Microsoft Word - Samty Weichspuler.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Samty Weichspuler.doc"

Препис

1 Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/ ; ЕИК: Дата на издаване: г. Номер на материала: 77 страница 1 от 6 ЧАСТ 1: Описание на препарата или на сместа и на фирмата Продуктов идентификатор Важни, идентифицирани употреби на продукта или сместа и употреби, които не се препоръчват Употреба на препарата/на сместа :Детергент за професионална употреба. Средство за пране Подробни данни за доставчика, който е изготвил информационния лист за безопасност Име на фирма:: Улица: Населено място: Becker Chemie GmbH Вестринг Г Леополдсхьоe Телефон: +49(0) Факс: +49(0) Лице за контакти: Интернет: Отдел издаващ справката: Телефон за спешни случаи: Токсикология Пирогов: ЧАСТ 2: Възможни опасности Елементи на маркировката info@becker-chemie.de господин Др. Новески auskunft24@t-online.de Отдел безопасност на продуктите Тел.: +49(0) / ; (9-17 часа) 02/ ; Телефон: +49(0) Указания за безопасност 02 Да не попада в ръцете на деца. 46 При поглъщане незабавно се консултирайте с лекар и покажете етикета или опаковката. Указания за маркировката Продуктът не изисква маркировка съгласно Директива 67/548/ЕИО. Други опасности Не е задължителна маркировка по смисъла на Директива за приготвяне 1999/45/ЕО ЧАСТ 3: Състав/информация за съставките Смеси Опасни компоненти EG- Описание Част CAS- Класификация Индекс- GHS-Класификация REACH-Nr Акрил етер сулфат, натриева сол < 5 % Xi R36/38 Пълна формулировка на указанията за безопасност можете да намерите в част 16. Допълнителни данни * Изходните вещества на полимера се съдържат в EINECS. ЧАСТ 4: Мерки за оказване на първа помощ

2 Дата на издаване: г. Номер на материала: 77 страница 2 от 6 Описание на мерките за оказване на първа помощ При вдишване Погрижете се за чист въздух. При контакт с кожата При допир с кожата, незабавно измийте с: вода. При раздразнение на кожата се консултирайте с лекар. При контакт с очите Незабавно внимателно изплакнете с душ за очи или с вода. При появили се или продължаващи оплаквания се консултирайте с лекар. При поглъщане Не предизвиквайте повръщане. При инцидент или неразположение незабавно се свържете с лекар (при възможност покажете, упътването за употреба или листовката за безопасност). Важни остри симптоми и въздействия настъпващи след известен период Няма данни. Указания за неотложна лекарска помощ или специализирано лечение Симптоматично лечение. ЧАСТ 5: Мерки за противопожарна безопасност Гасителен агент Подходящ гасителен агент В зависимост от околната среда. Материалът не е запалим. Опасности произтичащи от препарата или сместа При пожар могат да възникнат: газове / дим, вредни за здравето. газове / дим, дразнещи. Указание за действия при пожар В случай на пожар: Използвайте автономен уред за предпазване на дишането. Допълнителни указания Замърсената при гасенето вода да се събере отделно. ЧАСТ 6: Мерки при неволно разпръскване Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи Избягвайте допир с очите Мерки за опазване на околната среда Замърсената при гасенето вода да се отстрани съгласно предписанията на властите. Не позволявайте да попадне в канализацията или водоизточници. Методи и материал за ограничаване и почистване Третирайте с абсорбиращ материал (пясък, абсорбиращ агент, свързващо киселинно вещество, универсално свързващо вещество). Препратка към други части Информация за безопасно ползване виж глава 7 Информация за лични защитни средства виж глава 8 ЧАСТ 7: Ползване и съхранение Предпазни мерки за безопасно ползване

3 Дата на издаване: г. Номер на материала: 77 страница 3 от 6 Указания за безопасна боравене Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Указания за предпазване от пожар и експлозия Не са необходими специални мерки. Условия за безопасно съхранение вземайки предвид непоносимостта към продукта Изисквания за складове и контейнери Не съхранявайте заедно с хранителни продукти, напитки и храна за животни. Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Клас на съхранение според TRGS 510: 12 ЧАСТ 8: Ограничаване и контрол на контакта/лични средства за безопасност Параметри за контрол Ограничаване и контрол на контакта Ограничаване и контрол на контакта на работното място При правилна употреба тази гранична стойност значително се понижава. Няма опасност от застрашаване на здравето. Мерки за предпазване и хигиена На работното място да не се яде, пие, пуши, смърка. Измивайте ръцете си по време на почивките и при приключване на работа.. Защита при дишане Не е необходима защита при дишане Защитни ръкавици Защитни ръкавици: не са необходими Защитни очила Защитни очила: не са необходими. Защита на тялото Защита на тялото: не е необходима. ЧАСТ 9: Физични и химични свойства Данни за основните физични и химични свойства Агрегатно състояние: течно Цвят: син Мирис: на парфюм ph-стойност (при 20 C): 8,0 Норма на изпитване Промяна в състоянието Температура на топене: Точка на топене: Сублимационна температура: Точка на омекване: Точка на горене: Опасност от експлозия няма опасност от експлозия. Окисляващи свойства не се окислява. Газово налягане: Неприложимо Не е определено

4 Дата на издаване: г. Номер на материала: 77 страница 4 от 6 Плътност (при 20 C): Разтворимост във вода: 1,01 g/cm³ изцяло разтворим Други данни не се възпламенява ЧАСТ 10: Стабилност и реактивност Реактивност Химическа стабилност Няма специално упоменати опасности. Не са известни опасни реакции. Възможност за опасни реакции Не са известни опасни реакции. Условия, които трябва да се избягват Да се пази от замръзване. Несъвместими материали Не са известни опасни реакции при внимателно съхранение и употреба. Опасни продукти от разпадане Няма разпадане при съхранение и употреба съгласно предписанията. ЧАСТ 11: Токсикологични данни Данни относно токсикологичното въздействие Токсикологични тестове Остра Токсичност CAS-. Описание Начини на контакт Методи Доза Вид Ч Акрил етер сулфат, натриева сол Остра орална токсичност LD50 > 2000 mg/kg плъх Специфично въздействие при опити с животни Няма данни Дразнене и корозивност Дразнене на очите: дразнещ. Сенсибилизация Не е сенсабилизиращо ЧАСТ 12: Екологична информация Токсичност CAS- При правилно изпускане на ниски концентрации в адаптирани биологични пречиствателни станции, вероятно не трябва да се очакват проблеми в дейността на разграждане активна утайка. Описание Токсичност за водната среда Методи Доза Видове h Акрил етер сулфат, натриева сол Остра токс. за риби LC50 > 1 mg/l 96

5 Дата на издаване: г. Номер на материала: 77 страница 5 от 6 Устойчивост и разградимост Използваните в сместа повърхностни активни вещества съотв. на Директива за детергенти ( 648/2004) и са напълно аеробно разграждащи се. Продукта не влияе на AOX-стойността на водата. Биоакумулиране Преносимост в почвата Резултати от оценка PBT- и vpvb Сместа не съдържа vpvb-вещества (vpvb = very persistent, very bioaccumulative) съотв. не попада под приложение XIII на Директива (EО) 1907/2006. Сместа не съдържа PBT- вещества (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) съотв. не попада под приложение XIII на Директива (EО) 1907/2006. Други вредни въздействия Допълнителни указания ЧАСТ 13: Указания за третиране на отпадъците Метод за третиране на отпадъците Препоръка Разпределението на кодовете на отпадъците /наименованията на отпадъците трябва да се извърши съгласно специфичните условия на Европейския каталог за отпадъците. Изхвърляне на непочистена опаковка и препоръчвано средство за почистване Напълно използваната опаковка може да бъде върната в пункт за отпадъци. ЧАСТ 14: Информация за транспорт Сухопътен транспорт (ADR/RID) UN-номер: Не е опасен товар по смисъла на директивите за транспорт. ЧАСТ 15: Правни разпоредби Предписания за безопасност, опазване на здравето и околната среда/специфични правни разпоредби за продукта или за сместа ЕС разпоредби Допълнителни указания EС-Директиви Разпоредба (EО) 1005/2009 (Вещества водещи до разграждане на озоновия слой ) : Неприложима разпоредба (EО) 850/2004 (Устойчиви органични замърсители ): Неприложима разпоредба (EО) 689/2008 (Износ и внос на опасни химикали): Неприложима разпоредба (EО) 648/2004 (Директива за детергенти): Продуктът изпълнява критериите заложени в Директива (EО) 648/2004. Национални разпоредби Клас опасност за водите: Статус: Оценка за безопасност на материала 1 - слабо опасен за водата Клас опасност за водите - самооценка За този препарат не е извършвана оценка за безопасността на препарата. ЧАСТ 16: Друга информация Пълна формулировка на използваните изрази в глави 2 и 3 36/38 Дразни очите и кожата.

6 Дата на издаване: г. Номер на материала: 77 страница 6 от 6 Друга информация Указанията за преработка и употреба се намират в техническата листовка към продукта. Информацията е актуална към данните ни към настоящия момент, въпреки това те не определят със сигурност характеристиките на продукта и не обвързват в правно отношение. (Данните за опасните съдържащи се вещества са взети от последния валиден информационен лист за безопасност на поддоставчика))

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Р

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Р Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL ESTATE EGGSHELL Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номе

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL ESTATE EGGSHELL Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номе Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/20

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/20 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно