Факултет ………………

Размер: px
Започни от страница:

Download "Факултет ………………"

Препис

1 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 3-ти курс за учебната г. Факултет Юридически Професионално направление 3.6. Право Специалност Право Форма на обучение Редовна 10 семестъра Утвърден с протокол на АС 27 от г. РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Утвърден с протокол на ФС - 60 от г. ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ Анотация Юридическият факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски осигурява обучение по специалност Право (държавно регулирана професия) от професионално направление 3.6 Право, като неговите випускници получават професионалната квалификация юрист с образователноквалификационна степен магистър. В изпълнение на приетата на г. от Академичния съвет на Пловдивския университет Стратегия за развитие на ПУ Паисий Хилендарски, която дефинира мисията на Университета да реализира основните принципи на университетската идея успешна социализация на младите хора, критическо обновяване и предаване на научни, културни и исторически традиции и създаване на модели на публично гражданско поведение, Юридическият факултет се стреми да подготви висококвалифицирани юристи, които в областта на съдебната и изпълнителната власт и частния сектор да допринесат за защитата на националния и европейския правов ред и развитието на правната доктрина и практика. Изпълнението на заложеното в учебните програми води до пълноценна теоретична и в голяма степен практическа подготовка на бъдещите юристи. Те получават необходимите им умения анализ на правна ситуация, идентифициране на спорните фактически и правни точки в конфликта, изграждане и аргументиране на теза. Юридическият факултет публикува на своя официален сайт учебния си план, като информира своите студенти за предстоящото им обучение, като дисциплини и хорариум, както и за актуалните промени в него. Професионална квалификация Юрист Равнище на квалификация ОКС магистър Специфични изисквания за достъп (прием) Класиране по успех, организирано от Университета - кандидатстудентски изпити по Български език и История на България + оценки от държавни зрелостни изпити по История и цивилизация и Български език и литература (или оценки от дипломата). Ред за признаване на предходно обучение Няма Квалификационни изисквания и правила за квалификация За придобиване на квалификацията са необходими мининум 300 кредита от задължителни, избираеми дисциплини и от държавни изпити. Профил на програмата (специалността) Юридическият факултет, в изпълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността Право и професионална квалификация юрист (приета с Постановление 75 на Министерски съвет от 1996г.) обучава студенти в редовна и задочна форма на обучение с придобиване на образователната и квалификационна степен магистър с продължителност не по-малко от 10 семестъра и с минимален хорариум учебни часа. 1

2 Съгласно Наредбата се преподават минимум 19 задължителни дисциплини, като в Юридическия факултет тези задължителни дисциплини са повече на брой и хорариумът, утвърден в учебния план, надхвърля изискванията на Наредбата. Студентите провеждат задължителна учебна практика с продължителност две седмици (100 уч. часа), както следва: - Втори курс в общинска администрация практика по публичноправни науки; - Трети курс в районна прокуратура практика по наказателноправни науки; - Четвърти курс в окръжен съд практика по гражданскоправни науки; Учебната практика се осъществява по програма на факултета, съгласувана с министъра на правосъдието. Обучението е в тясна връзка с провъзгласените от Стратегията цели на ПУ да осигури качествено образование, конкурентноспособност и адаптивност. В учебния план влизат дисциплини, които не са задължителни според Наредбата, като право на интелектуалната собственост, правен режим на държавната служба, производство по несъстоятелност и др. които осигуряват подходящо задълбочаване на подготовката по отделни направления, според индивидуалните предпочитания на студента. Основни резултати от обучението Натрупване на знания по тълкуването, както и придобиване на умения по прилагането на правните разпоредби, съобразено със спецификите на публичноправните, наказателноправните и гражданскоправните науки. Изграждане на умения по обосноваването на правни тези и за изготвянето на различни видове юридически актове. Професионален профил на завършилите с примери В специалност Право се подготвят висококвалифицирани юристи за работа в системата на правосъдието, в държавната администрация, в научни институции, за защита правата и интересите на гражданите, за подпомагане дейността на юридическите лица; експерти във висши органи на държавната власт и управление. Възможности за продължаване на обучението В докторски програми към професионално направление 3.6. Право, както и в други магистърски програми. Диаграма на структурата на курсовете с кредити Един кредит се присъжда на 30 ч. студентска заетост, като делът на аудиторната заетост е не повече от половината от пълната студентска заетост за 1 (една) учебна дисциплина (съгл. чл. 9, ал. 2 от НПСНТКВВ). Приложената система и присъдените кредити за отделните учебни дисциплини налага задължението освен кредити от задължителните учебни дисциплини всеки студент да има натрупани кредити и от избираеми дисциплини, съответно на броя им в отделните семестри. Всяка избираема дисциплина е с аудиторна заетост от 30 часа и формира минимум 2 кредита. По този начин се постига изискването на чл. 8 НПСНТКВВ и чл. 102 от ПУДПУ за минимум 30 кредита на семестър и 60 кредита за учебна година. Легенда Аудиторни часове в семестъра/триместъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни (упражнения); Лб за практикуми (лабораторни упражнения) и други часове (Кл за колоквиуми, Х за хоспетиране и пр.). Извънаудиторни часове в семестъра/триместъра: Сп за самостоятелна работа/подготовка, и др. О общ брой часове. К ECTS кредити. Фи форма на изпитване (със стойности: И изпит, Т текуща оценка, З заверка, П продължава следващ семестър/триместър. 2

3 Код по ECTS Учебен курс/дисциплина Аудиторни Общ брой Извънаудит. Л АО Л С Кл Х О Сп... б ви семестър 1. Обща теория на правото П 2. История на българската държава и право 3. Римско частно право И 4. Коституционно право П 5. Обща теория на държавата И 6. Латинска правна терминология и казуистика 7. Избираема дисциплина И 8. Спорт П Общо за 1-ви семестър ри семестър 1. Гражданско право обща част П 2. Обща теория на правото И 3. Конституционно право И 4. Международно публично право И 5. Права на човека И 6. Спорт Т Общо за 2-ри семестър Общо за I-ва година ти семестър 1. Административно право - обща част И 2. Наказателно право П 3. Гражданско право обща част И 4. Юридически английски език П 5. Екологично право И Общо за 3-ти семестър ти семестър 1. Вещно право И 2. Наказателно право И 3. Финансово право И 4. Юридически английски език Т 5. Административно право спец.част И 6. Избираема дисциплина И Общо за 4-ти семестър Общо за II-ра година ти семестър 1. Облигационно право П 2. Наказателно процесуално право П 3. Криминалистика 4. Административен процес И 5. Избираема дисциплина И 6. Избираема дисциплина И Общо за 5-ти семестър ти семестър 1. Облигационно право И 2. Право на държавната служба И 3. Право на Европейския съюз И 4. Наказателно процесуално право И К Фи 3

4 5. Избираема дисциплина И Общо за 6-ти семестър Общо за III-та година ми семестър 1. Трудово право П 3. Търговско право I част (дружествено право) И 4. Право на интелектуална собственост И 5. Семейно и наследствено право П 6. Нотариална дейност, кадастър и имотен регистър И 7 Избираема дисциплина И 8. Избираема дисциплина И Общо за 7-ми семестър ми семестър 1. Семейно и наследствено право И 2. Трудово право И 3. Търговско право II част (търговски сделки) 4. Криминология И 5. Избираема дисциплина И Общо за 8-ми семестър Общо за IV-та година ти семестър 1. Гражданскопроцесуално право П 2. Международно частно право П 3. Осигурително право И 4. Несъстоятелност 5. Избираема дисциплина Избираема дисциплина И Общо за 9-ти семестър ти семестър 1. Гражданскопроцесуално право И 2. Международно частно право И 3. Данъчно право И 4 Избираема дисциплина И 5 Избираема дисциплина И 6. Избираема дисциплина И Общо за 10- ти семестър Общо за V-та година Държавни изпити по: 1. Гражданскоправни науки 10 И 2. Наказателноправни науки 10 И 3. Публичноправни науки 10 И Общо за целия курс на обучение: Общ брой кредити: 350 * Всяка учебна година Юридическият факултет обявява списък на предлаганите избираеми и факултативни дисциплини за съответния курс/семестър на обучение, както и правилата за записването им. 4

5 Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки По време на обучението реферати, колоквиуми, курсови работи или курсови проекти. В края на обучението устни и писмени изпити. Оценките са комплексни и се формират от текущия контрол и семестриалните изпити. Изисквания за завършване Дипломиране с успешно положени държавни изпити. Форма на обучение Редовно Декан Професор д-р Венцислав Петров Стоянов ПУ Паисий Хилендарски Юридически факултет ул. Цар Асен 24, ет.1, каб

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Факултет Юридически Професионално направление 3.6. Право Специалност

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 2-ри курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДВСК УНВЕРСТЕТ ПАСЙ ХЛЕНДАРСК П Е Д А Г О Г Ч Е С К Ф А К У Л Т Е Т ОДОБРЯВАМ: УТВЪРЖДАВАМ: Д Е К А Н : Р Е К Т О Р: /ДОЦ.Д-Р РУМЯНА ТАНКОВА/ /ДОЦ.Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ/ УЧЕБЕН ПЛАН на магистърска програма

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Факултет Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Екология на биотехнологичните производства Форма на обучение Редовно Утвърден

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект ПРОЕКТ: BG051PO001-4.3.04-0039 Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и английски език

Български език и английски език Учебен план на специалност Български език и английски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

Български език и испански език

Български език и испански език Учебен план на специалност Български език и испански език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

BALKANISTIKA-2019.xlsx

BALKANISTIKA-2019.xlsx Учебен план на специалност Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра: ИО

Подробно

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език испански) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… Факултет ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Биология Форма на обучение Редовно Утвърден с протокол на АС 35 / 14.07.2014

Подробно

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор Учебен план на специалност БАЛАНИСТИА Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

ECTS макет на учебен план

ECTS макет на учебен план П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (03) 61 61 Ректор: (03) 631 449 факс (03) 68 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… Факултет ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Екология и опазване на околната среда Форма на обучение Редовно Утвърден

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Български език и новогръцки език

Български език и новогръцки език Учебен план на специалност Български език и новогръцки език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно