Document

Размер: px
Започни от страница:

Download "Document"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 30 Дупница г. На 21 октомври 2015 г. от часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Дупница при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Вземане на решение за утвърждаване списък с представители на коалиция Народен съюз в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г. 2. Вземане на решение за регистриране на застъпници на кандидатска листа на партия Български демократичен център - БДЦ в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г. 3. Вземане на решение за регистриране на застъпници на кандидатска листа на местна коалиция ПК Екогласност ПП Българска социалдемокрация в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г. 4. Вземане на решение за промени в състава на СИК в Община Дупница. ПРИСЪСТВАХА: Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова- Борисова, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Маргарита Христова Иванова, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова ОТСЪСТВАХА: няма. Заседанието бе открито в 19:55 часа и председателствано от г-н Здравко Василев председател на комисията. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за утвърждаване списък с представители на коалиция Народен съюз в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г. Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница Здравко Василев: В ОИК Дупница е постъпил списък на представители с Вх. 260/ г ч., подписан от Вергил Георгиев Кацов, упълномощен да представлява коалиция Народен съюз пред ОИК Дупница. Списъкът съдържа имената, номер и дата на пълномощното на представителите на коалицията от партии.спазени са изискванията на чл.124 ал.2 от Изборния кодекс и т.22, т.24 и т.25 от Решение МИ от г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл.85, ал.4, чл.87 ал.1 т.34 и чл.124 ал.2 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Дупница след проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно гласуване, като с 11 гласа се гласува за" от Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова- Борисова, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Маргарита Христова Иванова, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова против" няма, взе следното

2 РЕШЕНИЕ 208 Утвърждава списък на представители на коалиция Народен съюз в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г., както следва: СПИСЪК НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ Собствено, бащино и фамилно име на представителя ЕГН/ЛН на представителя и дата на пълномощното 1 Атанаска Методиева Димова Радослав Атанасов Райнов Иван Людмилов Ясенов Велко Иванов Пашов Ралица Орлинова Тодорова Йорданка Борисова Мануилова Илия Цветанов Цветанов Ивайло Серафимов Доцин Ивета Методиева Гущерова Красимир Стоянов Мечкаров Любомир Георгиев Мешинков Любомир Георгиев Манев Александър Методиев Гущеров Мария Тодорова Стефанова Александър Василев Евтимов Божидар Божидаров Костадинов Янка Христова Стаменова Симона Стоянова Димкина Росица Николова Челенкова Иван Кирилов Гущеров Иван Тодоров Атанасов Филип Иванов Панчев

3 23 Юлиан Атанасов Григоров Цветанка Лазарова Захаринова - Начова Иван Илиев Кутин Иво Василев Кьосев Даниел Димитров Георгиев Петър Валериев Йорданов Емил Иванов Спасов Иванка Кирилова Атева Борислава Атанасова Бельова Костадин Спасов Джартов Дияна Стоилова Джартова Мая Стефанова Горова Росица Иванова Илиева Илия Димитров Милошев Милен Цветанов Методиев Милен Ивайлов Дамянов Райка Димитрова Шуманова Александър Иванов Чорбаджийски Илиян Александров Яньов Надежда Емилова Челикаранова Марио Василев Каримов Весела Александрова Ценева Янко Иванов Анчин Христина Христова Здравкова Кристофър Димитров Стоилков

4 48 Даниел Мирославов Джипов Георги Богомилов Георгиев Славянка Райчова Тренчева Христо Пламенов Илински Ангелина Кирилова Божилова Весела Стойнева Тренчева Снежана Иванова Туйова Николай Ангелов Иванов Димитрина Георгиева Крумова Елизабет Лев Цветкова Стоян Кирилов Петров Методи Александров Мартинов Катя Петрова Николова Ветка Стефанова Стоилова Александър Стоименов Манов Иван Георгиев Младенов Крум Милчев Анадолийски Стефан Йорданов Димитров Цветан Стефанов Димитров Валери Димитров Начев Еделвина Драганова Златина Костадин Николов Терзийски Юлия Георгиева Илиева Антон Марио Паликарски

5 Списъкът да бъде публикуван на интернет сайта на Общинска избирателна комисия - Дупница. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК Дупница в 3 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за регистриране на застъпници на кандидатска листа на партия Български демократичен център - БДЦ в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г. Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница Здравко Василев: В ОИК Дупница е постъпило заявление с Вх. 7/ г ч.от регистъра на застъпниците от Ивайло Радойчев Анастасов, упълномощен от представляващите партия Български демократичен център - БДЦ пред ОИК Дупница за регистрация на застъпници на кандидатска листа на партия Български демократичен център - БДЦ в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г. Приложени са всички изискуеми се данни за всеки един застъпник на хартиен и електронен носител. При извършената служебна проверка от ОИК Дупница се установи, че не са налице законови пречки за регистрация на 63 броя от заявените лица като застъпници на кандидатска листа на партия Български демократичен център - БДЦ. По отношение на 8 бр. от предложените лица, проверката установява следното: Първолетка Симеонова Панайотова ЕГН невалидно ЕГН; Катя Цветкова Крумова лицето е регистрирано за застъпник от ОДБ; Катеринка Славева Ивчова ЕГН лицето е кандидат от ПК Екогласност - ПП Българска социал демокрация ; Веселка Милчова Лазарова невалидно ЕГН; Радостина Иванова Зарева невалидно ЕГН; Радослав Стоилков Генин невалидно ЕГН; Кирил Георгиев Кирилов невалидно ЕГН; Пламен Стоилов Манов невалидно ЕГН. Предвид изложеното и на основание чл.85, ал.4, чл.87 ал.2, чл.117 ал.4 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Дупница след проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно гласуване, като с 11 гласа се гласува за" от Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова- Борисова, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Маргарита Христова Иванова, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова против" няма, взе следното РЕШЕНИЕ 209 РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатска листа на партия Български демократичен център - БДЦ в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г., както следва: РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатска листа на партия Български демократичен център - БДЦ в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г., както следва: Име Валентина Йорданова Стоилова Добринка Методиева Гаврилова Захари Венциславов Божилов Дияна Стоилова Джортова Ива Райкова Кирилова Надка Стойчева Долдурова Атанас Николов Коритарски Снежана Василева Атанасова Елка Лазарова Алексиева-Иванова

6 Десислава Николаева Петкова Георги Йорданов Палакарски Костадин Димитров Апостолов Мария Стефанова Малинова Десислава Красимирова Антова Десислава Яворова Накова Теди Тодоров Иванов Минчо Господинов Стойков Димитър Величков Атанасов Илиян Георгиев Ангелов Георги Станчев Георгиев Даниела Димитрова Велкова Иванка Момчилова Авджийска Никола Кирилов Бенчев Даниела Милчова Анастасова Милена Александрова Николова Зоя Димитрова Михайлова Яна Методиева Кирилова Адриана Иванова Лазова Янита Райчова Петрова Мирослава Кирилова Йочева Васил Красимиров Божилов Снежана Йосифова Райнова Лилия Тодорова Петрова Ирина Валентинова Иванова Ива Василева Ангелова Димитринка Стефанова Иванова Лидия Алексиева Кочеринска Анна Захариева Стоянова Николай Златков Николов Валентин Сашков Малакочев Георги Сашев Димитров Людмил Методиев Симеонов Димитър Йосифов Стоянов Юлия Аргирова Зарова Методи Александров Методиев Моника Ивайлова Иванова Димчо Ангелов Борисов Стефания Валериева Коричкова Елена Костадинова Кальонска Владислав Аспарухов Аспарухов Даниела Георгиева Малинова Юлиян Николов Панчев

7 Емилия Йорданова Занева Емил Василев Кашукеев Иван Христов Иванов Емил Василев Ангелов Лазар Методиев Видинов Олег Живков Димитров Георги Петров Капланов Гергана Йорданова Пешева Лидия Кирилова Пешева Лорета Димитрова Яньова Даниел Методиев Методиев Отказва регистрация на: Първолетка Симеонова Панайотова ЕГН ; Катя Цветкова Крумова ЕГН ; Катеринка Славева Ивчова ЕГН ; Веселка Милчова Лазарова ЕГН ; Радостина Иванова Зарева ЕГН ; Радослав Стоилков Генин ЕГН ; Кирил Георгиев Кирилов ЕГН ; Пламен Стоилов Манов ЕГН Издава удостоверения на регистрираните застъпници и ги вписва в публичния регистър на застъпниците на ОИК Дупницаза изборите за общински съветници и кметове. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК Дупница в 3 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за регистриране на застъпници на кандидатска листа на местна коалиция ПК Екогласност ПП Българска социалдемокрация в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г. Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница Здравко Василев: В ОИК Дупница е постъпило заявление с Вх. 8/ г ч.от регистъра на застъпниците от Радослав Йорданов Радославов, упълномощен от представляващите местна коалиция ПК Екогласност ПП Българска социалдемокрация пред ОИК Дупница за регистрация на застъпници на кандидатска листа на местна коалиция ПК Екогласност ПП Българска социалдемокрация в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г. Приложени са всички изискуеми данни за всеки един застъпник на хартиен и електронен носител. При извършената служебна проверка от ОИК Дупница се установи, че не са налице законови пречки за регистрация на 4 броя от заявените лица като застъпници на кандидатска листа на местна коалиция ПК Екогласност ПП Българска социалдемокрация. Предвид изложеното и на основание чл.85, ал.4, чл.87 ал.2, чл.117 ал.4 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Дупница след проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно гласуване, като с 10 гласа се гласува за" от Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова- Борисова, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Маргарита Христова Иванова, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова, против" няма, взе следното РЕШЕНИЕ 210 РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатска листа на местна коалиция ПК Екогласност ПП Българска социалдемокрация в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница на 25 октомври 2015 г., както следва: Име

8 Страхил Костадинов спасов с ЕГН Симеон велчов везенков с ЕГН Благой Стоянов Тричков с ЕГН Ивета Радославова Радославова с ЕГН Издава удостоверения на регистрираните застъпници и ги вписва в публичния регистър на застъпниците на ОИК Дупницаза изборите за общински съветници и кметове. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК Дупница в 3 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за промени в състава на СИК на територията на Община Дупница. Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница Здравко Василев: С Вх. 268 от г. от Любка Стефанова Велинова упълномощен представител на партия Атака, с които се иска промяна в СИК 48 Владимир Иванова Алексиев - член се заменя с Ивайло Кирилов Иванов с ЕГН: Със заявления за промени в състави на СИК Вх. 271/ г. 13,50 ч. от Николай Вуковски, упълномощен да представлява партия ДПС пред ОИК Дупница, с които се иска промяна в състави на СИК 033 Искра Георгиева член се заменя с Надежда Михайлова Сърбова с ЕГН: , Иван костадинов Филипов се замества с Мариана Атанасова Донева с ЕГН ; В СИК 069 Кирил Кьосевзам.председател се заменя с Светослав Росенов Ценов с ЕГН: ; В СИК 029 Райна Стоименовачлен се заменя с Цветанка Крумова Стоименова с ЕГН: В СИК 044 Албена Шолева-член се заменя с Симеон Василев Симеонов с ЕГН: В СИК 026 Петър Наумов-член се заменя с Борислав Кирилов Тодоров с ЕГН: В СИК 041 Методи Коцев-зам. председател се заменя с Миглена Николова Борисова с ЕГН: Със заявление вх. 272/ г ч. от Крум Милев, представляващ партия Герб Дупница, с което се иска промяна, а именно: В СИК 002 Светлана Стойчева Гущерова член се заменя с Лилия Атанасова Аргирова с ЕГН ; В СИК 011 Албена Каменова Тодорова-член се заменя със Лиляна Димитрова Андонова с ЕГН Със заявление вх. 277/ г., часа от Йвайло Радойчев Анастасов упълномощен да представлява партия КП България без цензура, с която се иска промяна а именно: В СИК 005 Лилия Сашова Лазарова член се заменя с Дани Костадинова Кирилова с ЕГН Към заявленията са представени всички изискуеми се документи и предвид изложеното и наоснование чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Дупница, след проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе явно гласуване, като с 10 гласа се гласува за" от Здравко Бойков Василев, Ели Николова Панчева, Ирина Красимирова Янакиева, Даниела Ангелова Филатова- Борисова, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, Катя Георгиева Димитрова, Маргарита Христова Иванова, Росица Кръстева Ушатова, Ели Кирилова Димитрова, Любомир Петров Югов, Йорданка Стоянова Божкова, против" няма, взе следното РЕШЕНИЕ 211 Извършва промяна в състава на секционни избирателни комисии, както следва: СИК 048 Владимир Иванова Алексиев - член се заменя с Ивайло Кирилов Иванов с ЕГН: ; СИК 033 Искра Георгиева член се заменя с Надежда Михайлова Сърбова с ЕГН: , Иван Костадинов Филипов се замества с Мариана Атанасова Донева с ЕГН ;

9 В СИК 069 Кирил Кьосев-зам.председател се заменя с Светослав Росенов Ценов с ЕГН: ; В СИК 029 Райна Стоименова-член се заменя с Цветанка Крумова Стоименова с ЕГН: В СИК 044 Албена Шолева-член се заменя с Симеон Василев Симеонов с ЕГН: В СИК 026 Петър Наумов-член се заменя с Борислав Кирилов Тодоров с ЕГН: В СИК 041 Методи Коцев-зам. председател се заменя с Миглена Николова Борисова с ЕГН: В СИК 002 Светлана Стойчева Гущерова член се заменя с Лилия Атанасова Аргирова с ЕГН ; В СИК 011 Албена Каменова Тодорова-член се заменя със Лиляна димитрова Андонова с ЕГН В СИК 005 Лилия Сашова Лазарова член се заменя с Дани Костадинова Кирилова с ЕГН Анулира издадените удостоверения на членовете, които се заменят. Издава удостоверения на членовете на СИК. Актуализира Приложение 1 към решение 185/ г. на ОИК Дупница. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК Дупница в 3 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. Заседанието приключи в часа. Председател:... /Здравко Василев / Секретар:... /Ирина Янакиева /

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛ № 6 ПРОТОКОЛ 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 01.09.2014 г. На 01.09.2014 г. в гр. София от 17,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия 26 Софийски. Председателя Димитър Димитров откри второ заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, 25.04.2019 ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните ове в община Годеч,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 11/ 31.08.2014 г. Днес 31.08.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Секретар

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

Microsoft Word - sekcia 17

Microsoft Word - sekcia 17 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 26 - СОФИЙСКИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ НАСЕЛЕНО МЯСТО

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РЕГИСТЪР на кандидатите за кмет на Община Стамболийски (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство) (по чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Регистър за публикуване

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 25 Дупница 18.10.2019 г. На 18 октомври 2019 г. от 17.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 26.05.2019 г. Днес, 26.05.2019г., се проведе

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 15 Днес, 27.09.2014г. в 15:00 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 11 Днес 24.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска.

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 10.05.2019 г. Днес, 10.05.2019г.., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0009 Днес, 25.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Поправка на техническа

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 21 / 24.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.05.2019 г. от 17,00

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14 ЕП Днес, 22 май 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14 ЕП Днес, 22 май 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14 ЕП Днес, 22 май 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 РЕШЕНИЕ 15-ЕП Видин 25.04.2019г. ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Грамада, област Видин за произвеждане на избори за

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-291/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-259/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест Служител/структура Декларация 1. Дилян XXXXX Димов рег. 188/10.05.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 2. Ивайло XXXXX Цанев рег. 144/15.03.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 3.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 21 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 21 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 21 Днес, 04.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 20 На 24.05.2019 г. в 19:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в изборите за

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 18 / 21.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 21.05.2019 г. от 18,00

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 13 Днес, 25.09.2014г. в 17:20 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 12 ЕП Днес, 19 май 2019 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 12 ЕП Днес, 19 май 2019 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 12 ЕП Днес, 19 май 2019 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-333/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов.

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. ПРОТОКОЛ 16 Днес 19.10.2015г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-248/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗза стопанската 2017/2018 година

Подробно