Превод от английски език

Размер: px
Започни от страница:

Download "Превод от английски език"

Препис

1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Tостер Smeg TSF01 Tостер Smeg TSF02 Tостер Smeg TSF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

2 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов тостер! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред, моля, прочетете подробно тези инструкции преди да започнете да го използвате. Препоръчваме ви да следвате всички указания. Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате уреда! Уредът може да бъде използван от деца на възраст над 8 години, от лица с ограничени физически, сензорни и психически възможности, и лица без никакъв опит, само под наблюдение на опитно лице или в съответствие с ръководството за безопасна употреба, при условие че разбират опасностите, свързани с използването на уреда. Не бива да се позволява на деца да играят с уреда. Уредът не бива да бъде почистван или обслужван от деца в отсъствието на възрастен, който да следи действията им. Децата не съзнават опасностите, които могат да възникнат по време на употребата на електрически уреди. Пазете уреда и кабела му далеч от деца. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Преди всяко използване на уреда, проверявайте състоянието му, т.е. дали няма някакви механични повреди и дали кабелът е здрав. Не използвайте уреда, ако е повреден. Не използвайте уреда, ако забележите някакви признаци на повреда на кабела или ако сте изпуснали уреда на земята. Повредените кабели трябва да се подменят от производителя, от оторизиран сервизен център или други квалифицирани лица, за да се избегнат рискове. Кабелът не бива да се допира до остри ръбове или нагорещени повърхности. Повредените кабели водят до риск от токов удар. Щепселът трябва да пасва на контакта. Щепселът не бива да бъде променян по никакъв начин. Изключете щепсела от контакта, когато не използвате уреда, както и преди да го почистите, за да избегнете неправилна употреба или работа на уреда във ваше отсъствие. Когато изключвате щепсела от контакта, не дърпайте кабела. Не използвайте кабела, за да преместите уреда. Не поставяйте предмети в отворите на уреда. Уредът не бива да бъде покриван по време на употреба. Това може да причини пожар. 2

3 Уредът е предназначен за използване на закрито. Не може да бъде използван или съхраняван на места, на които не е защитен от метеорологичните условия. Не поставяйте уреда на място, където може да бъде навалян от дъжд. Предпазвайте го от влага. Повърхността, върху която поставяте уреда, трябва да е чиста и суха. Не поставяйте уреда върху нагорещена повърхност. Уверете се, че кабелът не виси от масата/ шкафа. Не разглобявайте корпуса. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте уреда с мокри ръце. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете уреда незабавно, ако установите, че е мокър или влажен. Не докосвайте мокри повърхности, които са в пряк допир с включения в контакта уред. Изключете от контакта незабавно. Поради наличието на риск от токов удар, не докосвайте заземени повърхности, като тръби, нагреватели, радиатори и охладители. Бъдете особено внимателни, ако докато използвате уреда, в близост има деца или хора с увреждания. Пазете уреда от деца, когато е включен или все още не е изстинал. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставяйте уреда включен без надзор. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате. Уредът не е предназначен за използване с външни таймери или отделни дистанционни системи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Външната повърхност на уреда се нагрява по време на работа. За да не се изгорите, не докосвайте повърхностите на уреда, докато е включен, с изключение на дръжката на механизма за спускане на филийката, бутоните, копчето за настройване на степента на препичане и дръжката на подносчето за трохи. Уредът трябва да бъде ремонтиран само от квалифициран персонал с помощта на оригинални резервни части. Преди почистване или обслужване на уреда, го изключете от електрическата мрежа. Оставете го да се охлади. За почистване на корпуса, използвайте мек влажен (не мокър) парцал и нежен почистващ препарат. Не използвайте разтворители, газ или други препарати или приспособления, които могат да повредят уреда и корпуса му. Не потапяйте уреда, кабела и щепсела във вода или други течности. Съхранявайте и пренасяйте уреда в кутията му, за да го предпазите от прах, влага и механична повреда. Пазете от деца. Дори при правилна употреба на уреда и стриктно следване на указанията за безопасност, могат да възникнат някои непредвидими рискове. 3

4 ВНИМАНИЕ! Махнете външната опаковка, фолио или друг вид предпазна обвивка от хляба, който ще препичате. По време на работа на уреда, хлябът може да се запали ето защо не поставяйте тостера в близост до пердета или други изделия от плат и не го оставяйте включен без надзор. Не изваждайте филийките докато тостерът работи, ако са заседнали в отвора. Филийките трябва да бъдат извадени внимателно, за да избегнете риска от изгаряне. Не използвайте метални прибори (например вилица или нож) за тази цел. Може да използвате дървени щипки. Ако филийките хляб са твърде малки, може да изгорят в отвора. Ако филийките започнат да изгарят, натиснете незабавно бутона СТОП, за да спрете препичането. Не препичайте филийки, намазани с мазнина (масло, маргарин). Ако механизмът за спускане на филийките откаже да работи или хлябът заседне в отвора, а е необходимо да го извадите, първо прекратете препичането, като натиснете бутона СТОП, изключете уреда от контакта и изчакайте тостерът да се охлади. Чак товага извадете заседналия хляб от отвора. Внимавайте да не повредите вътрешните нагреватели в отвора, когато изваждате хляба. Отворът за хляб е предназначен за стандартни филийки хляб. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасно напрежение или риск от телесно нараняване. БЕЛЕЖКА! Ръководството за употреба е важно, тъй като включва правилата за поддръжка на продукта. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уредът е предназначен за домашна употреба и други подобни цели, като: - оборудване за използване от персонала в кухни на магазини, офиси и други работни помещения; - от клиенти на хотели, мотели и други битови помещения; - квартири, закусвални и други подобни; Не използвайте уреда за цели, за които не е предназначен. 4

5 УСТРОЙСТВО 1. Широки отвори за поставяне на филийки 2. Дръжка на механизма за спускане на филийката 3. Бутон за управление 4. Тавичка за трохи 5

6 1. Бутон за размразяване използва се при замразен хляб, по време на препичане бутонът за размразяване ще светне, за да покаже, че цикълът е активиран 2. Копче за управление използва се, за да изберете една от 6-те различни нива на препичане или функцията за повторно нагряване. По време на препичане централният LED свети, за да покаже, че цикълът на препичане е активен 3. Индикатор за препичане - показва избраното ниво на препичане или избраната функция за повторно нагряване 4. Стоп прекратяване на работата на уреда по всяко време 5. Тази функция позволява препичане само от една страна на геврек или друг вид хляб, без да препича другата страна. По време на препичане бутонът ще светне, за да покаже, че функцията е активирана. 6. Тази функция се използва за повторно нагряване на студени тостове/филии или за продължаване на цикъла на изпичане, ако резултатът не е задоволителен. По време на препичане централният светодиод свети, за да покаже, че цикълът е активиран. ВАЖНО! Уверете се, че източникът на захранване, към който ще бъде свързан уредът, отговаря на параметрите, посочени на табелката с технически данни. Уредът има заземен щепсел и трябва да бъде включен в заземен контакт. ВАЖНО! Преди използване за първи път свалете всички опаковъчни елементи и стикери от тостера. ВАЖНО! Преди първата употреба може да се появят пушек и специфична миризма. Това е нормално и скоро ще изчезне причината за това са остатъци от производствения процес. Препоръчително е да включите тостера 2-3 пъти на празен ход (без хляб), както е указано в инструкциите по-долу, преди да започнете да препичате филийките в него. 6

7 I. Препичане на хляб 1. Подгответе хляба, като махнете всички опаковки. 2. Поставете две филийки хляб, по една във всеки отвор на тостера. 3. Уверете се, че подносчето за трохи е поставено правилно. 4. Свържете уреда в контакта. 5. Завъртете копчето за степента на препичане до желаната стойност от 1 (златисто, леко препичане) до 6 (тъмно кафяво). ВАЖНО! Ако препичате само една филийка хляб, цветът и от двете страни ще е потъмен, отколкото когато препичате две филийки хляб едновременно. Филийките хляб, които препичате при всяко следващо включване незабавно след първото ще са по-тъмни от филийките от първото препичане на същата степен. 6. Натиснете дръжката на механизма за спускане на филийките, докато усетите леко щракване. Бутонът СТОП ще светне и хлябът ще започне да се препича. ВНИМАНИЕ! Механизмът за спускане на филийките щраква само ако уредът е включен в контакта. 7. След като хлябът се препече до избраната от вас степен, тостерът ще се изключи автоматично, а механизмът ще избута филийките нагоре. 8. Ако искате да прекъснете процеса на препичане преждевременно, натиснете СТОП. II. Претопляне Тостерът може да претопли филийки, които сте препекли по-рано. Завъртете копчето за настройване на степента на припичане (от 1 за най-кратко време до 6 найпродължително) и натиснете дръжката надолу докато щракне. Бутонът СТОП ще светне. След това натиснете бутона за претопляне, (който също ще светне, и процесът на претопляне на хляба ще започне. След като претоплите хляба с настроената продължителност от време, тостерът ще се изключи автоматично, а механизмът ще повдигне филийките. За да прекратите процеса преждевременно, натиснете СТОП. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ Преди почистване винаги изключвайте уреда от захранването. Оставете го да се охлади. За почистване на корпуса използвайте мек и влажен (но не мокър) парцал и нежен почистващ препарат. Подсушете с кърпа. Не използвайте разтворители, бензин или други продукти или средства, които могат да повредят уреда или корпуса му. Не потапяйте уреда, кабела и щепсела във вода или друга течност. 7

8 След всяка употреба, изваждайте подносчето от долната част на тостера и изхвърляйте трохите от него. Преди следващата употреба се уверете, че подносчето е поставено правилно в тостера. Редовно почиствайте трохите от отворите за хляба. За по-лесно почистване може да преобърнете тостера, така че трохите да изпадат от него. ПОВРЕДИ При повреда на уреда, го изключете от захранването и се свържете с оторизирания сервизен център за евентуален ремонт. Не го ремонтирайте самостоятелно. ПРЕВОЗ И СЪХРАНЕНИЕ Превозвайте и съхранявайте уреда в опаковка, която ще го предпази от влага, прах и механични повреди. Пазете уреда далеч от деца! ВНИМАНИЕ! Снимките и описанията може да се различават от действителния уред, в зависимост от конкретния модел. Производителят си запазва правото да променя техническите параметри на уреда без предизвестие. Производителят си запазва правото да допуска грешки в отпечатването. Този символ означава, че уредът не може да бъде изхвърлян заедно с останалите битови отпадъци. Потребителят е длъжен да предаде уреда на компанията, оторизирана да се разпорежда с отпадъци от електронни / електрически уреди. Лицето, което се занимава пряко с изхвърлянето на такива отпадъци, магазините и другите местни обекти образуват мрежа, чрез която можете да изхвърлите уреда. Правилните процедури по изхвърляне на отпадъци от електронни / електрически уреди са предвидени за избягване на вредните влияния върху хората и околната среда, произтичащи от опасните компоненти и неправилното съхранение и обработване на изделията. Веществата с неблагоприятно влияние върху околната среда са сведени до минимум при производството, за да се гарантира, че уредът ще бъде възможно най-безопасен след изхвърляне. телефон на сервиз

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език DUKA БЛЕНДЕР (МОДЕЛ: L0728D) 220-240V, 50/60 Hz, 500W Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред,

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

SSV 330WH BG Електрически спирализатор Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SSV 330WH BG Електрически спирализатор Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SSV 330WH BG Електрически спирализатор - 1 - BG Електрически спирализатор Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от лица

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SWK 1711SS BG Бързоварна кана - 1 - BG Бързоварна кана Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно