Поведение, сестрински грижи и профилактика на усложненията, при пациенти с мозъчно-съдови заболявания /транзиторни исхемични атаки, исхемичен мозъчен

Размер: px
Започни от страница:

Download "Поведение, сестрински грижи и профилактика на усложненията, при пациенти с мозъчно-съдови заболявания /транзиторни исхемични атаки, исхемичен мозъчен"

Препис

1 ПОРТФОЛИО НА СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА МАКАВЕЕВА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП СУ Христо Смирненски гр. Койнаре

2 Мотивите ми за изготвяне на това портфолио са: - Персонализация на учителския ми труд; - Портфолиото е инструмент за удостоверяване и управление качеството на квалифицираност, компетентност и креативност на учителя; - Доказателственост и прозрачност на педагогическата ми дейност; - Електронното ми портфолио възможност за професионален обмен в мрежата /INTERNET/

3 СЪДЪРЖАНИЕ Част I. Раздел 1. Общи сведения Раздел 2. Лично професионално развитие Раздел 3. Философия на преподаване Раздел 4. Педагогическа дейност Раздел 5. Методическа дейност Раздел 6. Методи на преподаване Част II. Приложения

4 Раздел 1 ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ АВТОБИОГРАФИЯ Светла Георгиева Макавеева ул. Петър Динков 20, гр. Койнаре GSM: svetlamakaveeva@abv.bg ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Магистър, Предучилищна педагогика ВТУ Св. св. Кирил и Методий Магистър; Начална училищна педагогика СУ Св. Климент Охридски ПРОФЕСИНАЛЕН ОПИТ Общ педагогически стаж- 22 години Детска учителка ОДЗ Пролет гр. Койнаре Начална учителка НУ Отец Паисий гр. Койнаре Директор НУ Отец Паисий гр. Койнаре Главен учител начален етап СУ Христо Смирненски, град Койнаре Съдейства, установява, оценява, мотивира, подпомага, изгражда знания и умения, работа в екип

5 ОРГАНИЗАЦИОННИ / УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ Ръководство на методично обединение Работа с колектива Организиране на зелени училища и учебни екскурзии Работа с родители Способност за вземане на решения и поемане на отговорност ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Иновативни и интерактивни методи MSWord, MS Excel, Power Point, Internet СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Работа в малка или голяма група Вземане на решения Комуникативни умения ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Сертификати и удостоверения от извънинституционални квалификационни форми

6 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ ПРОЕКТ BG051PO Ограмотяване на възрастни Нов шанс за успех ; ПРОЕКТ BG05M2OP «Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) фаза І» ПРОЕКТ BG051PO «Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ» Схема Училищен плод финансирана от ДФ Земеделие ; Национална програма Училището територия на учениците - Модул Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап Национална програма С грижа към всеки ученик Модул 3 Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"

7 Раздел 2. Лично професионално развитие Удостоверение за обучение на тема Базови и специфични компютърни умения /2007 год. Удостоверение за обучение по андрагогия- април 2012 год. Удостоверение Методика на обучението на деца и ученици по БДП в 1-4 клас- БДП-К627/2012 год. Удостоверение за участие в Морска академия 2020 на тема Училищното и предучилищното образование- предизвикателства и възможности за ефективно взаимодействие на всички заинтересовани лица год. Удостоверение за обучение Безопасност и здраве при работа на ръководния състав, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, лицата провеждащи инструктажи по безопасност и здраве при работа /2015 г Удостоверение за обучение Обучение и грижа за децата и учениците със СОП. Закон за предучилищното и училищно образование. Наредба за приобщаващо образование - 60/2017 год. Удостоверение за тренинг- обучение Ефективни практики за работа на методическите обединения - 455/2017 год.

8 Лично професионално развитие Сертификат от Национален институт за обучение на директори по Управление на училището с модули: Бюджет, Проекти, Психология на управлението - 899/2007 год. Сертификат за завършен семинар Разработване на проектно предложение за финансиране от структурните фондове - 200/106/2010 год. Сертификат за участие в практически семинар Подобряване на уменията за самоподготовка по БЕЛ при учениците в 1-4 клас - 530/2012 год. Сертификат за обучителен курс Стратегии за работа с проблемни деца /2012 год. Сертификат за участие в тренинг Прилагане на количествени и качествени индикатори за бърза диагностика за насилие върху дете - ТР 618/2012 год. Сертификат за участие в тренинг Тормоз и неговото ограничаване - ТР217/2013 год. Сертификат за участие в тренинг Общуване с ученици - ТР 169/2013 год. Сертификат за завършен обучителен курс Подходи и методи за работа в мултикултурна среда /2013 год.

9 Лично професионално развитие Сертификат за завършен обучителен курс Интерактивна технология за образование в мултиетническа среда /2013 год. Сертификат за завършен квалификационен курс Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП - КПС-СОП-3912/2013 год. Сертификат за завършен обучителен курс Работа в мултикултурна среда по проект Учим и творим заедно год. Сертификат за участие в тренинг Практически проблеми при комуникацията и документирането на случаи на насилие върху дете и на тормоз - ТР 543/2015 г. Сертификат за завършено обучение Интерактивни форми и методи на работа в мултикултурна среда /2016 год. Сертификат за обучение Работа с образователен софтуер Envision. Март 2016 г. Сертификат за участие в обучение Мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес, Промените в учебните програми за 1 и 5 клас год.

10 Раздел 3. Философия на преподаване Професията на учителя не е просто професия, а призвание, орис, съдба. Защото той е този, който трябва да създаде от неукото дете личност. Работата ми е динамична, изпълнена с всекидневни предизвикателства. Един учител не може да скучае, винаги има емоции, вълнения и трепети. Освен това учителят влиза и в ролята на родител, лекар и приятел. За мен от най-голямо значение е да възпитам у учениците знание, честност, доброта, взаимопомощ, разбиране, търпение и обич. Началният учител е този, който пръв въвежда децата в храма на науката, а резултатите, които ще се постигнат на финала много зависят от самия старт.

11 Философия на преподаване Възпитанието и образованието са неразделни. Не трябва да се възпитава без да се предават и знания; всяко знание действа възпитателно. Л. Н. Толстой Професията на учителя е много отговорна. Истинският педагог е и възпитател. Той умее да разбира вътрешния свят на своите ученици, дълбоко прониква в техните мотиви, интереси, стремежи. Ние трябва да бъдем добродушни и да обичаме децата такива, каквито са, и еднакво да обичаме и непослушните, и послушните, и съобразителните, и прилежните. Времената се менят изпращаме едни ученици в големия живот, посрещаме други. А учителят остава същият съветник и приятел, водещ ги в света на знанията.

12 Раздел 4. Педагогическа дейност Дейността ми като преподавател е свързана с изграждането на взаимоотношения и организационни връзки с: управленския персонал на училището; ученици; родители; учители от училището; колеги от други училища; експерти от РИО и МОН.

13 Педагогическа дейност Планиране, организиране и провеждане на възпитателно образователния процес и извън задължителните часове. Избира и прилага подходящи методи, средства и материали при реализиране на възпитателната дейност. Формира социални умения у децата и учениците. Диагностицира и насърчава постиженията на децата и учениците. Участва в разработването на индивидуалните образователни програми. Води необходимата документация. Отговаря за опазване здравето и живота на децата и учениците. Осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите или настойниците. Изпълняване на други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността.

14 Раздел 5. Методическа дейност Личността на учителя: Разработка на професионално портфолио; Собствена философия на преподаването; Взаимодействие с родители. Методическо обединение: Планиране; Разработки; Анализ; Учителски колектив: Съвещания; Външна квалификационна дейност; Вътрешна квалификационна дейност.

15 Раздел 6. Методи на преподаване Успехът във възпитателно-образователния процес е немислим без личността, дейността, стила на общуване и ръководство на учителя. Използвам подходящи образователни стратегии, методи и техники, които: - дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; - отговарят на различните образователни потребности на учениците; - мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; - окуражават учениците да задават въпроси, да правят връзки и да участват активно в учебния процес; - стимулират дейностния подход в обучението и "ученето чрез правене"; - реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки;

16 Методи на преподаване В работата си прилагам следните методи,средства и стратегии за преподаване-беседа, разказ, сравнение, демонстриране на действие, ролеви игри,онагледяване, асоциации,табла, работа по групи, работа по двойки, самостоятелна работа. Използвам информационно-комуникационни технологии в образователния процес. Работя и със следните дидактични материали- сборници,учебни помагала,тестове, работни листове, допълнителни задачи за по-изявените ученици. В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си.

17 Раздел II. Приложения 1. Университетско- академично образование 2. Грамоти 3. Дейности по интереси 4. Екскурзии и зелени училища 5. Тържества и открити уроци

18 УНИВЕРСИТЕТСКО АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

19 УНИВЕРСИТЕТСКО АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

20 ГРАМОТИ

21 ГРАМОТИ

22 ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

23 ЕКСКУРЗИИ И ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА

24 ТЪРЖЕСТВА И ОТКРИТИ УРОЦИ

25 ТЪРЖЕСТВА И ОТКРИТИ УРОЦИ

26 Моят учителски профил в развитие Етични принципи: Уважавам достойнството и правата на ученика Уважавам собственото си и професионално достойнство Взискателна съм към възможностите на ученика Аз съм с ясно съзнание на своята професионална отговорност, запазвайки личното си професионално пространство и не нарушавайки личното пространство на Другия, включително като не изземвам негови отговорности. Гарантирам, че не нанасям вреда и извършвам образователно училищната дейност като обучавам, възпитавам и образовам учениците съгласно законите и другите нормативни актове в страната Аз работя почтено и лоялно

27 БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! Изготвил: Светла Макавеева Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на актуализация, допълнение и оформление във всеки момент, когато е необходимо.

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно

Non-linear Green Marble

Non-linear Green Marble Професионално портфолио на Галя Стефанова Банковска старши начален учител в СУ Христо Смирненски гр.койнаре Учителско професионално портфолио -Целта на моето портфолио е да запозная с моята работа като

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО на Даниела Ангелова Иванова начален учител в ОУ Митрополит Авксентий Велешки Лични данни Име: Дата на раждане: Имейл: Даниела Ангелова Иванова 28.05.1968 год. divanova68@abv.bg Телефон: 0879

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ; Портф

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ;     Портф гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел. 06573/2423; GSM 0879827292; e-mail: sоu_koinare@abv.bg; www.sоu-koinare.com Портфолио на ВЕСЕЛКА ВЕНОВСКА старши учител в СУ,, Христо

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

Портфолио на Миглена Стефанова Димова

Портфолио на   Миглена Стефанова Димова Портфолио на Миглена Стефанова Димова Детски учител гр.божурище ДГ Буратино Съдържание: 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Бъдещи

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ / СТРАТЕГИИ

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Златка Панайотова Маджарова Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Златка Панайотова Маджарова Висше, II Клас квалификация Българска

Подробно

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален

Подробно

Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ”Митропо

Професионално портфолио  на   Евелина Огнянова Таинова  Учител в прогимназиален етап на основното образование  по История и цивилизация   в ОУ”Митропо Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ Митрополит Авксентий Велешки - гр.самоков Да си учител е майсторство,

Подробно

Портфолио

Портфолио Портфолио Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ СЕЛО ВЪРБИЦА 5128 с.върбица,общ.горна Оряховица, ул. Божур 10, тел. 0878 021 280, e-mail: cdg_v@abv.bg, https://www.facebook.com/varbica/, http://dgslunchice.com/ ДИРЕКТОР НА ДГ

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО на Виктория Божидарова Русева - Мушанова учител в начален етап на основното образование в 112 ОУ Стоян Заимов гр. София Лична информация Име: Адрес: E-mail: Националност: Образование и обучение

Подробно

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ДЕЛА в ДГ ТРЯБВАТ, БУРАТИНО А НЕ ДУМИ...! ВАСИЛ ЛЕВСКИ Моята мисия: Да бъда детски учител! Аз съм детски учител

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ   “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2,

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ    “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2, ПОРТФОЛИО на Атанаска Николова - Темелкова Директор на ОУ Проф. Д-р Асен Златаров с. Боянци Aко не знаем къде искаме да отидем, е безразлично по кой път ще минем. (китайска мъдрост) Раздел 1. Общи сведения

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ, ШУМЕН УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Лични данни Христина Тодорова Костадинова Име: Христина

Подробно

Slide 1

Slide 1 Старши учител Н У Отец Паисий гр. Плевен Резюме Философия Квалификация Области на професионално развитие Резюме Име, презиме, фамилия: Валентина Цветанова Попова Дата на раждане: 03.02.1968 г. Гражданство:

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО НА Кремена Георгиева Митева Кремена Георгиева Митева 0899 129363 kremena761976@abv.bg Образование и обучение Дати 1990 1993 1994-1997 2017- Име и вид на образователната институция Гимназия Николай

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

ПОРТФОЛИО на ============================== УЧИТЕЛ в Национално музикално училище

ПОРТФОЛИО на ==============================  УЧИТЕЛ в Национално музикално училище Професионално портфолио на Стойчо Красимиров Трендафилов учител по тамбура в Средно училище Любен Каравелов, Пловдив 1. Общи сведения Име Фамилия: Стойчо Трендафилов Гражданство: България Дата на раждане:

Подробно

Портфолио

Портфолио ПОРТФОЛИО на Любка Харизанова, учител по български език и литература СЪДЪРЖАНИЕ Лична информация Философия на преподаването Методи на обучението и практики Дейности Контакти ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Образование:

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА

ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ОУ МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ - ГР. САМОКОВ Съдържание Част I Професионален профил Раздел 1 Академична компетентност Раздел 2 Педагогическа компетентност

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

Професионално учителско

Професионално учителско Професионално учителско портфолио на старши учител по Английски език в СУ Никола Войводов гр.враца Учителят е географска карта, разглеждана с любов и интерес, надскочила и норми и стандарти, за да го има

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУ"Вичо Грънчаров"гр.Горна Оряховица

НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУВичо Грънчаровгр.Горна Оряховица НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУ"Вичо Грънчаров"гр.Горна Оряховица Съдържание: 1.Лични данни. 2.Образование. 3.Трудов стаж. 4 Философия на преподаването. 5.Повишаване на квалификацията.

Подробно