не бsше м0щно держaну бhти є3мy t неs. к7є Давjдъ бо глаг0летъ њ нeмъ: предзрёхъ гdа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менe є4сть, да не подви1жусz. к7ѕ Сегw2 рaди возвесели1сz сeрдце моe, и3 возрaдовасz љзhкъ м0й: є3щe же и3 пл0ть моs всели1тсz на ўповaніи. к7з Ћкw не њстaвиши души2 моеs во ѓдэ, нижe дaси препод0бному твоемy ви1дэти и3стлёніz. к7и Сказaлъ ми2 є3си2 пути6 животa, и3сп0лниши мs весeліz съ лицeмъ твои1мъ. к7f Мyжіе брaтіе, дост0итъ рещи2 съ дерзновeніемъ къ вaмъ њ патріaрсэ давjдэ, ћкw и3 ќмре, и3 погребeнъ бhсть, и3 гр0бъ є3гw2 є4сть въ нaсъ дaже до днe сегw2. l Прор0къ u5бо сhй, и3 вёдый, ћкw клsтвою клsтсz є3мy бgъ, t Въ срeду свётлыz недёли: Во дни2 џны, речe пeтръ къ лю1демъ: мyжіе

7 плодa чрeслъ є3гw2, по пл0ти воздви1гнути хrтa, и3 посади1ти є3го2 на пrт0лэ є3гw2: lа Предви1дэвъ глаг0ла њ воскrніи хrт0вэ, ћкw не њстaвисz душa є3гw2 во ѓдэ, ни пл0ть є3гw2 ви1дэ и3стлёніz. lв Сего2 ї}са воскреси2 бgъ, є3мyже вси2 мы2 є3смы2 свидётели. lг Десни1цею u5бо б9іею вознесeсz, и3 њбэтовaніе с aгw д а пріeмъ t nц7a, и3зліs сіe, є4же вы2 нhнэ ви1дите и3 слhшите. lд Не бо2 давjдъ взhде на небесa, глаг0летъ бо сaмъ: речe гdь гdви моемy, сэди2 њдеснyю менe, lє Д0ндеже положy враги2 твоs подн0жіе н0гъ твои1хъ. lѕ Твeрдw u5бо да разумёетъ вeсь д0мъ ї}левъ, ћкw и3 гdа и3 хrтa є3го2 бgъ сотвори1лъ є4сть, сего2 ї}са, є3г0же вы2 распsсте. Конeцъ средё. (л. Gi) [G] lз Слhшавше же ўмили1шасz сeрдцемъ, и3 рёша къ петрy и3 пр0чымъ ґп0столwмъ: что2 сотвори1мъ, мyжіе брaтіе; (за? ѕ7) lи Пeтръ же речe къ ни1мъ: покaйтесz, и3 да крести1тсz кjйждо вaсъ во и4мz ї}са хrтa, во њставлeніе грэхhвъ, и3 пріи1мете дaръ с aгw д а. lf Вaмъ бо є4сть њбэтовaніе и3 чaдwмъ вaшымъ, и3 всёмъ д льнимъ, є3ли1ки ѓще призовeтъ гdь бgъ нaшъ. м7 И# и3нhми словесы2 мн0жайшими засвидётельствоваше, и3 молsше, глаг0лz: спаси1тесz t р0да стропти1вагw сегw2. [д7] м7а И%же u5бо любeзнw пріsша сл0во є3гw2, крести1шасz: и3 приложи1шасz въ дeнь т0й дyшъ ћкw три2 тhсzщи. м7в Бsху же терпsще во ўчeніи ґпcлъ, и3 во њбщeніи, и3 Въ четверт0къ свётлыz недёли: Во дни2 џны, речe пeтръ къ лю1демъ: покaйтесz,

8 въ преломлeніи хлёба, и3 въ моли1твахъ. м7г Бhсть же на всsкой души2 стрaхъ: мн0га бо чудесa и3 знaмєніz ґпcлы бhша во їерусали1мэ. Конeцъ четверткy. м7д Стрaхъ же вeлій бsше на всёхъ и4хъ. вси1 же вёровавшіи бsху вкyпэ, и3 и3мsху вс џбща. м7є И# стzж ніz и3 и3мbніz продаsху, и3 раздаsху всbмъ, є3гhже ѓще кто2 трeбоваше. м7ѕ По всs же дни2 терпsще є3динодyшнw въ цeркви, и3 ломsще по домhмъ хлёбъ, пріимaху пи1щу въ рaдости, и3 въ простотё сeрдца, м7з Хвaлzще бgа, и3 и3мyще благодaть ў всёхъ людeй гdь же прилагaше по всs дни2 цeркви спасaющыzсz. (л. Gi њб.) ГлавA трeтіz. (за? з7) [д7] с< Вкyпэ же пeтръ и3 їwaннъ восхождaста во свzти1лище на моли1тву, въ чaсъ девsтый. в7 И# нёкій мyжъ хр0мъ t чрeва мaтере своеs сhй, носи1мь бывaше, є3г0же полагaху по всs дни2 пред8 двeрьми церк0вными, рек0мыми крaсными, проси1ти ми1лостыни t входsщихъ въ цeрковь. (пнdе) G И$же ви1дэвъ петрa и3 їwaнна, хотsщыz вни1ти въ цeрковь, прошaше ми1лостыни. д7 Воззрёвъ же пeтръ нaнь со їwaнномъ, речe: воззри2 на ны2. є7 Џнъ же прилэжaше и4ма, мнs нёчто t нею2 пріsти. ѕ7 Речe же пeтръ: сребрa и3 злaта нёсть ў менe, но є4же и4мамъ, сіe ти даю2: во и4мz ї}са хrтa назwрeа, востaни и3 ходи2. з7 И# є4мъ є3го2 за деснyю рyку воздви1же: ѓбіе же ўтверди1стэсz є3гw2 плеснё и3 глeзнэ. } И# вскочи1въ стa и3 Въ пzт0къ свётлыz недёли: Во дни2 џны, вкyпэ

9 хождaше, и3 вни1де съ ни1ма въ цeрковь, ходs, и3 скачs, и3 хвалs бgа. Конeцъ пzткy. f7 И# ви1дэша є3го2 вси2 лю1діе ходsща, и3 хвaлzща бgа. Знaху же є3го2, ћкw сeй бsше, и4же ми1лостыни рaди сэдsше при крaсныхъ двeрехъ церк0вныхъ: и3 и3сп0лнишасz чyда и3 ќжаса њ приключи1вшемсz є3мy. (за? }) i Держaщу же сz и3сцэлёвшему хром0му петрa и3 їwaнна, притек0ша къ ни1мъ вси2 лю1діе въ притв0ръ, нарицaемый соломhновъ, ўжaсни. в7i Ви1дэвъ (л. д7i) же пeтръ tвэщавaше къ лю1демъ: мyжіе ї}льтzне, что2 чудитeсz њ сeмъ; и3ли2 на ны2 что2 взирaете, ћкw своeю ли си1лою, и3ли2 благочeстіемъ сотвори1хомъ є3го2 ходи1ти; Gi БGъ ґвраaмовъ, и3 їсаaковъ, и3 їaкwвль, бgъ nтє1цъ нaшихъ прослaви џтрока своего2 ї}са, є3г0же вы2 предaсте, и3 tверг0стесz є3гw2 пред8 лицeмъ пілaтовымъ, сyждьшу џному пусти1ти. д7i Вh же с aгw и3 првdнагw tверг0стесz, и3 и3спроси1сте мyжа ўбjйцу дaти вaмъ: є7i Начaльника же жи1зни ўби1сте, є3г0же бgъ воскреси2 t мeртвыхъ, є3мyже мы2 свидётели є3смы2. ѕ7i И# њ вёрэ и4мене є3гw2, сего2, є3г0же ви1дите и3 знaете, ўтверди2 и4мz є3гw2: и3 вёра, ћже є3гw2 рaди, дадe є3мy всю2 цёлость сію2 пред8 всёми вaми. Конeцъ суббhтэ. з7i И# нhнэ брaтіе, вёмъ, ћкw по невёдэнію сіe сотвори1сте, ћкоже и3 кнsзи вaши. }i БGъ же ±же предвозвэсти2 ўсты2 Въ суббhту свётлыz недёли: Во дни2 џны, держaщусz

10 всёхъ прорhкъ свои1хъ пострадaти хrтy, и3сп0лни тaкw. (за? f7) f7i Покaйтесz u5бо и3 њбрати1тесz, да њчи1ститесz t грbхъ вaшихъ. к7 Ћкw да пріи1дутъ временa прохлaдна t лицa гdнz, и3 п0слетъ пронаречeннаго вaмъ хrтa ї}са: к7а Е#г0же подобaетъ нб7си2 ќбw пріsти, дaже до лётъ ўстроeніz всёхъ, ±же глаг0ла бgъ ўсты2 всёхъ с hхъ свои1хъ прорhкъ t вёка. к7в Мwmсeй ќбw ко nц7є1мъ речe: ћкw прор0ка вaмъ воздви1гнетъ гdь бgъ вaшъ t брaтіи вaшеz, ћкw (л. д7i њб.) менe: тогw2 послyшайте по всемy, є3ли6ка ѓще речeтъ къ вaмъ. к7г Бyдетъ же, всsка душa, ћже ѓще не послyшаетъ прbр0ка џнагw, потреби1тсz t людeй. к7д И# вси1 же прор0цы t самyила и3 и5же по си1хъ, є3ли1цы глаг0лаша, тaкожде предвозвэсти1ша дни2 сіs. к7є Вы2 є3стe сhнове прорhкъ, и3 завёта, є3г0же завэщa бgъ ко nц7є1мъ вaшымъ, глаг0лz ко ґвраaму: и3 њ сёмени твоeмъ возблагословsтсz всs nтeчєствіz земн z. к7ѕ Вaмъ пeрвэе бgъ воздви1гій џтрока своего2 ї}са, послa є3го2 бlгословsща вaсъ, во є4же tврати1тисz вaмъ комyждо t ѕлhбъ вaшихъ. Конeцъ понедёльнику. ГлавA четвeртаz. (за? ) [ ] с< Глаг0лющымъ же и5мъ къ лю1демъ, наид0ша на ни1хъ свzщeнницы и3 воев0да цrк0вный, и3 саддукє1и: в7 Жaлzще Въ понедёльникъ вторhz недёли: Во дни2 џны, речe пeтръ къ лю1демъ: покaйтесz Во вт0рникъ вторhz недёли: Во дни2 џны, глаг0лющымъ ґпcлwмъ

11 си2, за є4же ўчи1ти и5мъ лю1ди, и3 возвэщaти њ ї}сэ воскrніе мeртвыхъ: G И# возложи1ша на ни1хъ рyки, и3 положи1ша и5хъ въ соблюдeніе до ќтріz: бё бо вeчеръ ўжe. д7 Мн0зи же t слhшавшихъ сл0во, вёроваша: и3 бhсть число2 мужeй ћкw тhсzщъ пsть. є7 Бhсть же наyтріе собрaтисz кнzзє1мъ и4хъ, и3 стaрцємъ, и3 кни1жникwмъ во їерусали1мъ: ѕ7 И# ѓннэ ґрхіерeю, и3 каіaфэ, и3 їwaнну, и3 ґлеxaндру, и3 є3ли1цы бёша t р0да ґрхіерeйска. з7 И# постaвльше и5хъ посредё, вопрошaху: (л. є7i) к0ею си1лою, и3ли2 к0имъ и4менемъ сотвори1сте сіe вы2; } ТогдA пeтръ и3сп0лнивсz д а с а, речe къ ни1мъ: кнsзи лю1дстіи и3 стaрцы ї}левы, f7 Ѓще мы2 днeсь и3стzзyеми є3смы2 њ благодэsніи человёка нeмощна, њ чес0мъ сeй спасeсz: Разyмно бyди всёмъ вaмъ, и3 всёмъ лю1демъ ї}лєвымъ, ћкw во и4мz ї}са хrтa назwрeа, є3г0же вы2 распsсте, є3г0же бgъ воскреси2 t мeртвыхъ, њ сeмъ сeй стои1тъ пред8 вaми здрaвъ. Конeцъ вт0рнику. i Сeй є4сть кaмень ўкорeный t вaсъ зи1ждущихъ, бhвый во главy ќгла: и3 нёсть ни њ є3ди1номъ же и3н0мъ спасeніz. в7i Нёсть бо и3н0гw и4мене под8 нб7сeмъ дaннагw въ человёцэхъ, њ нeмже подобaетъ спасти1сz нaмъ. (за? i) [в7] Gi Ви1дzще же петр0во дерзновeніе и3 їwaнново, и3 разумёвше, ћкw человёка некни6жна є3стa и3 прhста, дивлsхусz: знaху же и5хъ, ћкw со ї}сомъ бёста. д7i Ви1дzще же и3сцэлёвшаго человёка съ ни1ма стоsща, ничт0же и3мsху Въ срeду вторhz недёли: Во дни2 џны, ви1дzще їудє1и

12 проти1ву рещи2. є7i Повелёвше же и4ма в0нъ и3з8 с0нмища и3зhти, стzзaхусz ко другъдрyгу, ѕ7i Глаг0люще: что2 сотвори1мъ человёкома си1ма; ћкw ќбw нар0читое знaменіе бhсть и4ма, всёмъ живyщымъ во їерусали1мэ ћвэ, и3 не м0жемъ tврещи1сz. з7i Но да не б0лэе прострeтсz въ лю1дехъ, прещeніемъ да запрети1мъ и4ма, ктомy не глаг0лати њ и4мени сeмъ ни є3ди1ному t человbкъ. }i И# призвaвше и5хъ, заповёдаша и4ма tню1дъ не (л. є7i њб.) провэщавaти, нижe ўчи1ти њ и4мени ї}совэ. f7i Пeтръ же и3 їwaннъ tвэщaвше къ ни1мъ, рёста: ѓще прaведно є4сть пред8 бgомъ, вaсъ послyшати пaче, нeжели бgа, суди1те; к7 Не м0жемъ бо мы2, ±же ви1дэхомъ и3 слhшахомъ, не глаг0лати. к7а Nни1 же призапрeщше и4ма, пусти1ша, ничт0же њбрётше, кaкw мyчити и5хъ, людeй рaди, ћкw вси2 прославлsху бgа њ бhвшемъ. к7в Лётъ бо бsше мн0жае четhредесzти человёкъ т0й, на нeмже бhсть чyдо сіe и3сцэлeніz. Конeцъ средё. (за? в7i) [G] к7г Tпущє1на же бhвша пріид0ста къ свои1мъ, и3 возвэсти1ста є3ли6ка къ ни1ма ґрхіерeи и3 стaрцы рёша. к7д Nни1 же слhшавше є3динодyшнw воздвиг0ша глaсъ къ бgу, и3 рек0ша: вlко, ты2 б9е сотвори1вый нб7о и3 зeмлю и3 м0ре, и3 вс ±же въ ни1хъ: к7є И$же ўсты2 дв7да џтрока твоегw2 речe: вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе поучи1шасz тщє1тнымъ; к7ѕ Предстaша цaріе зeмстіи, и3 кнsзи собрaшасz вкyпэ, на гdа и3 на хrтa є3гw2. к7з Въ четверт0къ вторhz недёли: Во дни2 џны, tпущє1на бhвша ґпcла

13 Собрaшасz бо вои1стинну во грaдэ сeмъ на с aго џтрока твоего2 ї}са, є3г0же помaзалъ є3си2, и4родъ же и3 понтjйскій пілaтъ, съ kзhки и3 людьми2 ї}левыми, к7и Сотвори1ти, є3ли6ка рукa твоs и3 совётъ тв0й преднаречe бhти. к7f И# нhнэ, гdи, при1зри на прещє1ніz и4хъ, и3 дaждь рабhмъ твои1мъ со всsкимъ дерзновeніемъ глаг0лати сл0во твоe: l ВнегдA рyку твою2 прострeти ти2 во и3сцэлє1ніz, и3 (л. ѕ7i) знaменіємъ и3 чудесє1мъ бывaти, и4менемъ с hмъ џтрока твоегw2 ї}са. lа И# помоли1вшымсz и5мъ, подви1жесz мёсто, и3дёже бsху с0брани, и3 и3сп0лнишасz вси2 д а с а, и3 глаг0лаху сл0во б9іе со дерзновeніемъ. Конeцъ четверткy. [є7] lв Нар0ду же вёровавшему бё сeрдце и3 душa є3ди1на, и3 ни є3ди1нъ же что2 t и3мёній свои1хъ глаг0лаше своe бhти: но бsху и5мъ вс џбща. lг И# вeліею си1лою воздаsху свидётельство ґпcли воскресeнію гdа ї}са хrтa: благодaть же бё вeліz на всёхъ и4хъ. lд Не бsше бо ни1щъ ни є3ди1нъ въ ни1хъ: є3ли1цы бо госп0діе сeлwмъ, и3ли2 домовhмъ бsху, продаю1ще приношaху цёны продаeмыхъ, lє И# полагaху при ногaхъ ґпcлъ: даsше же сz коемyждо, є3гhже ѓще кто2 трeбоваше. lѕ Їwсjа же наречeнный варнaва t ґпcлъ, [є4же є4сть сказaемо, сhнъ ўтэшeніz,] леvjтъ, кђпрzнинъ р0домъ, lз И#мёz село2, продaвъ принесe цёну, и3 положи2 пред8 ногaми ґпcлъ. ГлавA пsтаz.

14 (за? Gi) [ ] с< Мyжъ же нёкій ґнaніа и4менемъ, съ сапфjрою жен0ю своeю, продaста село2: в7 И# ўтаи2 t цэны2, свёдущей и3 женё є3гw2, и3 принeсъ чaсть нёкую, пред8 ногaми ґпcлъ положи2. G Речe же пeтръ: ґнaніе, почто2 и3сп0лни сатанa сeрдце твоe, солгaти д у с 0му, и3 ўтаи1ти t цэны2 селa; д7 Сyщее тебё, не твоe ли бё; и3 продaное, не въ твоeй ли влaсти (л. ѕ7i њб.) бsше; что2 ћкw положи1лъ є3си2 въ сeрдцэ твоeмъ вeщь сію2; не человёкwмъ солгaлъ є3си2, но бgу. є7 Слhшавъ же ґнaніа словесa сі, пaдъ и4здше. и3 бhсть стрaхъ вели1къ на всёхъ слhшащихъ сі. ѕ7 Встaвше же ю4ноши, взsша є3го2, и3 и3знeсше погреб0ша. з7 Бhсть же ћкw трeмъ часhмъ минyвшымъ и3 женa є3гw2 не вёдущи бhвшагw, вни1де. } Tвэщaвъ же є4й пeтръ: рцh ми, ѓще на толи1цэ село2 tдaста; nнa же речe: є4й, на толи1цэ. f7 Пeтръ же речe къ нeй: что2 ћкw согласи1стасz и3скуси1ти д а гdнz; сe н0ги погрeбшихъ мyжа твоего2 при двeрехъ, и3 и3знесyтъ тs. Падe же ѓбіе пред8 ногaма є3гw2, и3 и4здше. вшeдше же ю4ноши њбрэт0ша ю5 мeртву, и3 и3знeсше погреб0ша бли1зъ мyжа є3s. i И# бhсть стрaхъ вели1къ на всeй цeркви, и3 на всёхъ слhшащихъ сі. Конeцъ пzткy. (за? д7i) в7i Рукaми же ґпcльскими бhша знaмєніz и3 чудесa въ лю1дехъ мнhга: и3 бsху є3динодyшнw вси2 въ притв0рэ соломhни. Gi T пр0чихъ же никт0же смёzше прилэплsтисz и5мъ, но величaху и5хъ лю1діе. д7i Пaче же прилагaхусz вёрующіи гdви, Въ пzт0къ вторhz недёли: Во дни2 џны, мyжъ нёкій Въ недёлю fwминy: Во дни2 џны, рукaми ґпcльскими

15 мн0жество мужeй и3 жeнъ. є7i Ћкw и3 на ст0гны и3зноси1ти нед{жныz, и3 полагaти на постeлzхъ и3 на nдрёхъ: да грzдyщу петрy, понe сёнь є3гw2 њсэни1тъ нёкоего t ни1хъ. ѕ7i Схождaше же сz и3 мн0жество t nкрeстныхъ градhвъ во їеrли1мъ, приносsще (л. з7i) нед{жныz и3 стрaждущыz t д{хъ нечи1стыхъ, и5же и3сцэлэвaхусz вси2. [ѕ7] з7i Востaвъ же ґрхіерeй, и3 вси2 и5же съ ни1мъ, сyщаz є4ресь саддукeйскаz, и3сп0лнишасz зaвисти. }i И# возложи1ша рyки своs на ґпcлы, и3 послaша и5хъ въ соблюдeніе џбщее. (вто>) f7i ЃгGлъ же гdнь н0щію tвeрзе двє1ри темни1цы, и3звeдъ же и5хъ, речe: к7 И#ди1те, и3 стaвше глаг0лите въ цeркви лю1демъ всs глаг0лы жи1зни сеs. Конeцъ недёли. (за? є7i) к7а Слhшавше же, внид0ша по ќтреницэ въ цeрковь, и3 ўчaху. пришeдъ же ґрхіерeй, и3 и5же съ ни1мъ, созвaша соб0ръ, и3 всs стaрцы t сынhвъ ї}левыхъ, и3 послaша во ўзи1лище привести2 и5хъ. к7в Слуги1 же шeдше, не њбрэт0ша и5хъ въ темни1цэ, возврaщше же сz возвэсти1ша, к7г Глаг0люще: ћкw темни1цу ќбw њбрэт0хомъ заключeну, со всsкимъ ўтверждeніемъ, и3 блюсти1тели стоsщыz пред8 двeрьми: tвeрзше же, внyтрь ни є3ди1нагw њбрэт0хомъ. к7д Ћкоже слhшаша словесa сіs, ґрхіерeй же, и3 воев0да церк0вный, и3 первосщ7eнницы, недоумэвaхусz њ ни1хъ, что2 ќбw бyдетъ сіe. к7є Пришeдъ же нёкто возвэсти2 и5мъ, глаг0лz: ћкw сe мyжіе, и5хже всади1сте въ Въ суббhту вторhz недёли: Во дни2 џны, слhшавше ґпcли ќтрw

16 темни1цу, сyть въ цrкви стоsще и3 ўчaще лю1ди. к7ѕ ТогдA шeдъ воев0да со слугaми, приведe и5хъ, не съ нyждею: [боsхусz бо людeй, да не кaменіемъ побію1тъ и5хъ.] к7з Привeдше же и5хъ постaвиша (л. з7i њб.) на с0нмищи: и3 вопроси2 и5хъ ґрхіерeй, глаг0лz: к7и Не запрещeніемъ ли запрети1хомъ вaмъ, не ўчи1ти њ и4мени сeмъ; и3 сe и3сп0лнисте їеrли1мъ ўчeніемъ вaшимъ, и3 х0щете навести2 на ны2 кр0вь чlвёка сегw2. к7f Tвэщaвъ же пeтръ, и3 ґпcли рёша: повиновaтисz подобaетъ бgови пaче, нeжели человёкwмъ. l БGъ nтє1цъ нaшихъ воздви1же ї}са, є3г0же вы2 ўби1сте повёсивше на дрeвэ. lа Сего2 бgъ начaльника и3 сп7са возвhси десни1цею своeю, дaти покаsніе ї}леви, и3 њставлeніе грэхhвъ. lв И# мы2 є3смы2 тогw2 свидётели глагhлъ си1хъ, и3 д ъ же с hй, є3г0же дадe бgъ повинyющымсz є3мy. lг Nни1 же слhшавше, распыхaхусz, и3 совэщaша ўби1ти и5хъ. Конeцъ суббhтэ. [в7] lд Востaвъ же нёкій на с0нмищи фарісeй, и4менемъ гамаліи1лъ, законоучи1тель чeстенъ всёмъ лю1демъ, повелё внё мaлw что2 ґпcлwмъ ўступи1ти. lє Речe же къ ни1мъ: мyжіе ї}льтzне, внимaйте себё њ человёцэхъ си1хъ, что2 х0щете сотвори1ти. lѕ Пред8 си1ми бо дeньми востa fevда, глаг0лz бhти вели1ка нёкоего себe, є3мyже прилэпи1шасz числ0мъ мужeй ћкw четhреста: и4же ўбіeнъ бhсть, и3 вси2 є3ли1цы повинyшасz є3мy, разыд0шасz и3 бhша нивочт0же. lз Посeмъ востa їyда галілeанинъ во дни2 написaніz, и3 tвлечe лю1ди дов0льны въ слёдъ себe: и3 т0й поги1бе, и3 вси2 є3ли1цы послyшаша є3гw2, разсhпашасz.

17 lи И# нhнэ глаг0лю вaмъ, tступи1те t человbкъ си1хъ, и3 њстaвите и5хъ: ћкw ѓще бyдетъ t человbкъ совётъ сeй, и3ли2 дёло сіe, разори1тсz: lf Ѓще ли же t бgа є4сть, не м0жете разори1ти то2, да не кaкw и3 (л. }i) бgоб0рцы њбрsщетесz. м7 Послyшаша же є3гw2, и3 призвaвше ґпcлы, би1вше запрети1ша и5мъ не глаг0лати њ и4мени ї}совэ, и3 tпусти1ша и5хъ. м7а Nни1 же ќбw и3дsху рaдующесz t лицa соб0ра, ћкw за и4мz гdа ї}са спод0бишасz безчeстіе пріsти. м7в По всs же дни2 въ цrкви и3 въ домёхъ не престаsху ўчaще, и3 бlговэствyюще ї}са хrтa. ГлавA шестaz. (за? ѕ7i) с< Во днeхъ же си1хъ ўмн0жившымсz ўченикhмъ, бhсть роптaніе є4ллинwмъ ко є3врeємъ, ћкw презирaеми бывaху во вседнeвнэмъ служeніи вдови6цы и4хъ. в7 Призвaвше же дванaдесzть мн0жество ўчени6къ, рёша: не ўг0дно є4сть нaмъ, њстaвльшымъ сл0во б9іе, служи1ти трапeзамъ. G Ўсмотри1те u5бо брaтіе, мyжы t вaсъ свидётельствованы сeдмь, и3сп0лнены д а с а и3 премyдрости, и5хже постaвимъ над8 слyжбою сeю: д7 Мh же въ моли1твэ и3 служeніи сл0ва пребyдемъ. є7 И# ўг0дно бhсть сл0во сіe пред8 всёмъ нар0домъ. [з7] И# и3збрaша стефaна, мyжа и3сп0лнена вёры, и3 д а с а, и3 філjппа, и3 пр0хwра, и3 нікан0ра, и3 тjмwна, и3 пармeна, и3 ніколaа, пришeльца ґнтіохjйскаго: ѕ7 Я%же постaвиша пред8 ґпcлы, и3 помоли1вшесz положи1ша на нs рyки. з7 И# сл0во б9іе растsше, и3 мн0жашесz число2 ўчени6къ во їерусали1мэ ѕэлw2: мн0гъ же нар0дъ свzщeнникwвъ послyшаху Въ недёлю G-ю по пaсцэ: Во дни2 џны,

18 вёры. Конeцъ недёли. (л. }i њб.) (за? з7i) [}] } Стефaнъ же и3сп0лнь вёры и3 си1лы, творsше знaмєніz и3 чудесa вє1ліz въ лю1дехъ. f7 Востaша же нёцыи t с0нма глаг0лемагw лівертjнска, и3 кmринeйска, и3 ґлеxaндрска, и3 и5же t кілікjи и3 ґсjи, стzзaющесz со стефaномъ: И# не можaху проти1ву стaти премyдрости и3 д у, и4мже глаг0лаше. i ТогдA под8усти1ша мyжы, глаг0лющыz: ћкw слhшахомъ є3го2 глаг0люща глаг0лы хyльныz на мwmсeа и3 на бgа. в7i Сподвиг0ша же лю1ди и3 стaрцы и3 кни1жники, и3 напaдше восхи1тиша є3го2, и3 привед0ша на с0нмище. Gi Постaвиша же свидётели л0жны, глаг0лющыz: ћкw человёкъ сeй не престаeтъ глаг0лы хyльныz глаг0лz на мёсто с 0е сіe и3 зак0нъ. д7i Слhшахомъ бо є3го2 глаг0люща, ћкw ї}съ назwрeй сeй разори1тъ мёсто сіe, и3 и3змэни1тъ nбhчаи, ±же предадe нaмъ мwmсeй. є7i И# воззрёвше нaнь вси2 сэдsщіи въ с0нмищи, ви1дэша лицe є3гw2, ћкw лицe ѓгgла. ГлавA седмaz. с< Речe же ґрхіерeй: ѓще ќбw сі тaкw сyть; в7 Џнъ же речe: мyжіе брaтіе и3 nц7ы2, послyшайте: бgъ слaвы kви1сz nц7y нaшему ґвраaму, сyщу въ месопотaміи, прeжде дaже не всели1тисz є3мy въ харрaнь. G И# речe къ немy: и3зhди t земли2 твоеs, и3 t р0да твоегw2, и3 t д0му nц7a твоегw2, и3 пріиди2 въ (л. f7i) зeмлю, ю4же ѓще ти2 покажy. д7 ТогдA и3зшeдъ t земли2 халдeйскіz, всели1сz въ Въ понедёльникъ G-z недёли: Во дни2 џны, стефaнъ Сіe же и3 с 0му стефaну первомyченику.

19 харрaнь: и3 tтyду, по ўмeртвіи nц7a є3гw2, пресели2 є3го2 въ зeмлю сію2, на нeйже вы2 нhнэ живетe. є7 И# не дадe є3мy наслёдіz въ нeй, нижe стопы2 нhгу: Преступи2 с 0му, и3 понедёльнику, чти2 напреди2:соломhнъ же создa є3мy хрaмъ: и3 њбэщa дaти є3мy ю5 во њдержaніе, и3 сёмени є3гw2 по нeмъ, не сyщу є3мy чaду. ѕ7 Глаг0ла же си1це бgъ: ћкw бyдетъ сёмz є3гw2 пришeльцы въ земли2 чуждeй, и3 пораб0тzтъ є5 и3 њѕл0бzтъ лётъ четhреста. з7 И# kзhку, є3мyже пораб0таютъ, суждy ѓзъ, речe бgъ: и3 по си1хъ и3зhдутъ, и3 послyжатъ ми2 на мёстэ сeмъ. } И# дадe є3мy завётъ њбрёзаніz. и3 тaкw роди2 їсаaка, и3 њбрёза є3го2 въ дeнь nсмhй: и3 їсаaкъ їaкwва, и3 їaкwвъ дванaдесzть патрі рхъ. f7 И# патріaрси позави1дэвше їhсифу, продaша є3го2 во є3гђпетъ: и3 бё бgъ съ ни1мъ. И# и3з8sтъ є3го2 t всёхъ скорбeй є3гw2, и3 дадe є3мy благодaть и3 премyдрость пред8 фараhномъ царeмъ є3гђпетскимъ: и3 постaви є3го2 начaльника над8 є3гђптомъ, и3 над8 всёмъ д0момъ свои1мъ. [ ] i Пріи1де же глaдъ на всю2 зeмлю є3гђпетскую и3 ханаaню, и3 ск0рбь вeліz, и3 не њбрэтaху сhтости nц7ы2 нaши. в7i Слhшавъ же їaкwвъ сyщую пшени1цу во є3гђптэ, послa nц7ы2 нaшz пeрвэе. д7i И# внегдa втор0е пріид0ша, познaнъ бhсть їhсифъ брaтіи своeй, и3 ћвэ бhсть фараhну р0дъ їhсифовъ. д7i Послaвъ же їhсифъ призвa nц7a своего2 їaкwва, и3 всe ср0дство своe сeдмьдесzтъ и3 пsть (л. f7i њб.) дyшъ. є7i Сни1де же їaкwвъ во є3гђпетъ, и3 скончaсz сaмъ, и3 nц7ы2 нaши. ѕ7i И# принесeни бhша въ сmхeмъ, и3 положeни бhша во гр0бэ,

20 є3г0же купи2 ґвраaмъ цэн0ю сребрa, t сынhвъ є3мм0ра сmхeмова. з7i И# ћкоже приближaшесz врeмz њбэтовaніz, и4мже клsтсz бgъ ґвраaму, возраст0ша лю1діе, и3 ўмн0жишасz во є3гђптэ: }i Д0ндеже настa цaрь и4нъ во є3гђптэ, и4же не знaше їhсифа. f7i Сeй ѕлё ўмhсливъ њ р0дэ нaшемъ, њѕл0би nц7ы2 нaшz, ўмори1ти младeнцы и4хъ, и3 не њживи1ти. к7 Въ нeже врeмz роди1сz мwmсeй, и3 бё ўг0денъ бgови, и4же питaнъ бhсть мёсzцы три2 въ домy nц7a своегw2. к7а И#звeржена же є3го2, взsтъ є3го2 дщи2 фараhнова, и3 воспитa и5 себё въ сhна. к7в И# накaзанъ бhсть мwmсeй всeй премyдрости є3гђпетстэй: бё же си1ленъ въ словесёхъ и3 дёлэхъ. к7г Е#гдa же и3сполнsшесz є3мy лётъ четhредесzтихъ врeмz, взhде на сeрдце є3мy посэти1ти брaтію свою2, сhны ї}левы. к7д И# ви1дэвъ нёкоего њби1дима, пос0бствова, и3 сотвори2 tмщeніе њби1димому, ўби1въ є3гђптzнина. к7є Мнsше же разумёти брaтіzмъ свои1мъ, ћкw бgъ рук0ю є3гw2 дaстъ и5мъ спасeніе: nни1 же не разумёша. к7ѕ Во ќтрій же дeнь kви1сz и5мъ тsжущымсz, и3 привлачaше и5хъ въ примирeніе, рeкъ: мyжіе, брaтіz є3стe вы2, вскyю њби1дите дрyгъ дрyга; к7з Њби1дzй же бли1жнzго, tри1ну и5, рeкъ: кт0 тz постaви кнsзz и3 судію2 над8 нaми; к7и Е#дA ўби1ти мs ты2 х0щеши, и4мже џбразомъ ўби1лъ є3си2 вчерa є3гђптzнина; к7f Бэжa же мwmсeй њ словеси2 сeмъ, и3 бhсть пришлeцъ въ земли2 (л. к7) мадіaмстэй, и3дёже роди2 сhна двa. l И# и3сп0лньшымсz лётwмъ дабы2 и3звергaли младeнцы своs, во є4же не бhти и5мъ живы6мъ

21 четhредесzтимъ, kви1сz є3мy въ пустhни горы2 сінaйскіz ѓгgлъ гdнь, въ плaмени џгненнэ въ купинё. lа Мwmсeй же ви1дэвъ дивлsшесz видёнію. приступaющу же є3мy разумёти, бhсть глaсъ гdнь къ немy: lв Ѓзъ бgъ nтє1цъ твои1хъ, бgъ ґвраaмовъ, и3 бgъ їсаaковъ, и3 бgъ їaкwвль. трeпетенъ же бhвъ мwmсeй, не смёzше смотри1ти. lг Речe же є3мy гdь: и3ззyй сапоги2 нhгу твоeю, мёсто бо на нeмже стои1ши, землs с A є4сть. lд Ви1дz ви1дэхъ њѕлоблeніе людeй мои1хъ, и5же во є3гђптэ, и3 стенaніе и4хъ ўслhшахъ, и3 снид0хъ и3з8sти и5хъ: и3 нhнэ грzди2, и3 послю1 тz во є3гђпетъ. lє Сего2 мwmсeа, є3г0же tри1нуша, рeкше: кт0 тz постaви начaльника и3 судію2; сего2 бgъ кнsзz и3 и3збaвителz послa рук0ю ѓгgла, ћвльшагwсz є3мy въ купинё. [в7] lѕ Сeй и3зведe и5хъ, сотв0рь чудесa и3 знaмєніz въ земли2 є3гђпетстэй, и3 въ чермн0мъ м0ри, и3 въ пустhни лётъ четhредесzть. lз Сeй є4сть мwmсeй, рекjй сынhмъ ї}левымъ: прbр0ка вaмъ воздви1гнетъ гdь бgъ вaшъ t брaтіи вaшеz, ћкw менe: тогw2 послyшайте. lи Сeй є4сть бhвый въ цrкви въ пустhни со ѓгgломъ глаг0лавшимъ є3мy на горё сінaйстэй, и3 со nц7ы2 нaшими, и4же пріsтъ словесa жи1ва дaти нaмъ. lf Е#гHже не восхотёша послyшати nц7ы2 нaши, но tри1нуша и5, и3 њбрати1шасz сeрдцемъ свои1мъ во є3гђпетъ, м7 Рeкше ґарhну: сотвори2 нaмъ б0ги, и5же пред8и1дутъ пред8 нaми: мwmсeю бо семy, и4же и3зведe нaсъ t земли2 є3гђпетскіz, не (л. к7 њб.) вёмы, что2 бhсть є3мy. м7а И# сотвори1ша тельцa во дни2 џны, и3 принес0ша жeртву јдwлу, и3 веселsхусz въ дёлэхъ рукy своeю. м7в Tврати1сz же бgъ, и3

22 предадe и5хъ служи1ти в0ємъ нбcнымъ, ћкоже пи1сано є4сть въ кни1зэ прbрhкъ: є3дa заколє1ніz и3 жє1ртвы принес0сте ми2 лётъ четhредесzть въ пустhни, д0ме ї}левъ; м7г И# воспріsсте ски1нію мол0хову, и3 ѕвэздy б0га вaшегw ремфaна, џбразы ±же сотвори1сте покланsтисz и5мъ: и3 преселю2 вы2 дaлэе вавmлhна. м7д Сёнь свидёніz бsше nц7є1мъ нaшымъ въ пустhни, ћкоже повелё глаг0лzй мwmсeови, сотвори1ти ю5 по џбразу, є3г0же ви1дэ. м7є Ю$же и3 внес0ша пріeмше nтцы2 нaши со їисyсомъ во њдержaніе kзhкwвъ, и5хже и3зри1ну бgъ t лицa nтє1цъ нaшихъ, дaже до днjй дв7да: м7ѕ И$же њбрёте бlгодaть пред8 бgомъ, и3 и3спроси2 њбрэсти2 селeніе бgу їaкwвлю. Чти2 понедёльнику, и3 с 0му: м7з СоломHнъ же создa є3мy хрaмъ. м7и Но вhшній не въ рукотворeнныхъ цrквахъ живeтъ, ћкоже прор0къ глаг0летъ: (с е) м7f Нб7о мнё прест0лъ є4сть, землs же подн0жіе ногaма мои1ма. кjй хрaмъ сози1ждете ми2, глаг0летъ гdь, и3ли2 к0е мёсто пок0ищу моемy; н7 Не рукa ли моs сотвори2 сі вс ; Жестоковhйніи и3 неwбрёзанніи сердцы2 и3 ўшесы2, вы2 при1снw д у с 0му проти1витесz, ћкоже nц7ы2 вaши, тaкw и3 вы2. н7в Кого2 t прорhкъ не и3згнaша nц7ы2 вaши; и3 ўби1ша предвозвэсти1вшыz њ пришeствіи прaведнагw, є3гhже вы2 нhнэ предaтелє и3 ўбjйцы бhсте: н7г И%же пріsсте зак0нъ ўстроeніемъ (л. к7а) ѓгgльскимъ, и3 не сохрани1сте. н7д Слhшаще же сі, распыхaхусz сердцы2 свои1ми, и3 скрежетaху зубы2 нaнь. н7є [Стефaнъ же] сhй и3сп0лнь д а с а, воззрёвъ на нeбо, ви1дэ слaву б9ію, и3 ї}са стоsща њдеснyю бgа,

23 н7ѕ И# речe: сe ви1жу нб7сa tвeрста, и3 сн7а человёча њдеснyю стоsща бgа. н7з Возопи1вше же глaсомъ вeліимъ, затыкaху ќши свои2, и3 ўстреми1шасz є3динодyшнw нaнь. н7и И# и3звeдше внё грaда, кaменіемъ побивaху є3го2: и3 свидётеліе, [снeмше] ри6зы своs, положи1ша при ногy ю4ноши нарицaемагw сavла: н7f И# кaменіемъ побивaху стефaна, молsщасz и3 глаг0люща: гdи ї}се, пріими2 дyхъ м0й. Прекл0нь же колbна, возопи2 глaсомъ вeліимъ: гdи, не постaви и5мъ грэхa сегw2. и3 сі рeкъ ќспе. Конeцъ стефaну, и3 понедёльнику. ГлавA nсмaz. [f7] с< Сavлъ же бё соизволsz ўбjйству є3гw2. бhсть же въ т0й дeнь гонeніе вeліе на цrковь їерусали1мскую: вси1 же разсёzшасz по странaмъ їудeйскимъ и3 самарjйскимъ, кромё ґпcлъ. в7 Погреб0ша же стефaна мyжіе благоговёйніи, и3 сотвори1ша плaчь вeлій над8 ни1мъ. G Сavлъ же њѕлоблsше цrковь, въ д0мы входs, и3 влачs мyжы и3 жєны2 предаsше въ темни1цу. д7 Разсёzвшіисz же, прохождaху благовэствyюще сл0во. (за? }i) є7 Філjппъ же сошeдъ во грaдъ самарjйскій, проповёдаше и5мъ хrтa. [ ] ѕ7 Внимaху же нар0ди (л. к7а њб.) глаг0лємымъ t філjппа є3динодyшнw, слhшаще и3 ви1дzще знaмєніz, ±же творsше. з7 Дyси бо нечи1стіи t мн0гихъ и3мyщихъ, вопію1ще глaсомъ вeліимъ, и3схождaху: мн0зи же разслaбленніи и3 хр0міи и3сцэли1шасz. } И# бhсть рaдость вeліz во грaдэ т0мъ. [ ] f7 Мyжъ же нёкій, и4менемъ сjмwнъ, прeжде бё во грaдэ волхвyz, Во вт0рникъ G-z недёли: Во дни2 џны, філjппъ

24 и3 ўдивлsz kзhкъ самарjйскій, глаг0лz нёкоего бhти себe вели1ка: Е#мyже внимaху вси2 t мaла дaже до вели1ка, глаг0люще: сeй є4сть си1ла б9іz вели1каz. i Внимaху же є3мy за сіe, ћкw дов0льно врeмz волхвовaніи ўдивлsше и5хъ. в7i Е#гдa же вёроваша філjппу благовэствyющу ±же њ цrтвіи б9іи, и3 њ и4мени ї}съ хrт0вэ, крещaхусz мyжіе же и3 жєны2. Gi Сjмwнъ же и3 т0й вёрова, и3 крeщсz, бё пребывaz ў філjппа: ви1дz же си6лы и3 знaмєніz вeліz бывaєма, ўжaсенъ дивлsшесz. [ ] д7i Слhшавше же и5же во їерусали1мэ ґпcли, ћкw пріsтъ самарjа сл0во б9іе, послaша къ ни1мъ петрa и3 їwaнна: є7i И%же сошeдше, помоли1шасz њ ни1хъ, ћкw да пріи1мутъ д а с aго. ѕ7i [Е#щe бо ни на є3ди1наго и4хъ бё пришeлъ, т0чію крещeни бsху во и4мz гdа ї}са.] з7i ТогдA возложи1ша рyцэ на нs, и3 пріsша д а с aго. Конeцъ вт0рнику. (за? f7i) [ i] [ ] }i Ви1дэвъ же сjмwнъ, ћкw возложeніемъ рyкъ ґпcльскихъ даeтсz д ъ с hй, принесe и5мъ сребро2, f7i Глаг0лz: дади1те и3 мнё влaсть сію2, да на нег0же ѓще положy рyцэ, пріи1метъ д а с aго. к7 Пeтръ же (л. к7в) речe къ немy: сребро2 твоe съ тоб0ю да бyдетъ въ поги1бель, ћкw дaръ б9ій непщевaлъ є3си2 сребр0мъ стzжaти. к7а Нёсть ти2 чaсти, ни жрeбіz въ словеси2 сeмъ: и4бо сeрдце твоe нёсть прaво пред8 бgомъ. к7в Покaйсz u5бо њ ѕл0бэ твоeй сeй, и3 моли1сz бgу, ѓще ќбw tпyститсz ти2 помышлeніе сeрдца твоегw2: к7д Въ жeлчи бо г0рести, и3 сою1зэ непрaвды, зрю1 тz сyща. к7д Tвэщaвъ же сjмwнъ речe: Въ срeду G-z недёли: Во дни2 џны, ви1дэвъ

25 помоли1тесz вы2 њ мнё ко гdу, ћкw да ничт0же си1хъ нaйдетъ на мs, ±же рек0сте. к7є Nни1 же u5бо засвидётельствовавше и3 глаг0лавше сл0во гdне, возврати1шасz во їерусали1мъ, и3 мнhгимъ вeсємъ самарjйскимъ благовэсти1ша. Конeцъ средё. (за? к7) [в7i] к7ѕ ЃгGлъ же гdнь речe къ філjппу, глаг0лz: востaни и3 и3ди2 на полyдне, на пyть сходsщій t їерусали1ма въ гaзу, и3 т0й є4сть пyстъ. к7з И# востaвъ п0йде: и3 сe мyжъ мyрінъ, є3vнyхъ, си1ленъ кандакjи цари1цы мyрінскіz, и4же бё над8 всёми сокр0вищи є3s: и4же пріи1де поклони1тисz во їерусали1мъ. к7и Бё же возвращazсz, и3 сэдs на колесни1цэ своeй, чтsше прbр0ка и3сaію. к7f Речe же д ъ къ філjппу: приступи2, и3 прилэпи1сz колесни1цэ сeй. l Притeкъ же філjппъ, ўслhша є3го2 чтyща прbр0ка и3сaію, и3 речe: u5бо разумёеши ли, ±же чтeши; lа Џнъ же речe: кaкw ќбw могy [разумёти], ѓще не кто2 настaвитъ мs; ўмоли1 же філjппа возшeдша сёсти съ ни1мъ. lв Сл0во же писaніz, є4же чтsше, бё сіe: ћкw nвчa (л. к7в њб.) на заколeніе ведeсz, и3 ћкw ѓгнецъ прsмw стригyщему є3го2 безглaсенъ, тaкw не tверзaетъ ќстъ свои1хъ. lг Во смирeніи є3гw2 сyдъ є3гw2 взsтсz: р0дъ же є3гw2 кто2 и3сповёсть; ћкw взeмлетсz t земли2 жив0тъ є3гw2. lд Tвэщaвъ же кaженикъ къ філjппу, речe: молю1 тz, њ к0мъ прbр0къ глаг0летъ сіe; њ себё ли, и3ли2 њ и3н0мъ нёкоемъ; lє Tвeрзъ же філjппъ ўстa своs, и3 начeнъ t писaніz сегw2, благовэсти2 є3мy ї}са. lѕ Ћкоже и3дsху путeмъ, пріид0ша на Въ четверт0къ трeтіz недёли: Во дни2 џны, ѓгgлъ

26 нёкую в0ду, и3 речe кaженикъ: сe водa, что2 возбранsетъ ми2 кrти1тисz; lз Речe же є3мy філjппъ: ѓще вёруеши t всегw2 сeрдца твоегw2, м0щно ти2 є4сть. tвэщaвъ же речe: вёрую сн7а б9іz бhти ї}са хrтa. lи И# повелё стaти колесни1цэ: и3 снид0ста џба на в0ду, філjппъ же и3 кaженикъ: и3 кrти2 є3го2. lf Е#гдa же и3зыд0ста t воды2, д ъ с hй нападe на кaженика. ѓгgлъ же гdнь восхи1ти філjппа, и3 не ви1дэ є3гw2 ктомy кaженикъ: и3дsше бо въ пyть св0й рaдуzсz. Конeцъ четверткy. (за? к7а) м7 Філjппъ же њбрётесz во ґзhтэ: и3 проходs благовэствовaше градhмъ всёмъ, д0ндеже пріити2 є3мy въ кесарjю. ГлавA девsтаz. [Gi] с< Сavлъ же, є3щe дыхaz прещeніемъ и3 ўбjйствомъ на ўченики2 гdни, пристyпль ко ґрхіерeю, в7 И#спроси2 t негw2 посл ніz въ дамaскъ (л. к7г) къ соб0рищємъ, ћкw да ѓще нbкіz њбрsщетъ тогw2 пути2 сyщыz, мyжы же и3 жєны2, свsзаны приведeтъ во їерусали1мъ. G Внегдa же и3ти2, бhсть є3мy прибли1житисz къ дамaску, и3 внезaпу њблистa є3го2 свётъ t небесe: д7 И# пaдъ на зeмлю, слhша глaсъ глаг0лющъ є3мy: сavле, сavле, чт0 мz г0ниши; є7 Речe же: кт0 є3си гdи; гdь же речe: ѓзъ є4смь ї}съ, є3г0же ты2 г0ниши: жесток0 ти є4сть проти1ву рожнy прaти. ѕ7 Трепeща же и3 ўжасazсz, глаг0ла: гdи, чт0 мz х0щеши твори1ти; и3 гdь речe къ немy: востaни и3 вни1ди во грaдъ, Въ пzт0къ G-z недёли: Во дни2 џны, філjппъ

27 и3 речeтсz ти2, чт0 ти подобaетъ твори1ти. з7 Мyжіе же и3дyщіи съ ни1мъ, стоsху чудsщесz, слhшаще ќбw глaсъ, никогhже ви1дzще. } Востaвъ же сavлъ t земли2, и3 tвeрстыма nчи1ма свои1ма ни є3ди1нагw ви1дzше: ведyще же є3го2 за рyку, введ0ша въ дамaскъ. f7 И# бё дни2 три2 не ви1дz, и3 ни kдe, нижe пи1тъ. (за?) Бё же нёкто ўчени1къ въ дамaсцэ, и4менемъ нaша, и3 речe къ немy гdь въ видёніи: ґнaніе. џнъ же речe, сe ѓзъ гdи. i ГDь же къ немy: востaвъ поиди2 на ст0гну нарицaемую прaвую, и3 взыщи2 въ домy їyдовэ сavла и4менемъ, тарсzни1на: сe бо моли1тву дёетъ. в7i [И# ви1дэ въ видёніи мyжа и4менемъ ґнaнію, вшeдша и3 возл0жша нaнь рyку, ћкw да пр0зритъ.] Gi Tвэщa же ґнaніа: гdи, слhшахъ t мн0гихъ њ мyжи сeмъ, коли6ка ѕлa сотвори2 с ы6мъ (л. к7г њб.) твои1мъ во їерусали1мэ. д7i И# здё и4мать влaсть t ґрхіерє1й, свzзaти всs нарицaющыz и4мz твоe. є7i Речe же къ немy гdь: и3ди2, ћкw сосyдъ и3збрaнъ ми2 є4сть сeй, пронести2 и4мz моe пред8 kзhки, и3 царьми2 и3 сынми2 ї}левыми. ѕ7i Ѓзъ бо скажy є3мy, є3ли6ка подобaетъ є3мy њ и4мени моeмъ пострадaти. [ ] з7i П0йде же ґнaніа, и3 вни1де въ хрaмину, и3 возл0жъ нaнь рyцэ, речe: сavле брaте, гdь ї}съ kвлeй ти сz на пути2, и4мже шeлъ є3си2, послa мz, ћкw да пр0зриши, и3 и3сп0лнишисz д а с а. }i И# ѓбіе tпад0ша t џчію є3гw2 ћкw чешуs: прозрё же ѓбіе, и3 востaвъ крести1сz: f7i И# пріeмъ пи1щу, ўкрэпи1сz. Конeцъ пzткy, и3 с 0му. NктHвріа въ дeнь, ґп0столу ґнaніи: Во дни2 џны, бё нёкто

28 (за? к7в) Бhсть же сavлъ съ сyщими въ дамaсцэ ўченикaми дни2 нёкіz: к7 И# ѓбіе на с0нмищахъ проповёдаше ї}са, ћкw сeй є4сть сн7ъ б9ій. к7а Дивлsхусz же вси2 слhшащіи, и3 глаг0лаху: не сeй ли є4сть гони1вый во їерусали1мэ нарицaющыz и4мz сіe, и3 здё на сіe пріи1де, да свsзаны ты6z приведeтъ ко ґрхіерeємъ; к7в Сavлъ же пaче крэплsшесz, и3 смущaше їудє1и живyщыz въ дамaсцэ, препирaz, ћкw сeй є4сть хrт0съ. к7г Ћкоже и3сп0лнишасz днjе дов0льны, совэщaша їудє1и ўби1ти є3го2. к7д Ўвёданъ же бhсть сavлу совётъ и4хъ: стрежaху же врaтъ дeнь и3 н0щь, ћкw да ўбію1тъ є3го2. к7є Поeмше же є3го2 ўченицы2 н0щію, свёсиша по стэнё въ к0шницэ. к7ѕ Пришeдъ же сavлъ во їерусали1мъ, покушaшесz прилэплsтисz (л. к7д) ўченикhмъ: и3 вси2 боsхусz є3гw2, не вёрующе, ћкw є4сть ўчени1къ. к7з Варнaва же пріeмъ є3го2, приведe ко ґпcлwмъ, и3 повёда и5мъ, кaкw на пути2 ви1дэ гdа, и3 ћкw глаг0ла є3мy, и3 кaкw въ дамaсцэ дерзaше њ и4мени ї}совэ. к7и И# бsше съ ни1ми входs и3 и3сходs во їерусали1мэ, и3 дерзaz њ и4мени гdа ї}са. к7f Глаг0лаше же и3 стzзaшесz съ є4ллины: nни1 же и3скaху ўби1ти є3го2. l Разумёвше же брaтіz свед0ша є3го2 въ кесарjю, и3 tпусти1ша є3го2 въ тaрсъ. lа Цє1ркви же по всeй їудeи и3 галілeи и3 самарjи и3мёzху ми1ръ, созидaющесz и3 ходsще въ стрaсэ гdни, и3 ўтэшeніемъ с aгw д а ўмножaхусz. Конeцъ суббhтэ. Въ суббhту G, по пaсцэ: Во дни2 џны, бhсть

29 (за? к7г) [д7i] lв И# бhсть петрy посэщaющу всёхъ, сни1ти и3 ко с hмъ живyщымъ въ лђддэ. lг Њбрёте же тaмw человёка нёкоего, и4менемъ є3нeа, t nсми2 лётъ лежaща на nдрё, и4же бё разслaбленъ. lд И# речe є3мy пeтръ: є3нeе, и3сцэлsетъ тs ї}съ хrт0съ, востaни съ постeли твоеs. и3 ѓбіе востa. lє И# ви1дэша є3го2 вси2 живyщіи въ лђддэ и3 во ґссарhнэ, и5же њбрати1шасz ко гdу. [ ] lѕ Во їoппjи же бё нёкаz ўчени1ца и4менемъ тавjfа, ћже сказaема глаг0летсz, сeрна: сіs бsше и3сп0лнена благи1хъ дёлъ и3 млcтынь, ±же творsше. lз Бhсть же во дни2 тhz болёвшей є4й ўмрeти: њмhвше же ю5, положи1ша въ г0рницэ. lи Бли1зъ же сyщей лђддэ їoппjи, ўченицы2 (л. к7д њб.) слhшавше, ћкw пeтръ є4сть въ нeй, послaша двa мyжа къ немy, молsще є3го2 не њблэни1тисz пріити2 до ни1хъ. lf Востaвъ же пeтръ и4де съ ни1ма, є3г0же пришeдша возвед0ша въ г0рницу: и3 предстaша є3мy всs вдови1цы плaчущz, и3 показyющz ри6зы и3 nдє1жды, є3ли6ка творsше съ ни1ми сyщи сeрна. м7 И#згнaвъ же в0нъ вс пeтръ, прекл0нь колbна помоли1сz, и3 њбрaщсz къ тёлу, речe: тавjfо, востaни. nнa же tвeрзе џчи свои2, и3 ви1дэвши петрa, сёде. м7а Подaвъ же є4й рyку, воздви1же ю5: и3 призвaвъ с hz и3 вдови6цы, постaви ю5 жи1ву. м7в Ўвёдано же бhсть сe по всeй їoппjи, и3 мн0зи вёроваша въ гdа. Конeцъ недёли. м7г Бhсть же дни2 дов0льны пребhти є3мy во їoппjи, ў нёкоегw сjмwна ўсмарs. Недёлz четвeртаz њ разслaбленномъ: Во дни2 џны, бhсть

30 ГлавA десsтаz. (за? к7д) [є7i] с< Мyжъ же нёкій бё въ кесарjи, и4менемъ корни1лій, с0тникъ t спjры нарицaющіzсz їталjйскіz, в7 Благоговёинъ и3 боsйсz бgа со всёмъ д0момъ свои1мъ, творsй ми1лwстыни мнhги лю1демъ, и3 молsйсz бgу всегдa: G Ви1дэ въ видёніи ћвэ, ћкw въ чaсъ девsтый днe, ѓгgла б9іz сшeдша къ немy, и3 рeкша є3мy: корни1ліе. д7 Џнъ же воззрёвъ нaнь, и3 пристрaшенъ бhвъ, речe: чт0 є3сть гdи; речe же є3мy: моли1твы твоs, и3 ми1лwстыни твоs взыд0ша на пaмzть пред8 бgа. є7 И# нhнэ (л. к7є) посли2 во їoппjю мужeй, и3 призови2 сjмwна нарицaемаго петрa. ѕ7 Сeй стрaнствуетъ ў нёкоегw сjмwна ўсмарs, є3мyже є4сть д0мъ при м0ри: т0й речeтъ тебё глаг0лы, въ ни1хже спасeшисz ты2, и3 вeсь д0мъ тв0й. з7 И# ћкоже tи1де ѓгgлъ глаг0лzй корни1лію, пригласи1въ двa t рабhвъ свои1хъ, и3 в0ина бlгочести1ва t служaщихъ є3мy, } И# сказaвъ и5мъ вс, послa и5хъ во їoппjю. f7 Воyтріе же путьшeствующымъ и5мъ, и3 ко грaду приближaющымсz, взhде пeтръ на г0рницу помоли1тисz, въ чaсъ шестhй. Бhсть же пріaлченъ, и3 хотsше вкуси1ти: гот0вzщымъ же џнэмъ, нападe нaнь ќжасъ, i И# ви1дэ нб7о tвeрсто, и3 сходsщъ нaнь сосyдъ нёкій ћкw плащани1цу вeлію, по четhремъ крaємъ привsзанъ, и3 ни1зу спущaемь на зeмлю: в7i Въ нeмже бsху всs четверонhгаz земли2, и3 ѕвёріе и3 гaди, и3 пти1цы нбcныz. Gi И# бhсть глaсъ къ немy: востaвъ пeтре, заколи2 и3 ћждь. д7i Пeтръ же речe: никaкоже гdи, Въ понедёльникъ д7 недёли: Во дни2 џны, мyжъ

31 ћкw николи1же kд0хъ всsко сквeрно и3ли2 нечи1сто. є7i И# сe глaсъ пaки къ немy втори1цею: ±же бgъ њчи1стилъ є4сть, ты2 не скверни2. ѕ7i Сіe же бhсть три1щи: и3 пaки взsсz сосyдъ на нб7о. Конeцъ понедёльнику. з7i Ћкоже въ себё недоумэвaшесz пeтръ, чт0 бы бhло видёніе, є4же ви1дэ: и3 сe мyжіе п0сланніи t корни1ліа, вопр0шше и3 ўвёдэвше д0мъ сjмwновъ, стaша пред8 враты2, }i И# возглaшше вопрошaху: ѓще сjмwнъ нарицaемый пeтръ здё стрaнствуетъ; (четверто1къ) f7i Петрy же размышлsющу њ видёніи, речe є3мy д ъ: (л. к7є њб.) сe мyжіе тріe и4щутъ тебe: к7 Но востaвъ сни1ди, и3 и3ди2 съ ни1ми, ничт0же разсуждaz, занe ѓзъ послaхъ и5хъ. (за? к7є) к7а Сошeдъ же пeтръ къ мужє1мъ п0сланнымъ къ немy t корни1ліа, речe: сe ѓзъ є4смь, є3гhже и4щете: кaz є4сть винa, є3sже рaди пріид0сте; к7в Nни1 же рек0ша: корни1лій с0тникъ, мyжъ прaведенъ и3 боsйсz бgа, свидётельствованъ t всегw2 kзhка їудeйска, ўвэщeнъ є4сть t ѓгgла с а, призвaти тs въ д0мъ св0й, и3 слhшати глаг0лы t тебe. [ ] к7г Призвaвъ же и5хъ, ўчреди2. наyтріе же пeтръ востaвъ и4де съ ни1ми, и3 нёцыи t брaтій и5же t їoппjи, и3д0ша съ ни1мъ. к7д И# наyтріе внид0ша въ кесарjю: корни1лій же бё чaz и5хъ, созвaвъ ср0дники своs и3 любeзныz дрyги. к7є Ћкоже бhсть вни1ти петрy, срёте є3го2 корни1лій, и3 пaдъ на нhгу є3гw2 поклони1сz. к7ѕ Пeтръ же воздви1же є3го2, глаг0лz: востaни, и3 ѓзъ сaмъ чlвёкъ є4смь. к7з И# съ ни1мъ бесёдуz вни1де, и3 њбрёте собрaвшыzсz мнhги. к7и Вт0рникъ д7 недёли: Во дни2 џны, сошeдъ

32 Речe же къ ни1мъ: вы2 вёсте, ћкw не лёпо є4сть мyжу їудeанину прилэплsтисz, и3ли2 приходи1ти ко и3ноплемeннику: и3 мнё бgъ показa, ни є3ди1наго сквeрна, и3ли2 нечи1ста глаг0лати человёка. к7f Тёмже и3 без8 сумнёніz пріид0хъ призвaнъ. вопрошaю вы2 u5бо, к0имъ сл0вомъ послaсте по менe; [в7] l И# корни1лій речe: t четвeртагw днe дaже до сегw2 часa бёхъ постsсz, и3 въ девsтый чaсъ молsсz въ домy моeмъ: и3 сe мyжъ (л. к7ѕ) стa предо мн0ю во nдeждэ свётлэ, lа И# речe: корни1ліе, ўслhшана бhсть моли1тва твоs, и3 млcтыни твоs помzнyшасz пред8 бgомъ. lв Посли2 u5бо во їoппjю, и3 призови2 сjмwна, и4же нарицaетсz пeтръ: сeй стрaнствуетъ въ домy сjмwна ўсмарs, бли1зъ м0рz, и4же пришeдъ возглаг0летъ тебё. lг Ѓбіе u5бо послaхъ къ тебё: тh же д0брэ сотвори1лъ є3си2 пришeдъ. нhнэ u5бо вси2 мы2 пред8 бgомъ предстои1мъ, слhшати вс повелbннаz тебё t бgа. Конeцъ вт0рнику. (за? к7ѕ) [G] lд Tвeрзъ же пeтръ ўстa, речe: пои1стиннэ разумэвaю, ћкw не на лицa зри1тъ бgъ: lє Но во всsкомъ kзhцэ боsйсz є3гw2, и3 дёлаzй прaвду, пріsтенъ є3мy є4сть: lѕ Сл0во є4же послa сынhмъ ї}левымъ, бlговэствyz ми1ръ ї}съ хrт0мъ, сeй є4сть всbмъ гdь. lз Вы2 вёсте глаг0лъ бhвшій по всeй їудeи, начeншійсz t галілeи по крещeніи, є4же проповёда їwaннъ: lи Ї}са и4же t назарeта, ћкw помaза є3го2 бgъ д омъ с hмъ и3 си1лою, и4же пр0йде благодётельствуz, и3 и3сцэлsz вс наси1лwванныz t діaвола, ћкw бgъ бsше съ ни1мъ. lf И# мы2 Въ четверт0къ д7 недёли: Во дни2 џны, tвeрзъ

33 є3смы2 свидётелє всёхъ, ±же сотвори2 во странё їудeйстэй, и3 во їеrли1мэ, є3г0же и3 ўби1ша повёшше на дрeвэ. м7 Сего2 бgъ воскреси2 въ трeтій дeнь, и3 дадe є3мy kвлeнну бhти, м7а Не всёмъ лю1демъ, но нaмъ свидётелємъ преднаречє1ннымъ t бgа, и5же съ ни1мъ kд0хомъ и3 пи1хомъ, по воскресeніи є3гw2 t (л. к7ѕ њб.) мeртвыхъ. м7в И# повелё нaмъ проповёдати лю1демъ, и3 засвидётельствовати, ћкw т0й є4сть наречeнный t бgа судіs живhмъ и3 мє1ртвымъ. (пzто1къ) м7г Њ сeмъ вси2 прор0цы свидётельствуютъ, њставлeніе грэхhвъ пріsти и4менемъ є3гw2, всsкому вёрующему в0нь. Конeцъ четверткy. (за? к7з) м7д Е#щe же глаг0лющу петрy глаг0лы сі, нападe д ъ с hй на вс слhшащыz сл0во. м7є И# ўжас0шасz и5же t њбрёзаніz вёрніи, є3ли1цы пріид0ша съ петр0мъ, ћкw и3 на kзhки дaръ с aгw д а и3зліsсz: м7ѕ Слhшаху бо и5хъ глаг0лющихъ љзhки, и3 величaющихъ бgа. тогдa tвэщa пeтръ: м7з Е#дA в0ду возбрани1ти м0жетъ кто2, є4же не крести1тисz си6мъ, и5же д ъ с hй пріsша, ћкоже и3 мы2; Повелё же и5мъ кrти1тисz во и4мz ї}съ хrт0во: тогдa моли1ша є3го2 пребhти ў ни1хъ дни2 нёкіz. ГлавA перваzнaдесzть. с< Слhшаша же ґпcли и3 брaтіz сyщіи во їудeи, ћкw и3 kзhцы пріsша сл0во б9іе. в7 И# є3гдa взhде пeтръ во їеrли1мъ, препирaхусz съ ни1мъ и5же t њбрёзаніz, G Глаг0люще: ћкw къ Въ пzт0къ д7-z недёли: Во дни2 џны, глаг0лющу

34 мужє1мъ њбрёзаніz не и3мyщымъ вшeлъ є3си2, и3 ћлъ є3си2 съ ни1ми. [ѕ7i] д7 Начeнъ же пeтръ, скaзоваше и5мъ по рsду, глаг0лz: є7 Ѓзъ бёхъ во грaдэ їoппjйстэмъ молsсz, и3 ви1дэхъ во ќжасэ видёніе, сходsщъ сосyдъ нёкій, ћкw плащани1цу вeлію, t четhрехъ крaєвъ (л. к7з) низпущaему съ нб7сe, и3 пріи1де дaже до менe: ѕ7 Въ ню1же воззрёвъ смотрsхъ, и3 ви1дэхъ четверонhгаz земнaz, и3 ѕвёри, и3 гaды, и3 пти6цы нбcныz. з7 Слhшахъ же глaсъ глаг0лющъ мнё: востaвъ пeтре, заколи2 и3 ћждь. } Рёхъ же: никaкоже гdи, ћкw всsко сквeрно и3 нечи1сто николи1же вни1де во ўстa моs. f7 Tвэщa же ми2 глaсъ втори1цею съ нб7сe глаг0лющъ: ±же бgъ њчи1стилъ є4сть, ты2 не скверни2. Сіe же бhсть три1жды: и3 пaки взsшасz вс на нб7о. Конeцъ пzткy. i И# сe ѓбіе тріe мyжіе стaша пред8 хрaминою, въ нeйже бёхъ, п0слани t кесарjи ко мнё. в7i Речe же ми2 д ъ и3ти2 съ ни1ми, ничт0же разсуждaz: пріид0ша же со мн0ю и3 шeсть брaтіz сjи, и3 внид0хомъ въ д0мъ мyжа. Gi И# возвэсти2 нaмъ, кaкw ви1дэ ѓгgла [с а] въ домy своeмъ, стaвша и3 рeкша є3мy: посли2 во їoппjю мyжы, и3 призови2 сjмwна нарицaемаго петрa: д7i И$же речeтъ глаг0лы къ тебё, въ ни1хже спасeшисz ты2, и3 вeсь д0мъ тв0й. є7i Внегдa же начaхъ глаг0лати, нападe д ъ с hй на ни1хъ, ћкоже и3 на ны2 въ начaлэ. ѕ7i Помzнyхъ же глаг0лъ гdнь, ћкоже глаг0лаше: їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, вh же и4мате кrти1тисz д омъ с hмъ. з7i Да ѓще u5бо рaвенъ дaръ дадe и5мъ бgъ, ћкоже и3 нaмъ вёровавшымъ въ гdа нaшего ї}са хrтa:

35 ѓзъ же кто2 бёхъ, могjй возбрани1ти бgа; }i Слhшавше же сі, ўмолк0ша, и3 слaвлzху бgа, глаг0люще: u5бо и3 kзhкwмъ бgъ покаsніе дадe въ жив0тъ. (л. к7з њб.) (за? к7и) f7i Разсёzвшіи же сz t ск0рби бhвшіz при стефaнэ, проид0ша дaже до фінікjи, и3 кђпра, и3 ґнтіохjи, ни є3ди1ному же глаг0люще сл0ва, т0кмw їудeємъ. к7 Бsху же нёцыи t ни1хъ мyжіе кђпрстіи и3 кmринeйстіи, и5же вшeдше во ґнтіохjю, глаг0лаху къ є4ллинwмъ, благовэствyюще гdа ї}са. к7а И# бё рукa гdнz съ ни1ми: мн0гое же число2 вёровавше, њбрати1шасz ко гdу. к7в Слhшано же бhсть сл0во њ ни1хъ во ќшію цrкве, сyщіz во їерусали1мэ: [ ] и3 послaша варнaву преити2 дaже до ґнтіохjи. к7г И$же пришeдъ, и3 ви1дэвъ благодaть б9ію, возрaдовасz: и3 ўтэшaше вс и3зволeніемъ сeрдца терпёти њ гdэ. к7д Ћкw бё мyжъ блaгъ, и3 и3сп0лнь д а с а и3 вёры: и3 приложи1сz нар0дъ мн0гъ гdви. к7є И#зhде же варнaва въ тaрсъ взыскaти сavла: и3 њбрётъ є3го2, приведe и5 во ґнтіохjю. к7ѕ Бhсть же и5мъ лёто цёло собирaтисz въ цrкви, и3 ўчи1ти нар0дъ мн0гъ, нарещи1 же прeжде во ґнтіохjи ўченики2, хрістіaны. Преступи2 недёли. [з7i] к7з Въ тhz же дни2 снид0ша t їерусали1ма прор0цы во ґнтіохjю. к7и Востaвъ же є3ди1нъ t ни1хъ и4менемъ ґгaвъ, назнaменаше д омъ глaдъ вели1къ, хотsщъ бhти по всeй вселeннэй: и4же и3 бhсть при клаvдjи кeсарэ. Недёлz пsтаz њ самарzнhни: Во дни2 џны, разсёzвшіисz ґп0столи

36 Чти2 недёли: к7f T ў ни6къ же, по є3ли1ку кто2 и3мёzше что2, и3зв0лиша кjйждо и4хъ на слyжбу послaти живyщымъ (л. к7и) во їудeи брaтіzмъ: l Е$же и3 сотвори1ша, послaвше къ стaрцємъ рук0ю варнaвлею и3 сavлею. Конeцъ недёли. ГлавA втораzнaдесzть. (за? к7f) [}i] [ ] с< Во џно же врeмz возложи2 и4рwдъ цaрь рyцэ њѕл0бити нbкіz и5же t цrкве. в7 Ўби1 же їaкwва брaта їwaннова мечeмъ. G И# ви1дэвъ, ћкw г0дэ є4сть їудeємъ, приложи2 ћти и3 петрa: [бsху же днjе њпрэсн0чніи.] д7 Е#г0же и3 є4мъ всади2 въ темни1цу, предaвъ четhрємъ четвери1цамъ в0инwвъ стрещи2 є3го2, хотs по пaсцэ и3звести2 є3го2 къ лю1демъ. є7 И# u5бо петрa стрежaху въ темни1цэ: мlтва же бё прилёжна, бывaемаz t цrкве къ бgу њ нeмъ. ѕ7 Е#гдa же хотsше є3го2 и3звести2 и4рwдъ, въ нощи2 т0й бё пeтръ спs междy двэмa в0инома, свsзанъ желёзнома ќжема двэмa, стрaжіе же пред8 двeрьми стрежaху темни1цы. з7 И# сe ѓгgлъ гdнь предстa, и3 свётъ возсіs въ хрaминэ: толкнyвъ же въ рeбра петрa, воздви1же є3го2, глаг0лz: востaни вск0рэ. и3 спад0ша є3мy ќжz желёзнаz съ рукy. } Речe же ѓгgлъ къ немy: препоsшисz, и3 вступи2 въ плесни1цы твоs: сотвори1 же тaкw. и3 глаг0ла є3мy: њблецhсz въ ри1зу твою2, и3 послёдствуй ми2. f7 И# и3зшeдъ въ слёдъ є3гw2 и3дsше, и3 не Въ суббhту д7 недёли: Во дни2 џны, возложи2 Сіe же и3 с 0му мyченику геhргію, и3 їaкwву зеведeеву.

37 вёдzше, ћкw и4стина є4сть бhвшее t ѓгgла: мнsше (л. к7и њб.) же видёніе зрёти. Прошeдша же пeрвую стрaжу и3 вторyю, пріид0ста ко вратhмъ желёзнымъ, вводsщымъ во грaдъ, ±же њ себё tверз0шасz и4ма. и3 и3зшeдше преид0ша ст0гну є3ди1ну, и3 ѓбіе tступи2 ѓгgлъ t негw2. i И# пeтръ бhвъ въ себё, речe: нhнэ вёмъ вои1стинну, ћкw послa бgъ ѓгgла своего2, и3 и3з8sтъ мs и3з8 руки2 и4рwдовы, и3 t всегw2 чazніz людeй їудeйскихъ. Конeцъ суббhтэ, и3 с 0му геhргію, и3 їaкwву. (за? l) в7i Смотри1въ же пріи1де въ д0мъ марjинъ м ре їwaнновы, нарицaемагw мaрка, и3дёже бsху мн0зи с0брани и3 молsщесz. Gi Толкнyвшу же петрy во вратa дворa, приступи2 слhшати nтрокови1ца и4менемъ р0ди: д7i И# познaвши глaсъ петр0въ, t рaдости не tвeрзе врaтъ: притeкши же сказa петрa стоsща пред8 враты2. є7i Nни1 же къ нeй рёша: бэснyеши ли сz; nнa же крэплsшесz тaкw бhти. nни1 же глаг0лаху: ѓгgлъ є3гw2 є4сть. ѕ7i Пeтръ же пребывaше толкjй: tвeрзше же ви1дэша є3го2, и3 ўжас0шасz. з7i Помаaвъ же и5мъ рук0ю молчaти, сказa и5мъ, кaкw гdь є3го2 и3зведe и3з8 темни1цы. речe же: возвэсти1те їaкwву и3 брaтіzмъ сі. и3 и3зшeдъ и4де во и4но мёсто. Конeцъ понедёльнику. [в7] }i Бhвшу же дню2, бё молвa не мaла въ в0инэхъ: что2 u5бо петрy бhсть; f7i И$рwдъ же поискaвъ є3го2, и3 не њбрётъ: и3 и3стzзaвъ стр жи, повелё tвести2 (л. к7f) и5хъ. и3 и3зшeдъ t їудє1й въ кесарjю, живsше. к7 Бё же и4рwдъ гнёваzсz на тђрzны Въ понедёльникъ є7 недёли: Во дни2 џны, смотри1въ пeтръ

Ветхий Завет. Книга Иисуса Навина

Ветхий Завет. Книга Иисуса Навина Вeтхій завётъ Кни1га Їисyса наvи1на. ГлавA 1. бhсть по скончaніи мwmсeа рабa гdнz, и3 речe гdь їисyсу сhну наvи1ну, служи1телю мwmсeову, гlz: 2 мwmсeй рaбъ м0й скончaсz: нн7э u5бо востaвъ прейди2 їoрдaнъ

Подробно

Ветхий Завет. Книга Неемии

Ветхий Завет. Книга Неемии Вeтхій завётъ Кни1га Неемjи. ГлавA 1. ловесa неемjи сhна ґхалjина. И# бhсть въ мцcэ хаселevъ *, двадесsтагw лёта, и3 ѓзъ бёхъ въ сусaнъ-ґвірё. 2 И# пріи1де (ко мнё) ґнанjа є3ди1нъ t брaтій мои1хъ съ м{жи

Подробно

Ветхий Завет. Книга Иудифи

Ветхий Завет. Книга Иудифи Вeтхій завётъ Кни1га Їудjfъ. ГлавA 1. ёта вторагwнaдесzть цaрства навуходон0сора, и4же цaрствова над8 ґссmр аны въ нінеvjи грaдэ вели1цэмъ, во дни6 ґрфаxaда, и4же цaрствова над8 ми6дzны во є3кватaнэхъ

Подробно

Ветхий Завет. Вторая книга Царств

Ветхий Завет. Вторая книга Царств Вeтхій завётъ Кни1га вторaz Цaрствъ. ГлавA 1. бhсть є3гдa ќмре саyлъ, и3 давjдъ возврати1сz побэди1въ ґмали1ка, и3 пребhсть давjдъ въ секелaзэ дни6 двa. 2 И# бhсть въ трeтій дeнь, и3 сe, мyжъ пріи1де t

Подробно

Ветхий Завет. Первая книга Паралипоменон

Ветхий Завет. Первая книга Паралипоменон Вeтхій завётъ Кни1га пeрваz Параліпомeнwнъ. ГлавA 1. дaмъ, си1fъ, є3нhсъ, 2 каінaнъ, малелеи1лъ, їaредъ, 3 є3нhхъ, маfусaлъ, ламeхъ, 4 нhе, си1мъ, хaмъ, їaфеfъ. 5 Сhнове їaфеfwвы: гамeръ и3 магhгъ и3 мадaй,

Подробно

Ветхий Завет. Вторая книга Паралипоменон

Ветхий Завет. Вторая книга Паралипоменон Вeтхій завётъ Кни1га вторaz Параліпомeнwнъ. ГлавA 1. ўкрэпи1сz соломhнъ сhнъ давjдовъ на цaрствэ своeмъ, и3 гdь бgъ є3гw2 (бё) съ ни1мъ и3 возвели1чи є3го2 въ высотy. 2 И# речe соломhнъ ко всемy ї}лю,

Подробно

Ветхий Завет. Вторая книга Ездры

Ветхий Завет. Вторая книга Ездры Вeтхій завётъ Кни1га вторaz Е$здры. ГлавA 1. сотвори2 їwсjа пaсху во їеrли1мэ гdу своемy, и3 пожрe пaсху четвертагwнaдесzть днe пeрваго мцcа, 2 поставлsz свzщeнники по чредaмъ въ ри6зы њдbzнны въ цeркви

Подробно

Новый Завет. Послание к Галатам святого апостола Павла

Новый Завет. Послание к Галатам святого апостола Павла Н0вый завётъ ГDа нaшегw Ї}са хrтa Послaніе къ галaтwмъ С aгw ґпcла пavла. ГлавA 1. Зачaло 198. avелъ, ґпcлъ ни t челwвёкъ, ни человёкомъ, но ї}съ хrт0мъ и3 бgомъ nц7eмъ воскrси1вшимъ є3го2 и3з8 мeртвыхъ,

Подробно

Новый Завет. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла

Новый Завет. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла Н0вый завётъ ГDа нaшегw Ї}са хrтa Пeрвое послaніе къ корjнfzнwмъ С aгw ґпcла пavла. ГлавA 1. Зачaло 122. avелъ, звaнъ ґпcлъ ї}съ хrт0въ в0лею б9іею, и3 сwсfeнъ брaтъ, 2 цrкви б9іей сyщей въ корjнfэ, њсщ7є1ннымъ

Подробно

Ветхий Завет. Книга пророка Даниила

Ветхий Завет. Книга пророка Даниила Вeтхій завётъ Кни1га Прор0ка даніи1ла. ГлавA 1. ъ лёто трeтіе цaрства їwакjма царs їyдина, пріи1де навуходон0соръ цaрь вавmлhнскъ на їеrли1мъ и3 воевaше нaнь. 2 И# дадe гdь въ рyцэ є3гw2 їwакjма царs їyдина

Подробно

Псалтирь

Псалтирь Каfjсма }.. Въ конeцъ, њ лю1дехъ t с hхъ ўдалeнныхъ, дв7ду въ столпописaніе, внегдa ўдержaша и5 и3ноплемє1нницы въ гefэ, pал0мъ, н7є. в7. Поми1луй мs, б9е, ћкw попрa мz человёкъ9 вeсь дeнь борs стужи1

Подробно

Псалтирь

Псалтирь Каfjсма i. Рaзума ґсaфу, o7з.. Внемли1те, лю1діе мои2, зак0ну моемy, приклони1те ќхо вaше во глаг0лы ќстъ мои1хъ. в7. Tвeрзу въ при1тчахъ ўстa мо, провэщaю ган ніz и3спeрва. G. Е#ли6ка слhшахомъ и3 познaхомъ,

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (л. lд) Недёлz ґнтіпaсхи Е$же є4сть њсzзaніе с aгw слaвнагw ґпcла fwмы2. Вёдати подобaетъ, ћкw въ сeй с 0й втор0й недёли ґнтіпaсхи не пою1тсz

Подробно

OCR:

OCR: СКАЗА~НІЕ Њ ҐНТІФW~НАХЪ, И# Њ ПРОКI~МЕНАХЪ: И# є4же кaкw на всsкъ дeнь д0лжно є4сть чести2 ґп0столъ въ седми1цахъ всегw2 лёта. Въ недёлю пaсхи, ґнтіфhнъ. pал0мъ є, глaсъ в7. И# другjй ли1къ, т0йже стjхъ:

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (с. 84) Начaло часhвъ Чaсъ трeтій По є4же бlгослови1ти сщ7eннику, глаг0лемъ: Ґми1нь. Слaва тебё б9е нaшъ, слaва тебё. ЦRю2 нбcный, ўтёшителю,

Подробно

OCR:

OCR: Њ ЗНА~ ~МЕНІZХЪ Вlчнихъ, и3 бgор0дичныхъ прaздникwвъ, и3 с hхъ. Подобaетъ вёдати, ћкw прaздницы раздэлeни сyть на вели6кіz, срє1дніz же и3 м лыz. Вели1цыи ќбw прaздницы хrт0вы, и3 бgор0дичны, и3 п тeчєва

Подробно

Новые богослужебные тексты nbt.rop.ru Издательство Московской Патриархии Послёдованіе с aгw є3лeа, совершaемое поск0ру. Сщ7eнникъ, њблечeнъ въ є3пітра

Новые богослужебные тексты nbt.rop.ru Издательство Московской Патриархии Послёдованіе с aгw є3лeа, совершaемое поск0ру. Сщ7eнникъ, њблечeнъ въ є3пітра Новые богослужебные тексты nbt.rop.ru Издательство Московской Патриархии Послёдованіе с aгw є3лeа, совершaемое поск0ру. Сщ7eнникъ, њблечeнъ въ є3пітрахи1ль и3 п0ручи [ѓще возм0жно є4сть, и3 въ фелhнь],

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (л. св7i њб.) СКАЗА~НІЕ Њ ҐНТІФW~НАХЪ, И# Њ ПРОКI~МЕНАХЪ: и3 є4же кaкw на всsкъ дeнь д0лжно є4сть чести2 ґп0столъ въ седми1цахъ всегw2 лёта.

Подробно

Новые богослужебные тексты nbt.rop.ru Издательство Московской Патриархии Послёдованіе молeбнагw пёніz съ ґкafістомъ. Діaконъ9 Бlгослови2, владhко. Їер

Новые богослужебные тексты nbt.rop.ru Издательство Московской Патриархии Послёдованіе молeбнагw пёніz съ ґкafістомъ. Діaконъ9 Бlгослови2, владhко. Їер Новые богослужебные тексты nbt.rop.ru Издательство Московской Патриархии Послёдованіе молeбнагw пёніz съ ґкafістомъ. Діaконъ9 Бlгослови2, владhко. Їерeй9 Бlгословeнъ бgъ нaшъ, всегдa, нhнэ и3 при1снw,

Подробно

<46696E616C D205BC3EBE0F F1F2E8F5E8F0EDFBE92E6D75735D>

<46696E616C D205BC3EBE0F F1F2E8F5E8F0EDFBE92E6D75735D> Глaсъ G Последовательность строк: ï, ï + Формула напева œ œ œ œ œ œ œ œ W œ œ W œ Запев: œ W œ œ œ œ œ w œ W œ œ œ œ œ w œ W œ œ W œ Глaсъ G œ œ Г0-споди, воззвaхъ къ ТебЁ, ў-слh - ши мs.. œ œ œ Ў-слh-ши

Подробно

<46696E616C D205BC3EBE0F F1F2E8F5E8F0EDFBE92E6D75735D>

<46696E616C D205BC3EBE0F F1F2E8F5E8F0EDFBE92E6D75735D> Последовательность строк: ï, ï + Глaсъ з7 Формула напева œ œ œ œ W œ œ œ œ œ œ œ W œ œ œ œ œ W œ œ œ œ œ œ œ W œ œ œ œ œ œ œ œ W œ œ œ œ œ œ W œ œ œ œ W œ œ œ œ W œ œ W œ œ œ œ W œ œ œ œ W œ œ œ œ W œ

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru [гл+а ] Њ ХРА~МЭХЪ СТ&А~ГW и3ли2 СТ&Ы~Z, t мцcа септeмвріа до недёли мытарs и3 фарісeа: t недёли же мытарs, до понедёльника пeрвыz недёли с aгw

Подробно

Кни1га Молeбна

Кни1га Молeбна Въ Срeду Вторhz Седми1 1цы, Вeчера, На ГDи воззвaхъ постaвимъ стіхhвъ : И# поeмъ настоsщій самоглaсенъ двaжды, и3 м нченъ, и3 подhбны G. Самоглaсенъ, глaсъ : Д 0вный, брaтіе, взeмше п0стъ, љзhкомъ не глаг0лите

Подробно

Глас 2 Неделя

Глас 2 Неделя воскrнаz слyжба 2 Въ суббhту на вели1цэй вечeрни: На вели1цэй вечeрни 3 На 10: Стjхъ: И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, Прeжде вbкъ t nц7a р0ждшемусz б9ію сл0ву, / вопл0щшемусz t дв7ы мrjи, / пріиди1те

Подробно

Пролог на месяц июнь. Точный перенабор с московского издания 1643 г.

Пролог на месяц июнь. Точный перенабор с московского издания 1643 г. χc ζ3 4ϓ ΰ4 Κь Ω e и, l. Ω7ь ΰ4 Κь час Ұ ~в ъ є7i. ґ н0щь, fѹ. Мцcа и3ю4нz въ дн7ь. стрaсть с aгw мu1ченика μ3сти1на филұ с0фа. бlгұслұви2 о4 е. uсти1нъ хrт0въ мu1ченикъ, бё ҩ гра да н0вагw сђрскагw фiлұс0фъ

Подробно

(Microsoft Word - \323\362\360\345\355\377.doc)

(Microsoft Word - \323\362\360\345\355\377.doc) начaло у4трени в8 нlю ќбw ѓще нёсть бдёнiя, по тр0ичнэмъ кан0нэ, в8 седми1чныя же дни2 по полyнощницэ, и3 по tпu1стэ. Вх0дитъ їєрeй во ст7hи nлтaрь, и3 взeмлетъ кади1ло и3 fимisмъ, и3 кади1тъ ст7u1ю трапeзу

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (с. x) Мёсzцъ ѓvгустъ, и3мёzй днeй lа. Дeнь и4мать часhвъ Gi, ґ н0щь часhвъ i.. @ Происхождeніе чcтнhхъ дрeвъ, чcтнaгw и3 животворsщагw кrтa:

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (с. сн7г њб.) Мёсzцъ мaртъ, и3мёzй днeй lа. Дeнь и4мать часhвъ в7i, и3 н0щь часhвъ в7i.. С hz прпdбном нцы є3vдокjи. Ѓще є4сть четыредесsтница,

Подробно

OCR:

OCR: Мёсzца тогhже въ к7 7а-й дeнь. Слyжба и4 4же во с hхъ nтцy нaшему дими1 1трію, митрополjту рост0вскому, чудотв0рцу. На мaлэй вечeрни, На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры с aгw, глaсъ. Под0бенъ: Нбcныхъ чинhвъ: Вмaлэ

Подробно

Кни1га Молeбна

Кни1га Молeбна Мёсzца тогhже въ к7 7ѕ-й дeнь. Соб0ръ прес hz бцd dы: И# # пaмzть с aгw свzщенномyченика є3 3vfЂміа, є3 3пjскопа сардjйскагw. Слyжба є3 3гw2 2 поeтсz на повечeріи. Вeчеръ стіхол0гіи не бывaетъ, кромё недёли.

Подробно

Ñ íàìè Áîã.mus

Ñ íàìè Áîã.mus + СЪ НА~МИ БГЪ и3з8 соловeцкаг њбих0да 3 На ржcтво2 хrт0во, бgоzвлeніе, бlговёщеніе и3 во с yю четыредесsтницу на пeрвой и3 страстн0й седми1цахъ: на вели1комъ повечeріи Съ нaми бgъ Глаг0лемъ со сладкопёніемъ,

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (с. 67) Мёсzца тогhже въ є7-й дeнь. Прпdбнагw nтцa нaшегw ґfанaсіа ґfhнскагw: И# њбрётеніе честнhхъ мощeй прпdбнагw и3 бgон0снагw nтцa нaшегw

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (с. 344) Мёсzца тогhже въ к7-й дeнь. Предпрaзднство въ хрaмъ вх0да прес hz бцdы: И# прпdбнагw nтцa нaшегw григ0ріа декаполjта: И#, и4же во с

Подробно

Из рукописи Кирилло Белоезерского монастыря (632/889) Пріиди1те, поклони1мсz D Прі и ди1 те, по кло ни1 мсz ца ре1 ви на1 ше му бо1 гу. C Прі и ди1 те

Из рукописи Кирилло Белоезерского монастыря (632/889) Пріиди1те, поклони1мсz D Прі и ди1 те, по кло ни1 мсz ца ре1 ви на1 ше му бо1 гу. C Прі и ди1 те Из рукописи Кирилло Белоезерского монастыря (632/889) Пріиди1те, поклони1мсz Прі и ди1 те, по кло ни1 мсz ца ре1 ви на1 ше му бо1 гу. Прі и ди1 те, по кло ни1 мсz и3 при па де1мъ хрc тy, ца ре1 ви на1

Подробно

<4D F736F F D20D1E8EDEEE4E8EA20E220CDE5E4E5EBFE20CFF0E0E2EEF1EBE0E2E8FF>

<4D F736F F D20D1E8EDEEE4E8EA20E220CDE5E4E5EBFE20CFF0E0E2EEF1EBE0E2E8FF> Сmно1дикъ, что1мый въ недёлю правосла1віz Прbр0чєскимъ послёдующе глаго1лwмъ, ґпcтwльскимъ же ўче1ніємъ повинyющесz и3 є3ђльскимъ списа1ніємъ согласyюще, њбновле1ніz де1нь пра1зднуемъ. И#сaіа ќбw глаго1летъ:

Подробно

А нтифо1нъ и3зобрази1тельный а= 1 Византi1йскiй распёвъ, гла1съ e= перево1дъ iером. Дави1да а7 в7 а7 в7 а7 & b ~ & b Бла -го -сло - ви2 ду -ше2 мо-z2

А нтифо1нъ и3зобрази1тельный а= 1 Византi1йскiй распёвъ, гла1съ e= перево1дъ iером. Дави1да а7 в7 а7 в7 а7 & b ~ & b Бла -го -сло - ви2 ду -ше2 мо-z2 А нтифо1нъ и3зобрази1тельный а= 1 Византi1йскiй распёвъ, гла1съ e= перево1дъ iером. Дави1да Бла го сло ви2 ду ше2 моz2 го1 спо да, бла го слове1нъ є3 си2 го1 спо ди. Благосло ви2 мо z6 и4 душе2 моz2 го1

Подробно

В края на Божествената литургия, подир водосвета след задамвонната молитва, най- напред свещоносците, пред които носят кръста с църковните хоругви, сл

В края на Божествената литургия, подир водосвета след задамвонната молитва, най- напред свещоносците, пред които носят кръста с църковните хоругви, сл В края на Божествената литургия, подир водосвета след задамвонната молитва, най- напред свещоносците, пред които носят кръста с църковните хоругви, след тях певците, пеещи тропара на храма, а подир тях

Подробно

Служба и акафист преподобному отцу нашему Даниилу, переславскому чудотворцу

Служба и акафист преподобному отцу нашему Даниилу, переславскому чудотворцу Слyжба и а3ка1fістъ преподо1бному o3 тцy на1шему ДАНІИ~ЛУ, пересла1вскому чудо1творцу cc cc Москва 2013 ББК 86.372.24(2Рос-4Яр)-53 С 49 Переславская краеведческая инициатива http://pki.botik.ru Редактор

Подробно

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» ( Вариант На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (  Вариант На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не Вариант 5902065 1. На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не ра венств 2. Ре ши те си сте му не ра венств За да ние 8 340973 На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство её ре

Подробно

q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт - Ве - ли - чит ду - ша мо - я Го Величит душа моя-г Господа - спо - да. Хор Н.Озеров И И И воз - ра - до - ва - ся

q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт - Ве - ли - чит ду - ша мо - я Го Величит душа моя-г Господа - спо - да. Хор Н.Озеров И И И воз - ра - до - ва - ся q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт Ве л чт ду ша мо я Го Велчт душа мояг Господа спо да. Хор Н.Озеров И И И воз ра до ва ся дух мой воз ра до ва ся дух мой воз ра до ва ся дух мой о о о 5 зе Спа зе Спа

Подробно

28 Ис Послушайте Меня.mus

28 Ис Послушайте Меня.mus 142 Послушайте Меня Исайя 51: 1-11 танслав Маген опрано льт Умеренно М=130 1 енор ас 1 По - слу-ша-йте Ме - ня, стре - мя-щ - е - ся к пра - вде, - щу - щ - е Го - спо - да! Взгля - н - те на ска - лу,

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Спод0би гdи. Pал0мъ lг. И#с полла2 є4ти, де1спота. На џсмь гласhвъ Издaніе Соловeцкагw монастырz. вд7i

Спод0би гdи. Pал0мъ lг. И#с полла2 є4ти, де1спота. На џсмь гласhвъ Издaніе Соловeцкагw монастырz. вд7i Спод0би гdи. Pал0мъ lг. И#с полла2 є4ти, де1спота. На џсмь гласhвъ Издaніе Соловeцкагw монастырz. вд7i Спод оби гcди. Гл асъ tа Обиход нотного пения по древнему роспеву, употребляемому в первоклассном

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

Р В-НО 25 КИ-Л У-р`! Нам с М`ш-кой д`-ли пригла-с`-тель-ный би-л т в клуб «Метал-л`ст», на д тс-кий пр`зд-ник. `-то тё-тя Д -ся пос-та-р`-лась: о-н` в

Р В-НО 25 КИ-Л У-р`! Нам с М`ш-кой д`-ли пригла-с`-тель-ный би-л т в клуб «Метал-л`ст», на д тс-кий пр`зд-ник. `-то тё-тя Д -ся пос-та-р`-лась: о-н` в Р В-НО 25 КИ-Л У-р`! Нам с М`ш-кой д`-ли пригла-с`-тель-ный би-л т в клуб «Метал-л`ст», на д тс-кий пр`зд-ник. `-то тё-тя Д -ся пос-та-р`-лась: о-н` в `-том кл -бе гл`в-на-я у-б`р-щи-ца. Би-л т то о-н`

Подробно

A solo S A T B q = Ве Ве Ве Ве Величит душа моя Господа ша Cоло альта с хором - ли - чит ду - мо - я Го - ли - чит ду - ли - чит ду - ли - чит д

A solo S A T B q = Ве Ве Ве Ве Величит душа моя Господа ша Cоло альта с хором - ли - чит ду - мо - я Го - ли - чит ду - ли - чит ду - ли - чит д A solo S A T B q = 76 1. Ве Ве Ве Ве Величит душа моя Господа ша Cоло альта с хором ли чит ду мо я Го ли чит ду ли чит ду ли чит ду спо да. ша. И ша. И ша. И воз воз воз И воз ра Фрунза до ва ся ра до

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната година, подредени в низходящ ред в за

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната година, подредени в низходящ ред в за стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-2020 година, подредени в низходящ ред в зависимост от БАЛ-а им 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

When I was a boy, the cry of the church was, “Jesus is coming

When I was a boy, the cry of the church was, “Jesus is coming ТУК ИМА ЕДИН ПО-ВЕЛИК ОТ СОЛОМОН Дейвид Уилкерсън 12 Юли 2004 Според И С д де е до де ед пе е де е о о е пред р е о до е о ре о по о е е С р е е е де е о о о д е е о : Юж р е е д о по о е е е го о д о

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно