N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" г. активи стойност (в хил. лева)

Размер: px
Започни от страница:

Download "N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" г. активи стойност (в хил. лева)"

Препис

1 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" г. активи стойност (в хил. лева) Относителен дял от активите на фонда % стойност (в хил. лева) Приложение 12 към чл. 9 Относителен дял от активите на фонда % , Финансови инструменти общо, в т.ч.: ,18% ,92% 1.1. дългови ,70% ,56% 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) ,48% ,36% 2, Влогове в банки ,12% ,07% 3, Инвестиционни имоти ,78% ,67% 4, Парични средства на каса и по разплащателни ,78% ,10% 5, Вземания ,14% ,24% ОБЩО ,00% ,00%

2 Приложение N 13 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на Универсален пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та към г. стойност /в хил. лева/ относит. дял от актив.на фонда % 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 196, % ЕТРОПАЛ -ЕТРОПОЛЕ акции Производство на медицински и зъболекарски BGN 1, % инструменти и средства БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ акции Дейност на холдингови дружества BGN 1, % ГРУС акции Производство и преработка на месо от домашни BGN % пти НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД акции Дейност на холдингови дружества BGN % АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ акции Ремонт на машини и оборудване с общо и BGN 4, % специално предназначение ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ акции Дейност на холдингови дружества BGN 1, % ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 12, % недвижими имоти ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ акции Дейност на холдингови дружества BGN % ЦКБ акции Друго парично посредничество BGN 14, % ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ акции Добив на нефт BGN 3, % ИНВЕСТОР.БГ акции Дейности по продажба на медийно време и BGN 1, % място за реклама ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ акции Дейност на холдингови дружества BGN 2, % ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ акции Търговия с електрическа енергия BGN 7, % ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ акции Разпределение на електрическа енергия BGN 17, % СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ акции Дейност на холдингови дружества BGN % СИЛА ХОЛДИНГ акции Дейност на холдингови дружества BGN 3, % КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД акции Предоставяне на други финансови услуги без BGN % застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА акции Покупка и продажба на собствени недвижими BGN 5, % имоти РЕГАЛА ИНВЕСТ акции Покупка и продажба на собствени недвижими BGN 1, % имоти ХОЛДИНГ ВАРНА акции Дейност на холдингови дружества BGN 13, % ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ акции Дейност на холдингови дружества BGN % ХИМИМПОРТ акции Дейност на холдингови дружества BGN 19, % РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ акции Дейност на холдингови дружества BGN 4, % ХОЛДИНГ НОВ ВЕК акции Дейност на холдингови дружества BGN 4, % ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР акции Дейност на холдингови дружества BGN 1, % ПАРАХОДСТВО БРП акции Товарен транспорт по вътрешни водни пътища BGN 2, % ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ акции Търговия на едро със зърно семена фуражи и BGN 2, % необработен тютюн АЛБЕНА акции Туристическо и друго краткосрочно BGN 2, % настаняване АСЕНОВА КРЕПОСТ акции Производство на опаковки от пластмаси BGN 1, % ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ -СОФИЯ акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 6, % недвижими имоти ФОРМОПЛАСТ акции Производство на други изделия от пластмаси BGN %

3 1.034 КАУЧУК акции Други разнообразни производства BGN % некласифицирани другаде КРЗ ОДЕСОС акции Ремонт и поддържане на плавателни съдове BGN 2, % М+С ХИДРАВЛИК акции Производство на хидравлични помпи BGN % хидравлични и пневматични двигатели НЕОХИМ акции Производство на азотни съединения и торове BGN 2, % ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС акции Производство на олово цинк калай BGN СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК акции Производство на тютюневи изделия BGN % СОФАРМА акции Производство на лекарствени продукти BGN 6, % СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА акции Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти BGN 2, % БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО права Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN ИНВЕСТИРАНЕ INTERFUND INVESTMENTS PLC акции Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1, % DEUTSCHE BANK акции Друго парично посредничество EUR 1, % CONTINENTAL AG акции Производство на други части и принадлежности EUR 1, % за автомобили VARENGOLD BANK AG акции Друго парично посредничество EUR 2, % FRESENIUS SE & CO акции Производство на медицински и зъболекарски EUR 3, % инструменти и средства HENKEL AG & CO акции Производство на други химични продукти EUR 3, % некласифицирани другаде MERCK KGAA акции Производство на лекарствени продукти EUR 4, % DAIMLER AG акции Производство на автомобили и техните EUR 2, % двигатели SAP акции Други дейности в областта на информационните EUR 4, % технологии SIEMENS акции Производство на битова електроника EUR 5, % BASF SE O.N акции Производство на други химични продукти EUR 4, % некласифицирани другаде BAYER акции Производство на лекарствени продукти EUR 2, % 2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 9, % NOVARTIS AG акции Производство на лекарствени продукти CHF 2, % ROCHE HOLDING AG акции Производство на лекарствени продукти CHF 5, % ALCON INC акции Производство на лекарствени продукти CHF % SOFTBANK CORP GROUP акции Други дейности в областта на информационните технологии EUR 1, % 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 26, % ФНИ БЪЛГАРИЯ СИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ПРЕМИЕР ФОНД СИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД СИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % ВАНС ТЕРАФОНД СИЦ-СОФИЯ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 8, % ФЕЕИ СИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД СИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % СИЦ СЛС ИМОТИ СИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС СИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 СИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ СИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN %

4 4.012 БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 6, % СИЦ АЛТЕРОН СИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД СИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2, % КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ СИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3, % 5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 193, % ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ ПРОГРЕС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 8, % ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30 акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ВИСОКОДОХОД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2, % ДФ ПЛЮС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % ДФ СТРАТЕГИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 4, % ДФ КОНКОРД ФОНД-5 ЦИЕ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR % ДФ ДСК РАСТЕЖ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1, % ДФ КАПМАН ФИКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3, % ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 8, % ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН EUR ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3, % ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 5, % ОБЛИГАЦИИ ДФ ЦКБ ЛИДЕР акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 5, % ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 11, % ДФ ЦКБ АКТИВ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 6, % НДФ КОНКОРД ФОНД 7-САУТ- ИЙСТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ЮРЪП ДФ ЦКБ ГАРАНТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3, % ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 8, % ДФ С-МИКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 9, % ДФ ИНВЕСТ АКТИВ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ КАПМАН КАПИТАЛ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2, % ДФ С-БОНДС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ КАПМАН МАКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2, % ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 11, %

5 6.031 ДФ КОНКОРД ФОНД-3 ИМОТИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ ВАНС ИНВЕСТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3, % ДФ ПРАЙМ АСЕТС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 10, % ДФ КУЕСТ ВИЖЪН акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 9, % ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2, % ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ ПРЕСТИЖ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 6, % ДФ ПРОФИТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 8, % ДФ ВАНС ВЪЗМОЖ.В НОВА акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR % ЕВРОПА ISHARES STOXX EUROPE 600 HC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 2, % DEKA DAX UCITS ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 31, % LYXOR ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 5, % LYXOR ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR % 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: 1, % OMNIHEDGE акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови RON 1, % Общо: 427, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

6 Приложение 14 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ към чл. 9 на Универсален пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та към г. стойност /в хил. лева/ относит. дял от актив.на фонда % 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 344, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 5, % РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ X EUR 10, % РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ X EUR 20, % РЕПУБЛИКА ЛИТВА X USD 2, % РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ X USD 15, % РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ X USD 38, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 21, % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR 6, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 36, % РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ X EUR 11, % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR 53, % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR 78, % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR 42, % 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 78, % РЕПУБЛИКА РУСИЯ X USD 7, % РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ X USD 19, % РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ X EUR 2, % РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ X EUR 49, % 4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 97, % РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА X EUR 41, % РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ X EUR 56, % 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: 1, % ОБЩИНА МАРИЦА BGN 1, % 7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 340, % АСЕНОВА КРЕПОСТ Производство на опаковки от пластмаси EUR 1, % ЕКИП-98 ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества BGN 4, % СОЛАР ЛОГИСТИК Е Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 4, % КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ СИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 9, %

7 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ Други дейности в областта на информационните технологии BGN 1, % СИСТЕМИ АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ Дейност на холдингови дружества EUR 1, % ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR 8, % РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД СИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 6, % ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR 3, % АСТЕРА I Е Хотели и подобни места за настаняване EUR % НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3, % СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества BGN 8, % СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 8, % СИЦ СИЛА ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества EUR 4, % СТАРКОМ ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества BGN 1, % БИ ДЖИ АЙ ГРУП Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN % ХОЛДИНГ ВАРНА Дейност на холдингови дружества EUR 3, % НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ СИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 4, % ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС Е Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 4, % БАЛКАНКАР ЗАРЯ Производство на други части и принадлежности за EUR % автомобили ХОЛДИНГ НОВ ВЕК Дейност на холдингови дружества EUR 9, % СИИ ИМОТИ СИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3, % ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР Дейност на холдингови дружества EUR 6, % ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества EUR 9, % ЦКБ Друго парично посредничество EUR 22, % ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества EUR 8, % М САТ КЕЙБЪЛ Е Разпространение на филми и телевизионни предавания BGN 9, % ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС Е-ЕТРОПОЛЕ Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN % БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 2, % АЗАЛИЯ I Е Хотели и подобни места за настаняване EUR 5, % УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ Други професионални дейности некласифицирани другаде EUR 3, % ПРЕМИЕР ФОНД СИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 9, % АРА Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими BGN 6, % имоти АЛТЕРОН СИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3, % PETROBRAS GLOBAL FINANCE Добив на нефт USD 14, % BOMBARDIER INC. Пътнически въздушен транспорт USD 3, % TRANSALP 1 SECURITIES Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR 20, % SBERBANK OF RUSSIA Друго парично посредничество USD 10, % PETROBRAS GLOBAL FINANCE Добив на нефт EUR 23, % ЛУКОЙЛ/LUKOIL INTERNATIONAL Добив на нефт USD 9, % F ENERGY PRO AS Пренос на електрическа енергия EUR 7, % ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ Дейност на холдингови дружества EUR 21, % CREDIT BANK OF MOSCOW Друго парично посредничество USD 7, % ГАЗПРОМ Добив на природен газ EUR 10, % ENERGY PRO AS Пренос на електрическа енергия EUR 14, % OTP BANK PLC EUR 12, % 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: 4, % УСТРЕМ ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества BGN 4, %

8 Общо: 866, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ (в хил. лева) относителен дял от на фонда ( в %) (в хил. лева) Приложение 12 към 31.3.2019г. към 28.6.2019 г. относителен дял от на фонда

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" стойност (в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ стойност (в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" (в хил. лева) 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. относителен активите на (в хил.

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ АКТИВИ Стойност /в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. Относителен дял от активите

Подробно

CLASS ACTIV-PPF_ xls

CLASS ACTIV-PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 31.12.2018г. към 31.03.2019 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 160 287 85.38% 162 628 85.70% 1.1. дългови 84 643

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 77 749 90.93% 78 932 91.74% 1.1. дългови 24 128

Подробно

CLASS ACTIV- PPF_ xls

CLASS ACTIV-  PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 към чл.9 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. от активите на от активите на 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 166 442

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx Приложение 12 към чл. 9 N по ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" активи към 31.3.2019г. 28.6.2019 г. (в хил. лева) Относителен фонда % (в хил. лева)

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" Приложение 12 към чл. 9 по ред АКТИВИ към 31.12.2018 г. към 31.03.2019 г. 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 1 138

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 52 733 76.13% 62 375 92.28% 1.1. дългови ценни

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ към края на предходната година към 30.03.2018 г. Относителен дял от

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 863 961 83.70% 1 008 308 85.72% 1.1. дългови

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.12.2015

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.6.2019 г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 28.06.2019 30.9.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял от активите на фонда Относителен дял от активите на фонда 1.

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) от

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) от ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 28.09.2018г.

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.03.2015г.

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2015г.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) о

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) о ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен дял от активите на фонда % стойност (в хил.

Подробно

Investicii_UPF_

Investicii_UPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ по ред АКТИВИ към края на предходната

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година Относителен

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2016г.

Подробно

Съобщения:

Съобщения: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 14/27 октомври 2017 г. Новини: I. Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA 1. Емитент: Алтерко АД Алтерко АД е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2015г.

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2017г.

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Относителен

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 1 към края на предходната година към 31.12.2013г. по ред АКТИВИ Относителен дял от активите на Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 12035 72.28%

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 30.06.2016г.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2017г.

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2016г.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 31.03.2017г.

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен АКТИВИ дял от активите от активите на на Приложение 1 Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към г. към 28.06

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС ДСК-Родина към г. към 28.06 по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към 31.03.019 г. към 8.06.019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил. лева/

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2014 г. АКТИВИ Стойност дял от

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV DPF 2010.xls

CLASS ACTIV DPF 2010.xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА към края на предходната година към 31.12.2010г. по ред АКТИВИ Стойност Относителен дял от активите на Стойност Относителен

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Стойност от активите

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Относителен

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2013 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV UPF xls

CLASS ACTIV UPF xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.12.2018 г. към 29.03.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

CLASS ACTIV PPF 2010.xls

CLASS ACTIV PPF 2010.xls по ред АКТИВИ към края на предходната година Стойност Относителен дял от активите на Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ППФ ДСК-РОДИНА към 31.12.2010г. Относителен

Подробно

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид финансов Вид икономическа дейност на емитента Код на

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.09.2018 г. към 31.12.2018 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

Po_vidove_aktivi_UPF__ _new_

Po_vidove_aktivi_UPF__ _new_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ АКТИВИ към края на пходната година към 31.3.2017г.

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование

Подробно

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента Стойност /в хил.

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2015 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

Po_vidove_aktivi_UPF__

Po_vidove_aktivi_UPF__ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование за допълнително пенсионно осигуряване/ АКТИВИ към края на пходната година дял от активите към 30.6.2017г.

Подробно

May-2019.indd

May-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните и

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните и Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Райфайзен Консервативен фонд България РГ-05-1246-1/14.02.2006 Дата брой дялове в НСА на дял 16.09.2019 125133855.20 81625338.5657 1.5330 1.5330 1.5330

Подробно