Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор ; тема на дисертацията: Социалистическите граждански обреди м

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор ; тема на дисертацията: Социалистическите граждански обреди м"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор ; тема на дисертацията: Социалистическите граждански обреди между идеологията и традицията (по материал от семейната обредност) ; автор на дисертационния труд: Мария Валентинова Маринова рецензент: проф. дфн Милена Кирова Мария Валентинова Маринова е редовен докторант към катедра Българска литература на СУ с научен ръководител доц. Николай Папучиев. Нейният дисертационен труд е обсъден на катедрен съвет през януари 2018 година и единодушно одобрен за откриване на процедура по неговата защита. За целите на процедурата авторката е представила всички необходими документи. Авторефератът в размер 32 страници отговаря на изискванията за него; броят на публикациите по темата на дисертационния труд, заявен от докторантката пет, е напълно задоволителен според установените изисквания. От средата на 90-те години до днес сме свидетели на силен интерес към социалистическото минало на България, осмислено в културологичен, антропологически и литературоведски план. Дисертационният труд на Мария Маринова попада в това тематично поле и допринася за цялостното осмисляне на живота в България през втората половина на 20 век. Той се занимава със семейната обредност, трансформирана в социалистически граждански обреди, или основни граждански ритуали, в пресечната точка между тяхното действително практикуване и нормативната база, която го регулира (под нормативна база се разбира корпусът от държавни и партийни документи, публикувани през периода година). Целта на изследването в най-общ план може да бъде формулирана по следния начин: Как традиционната култура успява да оцелее и на каква

2 цена успява да оцелее в ситуация, когато държавният апарат последователно и целенасочено се старае да ограничи, потисне и трансформира нейните утвърдени практики? Какво се случва с традиционната обредна култура, изградена върху идеологическата основа на християнската религия, когато тази основа е драстично атакувана в опит да бъде отнета? Може ли да бъдат жизнеустойчиви изкуствено постигнатите ритуални образувания, в които традиционните обреди се съчетават с идеология от подчертано не-религиозен, рационалнограждански тип? В преследването на тези цели работата се е ограничила до задачата да разсъждава върху конкретен материал, събран от един неголям регион община Божурище, недалече от София, в конкретен период от време между началото на 50-те и края на 90-те години на 20 век. Методологията, приложена за решаване на поставените задачи, може да бъде представена като едновременна употреба на три различни типа изследване: традиционно етнографско проучване на терена и анкета с група от респонденти; събиране на записки и натрупване на архивни материали; съпоставка на събрания материал с директивите, публикувани в официалния печат от периода година; анализ на резултатите от това сравнение и обобщаване на изводите от него в приносни заключения. В изпълнение на поставените цели и задачи чрез комплексната методология, която описах, дисертационният труд съдържа общо 370 страници, разпределени в увод, три основни глави, приложение, заключение, списък на информаторите, библиография. Още тук искам да кажа, че ясното и прегледно композиране е едно от достойнствата на Мария Маринова; всяка част е ясно обособена, изчерпателна и завършена според задачите, които си е поставила. В Първа част на първата основна глава, наречена Традиционната и социалистическата семейна обредност през погледа на изследователите, авторката прави подборен исторически преглед на основополагащите изследвания върху българската традиционна семейна обредност съчинения, писани в продължение на век и половина, като се започне със

3 средата на 19 век, от Захари Княжески, Раковски, после Димитър Маринов, Кузман Шапкарев, Иван Шишманов и т.н. Следва преглед на изследванията през пост-социалистическия период, част от онази голяма вълна, която споменах в самото начало. Съвсем очаквано, акцентът попада върху желанието да се проследи как държавната регулация пропълзява и в немалка степен превзема частната сфера на семейно-битовия живот, от една страна, как партийната идеология измества и превъзмогва християнската религия в живота на общността, от друга страна. И в този случай авторката изрежда според хронологическата последователност на тяхната поява онези изследвания, които имат отношение към нейната тема, резюмирайки кратко основните тези в тях. Въпреки че завършват с кратки обобщения, тези две части, както и онези, които ги следват в цялата Първа глава, имат информативнорегистриращ характер, който ги превръща в полезен каталог на литературата българска и преводна по темата на дисертационния труд. Изреждането обаче дава възможност на авторката да открои мястото и приноса на своята работа, тъй като доказва нейното заключение, че до този момент в България не съществува друго последователно проучване на семейната обредност от периода година, в което да се проследят цялостно процесите на формирането й и на промените в нея, отразени в партийните и държавни документи [ ] От друга страна не е правено цялостно теренно проучване на рецепцията на социалистическите семейни церемонии и на съхраняването и на трансформацията на отделни обреди и обредни елементи от съответните обредни комплекси, свързани с трите основни етапа от семейния цикъл сред респонденти на различна възраст, с различно образование и с различен социален статут (с. 97). Втората основна глава е наречена с разгърната описателност Семейната обредност през социализма в България: държавни закони, партийни директиви, мерки за реализация следване на челния съветски опит. Тръгвайки от модернизационните процеси в българската традиционна обредност след Освобождението, авторката прави преглед на законодателството, свързано с гражданската регистрация на ражданията, женитбите и смъртта до установяването на социалистическата държава през 50-те години. Нейните изводи сочат предвидими неща: привидно демократичния характер на промените след 1944 година и стремежа към близко следване на съветския пример.

4 В тази глава има и част Налагането на гражданската семейна обредност в Съветския съюз ; тя включва не само описване на нормативната уредба, но и на някои руски изследвания по темата на дисертационния труд. Повече драматизъм има в Трета част на Втора глава, която описва как съветският опит се прилага в България. Разглежда се въпросът за атеистичната пропаганда, отбелязват се ключови моменти в секуларизацията на бившите тайнства и отново се каталогизират изследвания върху гражданските ритуали в този период. (Може би найголямата изненада от прочита на дисертационния труд за мен беше фактът колко много изследователи са работили по този въпрос.) Освен това трябва да бъде отбелязана и заслугата на авторката да издири непубликуван материал във вид на машинописни и ръкописни сценарии за гражданско провеждане на обредите именуване, венчаване, погребение от личния архив на бившата служителка от град Брезник Лидия Добревска. Материалът позволява да се направят интересни наблюдения и съпоставки върху различните обреди, които авторката добре описва. Интересен акцент, който финализира Втора глава, е портретът на самата Лидия Добревска, озаглавен Социалистическата обредност през погледа на Лидия Добревска (ритуално лице в гр. Брезник). Тук методологическата схема на работата е обогатена с представянето на един конкретен случай (антропологически вариант на case study); от него ясно личи разминаването между държавно установената нормативна база и неовладяното богатство на житейската практика; как едрите социални процеси се трансформират през микроисторията на частния случай. Третата основна глава на дисертационния труд е наречена Семейната обредност през периода г. през погледа на респондентите. В този случай перспективата на наблюдение е изцяло отместена към разказите на група от хора, преживели открай докрай периода, обект на изследване. Групата е съставена от петдесет и двама респонденти на различна възраст, с различно образование и професионална реализация; сред тях има и шест семейни двойки. Изготвяйки своята докторска работа, Мария Маринова е провела анкети с всички тях, записала е точно и подробно разказите за седемдесет и четири сватби и няколко десетки кръщавки и погребения. Най-подробно са описани сватбите, тъй като обредът там е най-усложнен и продължителен, а самото събитие е оставило дълбоки следи в съзнанието и спомените на

5 респондентите. Анкетите са проведени професионално и записани според правилата за работа на терен; натрупаният материал е интересен и показателен. Той, от една страна, е послужил на самата авторка на дисертационния труд, обаче от друга страна, след публикация, би могъл да стане информативна база за други проучвания, от други изследователи в същата тематична посока. След като резюмира конкретната информация, получена от респондентите, Мария Маринова в края на всяка част, посветена на един от трите вида семейна обредност обобщава и анализира резултатите. Това според мен е най-самостоятелната и приносна част на дисертационния труд. Заключенията са логично изведени и ясно формулирани. От тях вече лесно може да бъде проследен и обхванат на общо равнище цялостният процес на трансформация в системата на семейната обредност през втората половина на 20 век. Авторката не е забравила своите основни цели и проследява как и доколко в различните десетилетия на периода се променя съотношението между религиозно подплатена традиция и държавно регулирана практика. Частните истории на немалката група от респонденти й дава възможност да обърне внимание на специфични детайли и любопитни подробности из бита на българите от региона, познат като Граово. Наистина, както и тя самата заявява, изследването не може да бъде валидно за това, което се е случвало в цяла България; то документира само спомените на хора от един конкретен, при това не твърде голям регион, но в същото време дава достатъчно основания да бъде възприето като типичен пример и основа за понататъшно проучване на други населени места според една вече установена схема на приложени методи. Цялата дисертация е написана ясно, разбираемо, с логическа свързаност между различните части и вътре в текста на всяка част. Тя заслужава да бъде публикувана по-добре със съкращения в първите две глави, за да се избегнат повторителността на общите исторически встъпления и особено подробното изброяване на изследвания, които могат да бъдат каталогизирани в приложение или сведени до библиография в края на всяка част. В заключение на своите наблюдения върху дисертационния труд на Мария Маринова, редовна докторантка към катедра Българска литература на Софийския университет, и като извод от всички достойнства на нейната

6 работа, озаглавена Социалистическите граждански обреди между идеологията и традицията (по материал от семейната обредност), предлагам на уважаемото Научно жури да присъди на докторантката образователната и научна степен доктор.

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

До НСИИИ

До НСИИИ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д. изк. Свилен Стефанов за дисертационния труд на кандидата за образователната и научна степен доктор Мила Цветанова Старейшинска-Ангелова. Мила Старейшинска представя дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Мохамед Бен Али ал-ноайми Европейският съюз и раждането на държавите от Арабската пролет : възможности и предизвик

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Мохамед Бен Али ал-ноайми Европейският съюз и раждането на държавите от Арабската пролет : възможности и предизвик СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Мохамед Бен Али ал-ноайми Европейският съюз и раждането на държавите от Арабската пролет : възможности и предизвикателства за асиметрична зависимост за придобиване на

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

ВОЕННА AКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 1504, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Р Е Ц Е Н З И Я от доктор Максим Любенов Карев, доцент в научна

ВОЕННА AКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 1504, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Р Е Ц Е Н З И Я от доктор Максим Любенов Карев, доцент в научна ВОЕННА AКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 1504, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Р Е Ц Е Н З И Я от доктор Максим Любенов Карев, доцент в научна секция Развитие на академичния състав и докторанти

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел ;

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул.  Шипченски проход  N 69 а, тел ; СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел. 872-05-61; 872-08-93 РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за присъждане на образователната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ за докторската дисертация на Мая Димитрова Василева за присъждането на ОНС Доктор в професионално направление 3.5 - обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - ТВ Журналистика)

Подробно

Microsoft Word - Рецензия Найденов.docx

Microsoft Word - Рецензия Найденов.docx Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Климент Минев Найденов СУ Св. Климент Охридски, ГГФ, катедра Регионално развитие (председател на Научно жури утвърдено с Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Охридски със Заповед

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно