ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Валентина Илиева П

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Валентина Илиева П"

Препис

1 ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Валентина Илиева Павлова СТАРШИ НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ В ПИГ СУ ПРОФ. Д -Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГРАД ГОДЕЧ, ОБЛ.СОФИЙСКА

2 Съдържание 1. А В ТОБИОГРАФИЯ 2. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 3.ОТГОВОРНОСТИ НА ВЪЗПИТАТЕЛЯ 4.МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 5. Ц ЕЛИ И СТРАТЕГИЯ 6.ОБРАТНА В РЪЗКА 7. КВАЛИФИКАЦИИ 8. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

3 AВТОБИОГРАФИЯ Име:Валентина Илиева Павлова Дата на раждане: г. Място на раждане:гр.годеч Адрес: гр. Годеч, обл.софийска Телефон: о Националност:българка

4 Образование и обучение Образование: висше-су Св.Климент Охридски Ниво на национална квалификация: бакалавър Специалност:Начална училищна педагогика Специализация:Изобразително изкуство

5 2.Философия на преподаването: К А Т О У Ч И Т Е Л С Е С Т А Р А Я Д А Н А У Ч А У Ч Е Н И Ц И Т Е С И П Ъ Р В О Д А П О В Я Р В А Т, Ч Е Н Я М А Н И Щ О Н Е Д О С Т И Ж И М О, К О Г А Т О С Е Р А Б О Т И С Ж Е Л А Н И Е. С Т А Р А Я С Е Д А В Ъ З П И Т А В А М У Т Я Х О Т Г О В О Р Н О С Т, С А М О С Т О Я Т Е Л Н О С Т И К Р И Т И Ч Н О С Т. Б Е З С Т Р А Х И П Р И Т Е С Н Е Н И Е Д А И З К А З В А Т И З А Щ И Т А В А Т С В О Е Т О М Н Е Н И Е. Н А Ч А Л Н И Я Т У Ч И Т Е Л Е Т О З И, К О Й Т О З А П Р Ъ В П Ъ Т В Ъ В Е Ж Д А Д Е Ц А Т А В С В Е Т А Н А З Н А Н И Е Т О. Е Т О З А Щ О Р Е З У Л Т А Т И Т Е Н А Ф И Н А Л А М Н О Г О З А В И С Я Т О Т С Т А Р Т А.

6 III.Отговорности на възпитателя: 1.Ч Л Е Н С Ъ М Н А МО Н А В Ъ З П И Т А Т Е Л И Т И С Л Е Д Я З А С П А З В А Н Е Т О Н А П О С Т А В Е Н И Т Е О Т Д И Р Е К Т О Р А З А Д А Ч И. И З Г О Т В Я М И Н Ф О Р М А Ц И Я И О Т Ч Е Т И С В Ъ Р З А Н И С У Ч Е Б Н О - В Ъ З П И Т А Т Е Л Н А Т А Д Е Й Н О С Т. 2. Д Е Й Н О С Т И В Р А М К И Т Е Н А В Ъ З П И Т А Т Е Л Н А Т А З А Е Т О С Т П Р Я К О С В Ъ Р З А Н А С У Ч Е Н И Ц И Т Е Ф О Р М И Р А Н Е Н А С О Ц И А Л Н И У М Е Н И Я У У Ч Е Н И Ц И Т Е П Р И Л А Г А Н Е Н А И Н О В А Ц И О Н Н И Т Е Х Н И К И И М Е Т О Д И Н А Р А Б О Т А Д Е Й Н О О С Т П О О П А З В А Н Е З Д Р А В Е Т О И Ж И В О Т А Н А У Ч Е Н И Ц И Т Е.

7 IV.Методи на преподаване: 1. О С Н О В Н И Ц Е Л И * П О В И Ш А В А Н Е К А Ч Е С Т В О Т О О Б Р А З О В А Т Е Л Н О - В Ъ З П И Т А Т Е Л Н И Я П Р О Ц Е С, Ч Р Е З Н А С Ъ Р Ч А В А Н Е Р А З В И Т И Е Т О Н А К Л Ю Ч О В И К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т И, Т В О Р Ч Е С К И Т Е С П О С О Б Н О С Т И И У М Е Н И Я З А Ж И В О Т, Н Е О Б Х О Д И М И Н А У Ч Е Н И К А В С Ъ В Р Е М Е Н Н О Т О О Б Щ Е С Т В О. 2. О Б Щ И Ц Е Л И И С Т Р А Т Е Г И И С А М О П О Д Г О Д О В К А С Ъ З Д А В А Н Е В Ъ З М О Ж Н О С Т З А У С П Е Ш Н О П Р Е М И Н А В А Н Е В С Л Е Д В А Щ К Л А С И О Г Р А Н И Ч А В А Н Е Н А Р И С К А О Т О Т П А Д А Н Е О Т У Ч И Л И Щ Е Д А С Е С Ъ З Д А Д Е О Р Г А Н И З А Ц И Я В П И Г З А Н О Р М А Л Н О П Р О В Е Ж Д А Н Е И П Р О С Л Е Д Я В А Н Е О Б Р А З О В А Т Е Л Н И Т Е Р Е З У Л Т А Т И Д А С Е И З П О Л З В А Т П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Т Е М Е Т О Д И И П О Х В А Т И, С Ъ О Б Р А З Н О С П Е Ц И Ф И К А Т А Н А Р А З В И Т И Е Т О Н А У Ч Е Н И К А, К А Т О С Е П О Д П О М А Г А У С П Е В А Е М О С Т Т А Н А У Ч Е Н И Ц И Т Е.

8 IV.Методи на преподаване: Цели и стратегии 3. О Б Щ И Ц Е Л И И С Т Р А Т Е Г И И -С А М О П О Д Г О Т О В К А У Ч А С Т И Е В К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н И Ф О Р М И, Д О П Р И Н А С Я Щ И З А Е Ф Е К Т И В Н О С Т Т А Н А Р А Б О Т А Т А В П И Г Д А С Е П О Д Д Ъ Р Ж А Т К О Н Т А К Т И С Р О Д И Т Е Л И Т Е Н А У Ч Е Н И Ц И Т Е С Ц Е Л П О В И Ш А В А Н Е Н А Т Я Х Н А Т А У С П Е В А Е М О С Т С А М О П О Д Г О Т О В К А Т А Д О П Р И Н А С Я З А П Р А В И Л Н О Т О И Т Р А Й Н О У С В О Я В А Н В Н А У Ч Е Б Н И Я М А Т Е Р И А Л И С Ъ Д Е Й С Т В А З А Ф О Р М И Р А Н Е Н А Н А В И Ц И З А С А М О С Т О Я Т Е Л Н О У Ч Е Н Е С Р А З Б И Р А Н Е, С Т И М У Л И Р А Л Ю Б О З Н А Т Е Л Н О С Т Т А И С Т Р Е М Е Ж А К Ъ М З Н А Н И Е, У С Ъ В Ъ Р Ш Е Н С Т В А У М Е Н И Я Т А З А О Б Щ У В А Н Е.

9 IV.Методи на преподаването Цели и стратегии 4.Д Е Й Н О С Т И П О И Н Т Е Р Е С И К О Л Е К Т И В Н А Т А Р А Б О Т А Д А С Ъ Д Е Й С Т В А З А И З Я В А Н А Н А И Н Д И В И Д У А Л Н И Т Е С П О С О Б Н О С Т И Н А У Ч Е Н И Ц И Т Е В Ъ З П И Т А Т Е Л Н А Т А Р А Б О Т А Д А Е П О Д Ч И Н Е Н А Н А О Б Щ И Т Е Ц Е Л И Н А У Ч И Л И Щ Е Т О И Д А Е С Ъ О Б Р А З Е Н А С П О Т Р Е Б Н О С Т И Т Е И И Н Т Е Р Е С И Т Е Н А У Ч Е Н И Ц И Т Е Д Е Й Н О С Т И Т Е П О И Н Т Е Р Е С И Д А С П О М А Г А Т З А Н Р А В С Т В Е Н О Т О И Е С Т Е Т И Ч Е С К О В Ъ З П И Т А Н И Е Н А У Ч Е Н И Ц И Т Е, А С Ъ Щ О И З А У С Ъ В Ъ Р Ш Е Н С Т В А Н Е Н А Н А В И Ц И Т Е З А Р А Б О Т А В Е К И П

10 IV.Методи на преподаване: 5. О Б Щ И Ц Е Л И И С Т Р А Т Е Г И И : П Р Е Г Л Е Д Н А П Р Е П О Д А Д Е Н И Я М А Т Е Р И А Л И Н Е О Б Х О Д И М И Т Е П О Н Я Т И Я У Ч Е Н Е П О Е Д Н О И С Ъ Щ О В Р Е М Е П Р И С П А З В А Н Е Н А М О М Е Н Т И З А П О Ч И В К А И О Т Д И Х С Т Е П Е Н У В А Н Е П О Т Р У Д Н О С Т И Н А У Ч Е Б Н И Т Е П Р Е Д М Е Т И У С В О Я В А Н Е И З А Т В Ъ Р Д Я В А Н Е Н А У Ч Е Б Н О Т О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е С Р А З Б И Р А Н Е С Т Р Е М Е Ж К Ъ М С А М О С Т О Я Т Е Л Н О П Р Е О Д О Л Я В А Н Е Н А Т Р У Д Н О С Т И Т Е С О Г Л Е Д П О В И Ш А В А Н Е Н А К А Ч Е С Т В О Т О Н А О Б У Ч Е Н И Е Т О С А С Т А Р А Я Д А В К Л Ю Ч В А М И Н О В А Т И В Н И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И М Е Т О Д И

11 V.Обратна връзка: 1. П Р О В Е Ж Д А М К О Н К У Р С И, В И К Т О Р И Н И, С Ъ С Т Е З А Н И Я И П П Р А В Я П О Т О З И Н А Ч И Н П Р А В Я И З В О Д И З А Т Я Х Н О Т О Н И В О Н А У С П Е Б А Е М О С Т Н А З Н А Н И Я И У М Е Н И Я. 2. А К Т И В Н О Р А Б О Т Я С Р О Д И Т Е Л И Т Е П О Д Ф О Р М А Т А Н А Б Е С Е Д И, М Н Е Н И Я, П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я З А П О В И Ш А В А Н Е Н А У С П Е В А Е М О С Т Т А Н А У Ч Е Н И Ц И Т Е

12 VI.Бъдещи планове: 1. У Ч А С Т И Е В К У Р С О В Е И К В А Л И Ф И К А Ц И И, К О И Т О М О Г А Т Д А О Б О Г А Т Я Т И Р А З В И Я Т З Н А Н И Я Т А И У М Е Н И Я Т А М И К А Т О П Е Д А Г О Г.

13 VII.КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ: 1992Г. К У Р С П О А Н Г Л И Й С К И Е З И К В Ш К О Л А П О Ч У Ж Д И Е З И Ц И, К Ъ М И Н С Т И Т У Т З А П О В И Ш А В А Н Е Н А К В А Л И Ф И К А Ц И Я Т А К Ъ М С Е Л С К О С Т О П А Н С К А А К А Д Е М И Я С О Ф И Я 2003Г.К У Р С П О К О М П Ю Т Ъ Р Н А Г Р А М О Т Н О С Т С М О Д У Л А Н Г Л И Й С К И Е З И К К Ъ М И Н С Т И Т У Т А Л Е К С А Н Д Ъ Р О О Д 2005Г.К У Р С Н А О Б У Ч Е Н И Е У М Е Н И Я З А Р А Б О Т А В Е К И П И Е К И П Н А Р А Б О Т А В О Б Р А З О В А Н И Е Т О К Ъ М Н А Ц И О Н А Л Е Н П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ц Е Н Т Ъ Р С О Ф И Я 2006Г.К У Р С П О И Н Т Е Р А К Т И В Н И М Е Т О И - Ц Е Н Т Ъ Р О Т В О Р Е Н О О Б Щ Е С Т В О С О Ф И Я Г.С Е Р Т И Ф И К А Т З А У Ч А С Т И Е В О Б У Ч И Т Е Л Е Н С Е М И Н А Р З А Н А Ч А Л Н И У Ч И Т Е Л И Н А Т Е М А Р А Б О Т А С Е Л Е К Т Р О Н Н П Р О Д У К Т И П Р И П Р Е П О Д А В А Н Е Т О В 1-4 К Л А С.

14 VIII. ГАЛЕРИЯ:

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 2 9. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 В е р с и я 1 9 О т п е ч а т а н о н а 2 6. 08. 2013 Р е в и з и я : 2 6. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 29. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д

Подробно

doc

doc : ; ; '. ' / ^ ФРЬ Г ХЧК РГРЮ РГ Ь б т в е р ж д е н т а с р е д с т в з м е р е н й U S.C.2 7.0 10.A 45647 рк действя д 01 марта 2017 г. Р З Р Й аратра гедезческая стнквая Trimble R3 З Г Ь Фрма "Trimble

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ / СТРАТЕГИИ

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО на Даниела Ангелова Иванова начален учител в ОУ Митрополит Авксентий Велешки Лични данни Име: Дата на раждане: Имейл: Даниела Ангелова Иванова 28.05.1968 год. divanova68@abv.bg Телефон: 0879

Подробно

П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т

П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т < < 0l> > с е н т я б р я 2017 г. п о л и т и к А к

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ, ШУМЕН УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Лични данни Христина Тодорова Костадинова Име: Христина

Подробно

Портфолио

Портфолио ПОРТФОЛИО на Любка Харизанова, учител по български език и литература СЪДЪРЖАНИЕ Лична информация Философия на преподаването Методи на обучението и практики Дейности Контакти ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Образование:

Подробно

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М (У т в е ж д ю ) Щ ет Н О Ч У Ц О У Т РО > К удяв / А е s1_20 Н tlj! с в ll _Ц i ш л х tе Е IIР Л В И Л А П Р И Е М Л О Б У Ч А IО IЦ И Х С Я В Н О Ч У (Ц Е Н Т Р О Б Р А З О В А Н И Я (У Т Р О > Б щ Е

Подробно

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП бланк сертификата М О С К В А -1974 2 1 7 У Д К G 9 4.5 К Т - 7. 0-8. 4-7 1 К а р т а т р у д о в

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

Non-linear Green Marble

Non-linear Green Marble Професионално портфолио на Галя Стефанова Банковска старши начален учител в СУ Христо Смирненски гр.койнаре Учителско професионално портфолио -Целта на моето портфолио е да запозная с моята работа като

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

Портфолио на Миглена Стефанова Димова

Портфолио на   Миглена Стефанова Димова Портфолио на Миглена Стефанова Димова Детски учител гр.божурище ДГ Буратино Съдържание: 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Бъдещи

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Н

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Н ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-/.0.0г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Нови чифлик, ЕКАТТЕ 06, община Кюстендил, област Кюстендил за стопанската

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ «УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТАУЛАР СЫРЫ» Базовое направление: «Өлкетану» Подпрограмма:

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО на Виктория Божидарова Русева - Мушанова учител в начален етап на основното образование в 112 ОУ Стоян Заимов гр. София Лична информация Име: Адрес: E-mail: Националност: Образование и обучение

Подробно

ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА

ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ОУ МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ - ГР. САМОКОВ Съдържание Част I Професионален профил Раздел 1 Академична компетентност Раздел 2 Педагогическа компетентност

Подробно

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ДЕЛА в ДГ ТРЯБВАТ, БУРАТИНО А НЕ ДУМИ...! ВАСИЛ ЛЕВСКИ Моята мисия: Да бъда детски учител! Аз съм детски учител

Подробно