Л. Михова, Н. Керенчев Ключови думи: сеизмична устойчивост на откоси, ламелни методи, перманентни премествания, МКЕ, акселерограма, динамичен анализ Н

Размер: px
Започни от страница:

Download "Л. Михова, Н. Керенчев Ключови думи: сеизмична устойчивост на откоси, ламелни методи, перманентни премествания, МКЕ, акселерограма, динамичен анализ Н"
  • Ilko Matov
  • преди 4 години
  • Прегледи:

Препис

1 Л. Михова, Н. Керенчев Ключови думи: сеизмична устойчивост на откоси, ламелни методи, перманентни премествания, МКЕ, акселерограма, динамичен анализ Научна област: Геотехника РЕЗЮМЕ Изследвана е сеизмичната устойчивост на откос с височина над 60 метра по следните методи: ламелни методи по теория на граничното равновесие; чрез редукция на якостта на срязване на почвата по МКЕ; метод на перманентни премествания на Newmark; динамичен анализ по МКЕ при сеизмично въздействие, представено чрез акселерограма в скална основа. Извършени са решения с различни конститутивни почвени модели и параметри на сеизмичното въздействие. Дефинирани са критериите за оценка на устойчивостта по различните методи. Направен е сравнителен анализ на решенията. 1. Въведение Разширяването на пътната инфраструктура на България налага изграждането на откосни съоръжения с голяма височина, за които изследването за обща устойчивост е най-важната част от геотехническото оразмеряване. България попада в сеизмичен район и в съответствие с изискванията на нормативните документи Еврокод 7 и Еврокод 8 при откосни съоръжения с преобладаващо натоварване от постоянното действие на собственото тегло на почвения масив, земетръсната комбинация на?????????? Сравнителен анализ на числени решения за сеизмичната устойчивост на стръмен откоc на земното тяло на ам струма въздействията се явява меродавна за устойчивостта на откосите. Темата за сеизмична устойчивост на откоси като част от геотехническото земетръсно инженерство търпи непрекъснато развитие благодарение на усъвършенстване на методите за моделиране на сеизмичното въздействие и сеизмичната реакция на почвената среда и конструкциите. В това отношение съвременните постижения на експерименталната и компютърна геомеханика имат решаваща роля. В исторически план се утвърждават следните три основни концепции за изследване на сеизмичната устойчивост на откоси: Квазистатичен анализ Земетръсно натоварване се прилага като квазистатична инерционна сила, определена с помощта на сеизмични коефициенти kh и kv, съответно в хоризонтално и във вертикално направление. Подчинени на тази концепция са всички ламелни и блокови методи по теория на граничното равновесие за хлъзгане по предварително приета кръговоцилиндрична или произволна по геометрия повърхнина [3], [4]. Повечето от тях се прилагат автоматизирано с целево решение определяне на най-неблагоприятната хлъзгателна повърхнина с минимален коефициент на сигурност Fs, получен като отношение между активните (хлъзгащи) сили и пасивните (задържащи) сили или техните моменти спрямо дадена точка на ротация. Квазистатичен анализ може да бъде извършен и по МКЕ, като се прилага постепенно нарастващо квазистатично земетръсно натоварване до достигане на състояние на Fs =1, съответстващо на критично сеизмично натоварване, респ. критичен сеизмичен коефициент kс. Отношението между критичния коефициент kс и коефициента на сеизмичното въздействие, дефиниран според картата за сеизмично райониране на страната, определя потенциала на откоса срещу загуба на устойчивост. Анализът по МКЕ има предимството пред ламелните и блокови методи, че моделира почвата като деформируема среда и не работи с предварително приета геометрия на хлъзгателната повърхнина, а я трасира като зона с най-голяма скорост на деформациите на срязване. Анализ на перманентните премествания Тези методи определят акумулираните премествания в почвения масив в периода на земетресението, които се дефинират като перманентни премествания и се оценяват според нормативните критерии за гранични деформации на съоръжението. Предпоставките за тези методи са въведени от Newmark [12]. Те разширяват концепцията за коефициента на сигурност, заложена в методите на гранично равновесие, като отчитат характера на земетръсното въздействие. В действителност, при двузначното циклично въздействие, каквото е земетръсното, коефициентът на сигурност Fs не е константна величина. Той е функция на времето и е възможно в периода на земетресението да получи стойности по-малки от единица. Тъй като реално тези брой 11, 2015 Транспортно строителство & инфраструктура 37

