ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 0018 Днес, г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1. Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на ААТ територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 2. Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ На заседанието на ОИК Своге присъстваха: ЧЛЕНОВЕ ОИК: ПРИСЪСТВАЩИ: 1. Димитър Тодоров Димитров Председател ОИК; 2. Петьо Величков Паунов Зам. председател на ОИК; 3. Атанас Ангелов Танев Секретар на ОИК; 4. Юлия Емилова Геошева Член на ОИК; 5. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК; 6. Марио Розалинов Пунчев Член на ОИК. ОТСЪСТВАЩИ: 1. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК. 2. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК; 3. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК; 4. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК; 5. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК; ЛИЦА ПО ЧЛ. 85, АЛ. 9 ОТ ИК: Не присъстват на днешното заседание. Налице е изискуемият от чл. 85, ал. 3 от ИК и Решение 1910-МИ/НР/ г. на ЦИК кворум от повече от половината от членовете й, поради което ОИК Своге може да заседава законно. Заседанието бе открито в 12:00 часа от Председателя на ОИК Димитър Димитров, след което се пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред, както следва: I. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД: 1

2 Председателят предложи днешното заседание на ОИК Своге да протече по предварително обявения дневен ред. Няма предложения и мнения по отношение на обявения дневен ред от останалите членове на ОИК. ОИК приема предложения и предварително обявен дневен ред за днешното заседание. II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев Секретар на ОИК. Постъпило е писмено предложение от КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, за замяна на назначени от ОИК Своге членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, регистрирано във входящия регистър на общинската избирателна комисия под 75/ г. На основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс (ИК), Общинска избирателна комисия Своге, Няма други предложения. 2

3 1. ОСВОБОЖДАВА ДИМИТРИНА АСЕНОВА КРЪСТАНОВА, ЕГН: *********, назначена на длъжност Председател на СИК с. Гара Лакатник, като на нейно място НАЗНАЧАВА ВАЛЯ ЦВЕТАНОВА МИРОНОВА, ЕГН: ********* на същата 2. ОСВОБОЖДАВА КРИСТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА, ЕГН: *********, назначена на длъжност Член на СИК с. Бакьово, с. Огоя, като на нейно място НАЗНАЧАВА ИВАН КИРИЛОВ КИРИЛОВ, ЕГН: ********* на същата 3. Анулира издадените удостоверения на всички освободени членове на СИК. 4. На всички назначени с настоящото решение членове на СИК от квотата на КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК да бъдат издадени удостоверения съгласно Приложение 19-МИ от изборните книжа. 5. Приложения, неделима част от настоящото решение са таблици с променените въз основа на настоящото решение състави на СИК, както следва: Приложение 1 СИК с. Гара Лакатник; Приложение 2 СИК с. Бакьово, с. Огоя; II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Извършване на замяна на ръководни и редови членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ по постъпило в ОИК Своге предложение вх. 75/ г. ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев Секретар на ОИК Постъпило е писмено предложение от ЗЛАТКО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ, за замяна на назначени от ОИК Своге членове на СИК на територията на Община Своге от квотата на КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ, регистрирано във входящия регистър на общинската избирателна комисия под 73/ г. На основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс (ИК), Общинска избирателна комисия Своге 3

4 Няма. 1. ОСВОБОЖДАВА КРАСИМИР МЕТОДИЕВ ДОНКОВ, ЕГН: *********, назначен на длъжност Член на СИК гр. Своге, като на негово място НАЗНАЧАВА ВЕЛИЧКА ЦВЕТАНОВА СЛАВКОВА, ЕГН: ********* на същата 2. ОСВОБОЖДАВА ЗОЯ ДАНЧОВА ТОДОРОВА, ЕГН: *********, назначена на длъжност Член на СИК гр. Своге,с. Завидовци, с. Добравица и с. Манастирище, като на нейно място НАЗНАЧАВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА МАРИНКОВА, ЕГН: ********* на същата 3. ОСВОБОЖДАВА ВЕРОНИКА ЗЛАТКОВА АЛЕКСАНДРОВА, ЕГН: *********, назначена на длъжност Секретар на СИК гр. Своге, като на нейно място НАЗНАЧАВА СВЕТЛА ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН: ********* на същата 4. ОСВОБОЖДАВА МИГЛЕНА МЛАДЕНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: *********, назначена на длъжност Член на СИК гр. Своге, като на нейно място НАЗНАЧАВА ТАНЯ ДАНЧОВА ВЪЛКОВА, ЕГН: ********* на същата 5. ОСВОБОЖДАВА ТАТЯНА СИРМАНОВА ГРОЗДАНОВА, ЕГН: *********, назначена на длъжност Член на СИК гр. Своге, като на нейно място НАЗНАЧАВА МАРИАНА ТОДОРОВА ГРОЗДАНОВА, ЕГН: ********* на същата 6. ОСВОБОЖДАВА ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ГРОЗДАНОВ, ЕГН: *********, назначен на длъжност Зам. председател на СИК с. Батулия и с. Буковец, като на негово място НАЗНАЧАВА СИМОНА ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА, ЕГН: ********* на същата 7. ОСВОБОЖДАВА ЕЛВИРА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА, ЕГН: *********, назначена на длъжност Секретар на СИК с. Габровница и Левище, като на нейно място НАЗНАЧАВА ВАНЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН: ********* на същата 8. ОСВОБОЖДАВА РЕНЕТА ПЕТРОВА ТИНКОВА, ЕГН: *********, назначена на длъжност Член на СИК с. Габровница и Левище, като на нейно място НАЗНАЧАВА ЕЛВИРА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА, ЕГН: ********* на същата 9. ОСВОБОЖДАВА АНИ ЙОРДАНОВА КИРКОВА, ЕГН: *********, назначена на длъжност Секретар на СИК с. Гара Бов, като на нейно място НАЗНАЧАВА ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА, ЕГН: ********* на същата 10. ОСВОБОЖДАВА ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА АТАНАСОВА, ЕГН: *********, назначена на длъжност Председател на СИК с. Желен, като на нейно място НАЗНАЧАВА ВЕРОНИКА ЗЛАТКОВА АЛЕКСАНДРОВА, ЕГН: ********* на същата 11. ОСВОБОЖДАВА НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ, ЕГН: *********, назначен на длъжност Секретар на СИК с. Бакьово, с. Огоя, като на негово място НАЗНАЧАВА ОГНЯН ПЕТРОВ НИКОЛЧОВ, ЕГН: ********* на същата 4

5 12. ОСВОБОЖДАВА СВИЛЕН ДАНАИЛОВ СТОЯНОВ, ЕГН: *********, назначен на длъжност Член на СИК с. Церово, като на негово място НАЗНАЧАВА МАЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА, ЕГН: ********* на същата 13. Анулира издадените удостоверения на всички освободени членове на СИК. 14. На всички назначени с настоящото решение членове на СИК от квотата на КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ да бъдат издадени удостоверения съгласно Приложение 19-МИ от изборните книжа. 15. Приложения, неделима част от настоящото решение са таблици с променените въз основа на настоящото решение състави на СИК, както следва: Приложение 1 СИК гр. Своге; Приложение 2 СИК гр. Своге; Приложение 3 СИК гр. Своге; Приложение 4 СИК гр. Своге; Приложение 5 СИК с. Батулия и с. Буковец; Приложение 6 СИК с. Габровница и Левище; Приложение 7 СИК с. Гара Бов; Приложение 8 СИК с. Желен; Приложение 9 СИК с. Бакьово, с. Огоя; Приложение 10 СИК с. Церово; С това се изчерпи приетия дневен ред за днешното заседание, във връзка с което закривам същото. Благодаря за участието! Закривам заседанието. (Закрито в 12:30 ч.) ГР. СВОГЕ, ДАТА: г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ; Димитър Тодоров Димитров СЕКРЕТАР:.; Атанас Ангелов Танев 5