Тревненска седмица бр г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Тревненска седмица бр г."

Препис

1 ,,Правото на информация е основно човешко право и е условие за всички свободи Mÿñòî çà Âàøàòà ðåêëàìà Òóê å ìÿñòîòî çà Âàøàòà ðåêëàìà ã. áð. 40 (2003) öåíà 0.50 ëâ. ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÂÅÑÒÍÈÊ Òðåâíåíñêà ñåäìèöà å ïðàâîïðèåìíèê íà âåñòíèöèòå Òðåâíåíñêî åõî, Ïðîáóäà, èçëèçàëè äî 1942 ã., è Òðåâíåíñêè çîâ, èéòî ïúðâè áðîé å èçëÿçúë íà 7 ñåïòåìâðè 1959 ã. ÎÁÙÈÍÀ ÒÐßÂÍÀ ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ Âúâ âðúçêà ñ ïðîèçâåæäàíåòî íà èçáîðèòå çà îáùèíñêè ñúâåòíèöè è êìåòîâå íà 27 îêòîìâðè 2019 ã., Îáùèíñêà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ óâåäîìÿâà:  äåíÿ íà èçáîðèòå îáñëóæâàíåòî íà èçáèðàòåëè ñ óâðåäåíî çðåíèå èëè çàòðóäíåíèÿ â ïðèäâèæâàíåòî ùå ñå èçâúðøâà îò ñïåöèàëèçèðàí àâòîìîáèë íà Öåíòúðà çà ñîöèàëíà ðåõàáèëèòàöèÿ è èíòåãðàöèÿ. Çàÿâêè çà ãëàñóâàíå ùå ñå ïðèåìàò âñåêè ðàáîòåí äåí, â ïåðèîäà îò ã. äî ã. âêëþ èòåëíî, îò äî , â Öåíòúð çà ñîöèàëíà ðåõàáèëèòàöèÿ è èíòåãðàöèÿ (ÖÑÐÈ), ãð.òðÿâíà, óë.èíäóñòðèàëíà ¹ 1 è íà òåëåôîíè: (0677) ÖÑÐÈ, GSM: ã-æà Èâ. Èâàíîâà.  äåíÿ íà èçáîðèòå èçáèðàòåëèòå ìîãàò äà ïîäàâàò ñâîèòå çàÿâêè â ñãðàäàòà íà Îáùèíà Òðÿâíà, óë.àíãåë Êúí åâ ¹ 21 è íà òåëåôîí (0677) Íà ïîñî åíèòå òåëåôîíè ñå ïðèåìàò çàÿâêè çà ñúäåéñòâèå, êàòî çàÿâèòåëÿò ñëåäâà äà ïîñî è: òðèòå èìåíà íà èçáèðàòåëÿ, àäðåñà îò êîéòî òðÿáâà äà áúäå âçåò, ¹ íà ñåêöèÿòà, â êîÿòî ùå ãëàñóâà, ùå ïîëçâà ëè ïðèäðóæèòåë è òåëåôîí çà âðúçêà.

2 Тревненска ÑÅÄÌÈÖÀ А ТРЯБВАШЕ ДА КАЖА Мина празникът ми. И стаите пак са пълни с цветя. Този път с рози и хризантеми, с букети и подаръци, с дъха на приятелство, обич и чисто човешко съучастие...на една от картичките, придружаващи цветята, прочетох: Благодаря ти, че ми позволи да те познавам! Ето, с такива думи трябваше и аз да започна словото си към моите гости Слово, което така и не произнесох. Защо? Питам се сега и си отговарям с най-честния отговор. Не мисля, че да трупаш години е постижение. С изключение на ония случаи, когато това е свързано с преодоляването, с надмогването както би казал Пенчо Славейков на физически болки и нравствени страдания в името на благородната цел да бъдеш с нещо полезен на хората. А за малкото, което с малките си сили съм могла да дам на този град, вие, неговите хора, ме удостоихте с най-високото отличие Почетен гражданин на Трявна. Да, бях там, пред вас, на този ден, а сърцето и душата ми бяха два съда пълни и препълнени с любов и благодарност. Опитвах се да събера сили да споделя нещо от това заливащо, преливащо и задушаващо ме вълнение, но устата ми оставаше заключена. Може би така е подобре. Може би така ще мога да кажа тия думи на повече хора. И на ония, които не бяха на масата. А те са толкова много! А трябваше да кажа: Благодаря ви за цветята, за подаръците, за милите думи. Благодаря ви, че ми подарихте част от най-скъпоценното, единственото богатство, което принадлежи на всеки от нас макар и в неравни части - ВРЕМЕТО. Срещу мен, на масата, са колегите от музея, които... Не, не греша, че ги наричам колеги, защото продължавам да мисля себе си за музеен човек. Не, не съм доброволка, както го чух веднъж, за мене е чест, че Юлия Нинова, Лидия Горанова, Даниела Дабкова и Ирина Димитрова ме имат и приемат за свой човек.защото имаме обща работа, в която, естествено, съм тази, която търси и намира всеки път безотказно необходимите документи, архиви, справки и сведения... Случвало се е и да сме си взаимно полезни. Благодаря ви! Благодаря на семейство Шарланджиеви, с което ме свързват общите ни идеи за Трявна и за България. И не само. Незабравим случай: При мен бяха двамата ми внука, деца още. Случи се, че тогава имаше тържества на Шипка. Поискаха да ги заведа.наскоро си бях счупила крак, но не можех да им откажа. Сложих два хляба в една раница и какво друго, не помня, нo стана доста тежка. Децата вървяха с групата безпроблемно. Но не и аз. Усещах болки в счупения крак, умора и все по-голяма отпадналост. Кракът ми започна да се подува. Изтощена до крайност, все повече изоставах от групата. Тогава Шарланджиев дойде при мене, нищо не каза, просто свали раницата от гърба ми, понесе я и я изнесе до горе. Това не се забравя. Доволна съм, че можах да подаря на внуците си спомен за изкачването до паметника на Шипка- емблематичния връх на България, благодарение и на него, приятеля Тодор Шарланджиев. Случвало се е и не един път, Николай Томов, човек, направен, както се казва,само от добро, който някога, преди доста години, пое от мене поста Главен редактор на общинския вестник Тревненски зов, да ми бъде приятелски събеседник докато ми услужва за бърз и удобен превоз с колата си, независимо за кое време и разстояние става дума. Човекът с щедро и благородно сърце, издателят Наско Якимов, комуто не само аз, а и цяла Трявна е благодарна, върши добрините си като нещо съвсем естествено. ОБЯВИ 16 îêòîìâðè 2019 ã. 2 Êóïóâàì ãîðè, çåìè, èäåàëíè àñòè, íå äåëåíè èìîòè â Îáùèíà Òðÿâíà è Îáùèíà Äðÿíîâî, òåë: Ïðîäàâàì öèãëè, òåë: Çàáåëåæêà: Ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî è äàííèòå â îáÿâèòå è ðåêëàìèòå! ÌÀØÈÍÍÎ ÏÎ ÈÑÒÂÀÍÅ ÍÀ ÊÎÌÈÍÈ ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈß ÍÀ ÑÃÐÀÄÈ Çà èíôîðìàöèÿ: Никога не съм мислила, че ще доживея до такава патриаршеска възраст. Тези, които ме познават знаят, че никога не съм изменяла на своите убеждения, никога не съм се полакомила за пост, за власт или за пари. Животът ми мина през три режима - царския, Живковия и сега - Бойко Борисовия. Имаше нсичко в тоя живот и очарования и разочарования... Но през всичките тия години съм усещала вашата подкрепа, мили мои съграждани. И когато съм била непримирима към пошлото и грозното, и когато съм се възхищавала и трогвала от доброто и прекрасното.благодаря ви за разбирането и обичта, с които приехте моите поетични и публицистични книги, моите изследвания и публикаци за Петко и Пенчо Славейкови и особено за непознатата досега, достойната и достолепната Иринка Славейкова. Благодаря Ви! За всичко, което преживяхме заедно. Затова, че ми позволихте да бъда ваша и позната, и приятелка, Благодаря! Моята обич и поклон са за Вас! Вера ХРИСТОВА

3 3 16 îêòîìâðè 2019 ã. Тревненска ÑÅÄÌÈÖÀ ÊÓÏÓÂÀÍÅÒÎ È ÏÐÎÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÃËÀÑÎÂÅ Å ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ!

