СТАНОВИЩЕ на доц. д.ист.н. Тамара Стоилова Институт за исторически изследвания БАН

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ на доц. д.ист.н. Тамара Стоилова Институт за исторически изследвания БАН"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ на доц. д.ист.н. Тамара Стоилова Институт за исторически изследвания БАН за дисертацията на Александра Димитрова Миланова Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите, края на ХVIII началото на ХIХ век представена за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история/ Балканите през ранното ново време: ХVI ХVIII век) Научен ръководител: доц. д.ист.н. Иван Първев Александра Миланова предлага дисертационен труд посветен на важен проблем, определян като социално явление, от историята на балканските народи в края на ХVIII началото на ХIХ век. За разработването му докторантката избира свой специфичен и обоснован подход, който ѝ позволява да представи картината на многообразния живот на Балканите, такъв, какъвто го описва французинът Франсоа Пуквил. Материалът в изследването на Александра Миланова е разпределен в увод, четири глави, заключение, библиография и приложения. Структурата на дисертацията е съобразена със заложените цели и следва матрицата, зададена от френския автор, неговия интерес към различни аспекти от всекидневието на Балканите бит, религия, образование и култура, медицина, икономика. Целта на дисертацията е да представи всекидневния живот в балканските владения на Османската империя по начина, по който го описва Франсоа Пуквил в периодите на пленничество и дипломатическа служба. Интердисциплинарен и аналитично-описателен, методът на изследването е съобразен с представените теоретични идеи за същността на всекидневието, което определя и основния акцент в дисертацията: всекидневния живот на Балканите в конкретния исторически момент, който предпоставя конфликта както между етническите и религиозни общности, така и между управляващите и раята. За да бъде разположено в цялостната ситуация и по този начин изяснено, изследването на описаното от Франсоа Пуквил ежедневие в балканските провинции на O 1

2 османските владения е предшествано от представяне на отношенията между Франция и Османската империя през втората половина на ХVIII началото на ХIХ век (първа глава). Основателно и по подходящ начин, във втора глава на дисертацията Франсоа Пуквил е представен в неговите различни жизнени и професионални позиции. Той е духовно лице и лекар, пленник и дипломат, пътешественик и писател. Преживяното събужда у него интерес и желание да опише видяното, като слага отпечатък върху произведенията му, които Александра Миланова справедливо отбелязва като средство умело използвано от френския автор за оказване на влияние и отправяне на послания към читателите. Трета глава повтаря заглавието на дисертацията и намирам това за напълно оправдано предвид нейното съдържание. В този смисъл трябва да отбележа, че уводът и първите две глави са необходимото и добре поднесено въвеждане в основното изследване, на което всъщност е посветена дисертацията. Необходимо е да спомена, че то е изградено върху трудовете на Пуквил и преди всичко върху тритомния пътепис Пътешествие в Морея, в Константинопол, в Албания и в много други части на Османската империя през 1798, 1799, 1800 и 1801 г.. За плътността, характерна за текста на дисертацията, безспорно са допринесли архивните материали от Националната библиотека на Франция, Архива на Министерството на външните работи и Националния архив на Франция, които умело са използвани на подходящите места. Както, разбира се, и изследванията по темата, които допълват или коригират информацията на Франсоа Пуквил. Трета глава има сложна структура, резултат от необходимостта всекидневието да бъде представено според сведенията на Франсоа Пуквил за него като многообразие от нрави, бит, стопански дейности, вярвания, ритуали. Изследваният материал в тази глава е разпределен в шест големи части. В първата е анализирана информацията на Пуквил за балканските нрави и начин на живот. В четири параграфа са представени четири основни етнически и религиозни групи население на Балканите. Гърците са основната етническа и религиозна общност, върху която Пуквил съсредоточава вниманието си. При това, Александра Миланова отбелязва и изследва неговите представи за разноликите и същевременно близки помежду си гърци. O 2

3 Сходството в битието на гърците с това на други балкански народи дава основание на авторката да подчертае, че за Пуквил гръцкият начин на живот е образец и най-ярък пример за всекидневието на християните в империята на султана. Това обяснява и сравнително кратките сведения за албанците и за българите, за описанието на които използва записките на Жулиен Бесиер и Жозеф Шарбонел, към които добавя собствени наблюдения. Османските турци са представени според техния социален статут. Александра Миланова анализира и обобщава сведенията на Пуквил за вероизповеданията и религиозните практики в Османската империя, които оценява и предвид неговото духовно образование и религиозни убеждния на ревностен католик. Балканските измерения на образователните и културни проблеми са описани от него с препратки към европейската практика, което е основна причина за извода на Александра Миланова, че Пуквил обвързва балканското възраждане преди всичко с необходимостта от образование, което да изразява идеите на Просвещението. Очевиден е интересът на Франсоа Пуквил към културния живот на Балканите, подробно представен в дисертацията, с анализ на описаното. Специално внимание заслижава подчертаният от Александра Миланова извод на Пуквил за пословиците и поговорките, предавани от поколение на поколение, които спомагат за запазване и развитие на националната идентичност на отделните балкански народи. В дисертацията е отделено място и на болестите, смъртта и медицинските практики, описани професионално от лекаря Франсоа Пуквил, който съсредоточава вниманието си върху най-смъртносното заболяване на територията на Османската империя чумата и впоследствие го описва в дисертационния си труд. Александра Миланова анализира и сведенията на Пуквил за икономиката на полуострова, които, макар и не пълни и не достатъчно ясни, позволяват да се даде отговор на три важни въпроса какво се произвежда, как се произвежда, кой и за кого произвежда. Тази информация е подредена обобщено по отрасли, като специално място е отделено на стопанството в Морея и Епир, където Пуквил пребивава продължително. За всяка от трите основни икономически ангажирани групи в Османската империя селяни, занаятчии и O 3

4 търговци Александра Миланова е успяла да извлече специфичната за всекидневния им живот информация, залегнала в съчиненията на Франсоа Пуквил. Глава трета завършва с една особено любопитна част: Всекидневният живот на Франсоа Пуквил в Османската империя. Всекидневието на Пуквил в Седмте кули и животът му като генерален консул в Янина са представени в дисертацията като част от цялостната картина на ежедневието в Османската империя, но и като специфична особеност, обяснение за която са личните му настроения, нагласи и разбирания за света. Четвърта глава Приносът на Франсоа Пуквил е обобщаваща както за автора, за неговата мотивация да представи живота в Европейска Турция и за пристрастията, с които описва своите герои, така и за произведенията, които дисертантката основателно определя като забележителни защото представят всекидневието на Балканите в три проявления, които непрекъснато се преплитат и взаимодействат: описание, конфликт и послание. Държа да отбележа изводите на Александра Миланова относно посланието в трудовете на Франсоа Пуквил. От извор за положението и живота на покорените балкански народи, макар в много случаи със съмнения относно достоверността на сведенията, съчиненията на Пуквил се превръщат във възможност да се засвидетелства подкрепа за гръцката кауза. Достоверността отстъпва пред внушенията и посланията, които оказват влияние върху общественото мнение, правят европейската общественост чувствителна за предстоящите промени на Балканите. Заключението на дисертацията е обобщен поглед върху съдържанието ѝ и предлага изводи за всекидневието като сложен комплекс, разкрит в трудовете на Франсоа Пуквил за определен отрязък от време и в рамките на предложената от него реконструкция, т.е. през неговия поглед, а това означава, че не винаги съответства на реалността и по този начин по-скоро е субективна отколкото обективна. Библиографията е добре оформена. Приложенията сполучливо допълват и илюстрират основния текст. Специално искам да отбележа добрия стил на авторката. Авторефератът е коректно написан, обхваща основните проблеми в дисертацията. Някои от тях са отразени в четирите публикации. O 4

5 Без съмнение, представената от Александра Миланова дисертация отговаря на изискванията за присъждане на образователната и научна степен доктор. Оценката ми е категорично положителна. 20 юни 2016 г., София O 5

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СB. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ КАТЕДРА ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Григорий Вазов Висше училище по застраховане

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова за дисертационния труд на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в кат

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова за дисертационния труд на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в кат РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова за дисертационния труд на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в катедра Практическо богословие, СУ Св. Климент Охридски,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ за докторската дисертация на Мая Димитрова Василева за присъждането на ОНС Доктор в професионално направление 3.5 - обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - ТВ Журналистика)

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чу

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чу СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чуждоезиковото обучение /самостоятелна работа и контрол/

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел ;

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул.  Шипченски проход  N 69 а, тел ; СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел. 872-05-61; 872-08-93 РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за присъждане на образователната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3.

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3. СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

С Т А Н О В И ЩЕ от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева на дисертационен труд на Александра Евгениева Айтова на тема: ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТ

С Т А Н О В И ЩЕ от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева на дисертационен труд на Александра Евгениева Айтова на тема: ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТ С Т А Н О В И ЩЕ от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева на дисертационен труд на Александра Евгениева Айтова на тема: ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ СПОРЕД ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ за получаване на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ по дисертация за присъждане на образователна и научна степен Доктор на Полимира Митева на тема Етническите предразсъдъци в контекста на межд

СТАНОВИЩЕ по дисертация за присъждане на образователна и научна степен Доктор на Полимира Митева на тема Етническите предразсъдъци в контекста на межд СТАНОВИЩЕ по дисертация за присъждане на образователна и научна степен Доктор на Полимира Митева на тема Етническите предразсъдъци в контекста на междугруповите отношения, с научен ръководител проф. д-р

Подробно

stanovishte_M_Georgiev_PHD_KOHI

stanovishte_M_Georgiev_PHD_KOHI С Т А Н О В И Щ Е за дисертацията на Кохар Хампарцум Андонян-Краджян за присъждане на образователната и научна степен Доктор, Нов български университет, F67161 от доц. д-р Момчил Любенов Георгиев, Национална

Подробно