Р Е Ш Е Н И Е. гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е. гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е 2808 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 48 състав, в публично заседание на г. в следния състав: СЪДИЯ: Калина Пецова при участието на секретаря Евгения Стоичкова, като разгледа дело номер 7453 по описа за 2017 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното: Производството е по реда на чл. 145 и следващи от АПК във връзка с чл. 50, ал.1 от ЗМГО. Делото е образувано по повод подадена жалба от Ф. М. Б. С., Ш., за краткост Ф. М. срещу Решение 35 от г. на Председателя на Патентно ведомство, във връзка с опозиция по чл. 38г, ал.9 от ЗМГО във връзка със заявка за регистрация на марка вх P. Ru, комбинирана. С жалбата се твърди следното: Жалбоподателят е собственик на изброени в решението, предмет на делото марки, наричани за краткост по-ранните марки, а марката предмет на процесното решение атакуваната марка, която е с , със заявител S. T. I. L., Г.. Излага подробни съображения, които обосновават незаконосъобразност на изведения от органа извод, на които съдът ще се спре подробно в изложенитео си по същество. В проведеното съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв- Д. с редовно пълномощно / л.145 по делото/. Поддържа жалбата, депозира подробни писмени бележки и претендира разноските по делото. Ответникът Председател на Патентно Ведомство на Република Б. се представлява от юрк А. с редовно пълномощно, която оспорва жалба, претендира юрисконсултско възнаграждение. Заинтересованата страна S. T. I. L. се представлява от адв. Т. с редовно пълномощно. Моли решението да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно, намира, че

2 назначената тройна съдебно-маркова експертиза, в частта й, подписана от две вещи лица, е непълна и моли да не се кредитира. Претендира направените разноски и депозира подробни писмени бележки. Съдът, за да се произнесе по жалбата, съобрази следното: Жалбата е подадена в законоустановения и от активно легитимирано лице, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна, поради следните съображения: От представените и служебно приложени към делото доказателства, неоспорени от страните, от фактическа страна се установи следното: От дружество S. T. I. L., Г. е направена заявка за регистрация на марка P. Ru с вх / г., срещу която е подадена опозиция / г. от настоящия жалбоподател. В хода на производството по опозиция е постановено Решение от г. за отхвърляне на опозицията като неоснователна /л вкл. по делото/. Срещу това решение по чл.38г, ал.9 от ЗМГО на състав по опозиции е постановено процесното Решение 35 от г., с което е оставено в сила решението на състава по опозиции от г. Жалбата до Председателя на ПВ, по която е постановено процесното решение, е с правно основание чл. 42, ал.1, т.3 от ЗМГО. За да постанови същото, органът е съобразил следното: В хода на производството, органът е приел жалбата за допустима, но неоснователна, с оглед следното: Решението е издадено при спазване на административнопроизводствените правила, като са разменени уведомления между страните, а посочените в тях съображения са обсъдени. Съставът е изследвал идентичността и сходството между марките и техните стоки и услуги, определяйки знаците, стоките от класове 32 и 33 и услугите от клас 35 за несходни, а стоките от клас 34 на МКСУ за идентични и сходни. Направен е извод за липса на вероятност за объркване. Прието е, че е налице известност на по-ранната марка. Поради липсата на сходство между марките е прието, че хипотезата на чл. 12, ал.3 не е изпълнена. Установено и анализирано е следното: Атакуваната марка с вх P. Ru e комбинирана, като е заявена г. за стоки от клас 34 и 35 от МКСУ. Срещу заявката на марката за регистрация са противопоставени 19 броя по-ранни марки на подалия опозицията, описани подробно в оспорения акт. Притежател на по-ранните марки е Ф. М. Б. С., Ш.. При анализа е изключена една от по-ранните марки на дружеството с P., тъй като нейното действие е ограничено единствено до стоки от клас 32 от МКСУ. Правните основания на опозицията са чл. 12, ал.1, т.2 и чл.12, ал.3 от ЗМГО. Посочено е, че чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранната марка, ако стоките или услугите на марките са идентични или сходни, когато съществува вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на по-ранната марка, т.е. опасност потребителите да повярват, че стоките или услугите са на едно и също или икономически свързани лица. Посочено е, че по-ранната марка е марка, която е с по-ранна дата на заявяване или с по-ранен приоритет, или марка, която е общоизвестна на територията на Република Б.

3 към момента на заявяване или приоритета на атакуваната марка. С оглед това, за изпълнение на фактически състав на нормата следвало: 1. Да съществува право върху марка, по-ранна от атакуваната; 2. Да е налице идентичност или сходство между по-ранната и атакуваната марка и между техните стоки и услуги. 3. Да е налице обусловена от идентичността или сходството на марките и на техните стоки или услуги вероятност за объркване на потребителите, включваща вероятност за свързване на по-късната с по-ранната марка. След анализ на заявените по-ранни марки от подалия опозицията,е прието, че същите представляват по-ранни спрямо атакуваната. Относно идентичност/ сходство на стоките: Посочено е, че опозицията е насочена срещу регистрацията на атакуваната марка за всички стоки от клас 34 на МКСУ. Възприет е като неоспорен изводът на опозиционния състав за идентичност на стоките, за които са регистрирани марките. Относно идентичност/ сходство на марките: 1. Фонетично, визуално и смислово сходство: 1.1. Фонетично сходство: Посочено е, че атакуваната марка е комбинирана съдържа думите P. и ru със специфично изписване и фигуративни елементи правоъгълник, разделен по диагонала на два триъгълника светлосин и тъмносин, като марката е без претенции за защитени цветове. От анализа на по-ранните опонентни марки е прието, че са комбинирани / изброени са с / и фигуративни / изброени са с /. Всички по-ранни знаци включват в състава си правоъгълник, разделен по средата с линия на два триъгълника, изпълнени в различни нюанси на синия/ сивия цвят, а комбинираните, освен изображенията на правоъгълник и други геометрични форми, въздействат и чрез словните елементи P., R., S. slims C., A. B. C., S. B. C., P. и поредица от указателни надписи. Посочено, че част от марките / цитирани по / са с претенция за защитени цветове. Направен е извод, че фонетичното сравнение сочи липса на сходство между марките атакуваната марка P. и съчетанието Ru по своя фонетичен строеж напълно се отличават от словната част на опонентните марки. Анализирано е, че наименованията P. и P. споделят един и същ начален звук Р и две съвпадащи по място отчасти като фонетика букви i и m, но последното не променя липсата на сходство при изговарянето им в цялост Визуално оформление: Посочено е, че между по-ранните марки с 10127, 40098, 79052, 79051,78132,81893, 82013,82051, е налице известно припокриване надпис, под който е изобразена геометрична фигура с формата на правоъгълник, чийто диагонал я разделя на два триъгълника, единият от които в светъл, а другият в тъмносин цвят, като в горната част на правоъгълник със специфичен шрифт е изписано съчетанието Ru /атакуваната марка/ и графичен контур, наподобяващ латинската V с хералдичен символ / в цитирани марки по /. Въпреки описаните прилики е прието в някои от композиционните елементи е прието, че цялостно се създава различно визуално впечатление. Същото се дължало на липса на сходство в отделните елементи и стилизираното изображение с герб. Прието е, че присъствието на допълнителни графични символи в по-ранните марки води отново до липса на визуално сходство.

4 1.3. Семантично. Също е прието, че не е налице сходство в смислово отношение. Носител на конкретен смисъл на атакувания знак е неговият словен елемент П. премия, награда; практика във връзка със стоките от клас 34 на МКСУ. По отношение на двете стилизирани букви Ру подобно на твърдението на жалбоподателя и становището на опоцизионния състав на наименованието Р., макар че подобна интерпретация е малко вероятна, тъй като графичното представяне на буквите в марката е официално установения начин на изписване на кода на държавата РУ или ру. Подобно на атакувания знак, при по-ранните комбинирани марки, семантиката също се определя от словните им елементи думата Парламент и допълненията reserve. S. slims и пр., част от които се възприемат като описващи някои от основните свойства и параметри на процесните стоки. С оглед горното е направените изводи е прието, че не е налице сходство между марките. 2. Вероятност за объркване: Вероятността за объркване на потребителите се преценява общо въз основа на всички относими по конкретния случай фактори. Определяща роля играе впечатлението, която се създава у потребителя. Преценката следва да се извърши от гледна точка на предполагаеми очаквания потребител, което е добре информирани и достатъчно наблюдателен. Предвид кумулативно предвидените в чл12, ал.1, т.2 от ЗМГО изисквания за идентичност или сходство на марките или на стоките или услугите, поради липсата на сходството между знаците, въпреки идентичността на стоките от клас 34 от МКСУ и отчитане на спецификата на релевантния кръг потребители, е направено заключение, че не съществува вероятност за объркване на по-късната с по-ранните марки. Прието е, че атакуваният знак е квалифициран като притежаващ известни прилики по отношения на избора на цветове и начина на подреждане на елементите в композиционното решение. От значение обаче било, дали преценени в цялост марките създават общо впечатление. Поради размера и мястото на разположението на думите П. и Парламент в състава на марките, в конфликт те са доминиращи, а наименованието Парламент е и отличително за стоките, които отличава. От тук при възприемането на марките, потребителите ще ги произнесат, разпознаят и запомнят именно по тези несходни по своята същност отличителни и доминиращи елементи, дори при последните терминът П. да с указателен характер. Извън посоченото, разликата в останалите съставни компонентни, които макар и в по-ниска степен, участват във формирането на цялостния замисъл и визуално въздействие на марките изписаното със специфичен шрифт Ru и стилизираното V с герб, допълнително намаляват вероятността от настъпване на объркване на знаците. С оглед изследването на вероятността за объркване, е разгледана и претендираната от опонента известност висока отличителност на по-ранните марки. Прието е, че е налице известност, като обаче е посочено, че в смисъла на нормата на чл. 12, ал.2 от ЗМГО, дори и да се приеме наличието на висока отличителност на по-ранните марки, то няма да промени несходното впечатление, което създават атакувания и противопоставените знаци, поради което заключението за липса на вероятност за объркване е потвърдено. 3. Разпоредбата на чл.12, ал.3 от ЗМГО- Регистрацията на марка се отказва, когато тя е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е

5 регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Съгласно направения сравнителен анализ по чл. 12, ал.1, 1, т.2 стоките от клас 34 на МКСУ се определили като идентични. Заедно с идентичността на стоките и известността на по-ранните марки, нормата на чл. 12, ал.3 включва и други кумулативни изискуеми предпоставки идентичност или сходство на марките, претенцията за несходни услуги от клас 35 от МКСУ и вероятността от настъпване вследствие използване на заявения знак на описаните по-горе неблагоприятни последици за собственика на по-ранната марка. Тези елементи не са изследвани, тъй като при разглеждане на осн. по чл. 12, ал.1, 2 от ЗМГО, идентичност или сходство не е установено да е налице. По делото бяха назначени и изслушани единична съдебно-маркова експертиза и тройна съдебно-маркова експертиза. Изслушаната единична експертиза, изготвена от вещо лице В. и Ш. съвдапа като изводи с изготвеното заключение от третия член на тройната експертиза, който е оформил същото като особено мнение. Тройната СМЕ в останалата си част се различава диаметрално като изводи от цитираната единична и особеното мнение на вещо лице К. К. по тройната. От правна страна съдът съобрази следното: Решението е издадено от компетентен орган и в предвидената от закона форма, като включва мотиви и следващ се от тях диспозитив. При постановяване на същото не са допуснати съществени нарушения на процедурата, доколкото са спазени специфичните изисквания по уведомяване на страните и по размяна на становищата им. По мнение на съда,обаче, не всички наведени от опонента възражения и съображения са обсъдени от органа. Съдът установи, че с оглед горното, неправилно е приложен и материалният закон. Съдът намира, че следва да сподели част от съображенията в жалбата и депозираните писмени бележки от процесуалния представител на жалбоподателя, което се подкрепя от изготвената тройна СМЕ в частта й, подписана от вещите лица В. П. и Р. Л., поради следното: За да се разреши спора, респ. да се направи преценка за правилността на изводите на органа, съдът намира, че следва да направи собствен анализ на предпоставките на визираните норми на ЗМГО чл.12, ал.1,т.2 и чл. 12, ал.3 от с.з. в процесното производство. Няма спор, че опонентът е собственик на по-ранни марки, които се ползват с известност, както и че същите представляват за фамилия марки. Няма спор още, че е налице идентичност между стоките, за които марките са регистрирани, респ. атакуваната марка е със заявка за регистрация а именно стоките от клас 34 от МКСУ. Спорът се свежда до наличието на предпоставките на чл. 12, ал.1, т.2 и чл.12, ал.3 от ЗМГО налице ли е идентичност или сходство между регистрираните по-ранни марки, собственост на опонента и атакуваната марка, предмет на производството по опозиция, респ. на настоящото производство. Съгласно трайно установената практика, сходството следва да се преценява при съобразяване на тяхната цялост, съобразявайки отличителните и доминиращи елементи в състава им. Отличителен е елементът, който изпълнява основната

6 функция на марката да отличава стоката / услугата/, за която тя е регистрирана от стоките на други производители. Доминиращ е елементът, който оставя трайно и общо впечатление у потребителя. По тези съображения, при сравнение на марките, винаги следва да се държи сметка за влиянието на доминиращите и отличителни елементи в състава им. Това изследване е задължително в посочената законова хипотеза, но същото следва да се извършва, отчитайки въздействието на отличителните и доминиращи елементи, изхождайки от презумпцията, че потребителят възприема марката в нейната цялост, а не по компоненти. Атакуваната марка /комбинирана/ съдържа словен елемент - P., разположен симетрично над образен елемент, който е правоъгълник, разделен диагонално от дясно на ляво на два триъгълника с рамка по периферията и монограм в горния ляв ъгъл, който съдържа буквите Ru, изпълнени ръкописно и украсени с винетки. Съдът застъпва становището, че словният елемент P. не е нито отличителен, нито доминиращ елемент в състава на марката. Думата премиум показва положително и привлекателно качество на стоките, поради което не притежава отличителен характер, тъй като същата отразява същността на качеството на стоките, за които се отнася. Същите имат характер на описание на степента на качеството и не могат да отличават самостоятелно стоките и услугите, за които се отнасят. На същите следва да бъде отказана регистрацията, ако са заявени самостоятелно като словни марки. В този смисъл следва да се отхвърли възражението, че този въпрос не е предмет на разглеждане, тъй като представлява абсолютно основание за отказ, а не предмет на опозиционно производство. Анализът за необходимост от отказ за регистрация на марки на думи, даващи описателен характер на качеството на стоките и услугите, за които се отнасят, съгласно Методиката, не е свързан с претенция, че регистрацията на марката следва да бъде отказана на това основание, тъй като в случая не се касае за словна марка, която са съдържа само словен елемент с посочените характеристики. За нуждите на настоящото производство, доколкото се касае за комбинирана марка, тези разсъждения идват в насока да докажат липсата на отличителност на този елемент на същата. В този смисъл, съдът приема, че образният елемент правоъгълник, разделен по диагонал на два триъгълника от дясно на ляво с монограм / словен елемент/ представлява доминиращ при възприемане на марката и придава отличителен характер на марката. Съдът намира, че в подкрепа на този извод идва и факта, че в случай, че марката беше заявена само словна с изписаната дума П., същата следваше да бъде отказана на абсолютните основание, визирани в ЗМГО. На база така установеното, следва да бъде направен и анализ на предпоставките на чл.12 от ЗМГО. Фонетично, визуално и смислово сходство на марките на опонента и на атакуваната марка. С оглед установеното по горе, съдът споделя направените в тройната СМЕ

7 изводи, че предвид липсата на отличителност на словния елемент P., не е необходимо фонетично и смислово сравнение с отличителния словен елемент на по-ранните марки P.. За пълнота счита, че следва да изложи, че не споделя изводите на органа за пълна липса на фонетично сходство. Касае се за изписани на латиница думи с еднакъв брой срички и с обща начална буква и звуците r, e, m i. Същото, разгледано в контекста на визуалното сходство, налага следните изводи: Изписаните словни елементи са разположени на образните, като същите са с латински букви, голям размер и в сходен шрифт. Последното води до визуално сходство между сравняваните марки, дори само при преценка на визираните словни елементи. Визуалното сходство обаче следва да бъде разгледано като цяло за марките, които са комбинирани. Както бе посочено, сравняваните марки имат доминиращ елемент правоъгълник, разделен по диагонал от дясно на ляво на два триъгълника, с тънка рамка по периферията и монограм в левия горен ъгъл. И в двата случая е налице разположен над правоъгълника словен елемент в светлосин цвят, със сходна дължина на изписване. И в двата случая, в левия триъгълник в горната му част е налице монограм, изписан ръкописно и украсен в винетки, като при атакуваната марка е Ru, а в по-ранните е v. Съдът намира, че се касае за напълно сходни композиции на цялостното разположение на комбинираните марки, което създавана цялостно визуално сходство и на словните, и на образните елементи, като различието в монограмите не променя това цялостно впечатление. Композиционно съдът споделя застъпеното становище на тройната СМЕ / извън особеното мнение/, че е налице висока степен на сходство доминиращи елементи образни, представляващи правоъгълници, разделени на триъгълници от дясно на ляво, в нюанси на синия цвят, и монограм на едно и също място във фигурата. Разликите в неотличителните / в атакуваната марка словен елемент/ и в други второстепенни елементи не могат да повлияят на общото впечатление за висока степен на визуално сходство. 2. Последното, по мнение на съда води и до голяма вероятност за объркване от потребителите, както с оглед изложеното, така и с оглед факта, че се касае за поредица от по-ранни марки, собственост на опонента и настоящ жалбоподател, които се ползват с известност, за което няма спор по делото. Трайно установената практика приема, че когато една марка се ползва с известност, което в процесния случай относно па-ранните марки, не се отрича, а е прието и от органа, е налице признание и на нейният повишен отличителен характер. От последното следва, че тази марка позволява да се установи стоката/ услугата, за която е налице регистрация, като произхождаща от определено

8 предприятие с цел отличаването и от стоките/ услугите на други предприятия. Наличието на вероятност на объркване следва да се разгледа като се изходи от цялостното впечатление, което създава марката, при преценка едновременно на наличието на фонетично, визуално и семантично сходство, на релевантния кръг потребители. Споделя се тезата, възприета и от практиката по маркови дела, че възможността за объркване е много по-голяма при фамилия марки, при които множество различни марки съдържат един водещ обединителен признак, като второстепенните елементи се игнорира от цялостното впечатление и могат да варират. При фамилия от марки наличието на сходство между тя от една страна, и трета марка / каквато е атакуваната/, от друга страна, може да доведе до объркване чрез свързване на третата марка с марките от фамилията и при по-ниска степен на сходство между третата марка и някои от фамилията, при наличие обаче на сходство в основния водещ обединяващ елемент. Съдът намира, че именно това е налице в процесния случай, доколкото именно образният елемент правоъгълник, разделен по диагонал на два триъгълника с различни вариации на син цвят е обединяващият елемент на марките от фамилията, който именно е с висока степен на визуално сходство с отличителния и доминиращ елемент на атакуваната марка. Тук съдът счита, че следва да изложи, че споделя тезата, че именно неотличителният словен елемент P., с оглед гореизложеното, може да доведе до впечатление, че се касае за висококачествен продукт от фамилията по-ранно регистрирани марки. Въпросните марки се ползват с известност, което ги поставя в режим на по-сериозна защита, тъй като и вероятността от объркване у потребителя е завишена. Тази по-висока защита, съгласно трайно установената съдебно-маркова практика води до презумпция за възможност за объркване на потребителите и свързване на атакуваната марка с по-ранно регистрираните такива, които представляват фамилия защитени марки. Последното би създало впечатление за продължение на поредицата от по-ранни марки от същия производител, обратното на което е смисълът на защитата на регистрацията на марките. Тези изводи на съда не се опровергават, а напротив подкрепят се от установеното, че в атакуваната марка се намира буквосъчетанието Ru, което е различно от символа в опонентните марки v. Съдът споделя, на първо място, изложеното в жалбата и в тройната СМЕ / в частта й и извън особеното мнение на в.л. К./, че мястото на поставяне на този текст в образния елемент на марките, създава визуално сходство в цялостната визия ва сравняваните марки. Относно разликите: Касае се за различни символи, изписани чрез латински букви, в атакуваната марка Ru, а в някои от по-ранните v. Между посочените символи липсва сходство от фонетичен или визуален характер, изключая мястото на разполагане в образния елемент. Тук съдът намира, че следва да отбележи, че споделя изложеното в жалбата и

9 възприето от опозиционния състав, частично и в оспореното решение, че посоченото буквосъчетание може да доведе до объркване, чрез аналогия с домейна на Руската федерация, което самостоятелно представлява нарушение на чл.11, ал.1, т.7 от ЗМГО. Последното, освен че представлява нарушение на визираната норма, в контекста на изложеното по-горе относно наличието на висока степен на визуално сходство между атакуваната марка и фамилията по-ранни марки и вероятността за объркване на потребителя, по мнение на съда може да доведе именно до извода за продукт на фамилията марки с ново и различно място за производство, а именно свързано с Р.. По отношение на чл.12, ал.3 от ЗМГО. Както опозиционният състав, така и ответникът, не са разгледали тази хипотеза по същество, поради възприетото от тях, че не е налице степен на сходство на марките, с оглед което са приели, че липсва основен елемент от фактическия състав за разглеждане на нормата. Доколкото съдът извежда обратен извод в тази насока, счита, че съобразявайки същият, органът следва да разгледа и тази хипотеза, заявена в опозицията, като съдът не следва да взима отношение по същата в настоящото производство, след фазата на установяване на наличието на сходство, като предпоставка за анализ на останалите елементи на фактическия състав на нормата на отказ от регистрация, заявени с опозицията, тъй като ще изземе функциите на органа, който няма произнасяне в тази насока. По възражението на процесуалния представител на жалбоподателя адв. Д. относно участието в о.с.з на лицето В. Г., като представител на заинтересованата страна без право на процесуално представителство, съдът съобрази: Всички книжа и документи в хода на административното производството са изпращани от името на това лице в качеството му на представител на индустриалната собственост /ПИС/, редовно упълномощена от заинтересованата страна. Процесуалното участие безспорно изисква и други кумулативни предпоставки, които не се установиха в случая. Последното обаче, с оглед начина на възприемане на изготвеното заключение по единичната СМЕ, в което заседание лицето е участвало, както и с оглед предоставената последваща възможност за изготвяне на тройна СМЕ, в заседанието по изслушването на която е участвал надлежно упълномощен адвокат, от една страна, не се е отразило на изясняването на фактите и обстоятелствата в хода на процеса, а от друга страна не е накърнило правото на защита на нито една от страните. По изложените съображения, съдът намира жалбата за основателна и счита, че такава следва да я уважи, като отмени оспореното Решение 35 от г. на Председателя на Патентното ведомство на Република Б. и върне преписката за ново произнасяне по жалбата срещу Решение на опозиционния състав от г., при съобразяване с мотивите на настоящото решение. При този изход на спора, в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените и претендирани разноски, които следва да бъдат възложени на ответника, и са в размер на

10 Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2, предл. 1 във връзка с чл. 173, ал.2 и чл. 143 от АПК, съдът РЕШИ: ОТМЕНЯ Решение 35 от г. на Председателя на Патентното ведомство на Република Б.. ВРЪЩА делото като преписка на Председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне по жалбата на Ф. М. Б. С., Ш., срещу Решение на опозиционния състав от г., при съобразяване с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на Република Б. да заплати в полза на Ф. М. Б. С., Ш. сумата от 1050 / хиляда и петдесет/ лева, представляваща направени и претендирани разноски в настоящото производство, както следва: 50 / петдесет/ лева държавна такса за разглеждане на делото, 400 / четиристотин/ лева заплатен депозит за изготвяне н единична СМЕ; 600 / шестстотин/ лева заплатен депозит за изготвяне на трйна СМЕ. ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република Б. да заплати по сметка на АССГ, за доплащане на реални разходи за изготвяне на приетите по делото СМЕ сумата от 1439 / хиляда четиристотин и тридесет/ лева, както следва: 680 /шестстотин и осемдесет/ лева за изготвено заключение съгласно справка декларация от вещо лице В. Ш.; 300 / триста/ лева за изготвено заключение съгласно справка декларация от вещо лице Р. Л.; 300 / триста/ лева за изготвено заключение съгласно справка декларация от вещо лице В. П. и 350 /триста и петдесет/ лева за изготвено заключение съгласно справка декларация от вещо лице К. К.. Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС. Преписи от решението да се изпратят на страните. СЪДИЯ:

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Решение по Наказателно дело 692/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17. Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, 24.06.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.06.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

Решение по Административно дело 119/2015г.

Решение по Административно дело 119/2015г. Р Е Ш Е Н И Е 160 гр.перник, 22 април 2015 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на трети април през две хиляди и петнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Решение по Административно дело 169/2013г.

Решение по Административно дело 169/2013г. Р E Ш Е Н И Е 340 гр.перник, 06.11.2013 год. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание на седми октомври две хиляди и тринадесета година в състав: СЪДИЯ: Емилия Иванова

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 22.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

Решение по Административно дело 1234/2013г.

Решение по Административно дело 1234/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 146 гр. Перник, 12 февруари 2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично съдебно заседание проведено на тридесет и първи януари през две хиляди и четиринадесета

Подробно

РЕШЕНИЕ 225ОТ Г.ПО Н.Д. 184/2014Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,третонаказателно отделение,воткритосъдебно

РЕШЕНИЕ 225ОТ Г.ПО Н.Д. 184/2014Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,третонаказателно отделение,воткритосъдебно РЕШЕНИЕ 225ОТ15.07.2014Г.ПО Н.Д. 184/2014Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,третонаказателно отделение,воткритосъдебнозаседаниенадвадесетивторимайдвехилядиичетиринадесета

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Решение Статус 2

Решение Статус 2 Решение 49 Номер 49 Година 07.02.2019 Град Смолян Районен Съд - Смолян На 25.01 Година 2019 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Гражданско I инстанция

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ж-24/2015 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко

Р Е Ш Е Н И Е Ж-24/2015 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Р Е Ш Е Н И Е Ж-24/2015 г. София, 18.01.2016 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин

Подробно