Протокол № 4 от

Размер: px
Започни от страница:

Download "Протокол № 4 от"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 4 На г. от 14.00ч. се проведе редовно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Прием; 2. Кадрови; 3. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени; 4. Становища по отчети; 5. Обсъждане и вземане на решение за ремонт на покрива на ТД; 6. Дисциплинарни преписки; 7. Решение за предаване на дисциплинарен съд на неплатилите членски внос за три или повече месеца за периода г г.; 1. Обсъждане и вземане на решение за организиране и провеждане на среща със СРС по проблеми при прилагането на ЗПП; 2. Вземане на становище във връзка с анонимно изнесената в публичното пространство информация, засягаща адв. Елка Бойчова Пороминска като адвокат, като член на Софийския адвокатски съвет, както и като член на Комисията за прилагане на ЗПП, по отношение видове дела, номера на конкретни дела и суми, които "е получила" 1 / 20

2 или "е щяла да получи"; 3. Разни. На откриването на заседанието присъстват следните основни членове: 1.Петър Иванов Китанов - Председател на САК 2.Владимир Радославово Дончев - Секретар 3.Албена Василева Пенова 4.Александър Василев Хамънов 5.Владислав Александров Янев 6.Георги Ламбрев Бакалов 7.Елка Бойчова Пороминска 8.Ирина Василева Начкова 9.Константин Петров Димитров 2 / 20

3 10.Пейчо Йорданов Пейчев 11.Христо Иванов Христов На отрикването на заседанието не присъстват: 1.Ана Драгомирова Велкова 2.Валентина Видинова Адиркова-Георгиева 3.Ивайло Димитров Данов 4.Чавдар Георгиев Тончев Присъстват резервни членове: 1.Пламен Ангелов 2.Тодор Филипов 3 / 20

4 3.Николай Руневски Присъства представител на КС: 1.Светозар Светозаров ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Налице е установеният от Закона кворум, поради което откривам днешното заседание. По точка първа от дневния ред: Гласували: 11 ЗА единодушно 4 / 20

5 Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати и младши адвокати, които на г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване; 1. ДИОНИСИЙ ПЕТКОВ ЦАНЕВ адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС. 2. АЛЕКСАНДРА СЛ. КАДИЕВА - ДЕЛОВА адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС. 3. КАТЯ ЙОЦОВА АЛЕКСАНДРОВА адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС. 4. МИЛЕНА АТАНАСОВА НЕНКОВА адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС. 5. ГЕОРГИ БОЙКОВ ИВАНОВ адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС. 6. ВЯРА ДИМИТРОВА САРАФОВА адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС. 7. ДИМИТЪР АНТОНОВ КАЛДАМУКОВ адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС. 8. МИЛОСЛАВ СТОЯНОВ ЦВЕТОВ адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС. 5 / 20

6 9. РАДОСТ ТОДОРОВА ГАНЧЕВА адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС. 10. АТАНАС АТАНАСОВ ДОДОВ мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС. 11. СИРМА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС. 12. ГЕОРГИ ДИМЧЕВ КЪНЕВ мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС. Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията. По точка втора от дневния ред: Гласували: 11 ЗА единодушно 6 / 20

7 1. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА уважава заявление на адвокат Божидар Божидаров Терзийски. Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 2. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА уважава заявление на адвокат Мартин Емилов Александров. Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 3. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА уважава заявление на адвокат Димитър Драгомиров Александов. Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 4. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА уважава заявление на адвокат Станимир Генчев Генчев. Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 5. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА уважава заявление на адвокат Стоян Бойков Петков. 7 / 20

8 Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 6. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА уважава заявление на адвокат Кирил Иванов Александров. Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 7. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА уважава заявление на адвокат Виолета Милчева Алексова. Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 8. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА уважава заявление на адвокат Ирена Атанасова Атанасова. Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 9. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА уважава заявление на адвокат Кирил Владиславов Янев. Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 10. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА уважава заявление на адвокат Нели Вълева 8 / 20

9 Вълева. Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 11. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА уважава заявление на адвокат Ивета Ангелова Иванова. Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 12. На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА уважава заявление на адвокат Светлана Стоянова Стоянова. Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити. Гласували: 11 ЗА - единодушно 9 / 20

10 1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Кирил Аспарухов Василев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Десислава Пламенова Енчева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити. Гласували: 11 души ЗА единодушно Уважава 25 заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и / или име и вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна. 10 / 20

11 Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ. По точка трета от дневния ред: Гласували: 11 ЗА единодушно Уважава заявление на Адвокатско дружество Пенев за вписване по партидата на дружеството на промяна в адреса на управление на дружеството, както следва; София, ул. Аксаков 20, ет. 4. Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията. 11 / 20

12 Гласували: 11 ЗА единодушно. На основание чл. 61 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество Иванова и Иванова. Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията. Гласували: 11 ЗА единодушно 12 / 20

13 Уважава заявление, подадено на осн. чл. 52 (2) ЗА за вписване на адвокатско съдружие между Адвокатско дружество Христова и Банкова ; Адвокатско дружество Григоров, Василева и съдружници и адвокат Теодор Христов Тотев от САК. Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията. Гласували: 11 ЗА - единодушно 1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско съдружие Спасов и Братанов и вписва Мехмед Басриев Яръмкашев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия. 2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Ерик Михайлов Борисов и вписва Адриана Александрова Кирилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия. 13 / 20

14 3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество Василев и Момчилов и вписва Христо Милчев Георгиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия. 4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество АС ЛЕКС Ангелов, Станева и партньори и вписва Величка Иванова Шопова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия. 5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Янко Вакрилов Георгиев и вписва Цветелина Желева Кемалова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия. 6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско съдружие Димитров, Монева и партньори и вписва Панчо Илиев Калугеров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия. 7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско съдружие Димитров и съдружници и вписва Йордан Николаев Николов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия. 8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско съдружие Димитров и съдружници и вписва Илиян Петков Смиленов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия. Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията. 14 / 20

15 Гласували: 11 души ЗА единодушно 1.Уважава заявлението на Адвокатско дружество Андреев, Кашлакева и партньори и отписва Теодора Теодорова Бобчева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия. 2.Уважава заявлението на Адвокатско дружество Гюров и Ризов и отписва Методийка Бориславова Бухова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия. Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията. По точка четвърта от дневния ред: 15 / 20

16 Гласували: 11 души ЗА единодушно На основание чл. 18, т. 5/ЗПП заверява 416 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията. По точка пета от дневния ред: Адв. Попадичов влиза в залата в 15.10ч. Г-жа Емилия Кръстева Управител на ЕС на ТД влиза в залата в 15.10ч. В залата влиза адвокат Чавдар Тончев. 16 / 20

17 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Нека да я чуем на микрофона. КРЪСТЕВА: - Ами аз го казах. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Да, слушам. Давате съгласие... КРЪСТЕВА: - Да, давам съгласие за временна направа на покрива с някаква покривна конструкция да се избегнат течове, които да слизат надолу и това разбира се, да бъде за сметка на САК. В 15.35ч. Адв. Попадичов и г-жа Кръстева излизат от залата. В залата влиза адв. Ана Велкова. Гласували: 13 ЗА единодушно 17 / 20

18 Във връзка необходимостта от извършване на авариен ремонт на покривната конструкция в сградата на ТД, определя комисия в състав Китанов, Дончев, Хамънов, Тончев и Филипов. Софийският адвокатски съвет дава мандат на определената по-горе комисия, както и оперативна самостоятелност за избиране на фирма, която да извърши неотложните ремонтни действия за временното консервиране на покривната конструкция, с цел избягване на по-нататъшни поражения на същата. Адв. Данов влиза в залата. По точка осма от дневния ред: Гласували: 12 ЗА - единодушно 18 / 20

19 Софийският адвокатски съвет организира среща с ръководството на СРС на тема: Решаване на проблемите, свързани с прилагането на ЗПП. На тази среща ще се ползва секретар протоколист. Горното решение да се обяви на сайта на САК Във връзка с предстоящата среща, Софийският адвокатски съвет приканва всички адвокати, вписани в НРПП, да изразят своите идеи и виждания, както и да изложат в писмен вид проблемите, с които се сблъскват най-често, и депозират същите в регистратурата на САК. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Другата седмица си отбележете, г. от 14.00ч. Поради изчерпване на дн.ред закривам заседанието в 19.00ч. Благодаря, колеги на всички. ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:... /адв. П.Китанов/ 19 / 20

20 СЕКРЕТАР на САС:... /адв. В.Дончев/ 20 / 20

Протокол № 7 от

Протокол № 7 от П Р О Т О К О Л 7 На 26.02.2013г. от 14.00ч. се проведе извънредно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Кадрови; 3. Вписване на нови адвокатски дружества,

Подробно

Протокол №21 от

Протокол №21 от П Р О Т О К О Л 21 На 05.07.2016г. от 14.50 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

Подробно

Протокол № 12 от

Протокол № 12 от П Р О Т О К О Л 12 На 07.04.2015г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Кадрови; 2. Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;

Подробно

Протокол №6 от

Протокол №6 от П Р О Т О К О Л 6 На 21.02.2017 г. от 14.11 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Прием; 3. Кадрови; 4. Адвокатски дружества, съдружия

Подробно

Протокол №40 от

Протокол №40 от П Р О Т О К О Л 40 На 18.12.2018 г. от 11.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Кадрови; 2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; 3.

