Министерство на просветата на Република Молдова

Размер: px
Започни от страница:

Download "Министерство на просветата на Република Молдова"

Препис

1 ПРОЕКТ Министерство на образованието, културата и изследванията на Република Молдова Национална агенция по курикулум и оценяване Български език и литература Програма за финално тестиране в началното образование Кишинев, 2019

2 I. Увод Български език и литература се изучават като предмет в онези райони на Република Молдова, където компактно живеят етнически българи. Това са преди всичко училищата в Тараклийския район и в град Тараклия, Български Теоретичен лицей Васил Левски в град Кишинев, в АТО Гагаузия, Кантемирски, Кагулски, Каушански и Леовски район. В посочените райони знаенето на диалектната форма на българския език е предпоставка за овладяване на неговата книжовна норма. II. Статута на дисциплината в контекста на финалното тестиране В молдовските училища, в които се преподава български език като предмет, финалното тестиране по български език и литература в края на 4. клас е задължително за всички. Целта на финалното тестиране е да се провери доколко нивото на компетенциите, знанията, уменията и навиците по роден език на учениците съответстват на нивото, определено от националните стандарти на обучението за 4. клас. III. Специфични компетенции по български език и литература в началните класове 1. Възприемане и разбиране на устни и писмени съобщения в различни речеви ситуации с проявяване на интерес, внимание и активност при изучаване на българския език. 2. Построяване на съобщения в различни комуникативни ситуации в съответствие със собствените речеви възможности, с изявен стремеж към подобряването им и с постепенно заместване на диалектизми с нормативни книжовни форми. 3. Възприемане на писмени съобщения правилно, плавно, осъзнато и изразително четене на текстове от различни типове и стилове, проявяване на любознателност и интерес към четенето. 4. Написване на съобщения в различни ситуации на общуването, демонстриране на самоконтрол и творческо отношение. 5. Използване на езикови средства в съответствие с речевата ситуация с изявено желание да общува на книжовен език. 6. Осъзнаване на своеобразието на българския език относно другите езици с позитивно отношение към езиковото и културното разнообразие на Република Молдова и изявен стремеж за участие в междукултурния диалог.

3 IV. Области на компетенциите Възприемане на писмен текст (Четене) Специфични компетенции 1. Възприемане и разбиране на устни и писмени съобщения в различни речеви ситуации с проявяване на интерес, внимание и активност при изучаване на българския език. 2. Построяване на съобщения в различни комуникативни ситуации в съответствие със собствените речеви възможности, с изявен стремеж към Единици на компетенциите Разбиране на прочетеното. Определяне на темата и основната мисъл в изучаваното произведение. Определяне на главни и второстепенни герои. Разграничаване на основните моменти в развитието на действието. Определяне на опорните думи в текста. Познаване на художествен и нехудожествен текст, проза и стихотворение, повествование, описание, разсъждение, диалог и монолог. Оценяване на употребата на езиковите единици в речевата ситуация. Използване уместно на езикови средства, характерни за ситуацията на общуване, съобразно участниците в нея, темата, целта и условията. Правене на план на чужд и свой текст. Образуване на производни думи и използване в речта. Образуване на прилагателни имена и използване в речта. Познаване на глаголи и употребата им в речта. Познаване на различни словоредни варианти. Цели на оценяването Ученикът да е способен Да отговаря на въпроси по съдържанието на Да дава варианти заглавия. Да определи темата и основната мисъл на Да назове героите от текста в зададена последователност. Да определи мястото и времето на действието в Да определи опорните думи в текста. Да определи вида на текста по цел на общуване. Да определи значението на думата в контекста чрез синоними или антоними (без използване на термина). Да открива в прочетения текст синоними и антоними. Да подбира синоними и антоними (думи с близко или противоположно значение) към посочените думи от текста. Да използва в речта си думи с пряко и преносно значение. Ученикът да е способен: Да образува производни думи. Да определи сродни думи. Да разграничава основните части на речта. Да употребява думите в правилни граматични

4 подобряването им и с постепенно заместване на диалектизми с нормативни книжовни форми. 3. Възприемане на писмени съобщения правилно, плавно, осъзнато и изразително четене на текстове от различни типове и стилове, проявяване на любознателност и интерес към четенето. 6. Осъзнаване на своеобразието на българския език относно другите езици с позитивно отношение към езиковото и културното разнообразие на Република Молдова и изявен стремеж за участие в междукултурния диалог. Разсъждаване върху качествата, мотивите на поведението на героите в изучавания текст. Четене наум и разбиране на прочетеното. Четене и правилно писане на думи с особен правопис. Познаване и различаване на литературните жанрове, представени в учебното съдържание. Отличаване на някои жанрови и национални особености на литературните текстове. Осъзнаване на прякото и преносното значение на думата и умело ги прилага в своя изказ. Свързване на съдържанието на текста с комуникативната цел и речева ситуация. Познаване на белезите на своята национална идентичност и откриването им в изучавани литературни творби. Позаване на празниците и обичаите на своя етнос. форми. Да прилага правилата за граматично съгласуване. Да употребява правилно членуваните съществителни и прилагателни имена. Да образува форми за сегашно, минало и бъдеще време и да ги употребява в речта си. Да трансформира граматическата форма на думата съобразно променения контекст. Да съставя изречения различни по цел на изказване/ общуване/ и по състав, като използва различни словоредни варианти. Ученикът да е способен: Да разбира смисъла на Да отговоря на въпроси по съдържанието на Да коментира заглавието на текста. Да познава и различава изучените литературни жанрове. Ученикът да е способен: Да различава пряко и преносно значение на думата и ги открива в научнопопулярен и художествен текст. Да използва в речта си думи с пряко и преносно значение. Да отговаря на въпроси по съдържанието на Да задава въпроси към Да дава варианти заглавия.

5 Създаване на писмен текст (Писане) Специфични компетенции 4. Написване на съобщения в различни ситуации на общуването, демонстриране на самоконтрол и творческо отношение. Единици на компетенциите Отделяне на изреченията в текста като означаване на началото и края им. Спазване на изучените пунктационни правила при писане. Писане разделно на думи без собствено ударение. Писане на текстове без граматични и правописни грешки. Писане на текстове без пунктуационни грешки. Писане правилно на думи с особен правопис. Да определя темата на Да открива в текста изречението, в което е изразена главната мисъл. Да познава белезите на своята национална идентичност и да ги открива в научнопопулярен и художествен текст. Да познава празниците и обичаите на своя етнос. Цели на оценяване Ученикът да е способен: Да съставя собствен кратък текст по дадена тема. Да прилага уместно изучените правописни и пунктуационни правила. Да спазва изучените пунктационни правила при писане. Да пише текстове без граматични и правописни грешки. 5. Използване на езикови средства в съответствие с речевата ситуация с изявено желание да общува на книжовен език. Познаване на синоними и антоними, различаване на нюанси в лексикално значение. Разпознаване и образуване на сродни думи. Различаване на сродните думи по тяхното лексикално и граматическо значение. Разпознаване и употребяване на антоними. Различаване на производни и непроизводни думи. Познаване на съществителни имена собствени и нарицателни. Ученикът да е способен: Да открива в прочетения текст синоними и антоними. Да подбира синоними и антоними (думи с близко или противоположно значение) към посочените думи от текста. Да разграничава основните части на речта: съществителни, прилагателни, глагол и предлог. Да употребява думите в правилни граматични форми.

6 6. Осъзнаване на своеобразието на българския език относно другите езици с позитивно отношение Различаване на съществителни имена по род и число. Членуване на съществителните имена. Познаване на прилагателни имена /род, число, членуване, степенуване/. Различаване на прилагателни имена по род и число. Членуване на прилагателни имена. Степенуване на прилагателни имена. Образуване на сегашно, бъдеще, минало свършено и минало несвършено време. Различаване на лице и число на глагола (лични местоимения единствено и множествено число). Познаване на видовете изречения по цел на общуване. Познаване на изреченията по състав (просто и сложно). Използване на разнообразни синтактични конструкции. Комбиниране и съгласуване на езиковите единици в конкретна езикова ситуация. Редактиране, обясняване, защитаване на употребата на езиковите единици в конкретна речева цел. Познаване на художествените изразни средства: епитет, сравнение, олицетворение. Осъзнаване на прякото и преносното значение на думата и адекватна употреба в собствената реч. Да прилага правилата за граматично съгласуване. Да употребява правилно членуваните съществителни и прилагателни имена. Да образува форми за сегашно, минало и бъдеще време и да ги употребява в речта си. Да трансформира граматическа форма на думата съобразно променения контекст. Да определя видовете изречения по цел на изказване/ общуване/ и по състав и да ги използва в своя изказ. Да определя главните и второстепенните части в просто изречение. Да съставя изречения по цел на изказване/ общуване/ и по състав, като използва различни словоредни варианти. Да оформя правилно изреченията. Да познава и прилага начините на свързване на простите изречения в състава на сложното. Ученикът да е способен: Да различава пряко и преносно значение на думата и да ги открива в

7 към езиковото и културното разнообразие на Република Молдова и изявен стремеж за участие в междукултурния диалог. Правене на самостоятелни изводи и заключения, оценяване и коригиране на речта си при употребата на изучаваните езикови единици. Правене на изводи и поуки. научнопопулярен и художествен текст. Да използва в речта си думи с пряко и преносно значение. Да прилага уместно изучените правописни и пунктуационни правила. Да спазва изучените пунктационни правила при писане. Да пише текстове без граматични и правописни грешки. Да прави самостоятелни изводи и поуки.

8 Знание и разбиране V.Модели на тестови задачи за всяка област на компетенцията Възприемане на писмен текст Цели на оценяването Да отговаря на въпроси по съдържанието на текста. Примери на тестови задачи Намери и загради с кръгче буквата с верния отговор на въпроса: Според текста двама приятели тръгнали на лов в гората: А) да секат дърва; Б) да събират гъби и ягоди; В) да се поразходят; Г) да ловят диви животни. Според текста мечката: А) лежала на пътечката; Б) излязла от храстите; В) излязла от бърлогата; Г) излязла насрещу приятелите. Според текста приятелят на Хитър Петър А) стрелял в мечката; Б) качил се на дървото с пушката; В) хвърлил пушката и избягал; Г) хвърлил пушката и качил се на дървото. Открий и подчертай в текста думите, назоваващи българските празници//обичаи. Избери и подчертай от предложените пролетни, които са общи за българите и молдовците. Лазаровден, великден, Баба Марта, 24 май, 3 Март, Георгьовден. Намери съответствията в двете колонки и съедини ги със стрелки. Хитър Петър Фът-Фрумос Настродин Ходжа гагаузки народен герой български народен герой молдовски народен герой

9 Да определи мястото и времето на действието в Да назове героите от текста в зададена последователност. Състави и запиши три въпроса, които да започват към съдържанието на текста, които да започват с думи: Кой Кога Къде Загради с кръгче верния отговор на въпроса: Кои са главните герои на този текст? А) вятър, заспала птица, голокрило птиченце Б) вятър, заспала птица В) заспала птица, голокрило птиченце Г) вятър, голокрило птиченце Кои животни участвали в спора? Изреди ги в същата последователност, в която се появяват в текста. Да определи опорните думи в текста. Избери и подчертай 4 думи, с които можеш да опишеш Хитър Петър според текста: Умен, хитър, страхлив, ловък, добър, находчив, сърдит, отмъстителен. Открий и подчертай опорните думи в текста. Прилагане Да обяснява значението на думата в контекста чрез синоними или антоними (без използване на термина). Загради с кръгче съответната буква. Какво означава думата клюмнали в текста? A.Увехнали Б.Паднали духом В.Навели главичките Загради c кръгче буквата на верния отговор. Изразът «дума не продумва» означава: А. мълчи Б. не мисли В. упорства Г. настоява за нещо Загради c кръгче буквата на верния отговор. Изразът «Хвана се на въдицата» означава: А. улови риба В. получи награда Б. спечели в играта Г. повярва на лъжата Да открива в прочетения текст синоними и антоними. Открий и подчертай синонимите в изречението//текста. Лисицата лежи и нито шава, нито мърда.

10 Отговори на въпроса, като заградиш с кръгче буквата на верния отговор. Какви са подчертаните думи в изречението? Птичият хор огласяше гората тук и там, далече и наблизо. A.сродни думи Б.синоними В. антоними Да подбира синоними и антоними (думи с близко или противоположно значение) към посочените думи от текста. Към всяка дума от първата колонка намери във втората колонка дума с противоположно значение и запиши до нея съответната цифра. 1 красив приказлив 2 трудолюбив нахален 3 глупав разсеян 4 внимателен мързелив 5 скромен умен 6 мълчалив грозен Към всяка дума от първата колонка намери във втората колонка дума с близко значение и запиши до нея съответната цифра. 1 уникален непостижим 2 невъзможен смел 3 дружелюбен интелигентен 4 закрилен неповторим 5 умен защитен 6 храбър приятелски Да използва в речта си думи с пряко и преносно значение. Да определи вида на текста по цел на общуване. Състави и запиши 2 изречения с думата глава, като я употребиш в пряко и в преносно значение Загради с кръгче съответната буква. В кое от словосъчетанията думата е употребена в преносно значение? A.Сочни малини Б.Сочен глас В.Сочна трева Открий и запиши в две колонки съчетанията на думите: а) с пряко значение, б) с преносно значение. Пръчката разказва, овцата плаче, стопанинът се оплаква, кметът решава, крадецът се издава, слънцето се крие, утрото се усмихва. От кой тип е текстът? Загради с кръгче правилния отговор. A.описание Б. повествование В. разсъждение Г. описание и разсъждение Отговори и запиши с «Да» или «Не». Този текст е текст описание

11 Синтез и интегриране Да озаглави текста. Да дава варианти заглавия. Да определи темата и основната мисъл на Озаглави приказката като изразиш основната мисъл или темата и запиши заглавието. Озаглави текста и запиши заглавието. Избери най-подходящото заглавие за приказката, загради с кръгче верния отговор: Загради буквата на верния отговор Основната мисъл на текста е изразена в пословицата А) Не краде само когато спи. Б) Ръцете му слаби, ала знае да граби. В) Покажи ми лъжеца, да ти кажа крадеца. Г) На когото лицето се зачервява, негова е грешката. Загради с кръгче буквата, която съответства на верния отговор: Основната мисъл на този текст е: Открий в текста и запиши изречението, в което се изразява основната мисъл. Формулирай основната мисъл на текста и я запиши с изречение. Формулирай с едно изречение защо в приказката светът станал по-красив. Формулирай с едно изречение какво разбрал героят накрая според текста. Създаване на писмен текст Знание и разбиране Цели на оценяване Да разграничава//открива основните части на речта в текста. Примери на тестови задачи Открий в текста и препиши 3 глагола в минало свършено време. Открий в текста и препиши изречението, в което има един глагол в сегашно време и един глагол в бъдеще време. Кой ред съдържа съществително име? Загради верния отговор: А) Измислям Б) Време B) Близо Г) Майчино

12 Открий в текста и препиши 3 степенувани прилагателни имена. Да определя видовете изречения по цел на изказване/ общуване/ и по състав. Да определя главни и второстепенни части в просто изречение. Отговори с ДА или НЕ В текста има следните видове изречения по цел на общуване: А. Съобщителни Б. Въпросителни В. Подбудителни Г. Възклицателни Открийте и подчертайте/препишете от текста подбудителните изречения. Кое от изреченията е просто? Загради верния отговор. А.Момчето гледа облаците. Б. Облаците непрекъснато се променят, огъват се. В. Детето обича облаците, защото те постоянно изменят формата си. Прилагане Да употребява думите в правилни граматични форми. Да прилага правилата за граматично съгласуване. Открий и подчертай главните и второстепенните части в следното изречение: Хората минаваха по пътеката, радваха се на цветята, огласяха планината с говор и смях. Състави и запиши словосъчетания, като подбереш към всяко съществително име по едно подходящо по смисъл прилагателно от скобите и ги съгласуваш. Езици, око, вода (невъоръжен, нов, дълбоко). Да употребява правилно членуваните съществителни и прилагателни имена. Вместо точките употреби думата «врабец», като я членуваш правилно. се страхува от котката. Лястовичката учи да си прави здраво гнездо. Вместо точките употреби думата «гарван», като я членуваш правилно. вярва на лисицата. Лисицата дава на добър урок.

13 Да образува форми за сегашно, минало и бъдеще време и ги употребява в речта си. Да съставя изречения по цел на изказване/ общуване/ и по състав, като използва различни словоредни варианти. Запиши изреченията, като употребиш глаголите в сегашно време. Морето беше спокойно. Безкрайна лунна пътека трептеше над сънните му води. Свържи простите изречения в сложно: А. Момичето разтвори книгата. Зачете приказката. Б. Старецът се умори. Той спря за кратка почивка. Образувай от следното изречение въпросително и го запиши: Входът е забранен! Подредете дадените думи в изречения. на парите веднъж един разграбили човек едно село. Продуциране на собствен текст Да прилага изучените правописни и пунктуационни правила. Да съставя собствен кратък текст по дадена тема. Да спазва изучените пунктационни правила при писане. Да пише текстове без граматични и правописни грешки. В кой от редовете няма правописни грешки? Загради съответната буква. А. уткрили, вид Б. представлява, роднини В. утишъл, къшта Запиши текста като поправиш всички правописни грешки. В едно гратче, при една висока планина, при една гуляма река имаши едно хлапе. Ян Бибиян не тарпеше никакви обушта. Състави и запиши текст от 5 изречения по тема «Лъжата разваля приятелството». Състави и запиши текст от 5 изречения, в който обясни как разбираш израза: «Нищо не се постига без усилия». Състави и запиши текст от 5 изречения, в който да коментираш постъпката на Тиндала. Състави и запиши текст от 5 изречения, в който да коментираш думите: «Когато имаш приятели, всичко около теб е прекрасно!»

14 VI. Съдържание на предмета «Български език и литература» за финалното тестиране Програмата за финалното тестиране по Български език и литература в края на обучението в 4. клас е изработена в съответствие с курикулумните стандарти и съдържанието на Програмата по предмета. За финалното тестиране в края на обучението в 4. клас се изнасят основно следните теми: I. Езикът като средство за общуване Диалогична реч и монологична реч. Книжовен език и народни говори. Видове изречения по цел на изказване. Сричка. Пренасяне на думите на нов ред. Ударение. Неударени гласни в думата. Звучни и беззвучни съгласни. Сродни думи. Съществително име, прилагателно име, местоимение, глагол. II. Текст Тема и опорни думи на текст. Тема. Основна мисъл и заглавие на текст. Видове текст по цел на създаване. Художествен текст. Научнопопулярен текст. III. Изречение Видове изречения по цел на общуване. Интонация на изречението. Как се образуват видовете изречения по цел на общуване. Пунктуация и словоред на изречението. Видове изречения по състав. Как се свързват простите изречения в състава на сложното. Думата като част на изречението. Главни и второстепенни части. IV. Словното богатство на българския език Синоними. Антоними. Звуков състав и значение на думата. Пряко и преносно значение на думата. Как се образуват думите в българския език. Сложни думи. Съществителни имена. Членуване на съществителните имена. Правопис на предлозите. Прилагателно име. Образуване на прилагателните имена. Членуване и степенуване на прилагателните имена. Лични местоимения. Пълни и кратки форми. Глагол. Лице и число на глагола. Правопис на представките. Сегашно и бъдеще време на глаголите. Прости минали времена на глаголите. V. Зная и мога Употреба на глаголните времена. Правопис на думите. Правопис на думи с краесловно обеззвучаване. Правопис на звучни и беззвучни съгласни. Съгласни с и т пред звучни съгласни. Думи със струпани съгласни. Правопис на думи с неударени гласни звукове/ редукция на

15 гласните звукове/. Правопис на думи с йо и ьо. Правопис на думи, съдържащи щ. Правопис на думи без собствено ударение. Правопис на определителния член за м.р., ед.ч. на съществителните имена; числителните бройни и числителните редни имена; степените за сравнение на прилагателните имена; прилагателните имена с двойно (-нн-) в ж.р., в ср.р. и мн.ч. Правопис на крайната съгласна на представката, с която е образуван даден глагол; окончанията а, -ат, -я, -ят за сегашно време на глаголите; глаголите в 1 л. мн.ч., които в 1 л. ед.ч. завършват на а, -я, -м. Изречение. VII. СПЕЦИФИКАЦИОННА МАТРИЦА Области на компетенциите Знание и разбиране Въпроси по съдържание на текста (време, място на действие, персонажи, последователност на събития, техните подробности и детайли). Писмен пълен (с едно изречение) отговор на въпрос (и ). Прилагане на знания, умения и навици Откриване или подбор на синоними, антоними, сродни думи или думи с преносно значение. Тълкуване на значението на думата от текста. Редактиране на правописните грешки Съставяне на изречения по зададени параметри (цел на изказване, състав). Употреба на правилни граматически форми (членна, глаголна, на сравнителни степени). Синтез и интегриране/ продуциране на собствен текст Формулиране (идентифициране, откриване в текста) на основната мисъл на прочетения текст. Озаглавяване на Създаване на собствен кратък текст (3-5 изречения) осмисляне на поуката от Възприемане на писмен текст Четене Създаване на писмен текст Писане 18% 9 точки 12% 6 точки 30% 15 точки 20% 10 точки 12% 6 точки 8% 4 точки 60% 30 точки 40% 20 точки 15 точки 25 точки 10 точки 50 точки Общо 30% 50% 20% 100%

16 VIII. МОДЕЛ НА ТЕКСТ Прочети внимателно текста В една къща в края на селото живееха мъж и жена. Те имаха две деца момче Мишо и момиче Ани. Мишо беше на десет години, а Ани на девет. Близо до къщата растеше висока клонеста топола. Настъпи пролет, дървото започна да се разлиства. - Ще направим люлка на тополата, - рече Мишо. - Ох, колко хубаво ще се люлеем на нея! - зарадва се Ани. Мишо се качи на тополата, върза въже за клоните и. Седнаха и двете деца на люлката и започнаха да се люлеят. Люлеят се, а близо до тях един синигер лети и пее, пее. Мишо каза: - Виж, на синигерчето също му е весело, че ние се люлеем. Ани погледна на дървото и видя хралупа, а в хралупата - гнездо, а в гнездото имаше малки птички. - Синигерчето не се радва, а плаче,- каза Ани. - А защо то плаче? изненада се Мишо. - Помисли защо, - отговори Ани. Мишо скочи от люлката, погледна на малкия синигер и си помисли: «И защо ли плаче?» (По В.Сухомлинский) Тестови задачи Точки 1. Намери и загради с кръгче буквата с верния отговор на твърдението: L/0/1 Според текста децата направиха А. гнездо Б. къщичка за птичките В. люлка Г. кафез 2. Намери и загради с кръгче буквата с верния отговор на твърдението: L/0/1 Според текста Ани каза, че птичката А. се радва Б. пее приятно В. плаче Г. е красива 3. Помисли и отговори на въпроса: Какво окачват на дървото през пролетта според един български обичай: А. пъстри ленти Б. камбанки В. играчки Г. мартеници 4. Избери и подчертай 4 думи, с които може да се опише Ани според текста. Внимателна, страхлива, добра, чувствителна, тревожна, мъдра, сърдита, безгрижна. 5. Състави и запиши 3 въпроса към съдържанието на текста, които да започват с думи: Кой Къде L/0/1 /3/4

17 Какво 6. Отговори и запиши с «Да» или «Не». L/0/2 Този текст е текст описание 7. Формулирай с едно изречение защо плаче синигерчето според текста. 8. Озаглави разказа, като изразиш основната мисъл или темата, и запиши заглавието. 9. Към всяка дума от първата колонка намери във втората колонка дума с противоположно значение и запиши до нея съответната цифра. 1 силен _ дребен 2 весел _ нехаен 3 светъл _ слаб 4 едър _ тъмен 5 грижовен _ тревожен 6 спокоен _ тъжен 10. Загради c кръгче буквата на верния отговор. Изразът «Лесно е да развалиш, мъчно е да направиш» означава: А. да развалиш е радост Б. трудно е да се развали нещо В. трябва да пазиш това, което имаш Г. да направиш нещо не е сложно 11. Намери и подчертай 5 сродни думи към думата дърво: L0/1/2/3/4/5/ 6 L/0/2 L0/1/2/3/4/5 Дървен, дръвче, дръжка, дървар, дрънка, дървесен, дърдорко, дървета, поддръжка, дърводелец. 12. В кой от редовете няма правописни грешки? Загради съответната буква. A. студен, врапчо Б. стръхлив, хубав B. сладка, къща Г. пъргав, куза L/0/2

18 13 Състави и запиши словосъчетания, като подбереш към всяко съществително име по едно подходящо по смисъл прилагателно от скобите и ги съгласуваш. L0/1/2/3 L0/1/2/3 Птичка, дърво, ден (висок, дълъг, мил). 14. Вместо точките употреби думата «човек», като я членуваш правилно. трябва да пази природата. Природата прави здрав и щастлив. 15. Напиши текст от 5 изречения, в който да отговориш на въпроса: «Как трябва да се грижим за природата?» L0/1/2 L/0/1 L0/1/2/3/4/5 L0/1/2 IX. СХЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕСТА N Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на оценяването П/п 1-2 Намери и загради с кръгче буквата с верния отговор на твърдението. В. люлка В. плаче L/0/1 L/0/1 по 1 точка за всеки верен отговор. 3 Помисли и отговори на въпроса: Какво окачват на дървото през пролетта според един български обичай. Г. мартеници L/0/1 1 точка за верен отговор. 4. Избери и подчертай 4 думи, с които може да се опише Ани според текста. 5. Състави и запиши 3 въпроса към съдържанието на текста, които да започват с думи Внимателна, добра, чувствителна, мъдра. Примери: Кой направи люлката? Къде растеше тополата? Какво видя Ани на дървото? (и др. варианти) /3/4 по 1 точка за всеки правилен отговор. по 1 точка за правилно формулиран въпрос. по 1 точка за правопис

19 6. Отговори и запиши с «Да» или «Не». 7. Формулирай с едно изречение защо плаче синигерчето според текста. 8. Озаглави разказа, като изразиш основната мисъл или темата, и запиши заглавието. 9. Към всяка дума от първата колонка намери във втората колонка дума с противоположно значение и запиши до нея съответната цифра. 10. Загради c кръгче буквата на верния отговор. Изразът «Лесно е да развалиш, мъчно е да направиш» означава: 11. Намери и подчертай 5 сродни думи към думата дърво: 12. В кой от редовете няма правописни грешки? Загради съответната буква. 13. Състави и запиши словосъчетания, като подбереш към всяко съществително име по едно подходящо по смисъл прилагателно от скобите и ги съгласуваш. Не. Синигерчето плаче, защото се тревожи за своите малки птичета в гнездото. (и др. варианти) Тревогата на синигерчето/ Майчина тревога (и др.варианти) 4 дребен 5 нехаен 1 слаб 3 тъмен 6 тревожен 2 тъжен В. трябва да пазиш това, което имаш Дървен, дръвче, дървар, дървесен, дърводелец.. В. сладка, къща Мила птичка, високо дърво, дълъг ден. и пунктуация, съответни на изучените правописни норми. L/0/2 2 точки за верен отговор. 1 точка за вярно формулирана основна мисъл на текста. 1 точка за изречение, написано в съответствие с изучените правописни норми. L0/1/2 2 точки, ако заглавието отразява темата (основната мисъл) на текста. 1 точка, ако заглавието отразява само главните действащи лица. L0/1/2/3/4/5/6 по 1 точка за всяко вярно съответствие. L/0/2 2 точки за верен отговор. /3/4/5 по 1 точка за всяко вярно съответствие. L/0/2 2 точки за верен отговор. /3 по 1 точка за всяко вярно съставено и съгласувано словосъчетание. /3 по 1 точка за правопис.

20 14. Вместо точките употреби думата «човек», като я членуваш правилно. 15. Напиши текст от 5 изречения, в който да отговориш на въпроса: «Как трябва да се грижим за природата?» Човекът трябва да пази природата. Природата прави човека здрав и щастлив. по 1 точка за всяка правилно употребена членувана форма. L/0/1 1 точка за съответствие на темата и добре изграден свързан текст. /3/4/5 по 1 точка за всяко правилно съставено изречение, написано в съответствие с темата и с изучените правописни норми. 2 точки, ако в текста няма допуснати правописни грешки. 1 точка, ако в текста има допуснати 1-4 правописни грешки. 0 точки, ако в текста има допуснати 5 и повече правописни грешки. Общо:50 точки. Библиография: 1. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Български език и литература. Курикулум за I IV клас. Chişinău, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. История, Култура и Традиции на българския народ. Курикулум за I IV клас. Chişinău, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. История, Култура и Традиции на българския народ. Гид за внедряване на Курикулума за I IV клас. Chişinău, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Български език и литература. Гид за внедряване на Курикулума за I IV клас. Chişinău, клас И. Димитрова, Е. Дериволкова. Буквар «Светулка». Сhişinău, Ştiinţa клас Е. Рацеева, Н.Червенков, Е. Дериволкова, М. Драганова «Моите корени» Учебник по история, култура и традиции на българския народ» клас. Univers pedagogic клас И. Димитрова, Е. Дериволкова. Български език за 2. клас.сhişinău, Сartier клас Е. Рацеева, Н.Червенков, Е. Дериволкова, М. Драганова «Моите корени» Учебник по история, култура и традиции на българския народ» клас. Univers pedagogic клас М. Натина, Е. Дериволкова, Н. Кара, Слънчева пътека» Читанка. Сhişinău, Cartier, 2005.

21 клас К. Демирева, Н. Кара, Н. Вълчева, М. Натина, Е. Дериволкова. Български език за 3 клас. Сhişinău, Cartier, клас М. Натина, Е. Дериволкова, Н. Кара. «Къщичка на детство златно». Читанка, клас - К. Демирева, Н.Кара, Н. Вълчева. Български език за 4. клас. Сhişinău, Cartier, 2017.

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІІ клас Състезателният

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението

Подробно

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІ клас Състезателният

Подробно

Прочети внимателно текста и отговори на въпроси. Най-заможният човек в селото беше дядо Йордан Геракът. Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия

Прочети внимателно текста и отговори на въпроси. Най-заможният човек в селото беше дядо Йордан Геракът. Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия Прочети внимателно текста и отговори на въпроси. Най-заможният човек в селото беше дядо Йордан Геракът. Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия си живот и бе сполучил да удвои имотите, останали

Подробно

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХVІІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИ

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХVІІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХVІІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 01.04.2017 г. ІV клас

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Схема на оценяването на теста за 9 клас, олимпиада 2018 Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на оценяване 1. Съгласен ли си със следните твърде

Схема на оценяването на теста за 9 клас, олимпиада 2018 Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на оценяване 1. Съгласен ли си със следните твърде Схема на оценяването на теста за 9 клас, олимпиада 2018 Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на оценяване 1. Съгласен ли си със следните твърдения? Загради Да или Не срещу всяко от тях. 2. Тълкувай

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Numele: Prenumele: IDNP: Data naşterii Raionul / Municipiul (CB): Localitatea(CB): Agenţia de Asigurare a C

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Numele: Prenumele: IDNP: Data naşterii Raionul / Municipiul (CB): Localitatea(CB): Agenţia de Asigurare a C MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Numele: Prenumele: IDNP: Data naşterii Raionul / Municipiul (CB): Localitatea(CB): Agenţia de Asigurare a Calităţii Centrul de bacalaureat: Необходими материали:

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

ІІІ

ІІІ ІІІ. Учебно съдържане Дата Ядро Стандарт Тема Очакван резултат Спецфчн метод форм за оценяване 1. 29.09. Ученкът разказва, опсва, задава въпрос, дава отговор, участнцте в нея, темата, целта условята. Строеж

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

Анализ на резултатите

Анализ на резултатите Анализ на резултатите от външното оценяване в ІVа клас през учебната 17/18 година в ОУ Проф.П.Н.Райков В началото на учебната годината учениците в класа бяха 17, в края на първи срок едно дете се премести,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА М ИИСТРСТВО А ОБРАЗОВАИТО И АУКАТА У Ч БА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ В Т ОРИ ЧУЖД ЗИК ЗА ДИАДСТИ КЛАС З П СОФИЯ, 2014 г. I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебта програма по иврит като втори чужд език за едидесети

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература

Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература ЧЕТВЪРТИ КЛАС Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература Български език: Изучавани езикови знания в четвърти клас за: корелативните двойки широки и тесни гласни;

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 27.08.2009 г. ОХ-626 гр. София Относно: Утвърждаване на седмо преработено издание на Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на английски

Подробно

1. Посочете кое НЕ е характерно за общонародния български език: А) Общонародният език съществува чрез своите разновидности. Б) Разновидностите на общо

1. Посочете кое НЕ е характерно за общонародния български език: А) Общонародният език съществува чрез своите разновидности. Б) Разновидностите на общо 1. Посочете кое НЕ е характерно за общонародния български език: А) Общонародният език съществува чрез своите разновидности. Б) Разновидностите на общонародния език са: книжовен език, диалекти. В) Общонародният

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно