РЕЗЮМЕТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЗЮМЕТА"

Препис

1 РЕЗЮМЕТА на публикациите на Радка Василева Влахова-Руйкова, представени в конкурса за заемане на академичната длъжност професор по направление 2.1. Филология (Български език синтаксис), обявен от СУ Св. Климент Охридски, ДВ, бр. 33/ г. Представят се резюмета на публикациите за периода година, след получаване на научното звание доцент през 1997, обединени по тематични области. Глаголни предикати аргументна структура и семантични роли Студията "Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език" (Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, Том 89, София, 2004, с. 5 28) изследва глаголите в български, образувани посредством префикс, които изразяват голямо разнообразие от морфологични и синтактични особености. В работата се съпоставят префигираните се/ си глаголи със съответните префигирани без се/ си с оглед на изразявания начин на действие, сигнализиран от префикса. Разглеждат се синтактичните особености на тези предикати с оглед разчленената класификация на начините на глаголното действие, които се изразяват посредством лексико-граматическия процес на префиксацията. Морфологично съотнесената с категориите залог и вид на глагола класификация, която се изгражда от значенията, привнасяни от 17-те префикса, се съпоставя с класификацията на семантичните класове предикати и семантичните роли, които те приписват на аргументите си. Проследява се закономерността, че т. нар. резултативен и комуникативен начин в рамките на един и същ префиксален начин на действие е свързан с рефлексивизацията и, съответно, транзитивността на глаголния предикат. Тези два начина всъщност изразяват операторите [BECOME] и [CAUSE] при образуването на инхоативни и на каузативни глаголи. Разглежда се функцията на винителните или дателни местоименни клитики като лексикален конфикс. Във "Винителни" и "дателни" префигирани глаголи в съвременния български език" (Аргументна структура. Проблеми на простото и сложното изречение. Verba magistri. Съвременен български език. Синтаксис. ИК "СЕМА РШ", София, 2005, с ) се разграничават семантичните класове предикати от начините на действие, изразявани и

2 свързани с префикасацията. Анализират се многобройни примери, които показват взаимовръзката семантичен клас предикат транзитивност персоналност и синтактификацията на аргументите и на съответните семантични роли. Разглеждат се безличните и постоянно третоличните глаголи, които спадат към менталните предикати, и предикатите за перцепция, главният аргумен на които (експериенцер) се синтактифицира като пряко (винително) или непряко (дателно) допълнение. Българският, като език, който дава максимално морфологичен израз на различните категориални значения, различава и в този случай по-голямата пациентност като винителна (тресе ме, боли ме), за разлика от другите предикати за чувство и възприятие (люти ми, пари ми, любопитно ми е, чудно ми е), при които се реализира връзката лице (персоналност) психологичност - дателност. Анализът допринася и за изясняването на въпроси като залогова принадлежност на глаголния предикат или синтактична функция на определени именни групи, означаващи аргументите. Тази проблематика се разглежда и в публикациите: За някои структурно-семантични особености на префигираните глаголи в българския език (Традиция и съвременност в българския език. С., 2001,с ), Семантични и синтактични особености на глаголите от структурен тип префикс+се лингвистични теории. (Съвременни Пловдив, 2001, с ), Семантични и синтактични особености на префигираните глаголи с прономинален елемент в български (Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. I ст. дфн Йордан Пенчев Пенчев, Издателство Артграф, София, 2006, с ), Винителни префигирани глаголи в съвременния български език" (BULGARISTICA Studia et Argumenta. Festschrift fṻ r Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. SPECIMINA PHILOLOGAE SLAVICAE, Band 151, Verlag Otto Sagner, Mṻ nchen, 2008, с ). Изследването е съсредоточено върху описанието на менталните предикати, както и на предикатите за перцепция, на тяхната аргументна структура и на задължителността за поява на прономинален елемент във връзка с наличието/отсъствието на съответния оператор [BECOME] или [CAUSE]. Наблюденията са включени в колективния труд "Представяне на езиковата информация в Българския ФреймНет - лингвистична мотивировка" (Светла Коева, Радка Влахова, Росица Декова, Петя Несторова, Атанас Атанасов. Българският ФреймНет. Семантико-синтактичен речник на българския език. София, 2008, с ).

3 Студията "Предложната група в аргументна позиция в български (Актор)" ( представя първа част от по-обширно изследване на предложната група в аргументна позиция в българското изречение. Разгледани са предложните групи, които във функционалното отношение непряко допълнение означават семантичните роли от акторния сектор на семантичния континиум. Наред с агентивната функция на от-група непряко допълнение в пасивно изречение се разграничават двете прояви на ефектора като сила и инструмент и посредством избор на предлог от или с. Описани са предикатите, които допускат с- група като ко-агенс и като контраагенс. Посочени са лексикално семантичните и залогови ограничения, които определят синтактифицирането на аргумента. Предложени са конвенции за интерпретиране на предложната с-група като непряко допълнение или като обсоятелство. За пръв път се описва семантичната роля инициатив на имплицитен агенс с предлог при. Разглеждат се и случаите, когато акторната именна група се въвежда с предлог на. Изследването показва връзката на тази предложна група със семантичния признак персоналност и мотивира извода, че напредложна група изразява семантичната роля експериенцер от акторния сектор, приписвана от безлични или постоянно третолични глаголни предикати, докато същата група, отново свързана с признака персоналност, се появява и в сектора на макроролята Повлиян, но при многоместни предикати, които включват адресат, респ. реципиент. Особеностите на предложната фраза са представени и в публикациите в съавторство с А. Атанасов About the Prepositional Phrase in Bulgarian (The Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Langages. FASSBL 5, October 2006, Sofia, Bulgaria, p ) и Prepositional Phrases in Bulgarian ( The Seventh International Conference FASSBL-7, Dubrovnik, 4-6 October 2010, Zagreb, 2010, p ). В тях се разглежда връзката на типа предикат с появата на определена предложна група в аргументна позиция и се съпоставя дадена предложна група в позицията на аргумент, адюнкт, аргумент адюнкт или в рамките на именна група. Проблематиката е доразвита и систематизирана и в : «За семантичните особености и синтактичните функции на някои предложни съчетания в българския език» (Отговорността пред езика (Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р К. Вачкова), Шумен, 2009, с ), «За семантичните особености и синтактичните функции на някои предложни съчетания в българския език» (сп. Български език, 1/2009) и в доклад на ІІІ конгрес по българистика (май, 2013).

4 Граматика Практическа граматика. Български език (PONS, Ernst Klett Sprachen, Barcelona - Budapest - Ljubljana - London - Posen - Sofia - Stuttgart - Zagreb, 2009, 208 с.) и второто преработено и допълнено издание Практическа граматика. Български език. Лесният начин да научим граматиката. Второ преработено и допълнено издание (+ 100 задачи) ( PONS, Ernst Klett Sprachen, Barcelona - Budapest - Ljubljana - London - Posen - Sofia - Stuttgart - Zagreb, 2013, 240 с.) представят граматическата система на съвременния български език в трите традиционни раздела: Фонетика, Морфология, Синтаксис. Граматическият материал е обвързан с книжовната норма и приетите конвенции при кодификацията й. Теоретичните постановки в разделите Фонетика и Морфология се опират на постановките в академичната ГСБКЕ (т. 1. и т. 2.) и на Българска граматика. Морфология на Р. Ницолова. Раздел Синтаксис обединява формалния и функционалния подход при описанието на езиковите факти. С оглед усвояване на книжовната норма и проблемите на езиковата култура са и езиковите справочници в помагалата за средното училище, в които граматическият материал е описан с оглед на учебните програми по български език за класовете, при завършването на които има национално външно оценяване ІV, VІІ, ХІІ: Успех на матурата. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, Тестови задачи и езиков справочник (ПОНС, 2008, 136 с.; Второ допълнено издание, ПОНС, 2009, 170 с.; Трето допълнено издание, ПОНС, 2010, 250 с.; Четвърто допълнено и преработено издание, ПОНС, 2011, 272 с.), Успех на изпита след 7. клас. Български езики литература. Външно оценяване. Практически насоки и тестове (ПОНС, 2010, 144 с.), Успех на изпита след 4. клас Български езики литература. Външно оценяване. Практически насоки и тестове (ПОНС, 2009, 120 с.). Отделни синтактични въпроси се разглеждат в статиите: Речеви актове и структура на изказванията с пряка реч (Езикът. История и съвременност., Шумен, 2002 г., с ), Речеви актове и структура на изказванията с пряка реч (сп. Българска реч, кн. 3/2002, с 40 43), Речеви актове и структура на текста (Филологически и методически изследвания, Смолян-Люблин, 2007 с ). В тях се представят системните фактори, които определят мястото на авторовата реч, когато тя не е във форма на въвеждащо или съпроводително изречение. Българският езиков материал показва, че явлението има системен характер и авторовата реч се появява

5 между изказвания, които принадлежат към различен тип речев акт, или след съобщаване на темата преди тематичната прогресия. В Текстово езикови предпоставки за избора на интерпретационен подход към литературната творба (Тенденции в обучението по български език. С., 2000, ) и Изпитът като текст (Изпитът по български език и литература. Издателство Стандарт, София, 2003 г., с. 7 18) се проследяват системоприсъщите зависимости между линейно членимите елементи на текста и на неговите единици, както и спецификата им по отношение елементите от текстовата рамка. Показан е закономерният характер на отношението тип заглавие инициално изречение финално изречение. Показано е как процесите на текстова прогресия и текстова стагнация действат на равнището на текста и на неговата основна единица абзаца. Динамика на езиковите процеси, езикова култура, медийна реч В "Езикова динамика в проявите на инперсоналността и на ангажираността" (ПУ "Паисий Хилендарски" България, Научни трудове (резюмета), Том 36, Кн. 1, Филологии, с. 359) се регистрира и описва тенденция към промяна на транзитивновнастта при някои глаголи. Тя засяга преди всичко глаголите от чужд произход с наставка ирам. Глаголи като фалирам се употребяват като транцитивни, активни глаголи, а при глаголи като консултирам, консултирам се се налага употребата само на нерефлексивния глагол и в значение на търся, и в значение на давам консултация. Оказионално се наблюдава и тенденция за употреба на интранзитивни глаголи като засядам, пропушвам и под. като транзитивни. Публикациите: Die Troja Sage Slawo-byzantische und romanische linguistische und kulturelle Beziehungen (2 nd Conference The medieval Chronik, Utrecht, Juli 1999, Abstracts, s. 118), La saga di Troia: rapportilinguistici e culturali slavobizantini e romanzi (Quaderni del dipartimento di lingue e letterature dei paesi del Mediterraneo. N 3 Edizioni universita di Trieste, 2001, с ), За някои особености на хонорификативната система в СБКЕ (Българският език през ХХ в. С., 2001, с ) проследяват специфицирането на езикови средства за изразяване на учтивост спрямо жени. Преводът на Троянската притча в Хрониката на Константин Манаси показва, че твърде рано езиково се разграничава назоваването на лица както мъже, така и жени, принадлежащи към различни слоеве в обществото. Особеностите, забелязани в този средновековен паметник, показват трайна тенденция, регистрирана и в съвременната реч. За езиковата култура на българина от Средновековието до

6 интернет (Словеса прячюдная.юбилеен сборник в чест на проф. дфн Иван Буюклиев по случай неговата 75-годишнина, ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД, София, 2012, с ) и За сексизма в речта на медиите (Знанието традиции, иновации, перспективи. Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България.Т. 1, Бургас, 2013, с ) проследяват устойчивостта на нагласите спрямо проблемите на езиковата култура от Средновековието до съвременното интернет поколение. Вербални комуникативни стратегии В монографията Монофонична и полифонична реч (Verba magistri. ИК "СЕМА РШ", София, 2000, 135 с.) се изследва как се изразяват факторите на комуникативната ситуация в изказването. Разглеждат се редица конструкции, които съдържат чуждо изказване и въз основа на лексикални и граматически особености се предлага континиум, към двата полюса на който монофонична и полифонична реч, се разполагат конструкции, които показват различна степен на автономия или поглъщане на чуждо изказване от авторовата актуална реч. Специално внимание изследването отделя на речевите актове и вербалните стратегии, свързани с тяхното функциониране в различен вид дискурс. Описан е инвентарът от глаголни предикати в български, изразяващи съответните речеви актове, като това е единственото системно описание на перформативните глаголи и на техните граматически особености в българската езиковедска литература. В редица статии: Универсална прагматика и стратегии в диалога (Езиковедски изследвания. Национална научна конференция 70 г. от рождението на проф. Р. Русинов. В. Търново, 2001, с ), За някои модални особености на конструкциите с чужда реч (в съавт. с Й. Тишева) (Отговорността пред езика. Шумен, 2001, с ), Представяне факторите на комуникативната ситуация в конструкции с чужда реч (с оглед позициите на говорещия) (Litora Psyholinguistica, СЕМА РШ, София, 2002, с ) се разглеждат отделни аспекти на тази проблематика. Наблюденията и идеите, представени в Монофонична и полифонична реч, намират своето продължение във връзка с развитието на философските идеи за речевите действия и социалната теория в редица статии: Conversation strategies of understanding and pseudo-understanding (Bulgaria, Korea, Central&East Europe Humanities and Social Science, София, 2003, с ), Задължителност и ограничения за перформативната употреба на глаголите за реч в българския

7 език (Пловдивски университет Паисий Хилендарски България, Научни трудове, Том 41, Кн. 1, 2003 Филология, с ), Езикът и речта от Алефът до Градината с разклоняващите се пътеки (Политики на различието, езици на близостта. УИ Св. Климент Охридски, София, 2006, с ), Разговорът стратегии на разбирателството и псевдоразбирателството (VENIA DOCENDI, УИ Св. Климент Охридски, София, 2008, с ). В тези публикации се разглежда когнитивната и интерактивната словоупотреба въз основа на модели на речево поведение, представени в класически произведения на българската и световната литература (И. Вазов Чичовци, А. Константинов Бай Ганьо, Й. Радичков Скални рисунки, Я. Хашек Приключенията на добрия войник Швейк през Първата световна война, Х. Л. Борхес Вавилонската библиотека ), както и на езиковите средства за постигане на илокутивните намерения. Наблюденията показват, че всички видове речев акт притежават перфомативен потенциал за интерактивна словоупотреба в зависимост от мястото си в структурата на диалога. Приложна лингвистика Публикациите в тази област са в две основни направления чуждоезиково обучение и електронно обучение. Bulgarische Landeskunde (Helmut Buske Verlag, Hamburg, 2003, 188 S.) в съавторство със Зигрун Комати представя България през призмата на членството й в Европейския съюз. Споделянето на културата е отправна точка и в учебните книги на авторския колектив: Е. Хаджиева, Р. Влахова, А. Асенова, Й. Велкова, В. Шушлина - Разбирам и говоря. Български език като чужд (ИК Гутенберг, С., 2012, 264 с.), Текстове плюс. Български език като чужд (ИК Гутенберг, София, 2013, 173 с.), Как се общува на български. Български език като чужд (ИК Гутенберг, София, 2014, 187 с.), в които е приложен и подходът на Практическа граматика при представяне на граматическия материал. Чуждоезиковото обучение е предмет и на статията Езиците предизвикателства пред национална идентичност, интеграция и реализация (ІІІ Международнаконференция: Езикът средство за обучение, наука, професионална реализация ( юни 2004 г, Варна). ИК Стено, Варна, 2004 г., с ). Публикациите в областта на електронното обучение имат приложен характер. Те отразяват опита в създаването на първата и единствена магистърска програма по компютърна лингвистика с филологическа квалификация Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката (първоначално Компютърна

8 хуманитаристика ) и въвеждането на електронни форми на обучение по български език, представени в платформата ezik.bg. Такива публикации са: Създаване на курикулум за обучение по български език като чужд I равнище (Национална конференция по електронно обучение във висшето образование, 3-5 юни 2004, Китен. София, 2004, с ), E-Learning, WEB-базирано обучение и образователни портали обзорно-критичен преглед на възможностите и практиките, докладвани на Национална конференция по електронно обучение във висшето образование (3-5 юни 2004 г., Китен).Сборник резюмета, С. 2004, E-Learning, WEB-базирано обучение и образователни портали в хуманитаристиката (Втора национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование. УИ Св. Климент Охридски, С. 2006, с.84-86), E-learning, web-базирано обучение и образователни портали (сп. Литературата (Писането и интернет), кн.2/2007, с ), Linguistic Data Baze in an intelligent Poertal for Edukation and information (FASSBL 6, Zagreb, 2008, ).

Проф

Проф Утвърдил:... Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Славянски филологии Специалност: (код и наименование)... Бакалавърска програма:(код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА Дисциплина:

Подробно

Stanovishte_Vunchev_E_Boyadjieva

Stanovishte_Vunchev_E_Boyadjieva Становище от доц. д-р Елисавета Бояджиева за хабилитационния труд на гл. ас. д-р Борис Вунчев Семантични и синтактични особености на активните интранзитиви в новогръцкия език Биографична справка Гл. ас.

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 45 0 0 45 90 3 продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР НАУЧНА ОБЛАСТ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2

РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР НАУЧНА ОБЛАСТ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2 РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР НАУЧНА ОБЛАСТ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ФИЛОЛОГИЯ, НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СИНТАКСИС

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:... Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Славянски филологии Специалност: (код и наименование).разбирането и говоренето като когнитивни процеси Бакалавърска програма:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Божидар Ангелов на материалите на доц. д-р Светозара Халачева, представени за участие в конкурс за академична длъжност професор по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението

Подробно

Руска филология

Руска филология -ви семестър (Практически курс I) 50 0 0 50 0 50 50 0 00 0 П Увод в литературната теория 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Увод в общото езикознание 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Факултативна дисциплина 5 5 0 0 0 5 5 0

Подробно

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен)  ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) E-mail ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, България катедра Икономика и управление dtodorov@mgu.bg Длъжност

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Рецензия

Рецензия Рецензия по конкурса за академичната длъжност Доцент по направление 2.1. Филология (Български език морфология и синтаксис) Рецензент: проф. д-р Йовка Великова Тишева Катедра по български език, Факултет

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петя Иванова Несторова Център по езиково обучение, Университет по хранителни технологии на дисертационен труд за присъждане на о

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петя Иванова Несторова Център по езиково обучение, Университет по хранителни технологии на дисертационен труд за присъждане на о СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петя Иванова Несторова Център по езиково обучение, Университет по хранителни технологии на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име СТАМЕНОВА-СЕИЗОВА, АЛБЕНА ПРОДАНОВА E-mail albena_stamenova@abv.bg 01. 05. 2002 г. до сега Вид на дейността или Преподавател по украински език Заемана длъжност асистент

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е на доц.д-р Нина Петрова Ковачева,член на научното жури по конкурса за заемане на академичната длъжност "професор" по направление 2.1

С Т А Н О В И Щ Е на доц.д-р Нина Петрова Ковачева,член на научното жури по конкурса за заемане на академичната длъжност професор по направление 2.1 С Т А Н О В И Щ Е на доц.д-р Нина Петрова Ковачева,член на научното жури по конкурса за заемане на академичната длъжност "професор" по направление 2.1. Филология ( Славянски езици. Съвременен руски език

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Български език и руски език

Български език и руски език Учебен план на специалност Български език и руски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърска програма: (код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 30 15 45 90 3 заверка

Подробно

СТАНОВИЩЕ От доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.,, Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет Про

СТАНОВИЩЕ От доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.,, Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет Про СТАНОВИЩЕ От доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.,, Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет Проф. д-р П. Стоянов, гр. Варна, Член на научно жури,

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Реторика на Средните векове и Ренесанса доц. д-р Виржиния Радева Езикова

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) 150 0 0 150 150 300 10 т.о. Странознание на Франция 45 30 15 0 45 90 3 изпит Увод в литературната теория 75 45 30 0

Подробно

Български език и руски език - задочно обучение

Български език и руски език - задочно обучение Учебен план на специалност Български език и руски език (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ Име: Анна Николова Бешкова Образование: 1985-1989 ЕСПУ по математика и информатика П.Хилендарски, София 1990 1996 СУ Св., специалност философия, докторант по логика, СУ Св. 2006 образователна

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Стефка Фетваджиева (избираемо упражнение) 184

Подробно

Българска филология

Българска филология Учебен план на специалност Българска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект ПРОЕКТ: BG051PO001-4.3.04-0039 Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Френска филология

Френска филология (Практически курс) - І Учебен план на специалност Френска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ I КУРС-160 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа 14-19 часа 09.09.2019 Езикова култура доц. д-р

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Българска филология - задочно обучение

Българска филология - задочно обучение -ви семестър Увод в общото езикознание 5 0 5 5 5 80 6 И Увод в литературната теория 5 0 5 5 5 80 6 И (Старобългарска ) 55 5 0 55 55 0 7 И Историческа лингвистика (Старобългарски език) 0 0 0 60 60 90 П

Подробно