Подробно

Протокол №14 от

Протокол №14 от П Р О Т О К О Л 14 На 18.04.2017 г. от 14.11 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Кадрови; /в точката е включена довършване на процедурата

Подробно

Протокол №17 от

Протокол №17 от П Р О Т О К О Л 17 На 31.05.2016г. от 15.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Кадрови; 2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

Подробно

Протокол № 34 от

Протокол № 34 от П Р О Т О К О Л 34 На 29.10.2013г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Конституиране на двама резервни членове в основни по реда

Подробно

Протокол №16 от

Протокол №16  от П Р О Т О К О Л 16 На 17.05.2016г. от 15.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Прием; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

Подробно

Протокол № 38 от

Протокол № 38 от П Р О Т О К О Л 38 На 11.12.2012г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1.Прием; 2.Кадрови; 3.Промени в дружества, съдружия, вписване

Подробно

Протокол № 1 от

Протокол № 1 от П Р О Т О К О Л 1 На 05.01.2016г. от 14.29 часа се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Кадрови; 2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; 3.

Подробно

Протокол № 5 от

Протокол № 5 от П Р О Т О К О Л 5 На 12.02.2013г. от 14.00ч. се проведе извънредно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Кадрови; 3. Вписване на нови адвокатски дружества,

Подробно

Протокол №29 от

Протокол №29 от П Р О Т О К О Л 29 На 12.09.2017 г. от 14.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Обсъждане и вземане на решение за създаване на документален

Подробно

Протокол №22 от

Протокол №22 от П Р О Т О К О Л 22 На 04.07.2017 г. от 14.12 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Прием; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

Подробно

Протокол №24 от

Протокол №24 от П Р О Т О К О Л 24 На 16.08.2016г. от 14.27 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Кадрови; 2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; 3.

Подробно

Протокол №1 от

Протокол №1 от П Р О Т О К О Л 1 На 10.01.2017 г. от 14.11 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Прием; 3. Кадрови; 4. Адвокатски дружества, съдружия

Подробно

Протокол №24 от

Протокол №24 от П Р О Т О К О Л 24 На 18.07.2017 г. от 14.12 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Прием; 3. Кадрови; 4. Адвокатски дружества, съдружия

Подробно

Протокол №33 от

Протокол №33 от П Р О Т О К О Л 33 На 17.10.2017 г. от 14.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Прием; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

Подробно

Протокол №7 от

Протокол №7 от П Р О Т О К О Л 7 На 20.02.2018 г. от 14.35 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

Подробно

Протокол №17 от

Протокол №17 от П Р О Т О К О Л 17 На 16.05.2017 г. от 14.42 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Прием; 3. Кадрови; 4. Адвокатски дружества, съдружия

Подробно

Протокол № 5 от

Протокол № 5 от П Р О Т О К О Л 5 На 09.02.2016г. от 14.45 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Кадрови; 2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; 3.

Подробно

Протокол № 8 от

Протокол № 8 от П Р О Т О К О Л 8 На 10.03.2015г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: Клетва; Кадрови; Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;

Подробно

Протокол № 10 от

Протокол № 10 от П Р О Т О К О Л 10 На 22.06.2010г. от 13.30ч. се проведе редовно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Дисциплинарни преписки; 3. Прием; 4. Кадрови; 5. Решение

Подробно

Протокол № 28 от

Протокол № 28 от П Р О Т О К О Л 28 На 29.09.2015г. от 14.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Прием; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

Подробно

Протокол №31 от

Протокол №31 от П Р О Т О К О Л 31 На 15.11.2016г. от 14.38 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Провеждане на разширено заседание за избор на избирателна

Подробно

Протокол № 10 от

Протокол № 10 от П Р О Т О К О Л 10 На 24.03.2015г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: Клетва; Прием; Кадрови; Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски

Подробно

Протокол № 3 от

Протокол № 3 от П Р О Т О К О Л 3 На 08.02.2011г. от 13.30ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния; Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Конституиране при условията на чл.87, ал.2 ЗА на 15-и

Подробно

Протокол №9 от

Протокол №9  от П Р О Т О К О Л 9 На 22.03.2016г. от 14.42 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: 1. Клетва; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; 4. Заверка

Подробно

Решение на Избирателна комисия от избори проведени на г.

Решение на Избирателна комисия от избори проведени на г. РЕШЕНИЕ на Избирателна комисия за избори за излъчване на делегати от софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната, проведени на 03.02.2013 г. Днес, 3.02.2013 г., в 20.55 часа

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД /

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД / по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД-02-20-8/11.05.2012 г. Наименование 1 Адрес 1. 1528/25.02.2015 СВЕЖЕСТ

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, г. (двадесет и шести януари, две хил

П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, г. (двадесет и шести януари, две хил П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, 26.01.2013г. (двадесет и шести януари, две хиляди и тринадесета година) в гр.стара Загора, Избирателната

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-ВАРНА Приложение 1 към рег / г. С П И С Ъ К НА КРАЙНО КЛ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-ВАРНА Приложение 1 към рег / г. С П И С Ъ К НА КРАЙНО КЛ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-ВАРНА Приложение 1 към рег. 1602 /27.06.2017г. С П И С Ъ К НА КРАЙНО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността : надзирател ІІ-І

Подробно

Microsoft Word sofia.docx

Microsoft Word sofia.docx П Р О Т О К О Л 1-12.12.2013 г / 09.30 ч 1 АНИТА КОСТАДИНОВА ТРАЙКОВА се явил 2 СТЕФАН МИТКОВ ТОМОВ 3 ГЕРГАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА се явил 4 ГЕРАСИМ ГРИГОРОВ ГЕРАСИМОВ 5 МОНИКА ПЛАМЕНОВА ЖИВКОВА 6 РАДОСЛАВ

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на проекти, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Приложение 1 към рег. 1552/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТ

Приложение 1 към рег. 1552/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТ Приложение 1 към рег. 1552/10.04.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТУРА За длъжността: Надзирател

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК секция 001 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОТЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ВЕСКА ТОТЕВА ЙОРДАНОВА ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ФЕРДИНАНДОВ ИВАН НЕШКОВ ХИНОВ ЙОНКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

Подробно

Microsoft Word - sekcia 17

Microsoft Word - sekcia 17 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 26 - СОФИЙСКИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ НАСЕЛЕНО МЯСТО

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-26.08.2015 г / 09.30 ч 1 ИВАН КРАСЕНОВ ХЛЕБАРОВ 2 ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ 3 СВЕТОСЛАВ БОГНОВ ТЕРЗИЙСКИ се явил 4 ИВАНКА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА Анулиран 5 СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ се явил 6

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail: zatvor.sf@gdin.bg

Подробно

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е П Р О Т О К О Л от университетската изборна комисия за проведените редовни избори в ХТМУ, на 04. 07. 2019 г. Съгласно дневния ред на заседанието на УОС се проведоха редовни избори за: 1. Председател и

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 25 Днес, 05.10.2014г. в 12:15 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 6 дата г. Гласуване 1 /Предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, като точка последна, а

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 6 дата г. Гласуване 1 /Предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, като точка последна, а ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 6 дата 09.03.2016 г. Гласуване 1 /Предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, като точка последна, а именно Дискусия с гражданите./ Дата/час: 09.03.2016

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОР ЛОВЕЧ Приложение 1 към рег. 3430/09.08.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015 Турнир Тракия 2015 0.2-03.12.2015 МОМЧЕТА ПИСТОЛЕТ МОМЧЕТА ПУШКА име фамилия отбор I II III IV V VI общо 1 НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ТРАКИЯ 92 88 89 89 358 2 НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ТОШЕВ ТРАКИЯ 88 87 84 89 348

Подробно

Microsoft Word - Zapoved - Sporazumenie-Вардим

Microsoft Word - Zapoved - Sporazumenie-Вардим МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/601-191, 62-41-19, тел.факс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0009 Днес, 25.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Поправка на техническа

Подробно

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, 25.04.2019 ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните ове в община Годеч,

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

КЛАСИРАНЕ за настаняване в студентско общежитие за учебната 2019/20год. 1. Класирането е извършено по низходящ бал. 2. Поради основен ремонт на сграда

КЛАСИРАНЕ за настаняване в студентско общежитие за учебната 2019/20год. 1. Класирането е извършено по низходящ бал. 2. Поради основен ремонт на сграда КЛАСИРАНЕ за настаняване в студентско общежитие за учебната 2019/20год. 1. Класирането е извършено по низходящ бал. 2. Поради основен ремонт на сградата, настаняването ще се извърши след приключването

Подробно