ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО"

Препис

1 снимка ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА ИНЖ. КОСЬО АТАНАСОВ ХРИСТОВ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГАБРОВО

2 Общи данни Христов Косьо Атанасов Р България Фамилия Имe, Презиме, Гражданство Дата на раждане Образование Диплома, дата на завършване, специалност Квалификация Учителска правоспособност Общ трудов стаж Педагогически стаж Педагогически стаж в текущото учебно заведение Име и адрес на текущия работодател Личен Висше А г. Електронна техника и микроелектроника Магистър електроинженер 24 год. 11 год. 9 год. ПТГ Д-р Никола Василиади ; 5300, гр. Габрово, ул. Брянска 3 ; ptggabrovo@abv.bg kossyoatanassov@abv.bg 2

3 Общи данни Заемани длъжности Професионално учител по практика Електронна техника в ТМЕТ Г-н Бъчваров Севлиево учител по Електронна техника в ТМЕТ Г-н Бъчваров Севлиево учител по английски език във Второ основно училище Стефан Пешев Севлиево учител професионална подготовка в направление Електротехника, електроника и компютърни науки в ПТГ Д-р Никола Василиади Габрово учител професионална подготовка в направление Електротехника, електроника и компютърни науки в ПГИ - Дряново учител, старши учител теория по професионална подготовка в направление Електротехника, електроника и компютърни науки в ПТГ Д-р Никола Василиади Габрово IV ПКС от 2017 г. 3

4 Обучение и квалификации форми 1. Дати (период на обучение) г. Наименование на завършена и/или ВМЕИ - Габрово Електронна техника и микроелектроника Електроинженер, Магистър 2. Дати (период на обучение) 3 години 2007 г. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Габрово Факултет Електротехника и електроника Електрически апарати, Електрически мрежи и системи, Автоматизирано електрозадвижване, Електрически машини, Електрически централи и подстанции, Електрообзавеждане, Електроснабдяване, Възообновяеми енергоизточници, 4 Електрообзавеждане на специални машини и съоръжения, Автоматизация на промишленото

5 Обучение и квалификации форми 3. Дати (период на обучение) г. Наименование на завършена и/или Свободен факултет за допълнителна квалификация при ВМЕИ-Габрово Педагогика, Педагогическа психология, Основи на реториката, Учебно-технически средства, Педагогическа практика и защита Учителска правоспособност (учител) 4. Дати (период на обучение) Наименование на завършена и/или ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ДИПКУ - Варна Придобиване на V-та ПКС ПЕТА Професионално-квалификационна степен 5

6 Обучение и квалификации форми 5. Дати (период на обучение) Наименование на завършена и/или ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Стара Загора, ДИПКУ Придобиване на IV ПКС ЧЕТВЪРТА Професионално-квалификационна степен 6. Дати (период на обучение) 2год. 1992г. Наименование на завършена и/или Университет за национално и световно стопанство, Висша бизнес- школа - Габрово Финансово право, Фирмено право, Цени и ценообразуване, Вътрешнофирмено планиране, Стопански системи и управлението им, Пазарна политика, Психология на мениджмънта, Счетоводство на фирмата, Информатика и мениджмънт, Маркетинг, Международен бизнес, Рискът в управлението 6

7 Обучение и квалификации форми 7. Дати (период на обучение) 1 год г. Наименование на завършена и/или ВМЕИ Габрово Обща теория на журналистиката, Инженерна журналистика, Основи на идеологията и реториката, Журналистическа стилистика, Теория и практика на графична архитектура на вестници и списания Журналист кореспондент на средствата за масова информация 8. Дати (период на обучение) Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий Практически английски език Първа и Втора част, Фонетика и фонология, Морфосинтаксис на английски език, Английска литература, Американска литература, Методика на обучението по английски език, Практикоприложен държавен изпит - английски език 7

8 Обучение и квалификации форми 9. Дати (период на обучение) Наименование на завършена и/или 10. Дати (период на обучение) Технически университет - Габрово Вградени управляващи системи базирани на ARDUINO Три квалификационни кредита Наименование на завършена и/или Технически университет - Габрово СТРЕС И ДИСТРЕС Един квалификационен кредит 8

9 11. Дати (период на обучение) ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Стара Загора, ДИПКУ Обучение и квалификации форми професионални умения / тематика Наименование на завършена и/или Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение Един квалификационен кредит 12. Дати (период на обучение) , , 40 часа професионални умения / тематика Наименование на завършена и/или НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР MS Windows, WS Word, MS Excel, MS Power point, Internet Базови и специфични компютърни умения на учители 9

10 Учебни предмети, по които преподава педагогическият специалист Учебни предмети по професионална подготовка за специалност: Компютърна техника и технологии Системно програмиране професионално направление Електроника, автоматизация и компютърна техника Учебна практика ЗПП по Организация на компютъра 11 клас, спец. Системно програмиране (СП) Учебна практика ЗИПП по Организация на компютъра 11 клас, спец. СП Периферни устройства Учебна практика 12 клас, КТТ и СП Периферни устройства 11 клас, КТТ Компютърни мрежи-теория и практика, 12 клас СП Комплексна практика по специалността 12 клас, КТТ и СП Производствена практика - 10 клас, Приложно програмиране 10 Производствена практика 11 клас, КТТ Производствена практика 12 клас, КТТ и СП

11 Документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения... 11

12 12

13 Участие в програми и проекти Програма Учене през целия живот 2009г Проект по Коменски - Индивидуални квалификационни дейности,exeter, Англия Програма Учене през целия живот -2011г.- Проект Мобилност по Леонардо да Винчи, La Roch sur Yon, Франция Програма Учене през целия живот 2013г. - Проект по Коменски - Индивидуални квалификационни дейности,colchester, Англия Програма Еразъм+ 2018г. Проект по КД102 Мобилност на ученици, Valencia, Испания Програма Еразъм г.. Проект по КД101 Мобилност на учители, Valencia, Испания 13

14 Обосновка за избор на учебник и учебни помагала За всички предмети от ЗПП използвам предимно Интернет източници, с оглед голямата динамика и специфика на професиите Системно програмиране и Компютърна техника и технологии. 14

15 Философия на преподаване Според Вашите виждания, какво прави един добър учител? - Преподава добре. Как формирате мнението си?- за учениците Според показаното в часовете ми. Какви са вашите убеждения за преподаването и ученето?- Принципите на Коменски. Как убеждавате Вашите ученици и какво искате да постигнете? Искам учениците да усвоят това, което изучават в училището. Какъв тип похвати използвате при обученията си? Различни. Тези похвати променят ли се в различните класове и теми? да. Има ли връзка между Вашата философия на преподаване с работата Ви с учениците? - да Какво мислите за учителската си кариера? Възприемате ли я като мисия? да. 15

16 Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Старая се да прилагам принципите на Коменски, че образователният процес трябва да е приятен и увлекателен, както за учениците, така и за учителя. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включване на учениците в процеса на учене. Смятам, че учителят трябва да има повече права при изготвяне на тематичния план по предмета, който преподава, като се съобразява с възможностите на групата. Моята философия на образование е то да бъде прогресивно. Смятам, че учениците трябва да се учат от преживяванията и събитията от реалния живот, които са значими за тях. 16

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

Портфолио

Портфолио Портфолио Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Златка Панайотова Маджарова Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Златка Панайотова Маджарова Висше, II Клас квалификация Българска

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО НА Кремена Георгиева Митева Кремена Георгиева Митева 0899 129363 kremena761976@abv.bg Образование и обучение Дати 1990 1993 1994-1997 2017- Име и вид на образователната институция Гимназия Николай

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова

ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова Йорданка Стефчова Стефанова ПРОФИЛ: Образование и обучение: Начален учител 1992 1997 ШУ Епископ Константин Преславски, Шумен Начална и училищна педагогика магистър

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ / СТРАТЕГИИ

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

ПОРТФОЛИО на ============================== УЧИТЕЛ в Национално музикално училище

ПОРТФОЛИО на ==============================  УЧИТЕЛ в Национално музикално училище Професионално портфолио на Стойчо Красимиров Трендафилов учител по тамбура в Средно училище Любен Каравелов, Пловдив 1. Общи сведения Име Фамилия: Стойчо Трендафилов Гражданство: България Дата на раждане:

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУ"Вичо Грънчаров"гр.Горна Оряховица

НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУВичо Грънчаровгр.Горна Оряховица НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУ"Вичо Грънчаров"гр.Горна Оряховица Съдържание: 1.Лични данни. 2.Образование. 3.Трудов стаж. 4 Философия на преподаването. 5.Повишаване на квалификацията.

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА УТВЪРЖДАВАМ Ректор: проф. д-р инж. M. Христов Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Портфолио на Миглена Стефанова Димова

Портфолио на   Миглена Стефанова Димова Портфолио на Миглена Стефанова Димова Детски учител гр.божурище ДГ Буратино Съдържание: 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Бъдещи

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА Адрес [УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ 1, гр. Добрич 9300, България] Телефон 0888 909931 E-mail tatyana.hristova@vumk.eu Националност България Дата на раждане

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно