Проф

Размер: px
Започни от страница:

Download "Проф"

Препис

1 Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Философски Специалност: (код и наименование) Ф Ф С Социология Дисциплина: И УЧЕБНА ПРОГРАМА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЦЕНЯВАНЕТО ВЪВ ВИСШЕТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Преподаватели: Доц. К. Харалампиев, Ас. Д. Благоев Учебна заетост Форма Хорариум Аудиторна заетост Лекции 0 Семинарни упражнения 60 Обща аудиторна заетост 60 Извънаудиторна заетост Курсов учебен проект 30 Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 Събиране и обработка на емпирична информация 30 Обща извънаудиторна заетост 90 ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 Кредити аудиторна заетост 2 Кредити извънаудиторна заетост 3 ОБЩО ЕКСТ 5 Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 1. Участие в тематични дискусии в часовете 40% 2. Събиране и обработка на емпирична информация 30% 3. Изпит публична защита на разработена курсова работа 30% Критерии за оценяване: Крайната оценка по дисциплината се формира от три компонента: 1. Участие в тематични дискусии в часовете (ТД); 2. Емпирична работа събиране и обработка на емпирична информация (ЕР); 3. Изпит публична защита на разработена курсова работа (КР). NB: Конкретните критерии за оценяването по всеки отделен компонент са приложени след анотацията и учебното съдържание. Анотация на учебната дисциплина: Изследователската практика Изследвания на оценяването в средното и висшето образование е предназначена за студенти по социология от четвърти курс, интересуващи се от проблемите, свързани с качеството на висшето и средното образование у нас, и възможността за тяхното социологическо изследване и разбиране. Фокусът на изследователския интерес е върху идентифицирането на протичащите специфични процеси в академичната/ училищната практика на конкретни образователни институции (конкретни

2 Анотация на учебната дисциплина: специалности във висшите училища, конкретни средни училища), чрез изследване1 на процесите на оценяване на образователните резултати в тях в рамките на дълъг времеви период. Формирането на база данни от оценките по учебните предмети, тяхната обработка с помощта на специализиран статистически софтуер, създаден за работа с този тип данни, както и социологическият анализ на получените резултати представляват основните стъпки в практическата работа в рамките на курса. Тяхната основна цел е да се идентифицират присъщата за съответната образователна институция образователна норма и отклоненията спрямо нея на конкретни модели на оценяване, както и да се анализират основните фактори от образователно и извън-образователно естество, стоящи в основата на разкритите структурни специфики на оценяването. Осъщественото социологическо разбиране, изработването на неговите теоретико-методологически и реализацията на практическите му предпоставки ще бъдат резултат на съвместната екипна работа на всички участници в студентската изследователска практика. Акцент в индивидуалната работа на студентите ще бъде поставен върху разработването на курсова работа, която ще представлява конкретна интерпретация на данни и зависимости между тях. Индивидуалните проектите за курсови работи, както и техните завършени варианти ще бъдат обсъждани в рамките на екипа. Процесуалното естество на образованието и произтичащият от него динамичен характер на практиките на оценяване са предпоставки за една неизбежна и необходима отвореност на тяхното изследване. Това означава, първо, постоянна актуализация на базата от данни с оценки за всеки следващ випуск или набор от учебни предмети, което постоянно поражда промяна на т.нар. темпорални статистически редове ; второ, вследствие на това, на променящи се с времето статистически зависимости между основните елементи на оценяващите практики и на техните фактори; и като резултат трето, на аналитичните изводи, правени дори в рамките на един и същ тип анализ. Следователно, изследователската работа в рамките на тази учебна практика е възможна даже върху един (непрекъснато актуализиращ се) масив от данни от оценяването в отделна образователна институция. Целта обаче е да се разширява спектъра от образователни институции, оценяването в които да бъде предмет на изследователския интерес: специалности от хуманитарните/ социалните и природните науки в СУ и други висши училища в София, както и средни училища в София. Това, освен осигуряващо прилагането на изследователската перспектива към многообразие от различаващи се проявления на предметната реалност, дава и все по-разширяващи се възможности за сравнителни социологически анализи. Предварителни изисквания: Успешно преминати курсове по Статистически методи в социологията първа и втора част и Основи на SPSS. В изследователската практика могат да участват до 15 студента, които се избират на базата на мотивационно писмо. Очаквани резултати: Успешно и ефективно участвалите в практиката студенти ще могат да работят с вторични бази данни (да ги обработват със специфични софтуери и да ги анализират) в областта на оценяването на дейността в публични образователни институции (училища, университети) или други публични институции (общински администрации). В резултат на активната работа в изследователската практика, след нейното приключване студентите ще могат: да работят с архиви на образователни институции; 1 Изследванията ще се осъществяват с помощта на оригинална (допълнително прецизирана и усъвършенствана) методика, резултат на проведено през 2004 г. изследване на оценяването в специалност Социология в периода 1994 г г. 2

3 да работят със специализиран софтуер за обработка на данни от оценяването в сферата на образованието; да анализират данни, получени с помощта на количествени методи; да осъществяват анализи на конкретни модели на оценяване във висшите и средните училища; да анализират факторите, стоящи в основата на структурните специфики на оценяването; да конструират специфизирани изследователски инструменти за изследване на оценяването и в сфери (извън образователната), които предполагат оценка на дейността (включително и като част от системи за качество). Учебно съдържание Тема: Хора риум 1. През първия етап ще работата на екипа ще се концентрира върху: - социологическа рефлексия на условията за възможност на осъществяване на изследвания на образователен процес днес у нас (напр. как е възможно да възникне проблема за качеството на образованието (висше/ средно); - теоретико-методологическа дискусия на основните проблемни полета, свързани с изследователския предмет (напр. начина на обвързване на институционалните предпоставки на образователния процес, структурата и съдържанието на учебния процес и практиките на оценяване на образователните резултати); - теоретико-методологическа дискусия върху основните статистически методи за обработка и анализ на статични и темпорални статистически редове; - дискусия върху специфичните параметри на образователния процес според вида и типа образователна институция, и свързаната с тях специфика на практиките на оценяване в нея; - анализ на специфичните параметри на образователния процес в изследваната образователна институция; - практическа конкретизация на анализираните специфични параметри на образователния процес, като характеристики на един конкретен изследователски инструмент и изработване на версия на дизайн на такъв инструмент; - сравнение на изработения макет на изследователски инструмент с дизайна на изследователската методика, създадена за нуждите на изследването на оценяването в специалност Социология на СУ и дискусия върху дефицитите на двата сравнявани инструмента с оглед на спецификата на конкретния предмет на изследване; - изработване на макет, съдържащ необходими модификации или съдържателни промени с оглед на ефективното функциониране на работещия софтуер; - изработване на специфизирана спрямо изследователските задачи карта за набиране на емпирична информация През втория етап ще работата на екипа ще се концентрира върху: - теренна работа в архивите на изследваната образователна институция, съдържащи необходимата (според изработения изследователски инструмент) емпирична информация и нейното набиране с изработената за целта карта; - логически оглед и шифриране на попълнените карти с данни от индивидуалните оценки на студентите/ учениците; - въвеждане на набраната емпирична информация с цел създаване и актуализация на бази от данни с оценките по учебните предмети в съответната образователна институция; - предварителни тестове на работата на специфизирания софтуер с получената емпирична информация

4 3. През третия етап ще работата на екипа ще се концентрира върху обработки на данните и техните анализи въз основа на формулиране на конкретни изследователски хипотези като основа на индивидуалните проекти за курсове работи. Изследователските търсения и аналитичната работа могат да се разгръщат най-малко в следните примерни посоки: - изследване и анализ на влиянието на външни за учебния процес социални фактори, определящи личността на студента/ ученика (социално-демографски характеристики) върху резултатите от оценяването му; - изследване и анализ на влиянието на академичната мобилност на студентите върху техните образователни резултати, обективирани чрез оценяването (в случая с висшето образование); - изследване и анализ на различията между отделните учебни предмети според тяхната способност да идентифицират диференциацията в студентските/ ученическите образователните постижения; - изследване и анализ на динамиката в средния успех от семестриалните изпити и в средния успех от дипломирането (в случая с висшето образование); - изследване и анализ на динамиката в средния успех от учебните предмети и в средния успех от матурите (в случая със средното образование); - изследване и анализ на динамиката във времето на моделите на оценяване по различните учебни предмети; - изследване и анализ на различията в скалите за оценяване в зависимост от академичния/ учебния статут на дисциплините/ учебните предмети; - типологизиране на многообразието от оценяващи практики; - изследване и анализ на типологическите различия на оценяващите практики със съдържателните и статусните параметри на образователния процес; - изследване и анализ на структурните характеристики на специфичните модели на оценяване Четвъртият етап на изследователската практика ще представлява съдържателно обсъждане с участието на всички участници, на конкретните анализи и аналитични резултати в разработените курсови работи. 8 Конспект за изпит няма Изпитът представлява публична защита на предварително разработени от студентите курсови работи. Курсовата работа трябва да представлява анализ на оценяващи практики в конкретни образователни институции, осъществяван чрез анализ на данни за оценяването в тях, получени в резултат на проведената теренна работа. Крайната оценка (КО) се получава по следната формула: КО = 0,4*ТД + 0,3*ЕР + 0,3*КР където: 1. ТД Участие в тематични дискусии в часовете (40% от оценката); 2. ЕР Емпирична работа събиране и обработка на емпирична информация (30% от оценката); 3. КР Изпит публична защита на разработена курсова работа (30% от оценката). За оценка Отличен 5,50 КО 6,00 За оценка Много добър 4,50 КО < 5,49 За оценка Добър 3,50 KO < 4,49 За оценка Среден 2,50 KO < 3,49 За оценка Слаб 2,00 KO < 2,49 4

5 Конкретните критерии за оценяването по всеки отделен компонент са както следва: За оценка Отличен За оценка Много добър За оценка Добър За оценка Среден За оценка Слаб 1. Участие в тематични дискусии в часовете (ТД) Студентът участва редовно в тематичните дискусии по предварително прочетените текстове и допринася съществено за тяхната продуктивност и полезност; демонстрира рефлексия и разбиране по мнозинството от Студентът участва редовно в тематичните дискусии по предварително прочетените текстове и отчасти допринася за тяхната продуктивност и полезност; демонстрира рефлексия и разбиране по голяма част от Студентът участва в част от тематичните дискусии по предварително прочетените текстове и понякога допринася за тяхната продуктивност и полезност; демонстрира рефлексия и разбиране по малка част от Студентът не участва редовно в тематичните дискусии по предварително прочетените текстове и много рядко допринася за тяхната продуктивност и полезност; не демонстрира рефлексия и разбиране по голяма част от Студентът не участва редовно в тематичните дискусии по предварително прочетените текстове и не допринася за тяхната продуктивност и полезност; не демонстрира рефлексия и разбиране по мнозинството от дискутираните основни въпроси. 2. Емпирична работа събиране и обработка на емпирична информация (ЕР) Студентът участва в целия набор от дейности по събиране и обработка на За оценка Отличен емпирична информация; демонстрира умения за работа с емпирични данни и допринася за ефективното и навременно оформяне на общия масив от данни. Студентът участва в целия набор от дейности по събиране и обработка на За оценка Много емпирична информация; демонстрира повечето нужни умения за работа с добър емпирични данни и допринася в голяма степен за ефективното и навременно оформяне на общия масив от данни. Студентът участва в част от дейностите по събиране и обработка на емпирична информация; демонстрира част от нужните умения за работа с За оценка Добър емпирични данни и допринася отчасти за ефективното и навременно оформяне на общия масив от данни. Студентът участва в част от дейностите по събиране и обработка на емпирична информация; демонстрира само малка част от нужните умения за За оценка Среден работа с емпирични данни и не допринася достатъчно за ефективното и навременно оформяне на общия масив от данни. Студентът не участва в дейностите по събиране и обработка на емпирична За оценка Слаб информация. 3. Изпит публична защита на разработена курсова работа (КР) Студентът е разработил курсова работа, адекватна спрямо предметното поле на курса и с аналитичен фокус върху емпиричните данни; формулираните За оценка Отличен изследователски въпроси и хипотези са аргументирани; анализът на емпиричните данни съдържа аргументация и завършва с проверими изводи резултат от самия анализ, които подкрепят основната теза на КР. Студентът е разработил курсова работа, адекватна спрямо предметното поле на курса и с аналитичен фокус върху емпиричните данни; голяма част от За оценка Много формулираните изследователски въпроси и хипотези са аргументирани; поголямата част от анализа на емпиричните данни съдържа аргументация; добър повечето от аналитичните изводи са в резултат на самия анализ и в мнозинството си подкрепят основната теза на КР. Студентът е разработил курсова работа, която не е достатъчно адекватна За оценка Добър спрямо предметното поле на курса или не е достатъчно аналитично 5

6 За оценка Среден За оценка Слаб фокусирана върху емпиричните данни; само част от формулираните изследователски въпроси и хипотези са аргументирани; само част от анализа на емпирични данни съдържа аргументация; повечето от аналитичните изводи не са в резултат на самия анализ или връзката им с основната теза на КР е проблематична. Студентът е разработил курсова работа, която не е достатъчно адекватна спрямо предметното поле на курса или не е с аналитичен фокус върху емпиричните данни; мнозинството или всички формулирани изследователски въпроси и хипотези не са аргументирани; аргументацията в анализа на емпирични данни не е адекватна спрямо тях и/или спрямо темата; повечето от аналитичните изводи не са в резултат на самия анализ или връзката им с основната теза на КР е проблематична. Студентът не е разработил курсова работа или е разработил такава, която не е адекватна спрямо предметното поле на курса или не е с аналитичен фокус върху емпиричните данни; не са формулирани изследователски въпроси и хипотези; няма аргументация при анализа на емпирични данни; аналитичните изводи не са в резултат на самия анализ или липсват; или липсва връзка между тях и основната теза на КР. Библиография Основна литература: Благоев, Д., И. Войнов, Св. Георгиева, Г. Димитров, В. Стаевска, Е. Доганова, К. Харалампиев, Проблеми на оценяването на студентите в специалност Социология на Софийския университет. Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски, Философски факултет, книга Социология. Георгиева, П Висшето образование в процеса на обществена промяна в България. Национален институт по образование. Димитров Г., П. Кабакчиева Една неосъществена реформа. В: Стратегии на образователната и научната политика, бр.3. Николова, Г Анализ на образователния процес чрез изследване на оценяването (през примера на едно столично училище). Сп. Стратегии на образователната и научната политика, брой 4 Средно образование - модели, съдържание, методи на обучение и квалификация. В: Сборник с доклади от юбилейна научна сесия Общество на знанието и образование за всички Издание на Стратегии на образователната и научната политика. Янева, Н Приложение на сплайн-функциите за изследване на периодичността в динамиката на икономическите променливи, В: Статистика, кн.6 Blagoev, D. and K. Haralampiev, Educational Management by Evaluation Measurement. Доклад на Интердисциплинарна научна конференция с международно участие на тема Авангардни научни инструменти в управлението 2012, Равда Blagoev, D. and K. Haralampiev, Study of Evaluation as Educational Management Tool (in print). Допълнителна литература: Ангелова, Р Очаквания и нагласи към промяна на висшето образование по социология, дипломна работа, непубликувано Томова, А Студентите по социология между очакванията и реалностите. дипломна работа, непубликувано Харалампиев, К Кандидат-студентска кампания различия в намеренията на жените и мъжете. В: Стратегии на образователната и научната политика, бр.1. 6

7 Харизанова, М. и колектив, Специфики на образованието по социология във висшите училища в България, проект за ЕСИ, непубликувано Дата: Съставили: доц. К. Харалампиев; ас. Д. Благоев 7

(Microsoft Word - \ doc)

(Microsoft Word - \ doc) Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Философски Специалност: (код и наименование) Ф Ф П 3 6 0 1 1 Организационно поведение и консултиране на организацията Дисциплина:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърска програма: (код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически... Специалност: (код и наименование)... Магистърска програма: Микроелектроника и информационни технологии Дисциплина:

Подробно

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Исторически Специалност: (код и наименование) История, История и география, История и философия Магистърска програма: (код

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:... Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Славянски филологии Специалност: (код и наименование)... Бакалавърска програма:(код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА Дисциплина:

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Геолого - географски Специалност: (код и наименование) Г Г А 0 1 0 1 1 7 География редовно Магистърска програма: (код и наименование)...

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - OTO.doc

Microsoft Word - OTO.doc Утвърдил:.. (проф. дфн Ал. Драйшу) Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФИЗИЧЕСКИ Специалност: (код и наименование) Ф З Т 0 9 0 1 1 2 КВАНТОВА И КОСМИЧЕСКА ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически Специалност: (код и наименование) Магистърска програма: (код и наименование) Микроелектроника и Информационни технологии

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Геолого-Географски Специалност: (код и наименование) Г Г А 0 1 0 1 1 7 Регионално развитие и политика Магистърска програма:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически Специалност: (код и наименование) Ф З 0 1 Астрономия и Астрофизика Магистърска програма: (код и наименование) Астрономия

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от 17.06.2016 г. лектор д-р Гинко Георгиев АНОТАЦИЯ Курсът Електроснабдяване

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно