Microsoft Word - res_c49_09.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - res_c49_09.doc"

Препис

1 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел , , факс Р Е Ш Е Н И Е Ц - 49 от г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заявление за утвърждаване на цени за В и К услуги, подадено от Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Търговище, събраните данни от проведените на г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. В-ДК-66/ г., установи следното: Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Търговище с вх. В / г. е внесло в Държавната коисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, коисията) заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги както следва: Цена за услугата на вода на потребителите попена с есечно потребление до ,60 лв./ попена с есечно потребление над ,05 лв./ гравитачна - 1,12 лв./ Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,20 лв./ Цена за услугата на вода на друг В и К оператор за В и К ООД, гр. Сливен попена - 0,4 лв./ за В и К ООД, гр. Сливен гравитачна - 0,12 в./ (В цените не е включен ДДС) Внесеното заявление е във връзка с одобрен петгодишен бизнес план за периода г. на Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Търговище с решение БП- 049/ г. С решение по т. 9 от протокол 2/ г. на ДКЕВР са приети Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез етода горна граница на цени (Указанията). От прегледа на заявлението на предложените за утвърждаване цени за В и К услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище и приложенията къ него, коисията е установила съответствие с принципите и разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и на Указанията. Цените за отделните В и К услуги, съгласно Наредбата са образувани като съотношение ежду необходиите годишни приходи за съответната услуга и съответните количества вода. Цената за на вода на потребителите (попена) е двустъпална на база есечното потребление на питейна вода, съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ. В заявлението В и К операторът е предложил и обосновал прогнозните разходи по водоснабдителни и канализационни систеи и услуги, които са както следва: За услугата вода на потребителите (попена) - общо разходи хил. лв. Разходите за атериали са в разер на 1 44 хил. лв. и са на нивото на отчетените, като сао разхода за електроенергия за технологични нужди е 1

2 увеличен с 5,27 % от хил. лв. на хил. лв. В и К операторът е прогнозирал този разход в съответствие с производствената програа и специфичния разход на съоръженията (попи и други енергоконсуиращи апарати) експлоатирани къ г. от дружеството и новите цени на електрическата енергия, считано от г. Разходите за външни услуги са в разер на 556 хил. лв. и са на нивото на Разходите за аортизации са в разер на 678 хил. лв. и са увеличени като допълнително за прогнозната година са включени разходи, които представляват средния разер на разходите за аортизации върху инвестициите на В и К оператора в разер на 289 хил.лв., съгласно одобрения петгодишен бизнес план на В и К ООД, гр. Търговище за периода г., което е в съответствие с етода на ценообразуване чрез горна граница на цени. Разходите за възнаграждения са в разер на хил. лв. и са увеличени с 15,01 % спряо Разходите за социални осигуровки са в разер на 27 хил. лв. и са до нивото на отчетените за базовата 2008 г. Социалните разходи са в разер на 265 хил. лв. и са увеличени с 8,74 % спряо Другите разходи са в разер на 115 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г. Разходите за текущ реонт са в разер на 65 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г. За услугата вода на потребителите (гравитачна) общо разходи 156 хил. лв. Разходите за атериали са в разер на 9 хил. лв. и са на нивото на отчетените Разходите за външни услуги са в разер на 7 хил. лв. и са на нивото на отчетените Разходите за аортизации са в разер на 15 хил. лв. и са на нивото на отчетените Разходите за възнаграждения са в разер на 85 хил. лв. и са до нивото на Разходите за осигуровки са в разер на 16 хил. лв. и са на нивото на отчетените Социалните разходи са в разер на 1 хил. лв. и са до нивото на отчетените през базовата 2008 г. Другите разходи са в разер на 1 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г. Разходите за текущ реонт са в разер на 10 хил. лв. и са на нивото на отчетените За услугата отвеждане на отпадъчните води - общо разходи 281 хил. лв. Разходите за атериали са в разер на 19 хил. лв. и са на нивото на отчетените Разходите за външни услуги са в разер на 100 хил. лв. и са на нивото на Разходите за аортизации са в разер на 127 хил. лв. и са увеличени като допълнително за прогнозната година са включени разходи, които представляват средния разер на разходите за аортизации върху инвестициите на В и К оператора в разер на 4 хил.лв., съгласно одобрения петгодишен бизнес план на В и К ООД, гр. Търговище за периода г., което е в съответствие с етода на ценообразуване чрез горна граница на цени. Разходите за възнаграждения са в разер на 85 хил. лв. и са увеличени с 14,86% спряо Разходите за осигуровки са в разер на 17 хил. лв. и са до нивото на отчетените 2

3 Социалните разходи са в разер на 9 хил. лв. и са увеличени с 1 хил.лв. спряо Другите разходи са в разер на 2 хил. лв. и са на нивото на отчетените през базовата 2008 г. Разходите за текущ реонт са в разер на 71 хил. лв. и са на нивото на За услугата вода на В и К ООД гр. Сливен (попена) - общо разходи 25 хил. лв. Разходите за атериали са в разер на 12 хил. лв. и са на нивото на отчетените, като сао разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен с 75 % от 4 хил. лв. на 7 хил. лв. Разходите за външни услуги са в разер на хил. лв. и са на нивото на отчетените Разходите за аортизации са в разер на 1 хил. лв. и са на нивото на отчетените Разходите за възнаграждения са в разер на 2 хил. лв. и са увеличени с хиляда лева спряо Разходите за социални осигуровки са в разер на 1 хил.лв. - не са извършени през базовата 2008 г. Социалните разходи в разер на 1 хил.лв. - не са извършени Други разходи не са предвидени. Разходите за текущ реонт са в разер на 5 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г. За услугата вода на В и К ООД гр. Сливен (гравитачна) - общо разходи 1 хил. лв. Разходите за атериали са в разер на 1 хил. лв. и са на нивото на отчетените Разходите за външни услуги са в разер на 2 хил. лв. и са на нивото на отчетените Разходи за аортизации не са предвидени. Разходите за възнаграждения са в разер на лв. и са увеличени с лева спряо базовата 2008 г. Социалните осигуровки са в разер на 100 лв. и са увеличени с 00 лв. спряо базовата 2008 г. Социалните разходи са в разер на 100 лв. и са увеличени с 00 лв. спряо базовата 2008 г. Други разходи не са предвидени. Разходите за текущ реонт са в разер на 1 хил. лв. и са на нивото от базовата 2008 г. Регулаторна база на активите (РБА) е базата за определяне на възвръщаеостта на капитала за всяка В и К услуга и се изчислява в съответствие с чл. 11 от Наредбата, като при етода на ценообразуване чрез горна граница на цени се дава възожност в РБА да се включи прогнозният среден разер на инвестициите, финансирани от дружеството със собствени и привлечени средства, наалени с припадащия и се среден разер на разходите за аортизации, съгласно одобрената инвестиционна програа къ бизнес плана на В и К ООД, гр. Търговище за периода 2009 г. 201 г. Стойността на РБА по В и К услуги е както следва: Доставяне на вода на потребителите (попена) хил.лв. Доставяне на вода на потребителите (гравитачна) - 17 хил.лв. Отвеждане на отпадъчните води - 24 хил. лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен (попена) - хил.лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен (гравитачна) - 2 хил.лв.

4 Необходиият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 4 дни. Стойността на необходиия оборотен капитал е както следва: Доставяне на вода на потребителите (попена) хил.лв. Доставяне на вода на потребителите (гравитачна) - 17 хил.лв. Отвеждане на отпадъчните води - 6 хил. лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен (попена) - хил.лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен (гравитачна) - 2 хил.лв. Нората на възвръщаеост на капитала предложена от В и К оператора, с която са образувани предложените цени е 5,49 %, определена при нора на възвръщаеост на собствения капитал след данъчно облагане 5 %, при данъчна ставка 10,00 % и нора на възвръщаеост на привлечения капитал 5 %. Необходиите годишни приходи по В и К услуги са както следва: Доставяне на вода на потребителите (попена) хил.лв. Доставяне на вода на потребителите (гравитачна) хил.лв. Отвеждане на отпадъчните води - 41 хил. лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен (попена) - 25 хил.лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен (гравитачна) - 1 хил.лв. Фактурирани водни количества и общи загуби на вода за услугата на вода на потребителите (попена) количества вода доставена на потребителите 47 хил., от които за потребители с есечно потребление до хил. и за потребители с есечно потребление над хил. (за 2008 г. са общо 247 хил. за, от които за потребители с есечно потребление до хил. и за потребители с есечно потребление над хил. ), при количества на вход на водоснабдителната систеа хил. (10 42 хил. за 2008 г.) и общи загуби 66,21%. за услугата на вода на потребителите (гравитачна) - количества вода доставена на потребителите 140 хил. (16 хил. за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната систеа 180 хил. (210 хил. за 2008 г.) и общи загуби 21,77%. за услугата отвеждане на отпадъчните води 2 16 хил. (2 046 хил. за 2008 г.). за услугата на вода на В и К ООД гр. Сливен (попена) - количества вода доставена на потребителите 75 хил. (79 хил. за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната систеа 75 хил. (79 хил. за 2008 г.) и общи загуби 0%. за услугата на вода на В и К ООД гр. Сливен (гравитачна) - количества вода доставена на потребителите 112 хил. (88 хил. за 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната систеа 112 хил. (88 хил. за 2008 г.) и общи загуби 0%. На основание чл. от Наредбата е извършен регулаторен преглед върху дейността на В и К ООД, гр. Търговище, който включва: 1. Анализ и оценка на отчетната и прогнозна инфорация по години, за периода на действие на одобрения тригодишен бизнес план на В и К оператора за първия тригодишен регулаторен период ( г.). 2. Съответствие ежду параетрите на одобрения пет годишен бизнес план ( г.) на В и К ООД, гр. Търговище и предложените за утвърждаване цени.. Изготвяне на предложение за одобряване на прогнозни необходии приходи, включително иконоически обосновани разходи и нора на възвръщаеост на капитала, както и за утвърждаване на цени въз основа на прогнозни доставени и отведени годишни 4

5 количества вода за съответните водоснабдителни и канализационни услуги за първия регулаторен период по етода горна граница на цени. В резултат от извършения анализ оже да се направи извода, че В и К ООД, гр. Търговище с внесеното заявление за утвърждаване на цени ще иа възожност да реализира приходи от В и К услуги, с които ще обезпечи поетите ангажиенти за изпълнение на инвестиционната и реонтната програи за периода на петгодишния бизнес план от собствени средства, което ще доведе до подобряване на качеството на В и К услуги. При балансирано управление и строг контрол върху разходите В и К операторът ще акуулира достатъчен финансов ресурс, който оже да насочи за поускорено решаване на най-належащите проблеи на потребителите в отделни населени еста. След извършения регулаторен преглед и анализ на ценообразуващите елеенти са коригирани признатите годишни разходи за четирите ВС и количествата на вход за ВС (гравитачна), както следва: За услугата на вода на потребителите (гравитачна): - разходите за транспортни средства и еханизация в разер на 8 хил. лв., които не са обосновани не се приеат. - разходите за съобщителни услуги в разер на 2 хил.лв., които не са обосновани не се приеат. - разходите за възнаграждения са наалени на 6 хил.лв., в съответствие с одобрения петгодишен бизнес план 2009 г. 201 г. - социалните разходи са наалени от 1 хил.лв. на 8 хил.лв.- на нивото на базовата 2008 година съгласно решение по протокол 8 от г. на ДКЕВР. - разходите за коандировки в разер на 1 хил.лв., които не са обосновани не се приеат. - разходите за текущ реонт в разер на 10 хил.лв. не са признават в съответствие с одобрения бизнес план на дружеството за периода 2009 г г. и направена прогноза за нааляване на броя на авариите, с оглед постигане на годишните целеви нива на загубите на вода във водоснабдителната систеа (основен критерий за оценка на работата на В и К оператора). За услугата отвеждане на отпадъчни води: - разходите за аортизации върху инвестиции в разер на 4 хил.лв. не се приеат, тъй като инвестиционната програа за тази услуга не е доказана от В и К оператора. - разходите за възнаграждения са наалени от 85 хил.лв. на 74 хил.лв. - на нивото на базовата 2008 година съгласно решение по протокол 8 от г. на ДКЕВР. - разходите за социални осигуровки са наалени от 17 хил.лв. на 1 хил.лв., в резултат от наалените разходи за възнаграждения. - социалните разходи са наалени от 9 хил.лв. на 8 хил.лв. - на нивото на базовата 2008 г. съгласно решение по протокол 8 от г. на ДКЕВР. - разходите за текущ реонт са наалени от 71 хил.лв. на 12 хил.лв., в съответствие с одобрения бизнес план на дружеството за периода 2009 г г. и направена прогноза за нааляване на броя на авариите. За услугата на вода на В и К ООД, гр. Сливен (попена): - разходите за електроенергия са наалени от 7 хил.лв. на 6 хил.лв. в съответствие с производствената програа и специфичния разход на съоръженията (попи и други енергоконсуиращи апарати) експлоатирани къ г. от дружеството и новите цени на електрическата енергия, считано от г. - разходите за възнаграждения са наалени от 2 хил.лв. на 1 хил.лв. - на нивото на базовата 2008 година съгласно решение по протокол 8 от г. на ДКЕВР. - разходи за текущ реонт са наалени от 5 хил.лв. на 1 хил.лв., в съответствие с одобрения бизнес план на дружеството за периода 2009 г г. и направена прогноза за нааляване на броя на авариите. 5

6 За услугата на вода на В и К ООД, гр. Сливен (гравитачна): - разходите за възнаграждения са наалени от лв. на 5 хил.лв. - на нивото на базовата 2008 година съгласно решение по протокол 8 от г. на ДКЕВР. Количествата вода на входа на ВС (гравитачна): - количествата вода на входа на ВС се приеат равни на базовата 2008 година. Спазено е изискването на чл. 2 от Наредбата и на г. са проведени открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са присъствали представители на община Търговище, община Враца, община Ловеч, община Благоевград, Национален браншов синдикат Водоснабдител, Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) Подкрепа и Съюз на В и К операторите в България. Във връзка с проведените открито заседание и обществено обсъждане на предложените за утвърждаване цени за на вода на потребителите и за отвеждане на отпадъчни води на В и К ООД, гр. Търговище са преразгледани признатите годишни разходи. Коисията приеа разходите за възнаграждения, разходите за социални осигуровки и разходите за текущ реонт за услугата отвеждане на отпадъчни води, както и разходите за текущ реонт за услугата на вода на потребителите, съгласно внесеното от В и К оператора заявление. С оглед осигуряване на съответствие с параетрите на одобрения петгодишен бизнес план с Решение БП-049/ г. и изискванията за иконоическа обоснованост на включените разходи в предложените за утвърждаване цени на В и К услуги, признатите годишни разходи са коригирани, като разходите за възнаграждения за услугата на вода на потребителите (гравитачна) са в разер на 69 хил.лв. Във връзка с гореизложеното, ценообразуващите елеенти с следните: Признати годишни разходи: Доставяне на вода на потребителите (попена) хил.лв. Доставяне на вода на потребителите ( гравитачна) хил.лв. Отвеждане на отпадъчните води - 86 хил. лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен (попена) - 19 хил.лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен ( гравитачна) лв. Регулаторна база на активите (РБА) Доставяне на вода на потребителите (попена) хил.лв. Доставяне на вода на потребителите ( гравитачна) - 1 хил.лв. Отвеждане на отпадъчните води - 24 хил. лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен (попена) - 2 хил.лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен ( гравитачна) - 1 хил. лв. Необходи оборотен капитал Доставяне на вода на потребителите (попена) хил.лв. Доставяне на вода на потребителите ( гравитачна) - 1 хил.лв. Отвеждане на отпадъчните води - 6 хил. лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен (попена) - 2 хил.лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен ( гравитачна) - 1 хил. лв. Нора на възвръщаеост на капитала Нората на възвръщаеост на капитала предложена от В и К оператора, с която са образувани предложените цени е 5,49 %, определена при нора на възвръщаеост на собствения капитал след данъчно облагане 5 %, при данъчна ставка 10,00 % и нора на възвръщаеост на привлечения капитал 5 %. 6

7 Необходии годишни приходи Доставяне на вода на потребителите (попена) хил.лв. Доставяне на вода на потребителите ( гравитачна) хил.лв. Отвеждане на отпадъчните води - 87 хил. лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен (попена) лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен ( гравитачна) лв. Фактурирани водни количества и общи загуби на вода за услугата на вода на потребителите (попена) количества вода доставена на потребителите 47 хил., от които за потребители с есечно потребление до хил. и за потребители с есечно потребление над хил., при количества на вход на водоснабдителната систеа хил. и общи загуби 66,21%. за услугата на вода на потребителите (гравитачна) - количества вода доставена на потребителите 140 хил., при количества на вход на водоснабдителната систеа 180 хил. и общи загуби 21,77%. за услугата отвеждане на отпадъчните води 2 16 хил. за услугата на вода на В и К ООД гр. Сливен (попена) - количества вода доставена на потребителите 75 хил., при количества на вход на водоснабдителната систеа 75 хил. и общи загуби 0%. за услугата на вода на В и К ООД гр. Сливен (гравитачна) - количества вода доставена на потребителите 112 хил., при количества на вход на водоснабдителната систеа 112 хил. и общи загуби 0%. Цените на водоснабдителните и канализационните услуги за образувани по следните форули: За услугата на вода на потребителите (попена): Средно претеглената цена (Цсрп ) за на вода се образува като съотношение ежду необходиите годишни приходи за услугата и разликата ежду количествата вода на входа на водоснабдителните систеи и аксиалният разер на допустиите общи загуби на вода по форулата: НГП Ц ГКДВ + Ц ГКДВ = = до20 дo20m над20 над20m Ц, лв./куб. (без ДДС) срп ГКВ ДОЗ ГКДВ + ГКДВ до20 над20 където: НГП - необходиите годишни приходи за услугата на вода на потребителите, в хил.лв. ГКВ - изерените съответни годишни количества вода на входа на водоснабдителните систеи за предходната година, в хил.куб.. ДОЗ - аксиалния разер на допустиите общи загуби на вода, съгласно годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните систеи, в хил.куб.. ГКДВ и ГКДВ - годишни количества за на вода на до20 над20 потребителите, в хил.куб.. Ц - цена за на вода на потребителите със средно есечно до20 потребление до 20 куб../лв. без ДДС Ц - цена за на вода на потребителите със средно есечно над20 потребление над 20 куб../лв. без ДДС 7

8 Цената за на вода на потребителите с есечна консуация над 20 куб. се определя по следната форула: Ц над20 (без ДДС), НГП = = / ((0,78*1 95)+1 412) = 2,05 лв./куб. кгкдв + ГКДВ до20 над20 където к е коефициент със стойност - 0,78. Цената за на вода на потребителите с есечна консуация до 20 куб. се определя по следната форула: Ц = кц = 0,78 * 2,05 = 1,60 лв./куб. (без ДДС) до20 над20 За услугата на вода на потребителите (гравитачна): НГП Ц = = 125 / (210 46) = 0,76 лв./куб. (без ДДС) ГКВ ДОЗ където: НГП - необходиите годишни приходи за услугата на вода на потребителите, в хил.лв. ГКВ - изерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните систеи за базисната година, в хил.куб.. ДОЗ - аксиалния разер на допустиите общи загуби на вода, съгласно годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните систеи, в хил.куб.. За услугата отвеждане на отпадъчните води: НГПотвеждане Цотвеждане= ФДВ КСЗ + ОКВ * КСЗ + ОКВ2 * К Б = 87 / (2 16*1) = 0,18 лв. / куб. (без ДДС) ( * ) ( ) ( ) + ( ) 1 1 СЗ ОКВ * 2 КСЗ = където: НГП отвеждане - необходиите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води, в хил.лв. ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените къ тях обществени, търговски и други потребители за базисната година, в хил.куб.. ОКВ 1, ОКВ 2, ОКВ - изерените отведени количества вода за базисната година за проишлените и други стопански потребители в зависиост от степента на заърсяване, в хил.куб.; К СЗБ, К СЗ1, К СЗ2, и К СЗ - коефициенти, отразяващи степента на заърсяване. За услугата на вода на В и К ООД, гр. Сливен (попена): НГП Ц = = / (75 0) = 0,255 лв./куб. (без ДДС) ГКВ ДОЗ където: НГП - необходиите годишни приходи за услугата на вода на потребителите, в хил.лв. ГКВ - изерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните систеи за базисната година, в хил.куб.. ДОЗ - аксиалния разер на допустиите общи загуби на вода, съгласно годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните систеи, в хил.куб.. 8

9 За услугата на вода на В и К ООД, гр. Сливен (гравитачна): НГП Ц = = 11,680 / (112 0) = 0,104 лв./куб. (без ДДС) ГКВ ДОЗ където: НГП - необходиите годишни приходи за услугата на вода на потребителите, в хил.лв. ГКВ - изерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните систеи за базисната година, в хил.куб.. ДОЗ - аксиалния разер на допустиите общи загуби на вода, съгласно годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните систеи, в хил.куб.. Анализ на социалната поносиост на цените на В и К услуги По данни от НСИ (писо с изх / г. до В и К ООД, гр. Търговище статистическата извадка е сао върху 54 доакинства и не е представителна) в област Търговище населението е с най - нисък средно есечен доход на едно доакинство в региона. Поради това e образувана двустъпална цена за потребителите на база есечно потребление на питейна вода, съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. а, 2, изр. второ от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: I. Приеа прилагането на етод на регулиране чрез стиули Горна граница на цени за Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Търговище и определя регулаторен период до г. II. Утвърждава на Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Търговище ценообразуващи елеенти на цените по т. III, както следва: 1. Необходии годишни приходи: Доставяне на вода на потребителите попена хил.лв. Доставяне на вода на потребителите гравитачна хил.лв. Отвеждане на отпадъчните води - 87 хил.лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен попена лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен гравитачна лв. 2. Количества вода: Доставяне на вода на потребителите попена количества вода доставена на потребителите 47 хил., от които за потребители с есечно потребление до хил. и за потребители с есечно потребление над хил., при количества на вход на водоснабдителната систеа хил.. Доставяне на вода на потребителите гравитачна - количества вода доставена на потребителите 140 хил., при количества на вход на водоснабдителната систеа 180 хил.. Отвеждане на отпадъчните води 2 16 хил.. Доставяне на вода на В и К ООД гр. Сливен попена - количества доставена вода 75 хил., при количества на вход на водоснабдителната систеа 75 хил.. 9

10 Доставяне на вода на В и К ООД гр. Сливен гравитачна - количества доставена вода 112 хил. при количества на вход на водоснабдителната систеа 112 хил... Регулаторна база на активите Доставяне на вода на потребителите попена хил.лв. Доставяне на вода на потребителите гравитачна - 1 хил.лв. Отвеждане на отпадъчните води - 24 хил. лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен попена - 2 хил.лв. Доставяне на вода на В и К ООД гр.сливен гравитачна - 1 хил.лв. 4. Нора на възвръщаеост на капитала преди данъчно облагане - 5,49 %, определена при нора на възвръщаеост на собствения капитал след данъчно облагане 5,00 %, при данъчна ставка 10,00 % и нора на възвръщаеост на привлечения капитал 5,00 %. III. Утвърждава, считано от г. цени без ДДС за В и К услугите на Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Търговище, както следва: Цена за услугата на вода на потребителите попена с есечно потребление до 20-1,60 лв./ попена с есечно потребление над 20-2,05 лв./ гравитачна - 0,76 лв./ Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,18 лв./ Цена за услугата на вода на друг В и К оператор за В и К ООД, гр. Сливен попена - 0,255 лв./ за В и К ООД, гр. Сливен гравитачна - 0,104 лв./ 10

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Р Население О Население П Население Б Население Население в района на Реалистична прогноза за населението Р ДРБУВ в ДРБУВ

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична

Подробно

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе Черноморски район за басейново управление на водите (ЧБУВ) Приложение VI - 5 Население Население в района на ЧБУВ Дял на населението, включено към централно водоснабдяване Население, включено към централно

Подробно

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка риложение 6.10-3 Таблица 6.10-3. - есимистичен сценарий оказатели Описание мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Население Население

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО

ДО Д О К Л А Д от ДО Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Дирекция Газоснабдяване Дирекция Икономически анализи и работа с потребителите Дирекция Правна Относно: Заявление с вх. E-15-34-4/14.03.2011

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД ДОКЛАД На Търговска Банка Виктория ЕАД в качеството й на Довереник на облигационерите на БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД ISIN код на емисията: BG 2100015077; борсов код: 4BUA Настоящият доклад е изготвен в съответствие

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

I

I ТОМ 5 БЯЛА РЕКА РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО В настоящия раздел е представен икономическия анализ на водовземането за басейна на р. Бяла. Методологични указания за начина

Подробно