2 състояния се случват в рамките на много кратко време (секунди или части от секундата), те могат да доведат до акумулиране на премествания в почвения масив без да се достигне до загуба на устойчивост (разрушаване) на съоръжението. За отчитане на това поведение, в анализа на перманентните премествания потенциалната хлъзгаща се почвена маса се моделира като корав блок, който се движи върху равнинна основа от почва в гранично състояние. Съпротивлението на срязване между блока и основата се оценява чрез критичното ускорение на земната основа ас = kс.g, съответстващо на коефициент на сигурност при квазистатичен анализ Fs = 1. Когато ускоренията на коравия блок превишат критичното ускорение, в почвения масив се натрупват перманентни премествания, които се определят чрез двойно интегриране на съответните участъци на функцията Ускорение Време. Основното предимство на този анализ е, че той е направен въз основа на предпоставката за променливи във времето земетръсни инерционни сили, дефинирани чрез функцията на земетръсните ускорения в почвения масив. За провеждане на анализа е необходимо като първа стъпка да бъде извършено математическо решение за времевата област на сеизмичното въздействие, например динамичен анализ по МКЕ, от който се получава функцията на сеизмичните ускорения във времето. Като втора стъпка се провежда решение по метод на граничното равновесие за определяне на функцията на коефициента на сигурност във времето. И като трета стъпка се определят перманентните премествания. Динамичен анализ Динамичният анализ се извършва с подходящи компютърни програми, разработени най-често по МКЕ. Сеизмичното натоварване се представя чрез спектър на реагиране или чрез time history запис на земетресение ускорения (акселерограма), скорости или премествания като функция на времето. Моделите по МКЕ позволяват да се ограничи полето на изследвания почвен масив, като безкрайното полупространство на земната основа се симулира с поставянето по границата на полето демпферни опори, които не позволяват отразяване на сеизмичната вълна. Динамичните анализи позволяват използването на сложни конститутивни модели за почвите и отчитането на различни геотехнически условия на дадена задача геоложки профил, натоварване, филтрационни процеси и др. Решенията дават сеизмичната реакция на масива, включваща функциите на напреженията, деформации, ускорения, скорости и премествания. Оценката за устойчивостта на откоса се извършва най-често по деформационен критерий въз основа на получените премествания на почвения масив. 2. Числени решения за сеизмичната устойчивост на стръмен откос на земното тяло на АМ Струма С цел илюстрация на приложението на представените методи за анализ на сеизмичната устойчивост на откоси, са извършени решения за стръмен откос на земното тяло на АМ Струма, с височина над 60 m. Геометрията на откоса и почвените пластове, показани съответно на фиг. 1 и в таблица 1, са приети въз основа на предварителните инженерногеоложки проучвания за обекта и от изследване на устойчивостта на откоса при основна комбинация на натоварване [2]. Настоящата работа е посветена на изследване на поведението на откоса при земетръсна комбинация на натоварване, като в анализите се отчита само хоризонтално сеизмичното въздействие. 2.1 Квазистатичен анализ с ламелни методи Анализът се извършва със Фиг. 1. Напречен разрез на откосния терен Таблица 1. Почвени параметри [2] γ φ Пласт Вид почва kn/m3 deg Кафяво-зелена 1 песъчлива глина Кафява песъчлива 2 глина Жълто-кафява прахова глина 3 Сиво-кафява твърда прахова 4 глина с kpa 18,2 28,5 53,4 19,8 28,0 39,2 19,5 32,5 32,9 19,1 31,5 35,0 38 Транспортно строителство & инфраструктура брой 11, 2015

3 тази хлъзгателна повърхнина е по-малък от единица, което означава, че откосът в участъка CD е неустойчив. Фиг. 2 Глобална кръговоцилиндрична хлъзгателна повърхнина и кофициенти на сигурност по методи на Fellenius (Ordinary), Bishop, Jambu, Morgestern-Price (M-P) Фиг. 3 Локална кръговоцилиндрична хлъзгателна повърхнина и кофициенти на сигурност по методи на Fellenius (Ordinary), Bishop, Jambu, Morgestern-Price (M-P) сеизмичен коефициент в хоризонтално направление kh = 0,27. Тази стойност за kh не е строго обвързана със сеизмичното райониране на България съгласно Еврокод 8. Приета е като оптимална стойност за провеждане на сравнителния анализ на решенията. Квазистатичните инерционни сили се получават по формулата Fh = 0,5.kh. На фиг. 2 и фиг. 3 са показани резултатите за коефициента на сигурност Fs при най-неблагоприятна глобална и локална кръговоцилиндрична хлъзгателна повърхнина, получени по ламелните методи на Fellenius (Ordinary), Bishop, Jambu, Morgestern-Price (M-P). Въз основа на проведените решения са направени следните изводи: Ламелните методи установяват като най-неблагоприятна за откоса една глобална хлъзгателна повърхнина, която обхваща целия склон с дължина над 200 m и навлиза в дълбочина под теренната повърхност над 40 m. Това решение не може да се счита за реалистично, поради липса на данни за почвените параметри на такава дълбочина и приемането на постоянни параметри за пласт 4 в решенията. Най-неблагоприятната локална хлъзгателна повърхнина е в участъка на откоса CD от фиг. 1. Коефициентът на сигурност за 2.2 Квазистатичен анализ по МКЕ Решението се извършва в следните стъпки: (1) Формиране на начално напрегнато състояние от собствено тегло при нулеви деформации на почвения масив. (2) Провеждане на анализ на напрегнатото и деформирано състояние на откосния масив с нарастващо възлово квазистатично натоварване от земетръс при следните материални предпоставки: почвата е еласто-пластичен материал съгласно неасоциирания модел на Mohr- Coulomb; отчита се недренираното поведение на пластовете под вода, като водата се приема като несвиваем материал и коравината на почвата се формира от коравината на скелета и на несвиваемата вода. (3) Трасиране на най-неблагоприятната хлъзгателна повърхнина и получаване на коефициента на сигурност. Получената хлъзгателна повърхнина е показана на фиг. 4. Най-неблагоприятната хлъзгателна повърхнина е локална (в участъка на откоса CD от фиг. 1), с коефициент на сигурност Fs = 0,91. Като геометрия тя е по-плитка в сравнение със съответната, получена по ламелните методи. Коефициентът на сигурност е по-висок с около 10% в Фиг. 4 Решение по МКЕ трасиране на най-неблагоприятната хлъзгателна повърхнина с коефициент на сигурност Fs = 0,91 чрез скоростта на нарастване на срязващите деформации брой 11, 2015 Транспортно строителство & инфраструктура 39

4 сравнение с този по ламелните методи. 2.3 Анализ по метода на Newmark за перманентни премествания Анализът е проведен за участъка на откоса CD. Динамичният анализ на почвения масив, като част от решението, е проведен по МКЕ, като почвата е моделирана с еквивалентен еластичен модел, с материални параметри модул на срязване G, коефициент на затихване D и коефициент на Poisson. G-модулът на почвените пластове е в границите MРa. Сеизмичното натоварване се въвежда с акселерограма. Откосът се изследва за следните три вида акселерограми: Акселерограма, заснета в Каламата (Гърция) през 1986 г., с честота над 3 Hz и максимална стойност на земетръсно ускорение PGA = 0,21g; Акселерограма от земетресението Вранча (Румъния) през 1976 г., с честота под 1 Hz и PGA = 0,19g; Акселерограма, заложена в програмен продукт GeoStudio, с честота 2,2 Hz и PGA = 0,27g. Резултатите от проведените решения за първите 10 sec от времето на земетръсните въздействия са представени на фиг. 5 фиг. 8. На фиг. 5 е показан спектърът на реагиране на откоса в точка D фиг. 1, избрана като характерна точка в най-неустойчивата част от откоса. Доминиращият период за откоса е Т = 1 sec, респ. доминиращата честота е f = 1 Hz. На фиг. 6 са показани функциите във времето на средното ускорение на хлъзгащото се тяло в участъка CD. Те се получават чрез усредняване на стойностите на ускоренията във възлите от мрежата по крайни елементи, попадащи върху хлъзгащото се тяло. На фиг. 7 е дадена функцията на коефициента на сигурност Fs във времето. В моментите от времето, за които се получава Fs < 1, в откоса се натрупват перманентни премествания. Последното е илюстрирано с графиките Фиг. 5. Спектър на ускоренията в т. D при земетресение: (а) Каламата ; (б) Вранча ; (в) GeoStudio Фиг. 6 Зависимост Средно ускорение на хлъзгащото се тяло в участъка CD Време при земетресение: (а) Каламата ; (б) Вранча ; (в) GeoStudio Фиг. 7 Зависимост Коефициент на сигурност в участък CD Време при земетресение: (а) Каламата ; (б) Вранча ; (в) GeoStudio Фиг. 8 Зависимост Перманентни премествания на участък CD Време при земетресение: (а) Каламата ; (б) Вранча ; (в) GeoStudio на фиг. 8. При земетресението Каламата се наблюдава постепенно изменение на амплитудата на ускорението. За период от 4 секунди ускорението в участъка CD постепенно нараства от 0 до 0,3g и след 6-тата секунда от началото на земетресението ускорението постепенно затихва. Коефициентът на сигурност пада под единица в два интервала с продължителност около 1/5 sec, в резултат, на което се натрупват перманентни премествания 22 cm. При земетресението Вранча функцията на средното ускорение е със силно изразен нехармоничен характер. До 7-тата секунда от началото на въздействието средното ускорение за откоса в участъка CD приема ниски стойности, по-малки от 0,1g. В 7-тата секунда настъпва рязък скок в стойността на средното ускорение и тя достига 0,65g. В този момент коефициентът на 40 Транспортно строителство & инфраструктура брой 11, 2015

5 сигурност пада под единица и за интервал от време около 1/3 sec в откоса се акумулират премествания 70 cm. При земетресението GeoStudio за целия период на въздействието се поддържа постоянна амплитуда на ускорението със стойност около 0,2g. Перманентните премествания се натрупват постепенно и в края на земетресението достигат 58 cm. Стойностите на перманентните премествания в участъка CD при трите земетресения са значително по-високи от допустимите, които по литературни данни са 5 15 cm в случаи на откоси без прилежащи конструктивни елементи [7], [10]. По деформационен критерий откосът в участъка CD е неустойчив. Съществува пряка зависимост между стойностите на перманентните премествания и средното ускорение на хлъзгащата се почвена маса. Последното от своя страна зависи от амплифицирането на земетръсното ускорение по височина на откоса. Макар, че амплитудата на акселерограмата Вранча PGA = 0,19g е с най-ниска стойност в сравнение с амплитудата при другите две акселерограми, точно това земетръсно въздействие е най-разрушително. При него разрушението настъпва моментално с рязко нарушаване на геометрията на откоса. Този резултат се дължи на съвпадението на честотата от 1 Hz на земетресението Вранча със собствената честота на откоса (фиг. 5), което означава, че в откоса настъпва резонанс. Фиг. 9 Диаграма на срязващи деформации в края на земетресението Вранча Фиг. 10 Релативни хоризонтални премествания на точка D спрямо точка F (вж фиг. 1) при земетресения Каламата и Вранча 2.4 Динамичен анализ по МКЕ, с приложение на конститутивен модел HS-small за почвата Конститутивният модел HSsmall [6] е еласто-пластичен модел, който отчита двойно уякчаване на почвата при срязване и при обемно уплътняване. Моделът включва нелинейна еластична коравина на почвата според формулировката на Duncan&Chang [9], както и деформационни пластични модули, зависещи от нивото на натоварване. HS-small моделът е специално ориентиран към хистерезисно поведение на материала при динамично натоварване, като в него се отчита изменението (редукцията) на коравината на почвата в диапазона на малки срязващи деформации (10-6 % 10-3 %). Изключително доброто съвпадение на теоретичните зависимости на този модел с експерименталните данни за различни видове почви, го правят актуален и популярен в геотехническата практика. Динамичните материални параметри за откоса са приети на база на данните от инженерногеоложките проучвания [2], експериментални данни и утвърдени в литературата корелационни зависимости за редукцията на G-модула при почви [1]. С помощта на решение по МКЕ е получена цялостна картина на динамичната реакция на почвения масив при земетресения Каламата и Вранча. Устойчивостта на откоса е оценена на базата на резултатите за реализираните деформации и премествания в характерни точки от откосния терен. На фиг. 9 е показана диаграма на натрупаните срязващи деформации в края на земетресението Вранча. Като критерий за опасни деформации се приема стойността 5% [5], [11]. От диаграмата на фиг. 9 се вижда, че деформации, по-големи от 5%, се получават в участъка CD на откоса, особено в близост до точка C, където те достигат 8% и ясно проличава формирането на хлъзгателна повърхнина. Неустойчивостта на терена в участъка CD се потвърждава и от преместванията на точка D при земетръсното въздействие. Фиг. 10 показва, че релативното хоризонтално преместване на брой 11, 2015 Транспортно строителство & инфраструктура 41

6 точка D спрямо точка F достига 44 cm при земетресение Каламата и 100 cm при земетресение Вранча. Тези резултати красноречиво свидетелстват за настъпило разрушаване на откоса в този участък. 3. Сравнителен анализ на решенията Използваните тук методи за оценка на сеизмичната устойчивост на стръмен откос на земното тяло на АМ Струма са твърде различни като концепции и пълнота на изследването. Тъй като методите се базират на различни предпоставки за земетръсното въздействие и за земетръсната реакция на почвения масив и дават различни по характер резултати, не може да се направи пряко сравнение на количествени показатели за оценката на устойчивостта по различните методи. Като обобщен резултат от всички извършени решения се получава, че в участъка CD откосът е неустойчив при земетръсно въздействие с параметри, типични за района на обекта. Тази оценка е направена по различни критерии. Квазистатичните методи, ламелни и по МКЕ, работят с еднотипен якостен критерий за устойчивостта на откоса и получават коефициент на сигурност като количествен показател за оценка на устойчивостта. Приложените за откоса квазистатични методи дават стойности за коефициента на сигурност в участъка CD в диапазон Fs= 0,7 0,9. Ламелните методи установяват като меродавна една сравнително по-дълбока кръговоцилиндрична хлъзгателна повърхнина, която достига до пласт 4 (фиг. 3). Методът на крайни елементи трасира по-плитка хлъзгателна повърхнина, дефинирана като зона с най-голямо нарастване на срязващите деформации, която е разположена в пласт 1 (фиг. 4). Анализът на Newmark доразвива концепцията на квазистатичните методи, като вкарва времевата област в анализа, извършвайки n на брой квазистатични решения, в дискретни моменти от времето на сеизмичното въздействие. Във всяко едно от тези решения се работи с квазистатичен сеизмичен коефициент на натоварване, определен от предварителен динамичен анализ на почвения масив. Като критерий отново се ползва стойността на коефициента на сигурност Fs < 1, но в този случай не като индикация за състояние на разрушение, а като индикация за състояние на натрупване на невъзвратими транслационни премествания на почвения масив. Самото преместване се определя чрез интегриране на акселерограмата, чрез която е представено земетръсното въздействие. Този метод за сеизмична устойчивост на откоси се отнася към така наречения неспрегнат (decoupled) анализ [8], тъй като сеизмичните сили и сеизмичните премествания се определят от два отделни анализа (като резултатите от първия анализ се ползват като входни данни при втория анализ). Разглежданият тук откос се изследва по този метод за три земетресения Каламата, Вранча и GeoStudio. Получените стойности на перманентните премествания на откоса в участъка CD варират от 22 cm (земетресение Каламата ) до 70 cm (земетресение Вранча ), като разликите в преместванията произтичат от разликите в параметрите на земетръсните въздействия амплитуда и честотен състав. Тези стойности на преместванията се оценяват като индикация за разрушаване на откоса. Последният анализ, който е проведен по МКЕ, е спрегнат (coupled) динамичен анализ [8]. При него се определя цялостната сеизмична реакция на изследвания откосен терен, с въвеждане на сложен съвременен конститутивен модел за почвата. Сеизмичната реакция включва както генерираните сеизмични ускорения в почвения масив, така и акумулираните премествания. Те се представят чрез съответните стойности във възлите от мрежата по крайни елементи. Това решение е най-точно в сравнение с предишните решения, защото численият модел при него симулира най-пълно реалното поведение на почвения масив. Устойчивостта на откоса се оценява на базата на изменението на напрегнато и деформирано състояние на почвената среда по време на земетръсното въздействие. Изследването показва, че в края на земетръсното въздействие хоризонталните преместванията в участъка CD достигат стойности 60 cm при земетресението Каламата и 100 cm при земетресението Вранча. По-високите стойности на преместванията при спрегнатия динамичен анализ в сравнение с анализа на Newmark, се обясняват с възможността при спрегнатия динамичен анализ да се отчете по-точно пластифицирането на почвата и деградацията на нейната коравина при земетръсно въздействие. Проведените решения по метода на Newmark, както и динамичните анализи по МКЕ, показват, че резултатите за преместванията на почвения масив, респ. оценката за устойчивостта на откоса, силно се влияят от параметрите на сеизмичното натоварване. Ето защо, за достигане до вярна оценка относно устойчивостта на откоса, е необходимо да се извършат достатъчен брой решения с подходящи акселерограми по отношение на сеизмичния район на обекта, реални или изкуствено генерирани. ЛИТЕРАТУРА 1. Керенчев, Н., Инерционна устойчивост и деформации на откоси при сеизмично въздействие, Дисертационен труд за ОНС Доктор, УАСГ, София, Кузманов, К., Прашанов, Й. Инженерногеоложко проучване 42 Транспортно строителство & инфраструктура брой 11, 2015

7 на пътна част в участъка от км до км на обект АМ Струма Лот 2, учактък Дупница Благоевград, Михова, Л. Анализ на методите за устойчивост на почвени откоси по теория на граничното равновесие. Сп. Строителство, бр. 5, стр , Шахунянц, Г. М. Железнодорожный путь, Москва, Barata, F. E., Danziger, A. B. Design of slopes in residual soils by an allowable strain method. Proceedings Tenth International Conference Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol. 3, pp , Benz, T. Small-strain stiffness of soil and its numerical consequences. Universität Stuttgart, PhD thesis, Blake, T. F., Hollingsworth, R. A., Stewart, J. P. Recommended Procedures for Implementation of DMG Special Publication 117 Guidelines for Analyzing and Mitigating Landslide Hazards in California. Southern California Earthquake Center, Los Angeles, CA, 127 pp Bray, J. D. Simplified Seismic Slope Displacement Procedures, Ch. 14 in Conference on Earthquake Geotechnical Engineering Invited Lectures, Edied by Piticalis K. D., Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Duncan, J. M., C. Y. Chang. Nonlinear Analysis of Stress and Strain in Soils. Journal of Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, Vol. 96, No. SM5, pp , Jibson, R. W. Methods for assessing the stability of slopes during earthquakes A retrospective. Engineering Geology, Vol. 122, pp , Matsui, T., San, K. C. Slope stability analysis by shear strength reduction technique. Computer Methods and Advances in Geomechanics, Vol. 1, pp , Newmark, N. M. Effects of earthquakes on dams and embankments. Geotechnique 15, рр Comparative analysis of numerical methods for seismic stability of a steep slope along the highway Struma L. Mihova, N. Kerenchev Keywords: seismic slope stability, slice methods, permanent displacements, FEM, acceleration, dynamic analysis Research area: Geotechnics ABSTRACT Seismic stability of a 60 meter high slope is investigated by using the following methods: slice methods according to the limit equilibrium theory; Newmark s method of the permanent displacements; dynamic FEM analysis of the soil medium in the case of seismic loading presented by acceleration at the rock base. The slope stability analyses are performed assuming different dynamic constitutive soil models and different ground motions parameters. The criteria of the stability estimation are defined. A comparative analysis of the methods is made. R брой 11, 2015 Транспортно строителство & инфраструктура 43

1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава око

1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава око 1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава окончателни резултати от изчисленията за напрегнатото

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63>

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63> МКЕ в геомеханиката 1. 1D, 2D и 3D задачи в геомеханиката и дискретизация по МКЕ а. б. Фиг. 1 1D а. Деформируем пласт с ограничена дебелина; б. Модел по МКЕ Фиг. 2 2D Задачи за равнинна деформация (plane

Подробно

ДОВОС

ДОВОС Сравнителен анализ на потенциалните площадки Резултатите от сравнителния анализ на потенциалните площадки по отделните критерии е даден по-долу. А Литостратиграфски строеж Радиана -- Формация с изцяло

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, pangelov@bfu.bg Milena Dimitorova Angelova, Burgas Free University Abstract: Many electronic

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Януари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 7: ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ Част 1: Основни правила (Поправка) БДС EN 1997-1:2004/AC ICS 93.020; 91.010.30 Eurocode 7: Geotechnical

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 51 2018 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 3 Получена: 15.09.2017

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α h / R z +R z Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α Течно триене α» α фактор на хлабината, h дебелина на масления слой, R z параметър за грапавост

Подробно

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо ЛЯТНА ШКОЛА 2013 ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА РОБОТ ЧРЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗПОЗНАВАНЕ Доц. д-р инж. Роман Захариев ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМНОТО

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378> РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Росица Филчева Димитрова Тема на дисертационния труд: Изследване на вълнови

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

2. Изследване на операциите и моделиране. Моделиране на обществените процеси. Същност на моделирането. Структура на процеса на моделиране

2. Изследване на операциите и моделиране. Моделиране на обществените процеси. Същност на моделирането. Структура на процеса на моделиране 2. Изследване на операциите и моделиране. Същност на моделирането. Моделиране на обществените процеси. 1 Структура Терминология Етапи на изследването на операциите Модели и моделиране 2 Терминология 3

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

Ñ Ï Ð À Â Ê À

Ñ  Ï  Ð  À  Â  Ê  À С П И С Ъ К НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ МАРКОВ I. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ ПО КОНКУРСА ЗА ДОЦЕНТ, 2002 1. Ив. Марков, Оптимизация на полегати черупки над правоъгълна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение

Подробно

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V 15 m. Намерете нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото след време t 1 от началото на движението! ( Приемете

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

МОДЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ДЪЛБОЧИНАТА НА РАЗРАБОТВАНЕ ВЪРХУ НАПРЕГНАТОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАСИВА

МОДЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ДЪЛБОЧИНАТА НА РАЗРАБОТВАНЕ ВЪРХУ НАПРЕГНАТОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАСИВА Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски Годишник, том 47, свитък ІІ, Добив и преработка на минерални суровини, София 4, стр.161-165 Моделни изследвания за влиянието на дълбочината на разработване върху

Подробно

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. Гео Милев- район Слатина, ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина",

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свилен Костадинов, Митко Маринов, Даниел Любенов Method for testing overtaking between cars using GPS loggers: In this

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ том ХL vol. 005 006 св. fasc. V ANNUARE DE L UNVERSTE D ARCHTECTURE, DE GENE CVL ET DE GEODESE SOFA ЧИСЛЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪТЯ НА

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно

Microsoft Word - NPSSZR doc

Microsoft Word - NPSSZR doc МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба от 007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 007 г.) Г л а в

Подробно