4 Тревненска ÑÅÄÌÈÖÀ 16 îêòîìâðè 2019 ã. 4 МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ Да подкрепим хората с разум и сърце за бъдещето единение на Трявна Òåçè äíè âñè êè ãîâîðÿò! Ãîâîðÿò êðàñèâî, ãîâîðÿò óáåäåíî, ñ ïëàì è åíòóñèàçúì. Ãîâîðÿò çà öåííîñòè è ïðèîðèòåòè. Âñåêè, èçëÿçúë ñ èìåòî è ìîæåíåòî ñè ñ öåë - îòêðèòà, èñòèíñêà, èñêðåíà. È âñåêè îò òåçè õîðà, íîñè âúðõó ãúðáà ñè êàòî òîâàð -Î àêâàíèÿòà. À òå èìåííî - î àêâàíèÿòà ñà íàé-ãîëåìèÿ ïðåïúíè êàìúê â îâåøêèÿ æèâîò. Ñòðàøíî å! Çàùîòî äíåñ îòíîâî å íàñòàëî âðåìå ðàçäåëíî - â î àêâàíèÿòà, ðîäåíè îò äóìèòå - íà õîðà èçëåçëè äà ðåàëèçèðàò èäåèòå ñè çà äîáðóâàíåòî íà ìàëêèÿ íè è óþòåí äîì. Äíåñ å âðåìåòî, â êîåòî äà íàïðàâèì ñâîÿ èçáîð è äà çíàåì, å è ïîçèòèâèòå è íåãàòèâèòå îò íåãî ñà â íàøèòå ðúöå. Çàùîòî èçáîðúò íè å Ñâîáîäà. Ñúùàòà òàçè Ñâîáîäà, êîÿòî íè äàâà ïðàâîòî äà îïðåäåëÿìå áúäåùåòî ñè - íè äàâà ïðàâî è äà ìèñëèì. Äà ìèñëèì ïðåäè äà âçåìåì ñúäáîíîñíî ðåøåíèå. Íå êàçâàì, å å ëåñíî, çàùîòî ñàìî âðåìåòî äàâà íàé-òî íàòà îöåíêà îò èçáîðèòå íè, íî å âàæíî äà ñìå óáåäåíè, å â òîçè ìîìåíò ïîñòúïâàìå ïðàâèëíî. Çàùîòî ÓÒÐÅ, òåçè, õîðà, íà êîèòî ÄÍÅÑ ãëàñóâàìå äîâåðèå ùå ñå ðàçäàâàò, çíàåéêè å íàé-òðóäíîòî òåïúðâà ïðåäñòîè. Âñè êè òåçè õîðà îò ìåñòíàòà êîàëèöèÿ Áúëãàðñêè ñîöèàëäåìîêðàòè ñà ëèöà ïîçíàòè íà ìàëêîòî íè òðåâíåíñêî îáùåñòâî. Ïúñòðè ïî õàðàêòåð, ïðîôåñèè è êîìïåòåíòíîñòè. Çíàì, å âñåêè åäèí îò òÿõ å àñò îò òàçè ëèñòà ïîðàäè óáåäåíîñòòà â èäåÿòà - äà áúäå Òðÿâíà ìÿñòîòî, â êîåòî èñêàìå äà æèâååì è äà ðàñòàò äåöàòà íè. Âñåêè åäèí îò òÿõ å äîêàçàí ïðîôåñèîíàëèñò â ñâîÿòà ñôåðà. Ëåêàðè, ó èòåëè, èêîíîìèñòè, ìåäèöèíñêè ðàáîòíèöè, èíæåíåðè è õîðà, óïðàâëÿâàùè ñîáñòâåí áèçíåñ. Òîâà ñà òå! Çíàåùè, ìîæåùè è ãîòîâè äà ðàáîòÿò çà Òðÿâíà. Òå íå ãîâîðÿò çàó åíè ñëîâà è íå äàâàò íàïðàçíè îáåùàíèÿ. Çíàì, å âñÿêà äóìà è âñè êî íàïèñàíî â ïðîãðàìàòà å ïëîä íà äúëãî ìèñëåíå, ñâúðçàíî ñ âúçìîæíîñòòà çà ðåàëíî èçïúëíåíèå. Íÿìà ïîïóëèçúì è íÿìà ïîçà. Â òàçè ëèñòà èìà áàëàíñ íà åìîöèèòå è ðàçóìà. È òî íî çà òîâà âÿðâàì â òåçè õîðà. Çàùîòî çíàì, å ùå ðàáîòÿò ñ ìèñúë è ñúðöå çà íàøèÿ ãðàä. Çàùîòî çíàì, å îáðàçîâàíèåòî è ãðèæàòà çà ìëàäèòå õîðà èì å ïðèñúðöå. Çàùîòî çíàì, å çäðàâåîïàçâàíåòî íå å ïðîñòî òåðìèí â òÿõíàòà ïðîãðàìà. Çàùîòî çíàì, å èñòèíñêè âÿðâàò â ñúõðàíÿâàíåòî íà Òðÿâíà êàòî êóëòóðíî-èñòîðè åñêî áèæó è òúðñÿò ïúòÿ é çà íåéíîòî áúäåùå. Çàùîòî çíàì, å âñåêè åäèí îò õîðàòà â òàçè ëèñòà âÿðâà, å èìåííî õîðàòà, æèâååéêè òóê ñìå ðåñóðñà çà ðåàëèçèðàíå íà èäåèòå è ðàç èòàò íà âñåêè åäèí îò íàñ. È àç èì âÿðâàì. Âÿðâàì íà ó èòåëèòå, Âÿðâàì íà ëåêàðèòå, âÿðâàì â ïðîôåñèîíàëèçìà íà èêîíîìèñòèòå è èíæåíåðèòå. Âÿðâàì èì, çàùîòî ïîçíàâàì ëè íî íå ìàëêà àñò îò òÿõ è çíàì êàêâî ìîãàò. Âÿðâàì, å ãîñïîæà Ãåðãàíà Ãàí åâà ùå ñòîè çäðàâî íà êìåòñêîòî ìÿñòî è ùå ðúêîâîäè òàçè Îáùèíà ñúñ çíàíèÿ, äèàëîã, ìíîãî õúñ, åíòóñèàçúì è àâòîðèòåò, êîéòî òÿ âå å ñè å ñúçäàëà. Âÿðâàì â Äàìÿí, çàùîòî âúïðåêè æèòåéñêèòå òðóäíîñòè, ïðåç êîèòî ïðåìèíà, òîé ïðîäúëæàâà äà ñå áîðè, òúðñåéêè àëòåðíàòèâè çà ïðèâëè àíå íà ìëàäèòå õîðà â ãðàäà. Âÿðâàì âúâ âúçìîæíîñòèòå è óìåíèÿòà èì. È çíàì, å òå ìîãàò è ùå ðàáîòÿò çà òàçè êàóçà - íàðå åíà Òðÿâíà! Èðèíà Äèìèòðîâà Ãåðãàíà ÃÀÍ ÅÂÀ êàíäèäàò çà êìåò íà îáùèíà Òðÿâíà è âîäà íà ëèñòàòà БЮЛЕТИНА 70

5 5 16 îêòîìâðè 2019 ã. Тревненска ÑÅÄÌÈÖÀ Ìàðèÿ Ïåíåâà: Òðÿâíà íÿìà íóæäà îò ãîâîðåíå, à îò ìíîãî ðàáîòà è ïî-ãîëÿìà ãðèæà Ñêúïè òðåâíåíöè è ïëà êîâ àíè, Âÿðâàì, å âñåêè åäèí îò íàñ íîñè ïðèñúùàòà çà õîðàòà îò íàøèÿ êðàé îòãîâîðíîñò è ñèëàòà äà ïðîìåíè òîâà, êîåòî æåëàå. Çà äà ãî ïîñòèãíå îáà- å ñà íóæíè äîâåðèå, ñúìèøëåíèöè, âîëÿ, òúðïåíèå è åíåðãèÿ. Äîâåðèåòî íå ñå ãðàäè çà äåí, ñåäìèöà èëè ìåñåö. Òî ñå ãðàäè ñ ãîäèíè. Âÿðâàì, å äîâåðèåòî ìåæäó íàñ ãî èìà. Âèå ìå ïîçíàâàòå. Ñ ìíîãî îò âàñ ïðåç ãîäèíèòå ðåàëèçèðàõìå ñúâìåñòíè èíèöèàòèâè è êàóçè, çàåäíî ðåøàâàõìå ïðîáëåìè, ñïðàâÿõìå ñå ñ òðóäíîñòè. Âÿðâàì, å çíàåòå, å êîãàòî è çà êàêâîòî ìå ïîòúðñèòå, ðàáîòàòà ùå áúäå ñâúðøåíà. Çàùîòî Òðÿâíà íÿìà íóæäà îò ãîâîðåíå, Òðÿâíà èìà íóæäà îò ðàáîòà, ìíîãî ðàáîòà è ïî-ãîëÿìà ãðèæà. Áëàãîäàðíà ñúì çà òîâà, å èìàì ïîäêðåïàòà íà õîðà íà íàöèîíàëíî íèâî, íà îáëàñòíî è íà ìåñòíî, êîèòî âèíàãè ïîñòàâÿò èíòåðåñèòå íà íàñåëåíèòå íè ìåñòà êàòî ïðèîðèòåò. Ïðåç èçìèíàëèòå 4 ãîäèíè äîêàçàõìå, å èìàìå ïúëíàòà ïîäêðåïà íà äúðæàâàòà. Îñèãóðèõìå ñðåäñòâà çà ôóíêöèîíèðàíåòî íà áîëíèöàòà, çà ðåìîíò íà îñíîâíè óëèöè â Òðÿâíà è Ïëà êîâöè, çà ðåìîíò íà ïîêðèâà íà ó èëèùíàòà áèáëèîòåêà â Òðÿâíà è íà ó èëèùåòî â Ïëà êîâöè, çà èçãðàæäàíå íà êîìïëåêñ â åòíîãðàôñêè ñòèë. Ïðîäúëæàâàìå ñ: Ðåêîíñòðóêöèÿòà íà óëèöè, çàåäíî ñ ïîäìÿíà íà ÂèÊ-ìðåæàòà, ñðåä êîèòî óëèöèòå Áà î Êèðî, Ñòàðà ïëàíèíà, Ñòåôàí Êàðàäæà, Óêðàéíà, Çëàòüî Îøàíñêè, Àíãåë Êúí åâ, Ëþëÿê, Àëåêñè Ïóõëåâ, Êàëåòî, Óñòà Äèìèòúð, Ñòîÿíêîâ äîë, Êèñèéñêà ìåðà, Ëÿñêîâ äÿë, Âàñèë Ëåâñêè, Ñâåòóøêà, Çàõàðè Ïåòðîâ, Ïëàíèíåö â Òðÿâíà è Ïðîëåò, Ëþëÿê, Áóçëóäæà â Ïëà êîâöè. Ñ îáíîâÿâàíåòî íà ìåæäóæèëèùíè ïðîñòðàíñòâà - îçåëåíÿâàíå, îáîñîáÿâàíå íà ìåñòà çà ïàðêèðàíå, èçãðàæäàíå íà äåòñêè è ñïîðòíè ïëîùàäêè, áåñåäêè â êâàðòàëèòå íà Òðÿâíà è Ïëà êîâöè; Ñ ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèÿ íà ñãðàäèòå íà âñè êè ó èëèùà è äåòñêè ãðàäèíè íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíàòà, âêëþ èòåëíî íà äâîðíèòå ïðîñòðàíñòâà; Âúòðåøåí ðåìîíò íà ñãðàäèòå íà èòàëèùàòà â Òðÿâíà è Ïëà êîâöè; Îáíîâÿâàíå íà çîíàòà ïðåä Í Ïåí î Ñëàâåéêîâ 1871 ; Îáíîâÿâàíå íà ïëîùàä Èëèíäåí â ãð. Ïëà êîâöè; Èçãðàæäàíå íà ìíîãîôóíêöèîíàëíà ñïîðòíà çàëà, äåòñêè ïëîùàäêè è ñïîðòíè èãðèùà íà îòêðèòî; Ñúçäàâàíå íà Ìëàäåæêè êëóá â Òðÿâíà è Ïëà êîâöè; Ïðîìÿíà â óñëîâèÿòà çà ïîäïîìàãàíå íà ñïîðòíèòå êëóáîâå ñëåä øèðîê îáùåñòâåí äåáàò ïî òåìàòà; Óâåëè àâàíå íà ôèíàíñèðàíåòî çà ìëàäåæêè äåéíîñòè è ïðåäîñòàâÿíå íà âúçìîæíîñò íà ìëàäèòå õîðà äà ðåàëèçèðàò ñâîèòå èäåè çà îáùèíàòà; Ðåìîíò íà áîëíèöàòà è ïîëèêëèíèêàòà ñïîðåä âúçìîæíîñòèòå íà Íîðâåæêèÿ ôîíä è ïðèâëè àíå è çàäúðæàíå íà ìåäèöèíñêè ñïåöèàëèñòè â îáùèíàòà; Îáíîâÿâàíå è äîïúëâàíå íà àâòîïàðêà â çâåíî èñòîòà ; Ïîäîáðÿâàíå íà ãðàôèêà ïî ñìåòîñúáèðàíå è ñìåòîèçâîçâàíå; Èçãðàæäàíå íà êëåòêè çà ñêðèâàíå íà ñúäîâåòå çà ñìåò â öåíòðàëíà ãðàäñêà àñò; Àêòóàëèçèðàíå íà òðàíñïîðòíàòà ñõåìà íà îáùèíàòà, îáíîâÿâàíå íà ñïèðêèòå íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò è ïîñòàâÿíå íà òàáëà ñ àêòóàëíèòå ðàçïèñàíèÿ íà àâòîáóñèòå; Àêòèâíî âçàèìîäåéñòâèå ñ ìåñòíèÿ ðåñòîðàíòüîðñêè è õîòåëèåðñêè áèçíåñ ïî îòíîøåíèå òóðèçìà è òóðèñòè åñêèòå óñëóãè; Íàñúð àâàíå íà ïðåäïðèåìà åñêè èíèöèàòèâè ïî îòíîøåíèå íà èçãðàæäàíåòî è ïðåäëàãàíåòî íà íîâè ìåñòà è ñúîðúæåíèÿ çà ðàçâëå åíèå (êèíî ñàëîí, ìèíè ãîëô, ëåäåíà ïúðçàëêà, ïåéíòáîë, áîóëèíã è äð.); ÇÀÅÄÍÎ ÌÎÆÅÌ ÄÀ ÏÐÅÂÚÐÍÅÌ ÒÐßÂÍÀ  ÌßÑÒÎÒÎ, ÊÎÅÒÎ ÕÎÐÀÒÀ ÈÇÁÈÐÀÒ È Â ÊÎÅÒÎ ÎÒÊÐÈÂÀÒ ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒÈ!

6 Тревненска ÑÅÄÌÈÖÀ 16 îêòîìâðè 2019 ã. 6 ËÈÄÅÐÚÒ ÍÀ ÏÏ ÂÌÐÎ-ÁÍÄ ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÊÀÐÀÊÀ ÀÍÎÂ Â ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÍÀ ÑÈËÂÈß ÊÐÚÑÒÅÂÀ ÇÀ ÊÌÅÒ Íà 27 îêòîìâðè æèòåëèòå íà Òðÿâíà ùå ðåøàâàò òðóäíà çàäà à -äà èçáåðàò êìåò ìåæäó 10 êàíäèäàòè. Ñðåä òÿõ Ñèëâèÿ Êðúñòåâà - èçäèãíàòà çà êìåò è âîäà íà ëèñòàòà îò ÏÏ ÂÌÐÎ - Áúëãàðñêî íàöèîíàëíî äâèæåíèå èìà ïðåäèìñòâîòî íà ìëàäîñòòà. Òÿ å äèïëîìèðàí ìàãèñòúð ïî ïðàâî îò ÂÒÓ Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé è èíæåíåð Êîìïþòúðíè ñèñòåìè è òåõíîëîãèè îò Òåõíè åñêè óíèâåðñèòåò - Ãàáðîâî. Äâà ìàíäàòà å îáùèíñêè ñúâåòíèê â Òðÿâíà. Ïðåç ïîñëåäíèòå 4 ãîäèíè å ïðåäñåäàòåë íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò. Çà äà ïðåäñòàâè êàíäèäàòà çà êìåò è ëèñòàòà íà ÏÏ ÂÌÐÎ - Áúëãàðñêî íàöèîíàëíî äâèæåíèå â Òðÿâíà ïðèñòèãíà ïðåäñåäàòåëÿò íà ïàðòèÿòà - Êðàñèìèð Êàðàêà àíîâ. Â ñâîåòî îáðúùåíèå êàíäèäàòúò çà êìåò îò ÏÏ ÂÌÐÎ - Áúëãàðñêî íàöèîíàëíî äâèæåíèå è âîäà íà ëèñòàòà ñúâåòíèöè Ñèëâèÿ Êðúñòåâà ïîä åðòà: Îñúçíàâàì îòãîâîðíîñòòà äà ñå êàíäèäàòèðàì çà êìåò íà Îáùèíà Òðÿâíà îò ÏÏ ÂÌÐÎ - Áúëãàðñêî íàöèîíàëíî äâèæåíèå, çàùîòî ñ èòàì, å íà íàøàòà îáùèíà - å íåîáõîäèìà íîâà åíåðãèÿ, íîâî óïðàâëåíèå - ñ âîëÿ, ðàçìàõ è õàðàêòåð. À íîñèòåëè íà òîâà ñìå èìåííî íèå. Çà ìåí èçáîðúò å íåùî ìíîãî âàæíî è àç íàïðàâèõ ñâîÿ èçáîð ìíîãî îòäàâíà êàòî ðåøèõ äà îñòàíà, äà ðàáîòÿ è äà æèâåÿ òóê. Äà ðàáîòÿ çà õîðàòà Òðÿâíà, Ïëà êîâöè è ñåëàòà â íàøàòà îáùèíà. Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÏÏ ÂÌÐÎ - Áúëãàðñêî íàöèîíàëíî äâèæåíèå - Êðàñèìèð Êàðàêà àíîâ ïðèâåòñòâà æèòåëèòå íà Òðÿâíà ñ äóìèòå: Åñòåñòâåíî, å ïîäêðåïÿì Ñèëâèÿ Êðúñòåâà è ëèñòàòà, êîÿòî çàñòàâà çàä íåÿ. Çà ðàçëèêà ìîæå áè îò äðóãè ïàðòèéíè ëèäåðè, êîèòî ùå äîéäàò äà âè àãèòèðàò, àç ñúì ñâúðçàí ñ Òðåâíåíñêèÿ êðàé - ìîÿò áàùà å îò òóê. Ãîäèíè íàðåä ñúì ñå îïèòâàë äà ïîìàãàì íà ðàçëè íè êìåòîâå, íî ñåãà ìèñëÿ, å åäèí ïðåêðàñåí ãðàä êàòî Òðÿâíà çàñëóæàâà äà îñèãóðè íà ñâîèòå æèòåëè ìàëêî ïî-äîáúð íà èí íà æèâîò. Ãîäèíè íàðåä íàáëþäàâàì êàíäèäàòóðèòå è îñòàíàëèòå êìåòîâå - èçäèãàò ñå åäíè è ñúùè õîðà. Ñïîìíÿòå ëè ñè åäèí - áåøå êìåò äâà ìàíäàòà è îáåùàâàøå, å ùå âúçðîäè âîåííàòà ïðîìèøëåíîñò, å ùå îòâîðè ìèíèòå? Êúäå ñà ìèíèòå, êúäå å âîåííàòà ïðîìèøëåíîñò? Íÿìà ãè! Íî òîé îòíîâî å êàíäèäàò çà êìåò. Àç îáà å ìèñëÿ, å òðÿáâà äà òúðñèì êìåò íà ãðàäà, íå çà äà ìó îñèãóðèì åäíà äîáðà äîáàâêà êúì ïåíñèÿòà, à ìëàä è åíåðãè åí îâåê, êîéòî ùå ðàáîòè è ùå ïðàâè íåùî ïîâå å çà õîðàòà. Èçâèíÿâàì ñå, å ñúì ðÿçúê, íî ãëåäàì êàê íåùàòà íå ñå ñëó âàò â òîçè ãðàä. Èìà åäèí äðóã îò êàíäèäàòèòå - ìíîãî ñèìïàòè åí, êîéòî îáà å íå ìîæå äà ñè îïðàâè çàäúëæåíèÿòà êúì áàíêèòå, à èñêà äà îïðàâè ãðàäà. Êàê ùå ãî íàïðàâè? Íÿìà äà ãè èçáðîÿâàì âñè êèòå... Åäíà äðóãà ïîëèòè åñêà ôîðìàöèÿ, êîÿòî èìà àìáèöèÿòà äà âçåìå âñè êè îáùèíè â äúðæàâàòà, íàïðàâè ñâîÿ êìåò çàëîæíèê íà ïàðòèéíèòå ñè èíòåðåñè è ãî ïîõàð- è íàêðàÿ. Ãîâîðÿ çà ñåãàøíèÿ êìåò. Àç â äîñåãàøíàòà ñè ïðàêòèêà ïî îòíîøåíèå íà Îáùèíà Òðÿâíà ñúì ïðåäëàãàë óñëóãèòå ñè äà ïîìàãàì íà âñåêè åäèí êìåò, çàùîòî èìàì ñàíòèìåíò êúì òîçè ãðàä. Îò òóê ñà ìîèòå êîðåíè è ñìÿòàì ìîæå áè â åäíî ïîäàëå íî âðåìå äà ñå ïðèáåðà îòíîâî òóê. Íå ìè å áåçðàçëè íî êàêâî ñå ñëó âà. Èñòèíàòà å îáà å, å Òðÿâíà ñòàíà çàëîæíèê íà îïðåäåëåíè ïîëèòè åñêè èãðè êè è àìáèöèè. Ìåðàöè çà âëàñò, íî íå çà âëàñò, êîÿòî äà ïîìîãíå íà õîðàòà äà æèâåÿò ïîäîáðå, à çà âëàñò, êîÿòî äà ðåøè ïðîáëåìèòå íà òîçè è íà îíçè. Íà òîâà íåùî òðÿáâà äà ñå ñëîæè êðàé. Åäèí ïúò çàâèíàãè, çàùîòî ãðàä Òðÿâíà èìàøå ñëàâíî ìèíàëî ïî îòíîøåíèå íà âîåííàòà èíäóñòðèÿ - ñåãà å îñòàíàëî åäíî ïðåäïðèÿòèå. Äà, èìàøå ìèíè - íÿìà ãè. Êîéòî âè ëúæå, å ùå âúðíå õèëÿäèòå ðàáîòíè ìåñòà âúâ âîåííàòà èíäóñòðèÿ è â ìèíèòå, îòíîâî âè ëúæå... Åäèí ãðàä êàòî Òðÿâíà ñúñ ñâîÿòà èñòîðèÿ, ñúñ ñâîèòå ïðèðîäíè äàäåíîñòè èìà áúäåùå îñíîâíî ðåç ðàçâèòèåòî íà òóðèçìà. È òóê òðÿáâà äà ñå îáúðíå âíèìàíèåòî è êúì åâðîïåéñêèòå ñðåäñòâà, êîèòî ìîãàò äà áúäàò ïðèâëå åíè, è êúì ñðåäñòâàòà îò ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò, è êúì âúòðåøíèòå èíâåñòèòîðè, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò ïðèâëå åíè òóê. - äîïúëíè Êàðàêà àíîâ. Íåîáõîäèì å åäèí êìåò - åíåðãè åí, åäèí êìåò, êîéòî ïîçíàâà ïðîáëåìèòå íà õîðàòà è íàé-âå å - åäèí êìåò, êîéòî èäâà äà ðàáîòè çà ðåøàâàíåòî íà ïðîáëåìèòå íà õîðàòà, à íå çà äà ðåøàâà ïðîáëåìèòå ñúñ ñâîèòå çàäúëæåíèÿ êúì áàíêèòå èëè ïðîáëåìèòå ñúñ ñâîÿòà ïåíñèÿ, èëè äà ðåøàâà âúòðåøíî-ïàðòèéíè ïðîáëåìè íà åäíà èëè äðóãà ïàðòèÿ. Åêñïåðèìåíòèòå ãè ãëåäàõìå âñè êè ãîäèíè íàðåä. Â ïîñëåäíèòå ãîäèíè íåùàòà â Òðÿâíà íå ñå ðàçâèâàò êàêòî òðÿáâà... Àêî ñìÿòàìå, å íåùî òðÿáâà äà ñå ïðîìåíè -íåêà ïúðâî äà èçëåçåì è äà ãëàñóâàìå... Äà ãî íàïðàâèì àêòèâíî, à íå äà àêàìå è äà ìðúíêàìå â êðú ìàòà, èëè ãëåäàéêè ñåðèàëà èëè ìà à, äà ïðîïóñíåì øàíñà äà ðåøèì íåùî îò íàøå èìå. Ðàçáèðà ñå òåçè, êîèòî ñìÿòàò, å å êðàéíî âðåìå Òðÿâíà äà èìà åäèí åíåðãè åí, ìëàä êìåò - íåêà äà ïîäêðåïèì Ñèëâèÿ Êðúñòåâà. Ëèäåðúò íà ÏÏ ÂÌÐÎ - ÁÍÄ Êðàñèìèð Êàðàêà àíîâ, çàâúðøè ñâîåòî ïðèâåòñòâèå òàêà: Òåçè, êîèòî ñìÿòàò, å Òðÿâíà íàèñòèíà èìà íóæäà íå ñàìî îò ñèìïàòè åí, íî è åíåðãè åí è îòçèâ èâ îâåê çà êìåò, íåêà äà èçáåðàò Ñèëâèÿ Êðúñòåâà è ëèñòàòà, êîÿòî çàñòàâà â íåéíà ïîäêðåïà! Áëàãîäàðÿ âè, ïîçâîëåòå ìè äà ïîæåëàÿ íà Ñèëâèÿ óñïåõ! Ïðåäñòàâåíè áÿõà è 17- òå êàíäèäàòè îò ëèñòàòà íà ÂÌÐÎ - ÁÍÄ /íîìåð 34 â èíòåãðàëíàòà áþëåòèíà/. Òå ñà ìåñòíè, äîáðå ïîçíàòè ñïåöèàëèñòè ñ îïèò è ìëàäè õîðà, èçáðàëè äà æèâåÿò è ðàáîòÿò çà Òðÿâíà. Ñðåùàòà çàâúðøè ñ êîíöåðò íà ôîëêëîðåí òàíöîâ àíñàìáúë Òðÿâíà.

7 7 16 îêòîìâðè 2019 ã. Тревненска ÑÅÄÌÈÖÀ

8 Тревненска ÑÅÄÌÈÖÀ 16 îêòîìâðè 2019 ã. 8 èíæ. Äðàãîìèð ÍÈÊÎËΠêàíäèäàò çà êìåò íà Îáùèíà Òðÿâíà è âîäà íà ëèñòà ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈ ÊÎÍÒÐÎË È ÏÐÎÇÐÀ ÍÎÑÒ Â ÐÀÁÎÒÀ- ÒÀ ÍÀ ÎÁÙÈÍÑÊÈß ÑÚÂÅÒ È ÎÁÙÈÍÑÊÀÒÀ ÀÄÌÈÍÈ- ÑÒÐÀÖÈß. * Âúçñòàíîâÿâàíå ðàáîòàòà íà îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ â óñëîâèÿòà íà ïúëíà ïðîçðà íîñò, îò åòíîñò è ãðàæäàíñêè êîíòðîë. Åôåêòèâíî âçàèìîäåéñòâèå ñ Îáùèíñêèÿ ñúâåò. * Èçïîëçâàíå íà ðàáîòåùè ìåõàíèçìè çà ðåàëèçàöèÿ íà ïðåäâàðèòåëíè äîïèòâàíèÿ äî ãðàæäàíèòå ïî âàæíè çà òÿõ ðåøåíèÿ íà Îáùèíñêè ñúâåò è îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ. ÏÎÄÎÁÐßÂÀÍÅ ÍÀ ÎÁÙÈÍÑÊÀÒÀ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ. * Íîâî åíåðãîåôåêòèâíî óëè íî îñâåòëåíèå. * Ìîòèâèðàíè ïîñòúïêè ïðåä Ìèíèñòåðñòâî íà òðàíñïîðòà çà áåçâúçìåçäíî ïðåõâúðëÿíå íà òåðåíà â ðàéîíà íà æ.ï ãàðà Òðÿâíà ñ îãëåä íà íåãîâîòî áëàãîóñòðîÿâàíå è ôóíêöèîíàëíî ïðåäíàçíà åíèå. * Ïúëíî ñúäåéñòèå íà ÌÐÐÁ çà çàâúðøâàíå íà ïðåïðîåêòèðàíåòî íà õèäðîâúçåë Íåéêîâöè. * Ìîòèâèðàíè ïîñòúïêè ïðåä ÀÏÈ çà îñíîâåí ðåìîíò íà ïúò Êðúñòåö-Òðÿâíà-Öàðåâà ëèâàäà-äðÿíîâî. * Âíåäðÿâàíå íà ìåðêè çà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò â ïóáëè íèÿ ñåêòîð. * Èçãðàæäàíå íà ïúòíà âðúçêà Òðÿâíà-Áîæåíöè. * Èçãðàæäàíå ñúîðúæåíèÿ íà ðåêè è äåðåòà çà ïðåäïàçâàíå íà ïðèëåæàùè òåðåíè îò íàâîäíåíèÿ è ïî èñòâàíå íà ðå íèòå êîðèòà. * Îñúùåñòâÿâàíå íà ïóáëè íî- àñòíè ïàðòíüîðñòâà, âêëþ èòåëíî çà ïî èñòâàíå è ðåêîíñòðóêöèÿ íà èçîñòàâåíè èíäóñòðèàëíè òåðåíè, áèâøè ïðîèçâîäñòâåíè ïðåäïðèÿòèÿ. * Èçãðàæäàíå íà äåïà çà ñòðîèòåëíè îòïàäúöè â Òðÿâíà è Ïëà êîâöè. * Èçãðàæäàíå íà çîíè çà îòäèõ â ìåæäóáëîêîâèòå ïðîñòðàíñòâà â Òðÿâíà è Ïëà êîâöè. ÏÎÄÎÁÐßÂÀÍÅ ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ ÑÐÅÄÀÒÀ ÇÀ ÏÐÈÂËÈ ÀÍÅ ÍÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ È ÑÚÇÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ÏÓÁËÈ ÍÎ- ÀÑÒÍÈ ÏÀÐÒ- ÍÜÎÐÑÒÂÀ. * Ïîïóëÿðèçèðàíå ñòàðòèðàíåòî è ðàçâèòèåòî íà ñàìîñòîÿòåëíà ñòîïàíñêà äåéíîñò è ïðåäïðèåìà åñòâî. * Ñúçäàâàíå íà êîíñóëòàòèâåí ñúâåò çà ìåñòíî èêîíîìè åñêî ðàçâèòèå. * Óñòðîéñòâåíî îòðåæäàíå íà ïëîùàäêè çà èñòè ïðîèçâîäñòâà è ìàðêåòèðàíå íà ïëîùàäêè çà ïðèâëè àíå íà èíâåñòèòîðè. *Ïðèëàãàíå íà ñòðàòåãèÿ çà ìåñòíî ðàçâèòèå íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíèòå Òðÿâíà è Äðÿíîâî. ÎÏÀÇÂÀÍÅ ÍÀ ÊÓËÒÓÐÍÎÒÎ È ÈÑÒÎÐÈ ÅÑÊÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ. * Ðåñòàâðàöèÿ è áëàãîóñòðîÿâàíå íà îáåêòè îò Íàöèîíàëíèÿ èñòîðè åñêè ðåçåðâàò Ñòàðèííà àñò - ãð. Òðÿâíà. * Ðåñòàâðàöèÿ è áëàãîóñòðîÿâàíå íà ìóçåéíè îáåêòè: - Ìàðàíãîçîâàòà êúùà - Êúùà-ìóçåé Àíãåë Êúí åâ * Èçãðàæäàíå íà íåîáõîäèìàòà èíôðàñòðóêòóðà çà âêëþ âàíå íà àðõåîëîãè åñêè îáåêòè îò òðàêèéñêàòà åïîõà â êóëòóðíèòå ìàðøðóòè. * Íàäãðàæäàíå íà ïðîåêò Ïîäîáðÿâàíå íà öåíòðîâå çà ïðåäñòàâÿíå íà êóëòóðíè óñëóãè â Îáùèíà Òðÿâíà - Í Ïåí- î Ñëàâåéêîâ ãð. Òðÿâíà è Í Ïðîáóäà ãð. Ïëà êîâöè - ìîäåðíèçàöèÿ íà òåàòðàëíè ñàëîíè, åíåðãîåôåêòèâíî îòîïëåíèå. ÇÄÐÀÂÅÎÏÀÇÂÀÍÅ È ÑÎÖÈÀËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ. * Ìîäåðíèçàöèÿ íà ñãðàäîâèÿ ôîíä, ïîäîáðÿâàíå íà åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò è çàêóïóâàíå íà íîâî îáîðóäâàíå íà ÌÁÀË è ñãðàäàòà íà ïîëèêëèíèêàòà. * Ðàçâèòèå íà óñëóãè è ìåðêè, êîèòî äà ïîäêðåïÿò äåöàòà â ðàííà äåòñêà âúçðàñò îò 0 äî 3 ãîäèíè. * Íàäãðàæäàíå íà èíòåãðèðàíèòå óñëóãè â äîìàøíà ñðåäà çà âúçðàñòíè õîðà è ñàìîòíîæèâååùè ëèöà ñ öåë ïî-äîáðî êà- åñòâo íà æèâîò. * Îñèãóðÿâàíå íà òðàéíà çàåòîñò íà ìëàäèòå õîðà ñòàðòèðàùè ñâîÿòà êàðèåðà, ðåç ðàáîòà â ïàðòíüîðñêà ìðåæà ñ áèçíåñà, íåïðàâèòåëñòâåíèòå îðãàíèçàöèè è îáðàçîâàòåëíèòå èíñòèòóöèè. *Ïîäêðåïà íà ðîäèòåëèòå íà äåöà ñ óâðåæäàíèÿ çà îñèãóðÿâàíå íà òðóäîâà çàåòîñò, íà äíåâíà è ïî àñîâà ãðèæà çà äåöàòà. * Ïðîäúëæàâàíå àäàïòàöèÿòà íà àðõèòåêòóðíàòà ñðåäà è îáùåñòâåíèòå ñãðàäè ñ öåë äîñòúï íà õîðàòà â íåðàâíîñòîéíî ïîëîæåíèå. * Çäðàâåí òóðèçúì. * Âúçñòàíîâÿâàíå íà èãëîëèñòíèÿ ïîÿñ îêîëî ãðàäà. ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÑÏÎÐÒ *Åôåêòèâíà îáðàçîâàòåëíà èíôðàñòðóêòóðà â ÎÓ Ïðîô. Ïåí- î Ðàéêîâ - ãð. Òðÿâíà è ÎÓ Âàñèë Ëåâñêè - ãð. Ïëà êîâöè. * Ðåêîíñòðóêöèÿ è ìîäåðíèçàöèÿ íà ñúùåñòâóâàùèÿ ñïîðòåí õîòåë â ãð. Òðÿâíà è ðåêîíñòðóêöèÿ íà îáùåæèòèå â ãð. Ïëà êîâöè â ñïîðòåí õîòåë. * Èçãðàæäàíå íà òóðèñòè åñêè åêîïúòåêè è ñúçäàâàíå íà ìðåæà îò åêîïúòåêè è êîðèäîðè çà âåëîñïîðò è ñêè áÿãàíå, ïàíîðàìíè ïëîùàäêè, ìåñòà çà îòäèõ. * Èçãðàæäàíå íà çàêðèòè ìíîãîôóíêöèîíàëíè ñïîðòíè çàëè â ãð. Òðÿâíà è ãð. Ïëà êîâöè ( ðåç Ï Ï). * Èçãðàæäàíå íà îòêðèòà çèìíà ïúðçàëêà â ãð. Òðÿâíà. * Ïîäîáðÿâàíå íà ñåëèùíàòà ñðåäà ðåç ðåõàáèëèòàöèÿ íà îáùåñòâåíè çåëåíè ïëîùè è äåòñêè ïëîùàäêè â ãð. Òðÿâíà è ãð. Ïëà êîâöè. * Ðåàëèçèðàíå íà òåõíè åñêè ïðîåêòè Ïàðê çà îòäèõ è çàáàâëåíèå (Êðúñòà) è Çîíà çà îòäèõ è ñïîðò (ïîä õèæàòà). * Ïðîó âàíå âúçìîæíîñòèòå çà èçãðàæäàíå íà ñêè ïèñòà â ìåñòíîñò Áàëàáàíîâîòî. ÅÔÅÊÒÈÂÍÎ ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅ ÍÀ ËÅÍÑÒÂÎÒÎ ÍÈ Â ÑÄÐÓÆÅÍÈÅ ÄÓÇËÀÆ ÇÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÅÍ, ÊÓËÒÓÐÅÍ, ÌËÀÄÅÆÊÈ, ÁÈÇ- ÍÅÑ ÎÁÌÅÍ È ÐÀÇÐÀÁÎÒÂÀÍÅ ÍÀ ÑÚÂÌÅÑÒÍÈ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ ÏÐÎÅÊÒÈ. Çâåçäåëèí Áú âàðîâ ñòîìàòîëîã Ðóìÿíà Êîëåâà èíæåíåð - õèìèê Ñèëâèÿ Ìèíêîâà åëåêòðîèíæåíåð Àëåêñàíäúð Äåíåâ ïîëèòîëîã Âåëèí Ìå êàðîâ àñòåí áèçíåñ Ñòàí î Äèìîâ æóðíàëèñò Àíåëèÿ Õðèñòîâà áèáëèîòåêàð Äðàãîìèð Ñòàåâ îðã. ïðîèçâîäñòâî Áîÿí Äèìîâ ñòðóãàð Äèàí Äåíåâ îïåð. ïîäñòàíöèÿ Ìàðòèí Ãåðãàíîâ ñîöèàëíè äåéíîñòè Ìîíèêà Íåíîâà âðúçêè ñ îáùåñòâ. Âåñêà Äæóðîâà ìåä. ðàáîòíèê Èâàí Öàíåâ àñòåí áèçíåñ Ìèõàèë Àíãåëîâ àñòåí áèçíåñ Äîáðèíêà Ìàíåâà èêîíîìèñò

Тревненска седмица бр г.

Тревненска седмица бр г. ,,Правото на информация е основно човешко право и е условие за всички свободи Mÿñòî çà Âàøàòà ðåêëàìà Òóê å ìÿñòîòî çà Âàøàòà ðåêëàìà 26.06.2019 ã. áð. 28-29 (1994) öåíà 0.60 ëâ. ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÂÅÑÒÍÈÊ Òðåâíåíñêà

Подробно

АНИ АНГЕЛОВА НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА НОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ТЕСТОВЕ НВО ЗА РАБОТА В КЛАС * ЗА ДОМАШНИ УПРАЖНЕНИЯ ВЕЛИКО ТЪР

АНИ АНГЕЛОВА НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА НОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ТЕСТОВЕ НВО ЗА РАБОТА В КЛАС * ЗА ДОМАШНИ УПРАЖНЕНИЯ ВЕЛИКО ТЪР АНИ АНГЕЛОВА НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА НОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ТЕСТОВЕ НВО ЗА РАБОТА В КЛАС * ЗА ДОМАШНИ УПРАЖНЕНИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019 Ани Николова Ангелова, автор, 2019 Николина

Подробно

materiali dn.red Regala

materiali dn.red Regala МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на Регала инвест АД, гр. Варна, насрочено на 10 юни 2016 г. Съдържание: 1. по т. първа от дневния ред: а) предложение за решение и б) годишен доклад

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VIII КЛАС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ Владеенето на чужди езици е от първостепенна важност в днешно вре

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VIII КЛАС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ Владеенето на чужди езици е от първостепенна важност в днешно вре УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VIII КЛАС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ Владеенето на чужди езици е от първостепенна важност в днешно време, когато новите реалности в Европа и света извеждат

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VIII КЛАС (ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК) I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Настоящата програма е предназначена за учениц

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VIII КЛАС (ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК) I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Настоящата програма е предназначена за учениц УЧБНА ПРОГРАМА ПО ИСПАНСКИ ЗИК ЗА VIII КЛАС (ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК) I. ОБЩО ПРДСТАВЯН НА УЧБНАТА ПРОГРАМА Настоящата програма е предназначена за учениците от осми клас на СОУ, които са започнали да изучават първи

Подробно

Microsoft Word - BIG_Pismeni_materiali_OSA_2019.doc

Microsoft Word - BIG_Pismeni_materiali_OSA_2019.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 24.06.20198 г. ГР. СОФИЯ на СД на чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Ïðèåìàíå íà ãîäèøíèÿ äîêëàä

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VII И VIII КЛАС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Настоящата програма е предназначена з

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VII И VIII КЛАС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Настоящата програма е предназначена з УЧБА ПРОГРАМА ПО ИТАЛИАСКИ ЗИК ЗА VII И VIII КЛАС (ВТОРИ ЧУЖД ЗИК) I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА астоящата програма е предназначена за ученици от седми и осми клас на СОУ които са започнали да изучават

Подробно

Списание Свет бр.7/2016

Списание Свет бр.7/2016 C вѣтъ WWW.SVET.BG ПРОСТО ДА СТАНЕШ ДОБЪР ЧОВЕК ИЗМОЛИХМЕ ПЕТЯ ЗА ДУХОВНИТЕ ПЛАСТОВЕ В МОДЕРНИЯ ЧОВЕК НО ПЪРВОМ НЕ ИДЕ ДУХОВНОТО, А ДУШЕВНОТО ТРЯВНА БЪЛГАРСКИЯТ НЮРНБЕРГ СЛАДКИ САПУНЧЕТА за духовното ОТ

Подробно

Част Първа Иновации.бг От 2004 г. Иновации.бг е основният фокус на работата на Фондация ПИК. Докладът Иновации.бг, който Фондация ПИК изготвя от 2004

Част Първа Иновации.бг От 2004 г. Иновации.бг е основният фокус на работата на Фондация ПИК. Докладът Иновации.бг, който Фондация ПИК изготвя от 2004 Част Първа Иновации.бг От 2004 г. Иновации.бг е основният фокус на работата на Фондация ПИК. Докладът Иновации.бг, който Фондация ПИК изготвя от 2004 г. насам, предоставя ежегодна оценка на иновационното

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VII И VIII КЛАС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Настоящата програма е предназначена за уч

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VII И VIII КЛАС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Настоящата програма е предназначена за уч УЧБА ПРОГРАМА ПО МСКИ ЗИК ЗА VII И VIII КЛАС (ВТОРИ ЧУЖД ЗИК) I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА астоящата програма е предназначена за ученици от седми и осми клас на СОУ които са започнали да изучават

Подробно

SOUNDCONCEPT.cdr

SOUNDCONCEPT.cdr КОД: Работно място:... ÄÎÑÒÀÒÚ ÍÎ ÌßÑÒÎ ÇÀ ÑÚÂÚÐØÅÍ ÇÂÓÊ Êîãàòî ñòàâà âúïðîñ çà ñúâúðøåí çâóê MAJA å áåç êîìïðîìèñ. Áåç çíàчåíèå äàëè ùå ãëåäàòå ôèëìè è ñïîòíè ïðåäàâàíèÿ èëè ùå ñëóøàòå ìóçèêà TV - øêàôîâåòå

Подробно

Book 1.indb

Book 1.indb Äæîí Àëåêñàíäúð Ñúäúðæàíèå 6 Àñòðîëîãèÿòà â áèçíåñà 7 Òèïîâå ëè íîñòè 11 Áèçíåñ àñòðîëîãèÿ 13 I Äà óïðàâëÿâàø õîðà: Çîäèàêàëíèòå çíàöè 18 Îãíåíè çíàöè Îâåí 22 Ëúâ 44 Ñòðåëåö 68 Çåìíè çíàöè Òåëåö 89 Äåâà

Подробно

Broshura A6 Dental.indd

Broshura A6 Dental.indd С подкрепата на: Веселите зъбки dm България бул. Цариградско шосе 115 М, сграда Д, етаж 3, офис 3.1. info@dm-drogeriemarkt.bg www.dm-drogeriemarkt.bg www.facebook.com/dmbulgaria Грижи се за зъбките си

Подробно

ДОМ ОФИС ГРАДИНА СВОБОДНО ВРЕМЕ ОТДИХ 2016 / 2017 г.

ДОМ ОФИС ГРАДИНА СВОБОДНО ВРЕМЕ ОТДИХ 2016 / 2017 г. ДОМ ОФИС ГРАДИНА СВОБОДНО ВРЕМЕ ОТДИХ 2016 / 2017 г. ДЕКОРАЦИЯ ИНТЕРИОРНИ БОИ ВОДОДИСПЕРСИОННА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ ДИСПОВИТ Бял и цветен НАД 25 ГОДИНИ НА ПАЗАРА Предназначение: за вътрешно боядисване

Подробно

НЕЗАБРАВИМО ПРИЯТЕЛСТВО

НЕЗАБРАВИМО      ПРИЯТЕЛСТВО НЕЗАБРАВИМО ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ КИРИЛ - ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И ЕДНО ЕВРЕЙСКО СЕМЕЙСТВО В БЪЛГАРИЯ - ФАНИ И ЙОСЕФ ЮЛЗАРИ ПАТРИАХ КИРИЛ ФАНИ ЮЛЗАРИ ЙОСЕФ ЮЛЗАРИ БЕТИ АЛФАСА - ЮЛЗАРИ Настоящата книга е превод

Подробно

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀ

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀ ПРИНОСЪТ НА ТРЕТИЧНИЯ СЕКТОР ЗА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИИТЕ гл.ас. Пенка Шишманова, катедра Обща теория на икономиката СА Д.А.Ценов Abstract: Investment is significant for the process of restructuring

Подробно

До г-н Министъра

До г-н Министъра С П И С Ъ К на публикациите на доц. д-р Емил Розенов Кичуков І. ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 1. Кичуков, Е. (2010) Икономическа оценка на гори със стопанско предназначение (на примера на РДГ Ловеч

Подробно

Книгата за концлагера „Белене” получи признанието и на пловдивчани

Книгата за концлагера „Белене” получи признанието и на пловдивчани Истинска дискусия се разгоря в сряда вечер (7 март 2018 г.) в Гранд хотел Пловдив по време на представянето на най-търсената документална книга от началото на годината Концлагерът Белене 1949-1987 на Борислав

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

Свети Димитър

Свети  Димитър Денят на прошката Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! (Пс.132:1) Така Бог изразява радостта си, когато хората живеят в мир и разбирателство, като родни братя. Колко е хубаво, когато

Подробно

Microsoft Word - 12-Teacher_Getting Loopy BGG.docx

Microsoft Word - 12-Teacher_Getting Loopy BGG.docx СЪЗДАВАНЕ НА ЦИКЛИ Времетраене на урока: 30 минути. Основната продължителност на урока включва само дейностите. Въвеждащите и обобщаващи предложения могат да се използват за задълбочаване на знанията,

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Слънцето е за всички! Небето е за всички! Многоцветната дъга е за всички! Тревите и цветята са за всички! Независимо от етнос, култура, образование, семейно положение и статус в обществото ВСИЧКИ НИЕ,

Подробно

balgarski-karvav-kuichek.pmd

balgarski-karvav-kuichek.pmd Áúëãàðñêè êúðâàâ êþ åê Êðèìèíàëåí ðîìàí Åëåêòðîííà, ïúðâî èçäàíèå Àâòîð: Ñòåôàí Êðúñòåâ Ðåäàêòîð: Èëèàíà Öèðîâñêà Îôîðìëåíèå è äèçàéí: Èëèàíà Öèðîâñêà ISBN 978-954-2920-04-5 Ïè Àð Âè - ðåôðåø âèæúí, 2012

Подробно

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Р Е Ц Е Н 3 И Я на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР", обяве

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Р Е Ц Е Н 3 И Я на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, обяве ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Р Е Ц Е Н 3 И Я на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР", обявен от Софийския Университет в Държавен вестник, брой

Подробно

Вили Лилков: БКП и ДС са се опитали да заличат и спомена за „бившите хора”

Вили Лилков: БКП и ДС са се опитали да заличат и спомена за „бившите хора” БКП и Държавна сигурност бяха разделили народа на две части. Едните са бивши и врагове, другите са нови и наши. Бившите хора бяха запокитени на дъното на социалната пирамида, обречени само да доживеят

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019 Валентин (Вальо )/Валентина(Валя) Произхожда от латинското дума "валео", което значи да бъдеш здрав. Името придобива особена по пулярност преди близо век след излизането на рома на на Жорж Санд "Валентин".

Подробно

Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да

Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да се поразходим тогава. - Добре. - Колко е часът? Забравил

Подробно

Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то чис

Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то чис Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то число призив за преобразуване на отрицателната карма за

Подробно

_Research_Template_Export2.cdr

_Research_Template_Export2.cdr ИЗСЛЕДВАНЕ ПОЛЕЗНИ ЛИ СА? ЗА ВАС СЪБИТИЯТА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР? Проведено: август 2018г. Сред: посетителите на и Участници: 608 АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Проучването изследва интереса към организираните в

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно