ИНОВАТИВНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНОВАТИВНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА"

Препис

1 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Росица Чобанова ИНОВАТИВНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА СОФИЯ «2012 АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО Проф. МАРИН ДРИНОВ"

2 СЪДЪРЖАНИЕ СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ 13 СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ 15 УВОД 19 Глава 1 ГЕНЕЗИС И ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНОВАТИВНОСТ НА ИКОНОМИКАТА Икономически подходи при изследване на глобалната технологична промяна Основни икономически понятия Политикоикономически, микроикономически и макроикономич чески подход Системен и регионален подход Особености на съвременните технологични промени Ускоряване на промяната на технологиите Информационните и комуникационните технологии като фактор за промяна на моделите на иновационния процес Еволюция на моделите на иновационния процес Знанието като нова категория при изследване на обновяването на икономиката Видове знания и тяхното значение за обновяването на икономиката Общо и различно между информация, научно и технологично знание 8Г Знанието като обект на статистическо изучаване Концепция за иновативността на националната икономика Основни проблеми, решавани с концепцията за иновативността на националната икономика Концепцията за иновативността и научните школи за икономическо развитие.» Концепцията за иновативността и новата школа - икономика на знанието 100 Глава 2 ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИНО- ВАТИВНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА Съвременни инструментариуми и техният потенциал за определяне на приоритети за обновяване на националната икономика Методология на Световната банка за оценка на развитието на икономиката на знанието Развитие на методологията на Европейската комисия за оценка на иновациите 110 5

3 Основни характеристики на европейската методология за иновациите г., и нейното приложение Методологични основи за определяне на приоритети за обновяване на националната икономика Обща характеристика на предлагания инструментариум Позициониране на показателите като показатели на търсенето и предлагането на нови знания Аспекти на оценка на макроикономическата характеристика на търсенето и предлагането на нови знания Обхват и параметри на измерването на търсенето и предлагането на нови знания. Таблица на показателите Методологични основи за определяне на иновативността на фирмите Препоръките на ОИСР и Евростат за събиране и интерпретиране на данни за технологични иновации и българският опит Обекти на наблюдение Обекти на измерване Методически основи на измерването на иновативността на фирмата Обхват на измерване Параметри на обхвата на измерването Изисквания при измерването 167 Глава 3 ИНОВАТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И ФАКТОРИ, КОИ- ТО Я ОПРЕДЕЛЯТ Оценка на равнището на иновативност на българската икономика Оценка на развитието на икономика на знанието в България Оценка на ефективността на иновационната система на българската икономика Търсене на нови знания като фактор за иновативността на българската икономика Интензивност на финансиране на научноизследователската и развойната дейност Търсене на нови знания по институционални сектори Равнище и структура на заетостта с научноизследователска и развойна дейност., Търсене на обекти на интелектуална собственост Предлагане на нови знания като фактор за иновативността на българската икономика Човешки потенциал Заявки за регистрация на обекти на интелектуална собственост Фактори, въздействащи върху предлагането на нови знания Тенденции в търсенето и предлагането на нови знания Тенденции в търсенето на нови знания в българската икономика Тенденции в предлагането на нови знания в българската икономика ' Тенденции в иновативността на националната икономика 222

4 Глава 4 ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ТЪРСЕНЕТО НА НОВИ ЗНАНИЯ В БЪЛГА- РИЯ Брутен вътрешен продукт, брутна добавена стойност и заетост Обем и нарастване на брутния вътрешен продукт и брутната добавена стойност. Сравнение със страните от ЕС и Черноморския регион Структура на брутната добавена стойност по икономически сектори и групировки по икономически дейности. Сравнение със страните от ЕС и Черноморския регион Структура на заетостта с НИРД. Сравнение със страните от ЕС и Черноморския регион ; Външната търговия обем, партньори, специализация и тенденции Обем на външната търговия и технологична специализация на износа. Сравнение със страните от ЕС и Черноморския регион Относителните сравнителни предимства на българската икономика по технологични групи и техните промени. Сравнение със страните от ЕС и Черноморския регион Относителни сравнителни предимства по продуктови групи. Сравнение със страните от Черноморския регион Особености на формирането на търсене на нови знания Обща характеристика на особеностите на търсенето на нови знания Промени в организацията, специализацията и заетостта с НИРД по институционални сектори Институционални взаимодействия, определящи търсенето на нови знания Тенденции във въздействието на факторите на търсенето на нови знания 276 Глава 5 ИНОВАТИВНОСТ НА ФИРМИТЕ Влияние на спецификата на дейността върху иновативността на фирмите Обща характеристика на наблюдението Влияние на холемината, структурата и отрасловата принадлежност. ^ Влияние на формите на управление, на собствеността,'-институционалните взаимодействия и собствения научно-технически потенциал Фактори, съдействащи и препятстващи иновативността на фирмите Фактори, съдействащи иновативността на фирмите - цели, вътрешни и външни иновационни мрежи, достъп до интернет Бариери пред иновациите във фирмите Разходи и резултати от иновационните дейности във фирмите Разходи за иновационни дейности във фирмите Резултати от иновационни дейности във фирмите 320 7

5 5.4. Обобщена характеристика на иновативността на наблюдаваните 371 фирми в България Иновационен профил на наблюдаваните фирми Потенциал за повишаване на иновативността на фирмите 333 Глава 6 ПРИОРИТЕТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНОВА- ТИВНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА Основни предизвикателства пред обновяването на българската икономика Основни предизвикателства Основни противоречия Концепция за повишаване на иновативността Фактори, определящи иновативността на националната икономика Вътрешно търсене на нови знания Външно търсене на национално базирани нови знания Потенциал от знания и координация на използването им по институционални сектори Два сценария за развитие на икономиката Песимистичен сценарий Оптимистичен сценарий Насоки на политиката за иновативно развитие на икономиката Основни задачи и държавна политика Подходи и критерии за определяне на приоритети Приоритетни направления за обществено въздействие 349 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 351 ПРИЛОЖЕНИЯ 355 Приложение 1. Еволюция на разбиранията за въздействието на обновяването върху икономиката 357 Приложение 2. Анкетна карта на проведеното наблюдение на иновативността на предприятията в България ; 366 Приложение 3. Работни дефиниции, използвани при провеждане на наблюдението 373 Приложение 4. Допълнителни таблици и фигури, отразяващи експериментално получените резултати от наблюдението върху иновативността на предприятията в България 387 ЛИТЕРАТУРА 391 СЪКРАЩЕНИЯ 426 РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 427

6 ТАВЬЕ ОР СО1ЧТЕ1ЧТ8 1Л8Т ОР Р1СШЕ8 13 1Л8Т ОРТАВЬЕ8 15 INТКО^^СТIОN 19 Спар!ег 1 V. СЕNЕ8I8 А г а СО1ЧСЕРТ ОР INNОVАТIVЕNЕ8 ОГ ТНЕ ЕСО1ЧОМУ Есопопмс Арргоаспез (о 8*исгуш (Ье С1оЬа1 Тесппо1о ка1 Спапде Мат Есопогшс Тегтк &г Тесппо1о у СЬап е Ро1Шса1, Мкгоесопотю апй Масгоесопогшс Арргоаспез уз1ет ап<1 Ке юпа1 Арргоаспез ресШс$ огчпе Соп*етрогагу ТесЬпо1о 1са1 СЬап е$ Ассе1ега1юп о^ше Тесппо1о ка1 СЬап е Гп&гтаиЪп апй Соттип1са11оп ТесЬпо1о 1ез а$ Рас1огз ог" СЬап е ог" Йге Мойек опппоуа^оп Ргосезз ЕУОКЙЮП огше Мойек опппоуайоп Ргосезз Кполукйде а$ N6^ Са1е огу ш 8гийут Ше Кепоуа^оп ог 1Ье Есопоту ' Турез ог" Кпо\у1е(1 е апй ТЬеп 1 81 пшсапсе йг Кепоуа1;1п 1Ье Есопоту Соттоп аги! В1гГегеШ ЗМез ог"1пйгта11оп, 8с1еп1Шс апй ТесЬпо- 1о 1са1 Кполукдйе Кло\у1ес1 е аз ап 0Ь]ес1 о^з^айзиса! 8Шду ппоуайуепе$8 Сопсер! опне Nа(^опа1 Есопоту Мат РгоЬ1етз 8о1уес1 ш1ъ 1Ъе 1ппоуа11Уепезз Сопсер! 01"1Ье Иа- Йопа1 Есопоту ппоуаиуепезз Сопсер1 апд 8с1еп1Шс 8сЬоо1з ог" Есопопис Оеуе1- ортет : Гшюуаиуепезз Сопсер1 апс! т е Ке\у 8сЬоо1 - Есопоту ОГ"КЛО\У1- ЮО Спар(ег 2 IN8ТК^МЕNТ8 РОК ШРЬЕМЕОТИЧС ТНЕ СОNСЕРТ ОР 1 ЧОУАТ1УЕ- NЕ88 ОРТНЕ NАТIОNА^ЕСОNОМУ Соп*етрогагу 1п$(гитеп($ апа Тпе1г Р6(епНа1 Гог 8еШп РпогШе$ Гог Кепоуа1ш Ше Nайопа1 Есопоту.. : Метосюю у ог"те \УогИ Вапк &г Аззеззт^ те Беуеюртеп!: ог" Кпо\у1ес1 е Есопоту БеуеЬртеп! опппоуапоп 8согеЪоагс1 Ме1Ьо(1о1о у огте Еигореап Сотппззюп Ма1п Спагас1еп5исз опье Еигореап ЬпоуаНоп ЗсогеЬоагд Мет- О(1о1о у 2005 апй Йз АррНсаНоп 115 9

7 2.2. Мегпоа"о1о 1са1 Вазе Гог Ое1егтшш 1пе РпогШез йопа1 Есопоту Сепега1 Спагас^еизйс огчпе 8и ез1е(11пз1гатеп1з Роз1иопт те 1пш'са1огз Гог Бетапй апа 1 8ирр1у ог" \у КПОЛУ1- е^е Еуаша1т те Бетапй апс! 8ирр1у 01" \у Кпо\у1ес1 е оп тасгоесопотю 1еуе соре ап(1 Рагате1:ег5 о^меазиппд т е Оетапс! апс! 8ирр1у ОГ" ЛУ Кпош1ес1 е. ТаЬ1е ог"1пшса1огз Мегпос1о1о ка1 Ваае Гог Ое1егтшш Р1гтз 1ппоуайуепезз ОЕСО апд Еигоз1а1; Кесоттепйайопз пзг Со11есип апс! Мегрге!;- т ТесЬпо1о 1са11ппоуаиоп Ба1а апй те Ви1 апап Ехрепепсе ОЬ]ес1з ог"8игуеу ОЬдесй ог"меа8игт Ме(по<Нса1 Ва$е Гог Меа$ипп 1Ье Пгтз 1ппоуа(1Уепе$ соре о^меазиппд Рагате1егз ог"те 8соре 01"Меазипп Кеяшгетепй 1о Меазипп те 1ппоуайопз 167 СЬар1ег 3 Ш1ЧОУАТ1УЕ^88 ОР ТНЕ В^^САКIАN ЕСОРЮМУ АN^ 1Т8 БЕТЕК- МШЮС РАСТОК А$8е$8теп( опппоуануепезз Ьеуе1 опье Ви1 апап Есопоту Аззеззтеп* 01*Й1е БеуеЬртеп! ог"1ье Кпо\у1е(18е Есопоту т Ви1- апа " Аззеззтеп! 01"1:Ье ЕЯесЙуепезз огле Ма1юпа11ппоуа1гоп 8уз1ет Оетапс! Гог \у Кпо\у1ей е аз а Рас1ог ог 1ппоуа(1уепе88 ог (пе Ви1- апап Есопоту ГШепзпу ог"к&о Ехрепштгез Бетапй &г N6^ Кпо\у1ес1 е Ьу 1пзипдйопа1 8ес1:ог Ьеуе1 апс! 81шстге ог^к&б Етр1оутеп Бетапс! &г ОЬ)ес1з ог"1п1е11еспда1 Ргореггу ирр1у огnе\v Кполу1ес1 е аз а Гас(ог ог 1ппоуа(1уепе88 оггне Ви1 аг- 1ап Есопоту Нитап Ро1епиа АррНсайопз Йзг Ке 1з1:епп 1п1е11еспаа1 Ргореггу ОЬ]есй РасЬгз \УЛЬ 1трас1 оп те 8ирр1у о^ Nе\V Кпо\у1е<1 е Тепаепнез ш е Бетапа апй 8ирр1у огnе\v Кпо^еа^е...:": Тепс1епс1е8 ш те Бетапс! &г N6^ Кпо\у1ед е 1П 1Ье Ви1 апап Есопоту Тепс1епс1е8 т те 8ирр1у О1"Ме\у Кпо\у1ес18е т те Ви1 апап Есопоту Тепйешиез ш те Мпоуа^уепезз о^те Майопа1 Есопоту 222 Спар1ег 4 РАСТОК8 БЕТЕКМЕЧИЧС ТНЕ ^ЕМАN^ РОК NЕ\V ЮЧО\УЬЕБСЕ ЕЧ 4.1. СБР, СУА апс! Етр1оутеп

8 Уо1шпе апс11псгеазе огсбр апс! ОУА. Сотрапзоп у/иъ Е\] апс! В1аск 8еа Сошнпев З^гастгеоШУАЪуЕсопоткЗейогзапдОгоирзоГЕсопогтсАс- Цу1Йез. Сотрапзоп \укп Е1Л апс! В1аск 8еа Соипичев шсй1ге огя&б Етр1оутеп1. Сотрапзоп \УИЬ ЕИ апс! В1аск 8еа Соип1пе Рогещп Тгаае - Уо1ите, РагШегв, 8рес1ап2айоп апа Тепаепаез Уоште огрогещп Тгас!е апс! ТесЬпо1о 1са1ЗреааНгаНоп огте Ехроп. Сотрапзоп \укп ЕИ апс! В1аск 8еа Сошйпез Ке1аиуе Сотрагайуе Ас!уап1а ез ог Ви1 ап'ап Есопоту Ьу Тесппо1о юа1 Огоирз апс! Тпеи* Спап ез. Сотрапзоп \УНЬ Е\] апс! В1аск 8еа Соипйез ; Ке1айуе Сотрага11Уе АЙуапШдез Ьу-Ргос!ис1: Сгоирз. Сотрапзоп В1аск 8еа Соипйчез рес1всз огрогтт 1Ье Бетапй Гог N6^ Кполукйде Оепега1 СЬагас1епз*1сз ог" т е 8рес1Йсз ог" т е Оетапс! Гог Ке\у Кпо\у1ес! е Спапдез 1п т е Ог ап12айоп, 8рес1а112а1;1оп апс! К&Б Етр1оутеп1 Ьу 1пзйпа11опа1 8ес^огз пзпШиопа11п1егасИопз Бе1егт1пт те Бетапс! &г Ме\у КПО\У1- ес! е Тепс1епс1е5 ш е 1трас1 ог Ше Рас*ог8 ог Бетапс1 Гог N6^ Кпо\у1ес1 е 276 СЬар1ег 5 РШМINNОVАТIVЕNЕ88 / трас( ог Ше Асйушгу оп 1Ье 1ппоуайуепез$ ог Ше Р1гт Оепега1 СЬагас1епзпс огте 8игуеу трас1 огше 812е апс! ВгапсЬ АЯШайоп трас1; огрогтз огмапа^етеп!, Роппз оголупег8ь1р, 1п811Ш11опа1 1п1;егасиоп8 апс! Ошп К&Б Ро1еп1;1а Рас1ог8 Соп1пЬи1т Хо апа Н1пс1епп Ше 1ппоуаИуепе$8 ог Ше Ри-тз Рас1огз Соп1пЪипп 1о 1Ье 1ппоуаиуепезз огте Игтз - Ооа1з, 1п- 1;егпа1 апс! Ех1егпа11ппоуа11оп Кеглуогкз, Шегпе* Ассезз Вагпегз 1о 1ппоуаиопз1П те Пгтз ЕхрепсПгигез апй Кези1(8 опппоуаноп АсИуШез ш Ше Р1гт$ ЕхрепсШшез Гог 1ппоуаиоп АспуШез т те Игтз Кезикз опппоуайоп Ас11уМез т те Р1гтз иттагу ог Ше 1ппоуайуепе88 ог Ше 8игуеуеа 371 Ричпз 1п Ви1 апа тпоуайъп Ргоп1е ог8игуеуес! р1гтз Ро1еп11а1 Гог 1тргоут те 1ппоуа1;1уепе88 огте р1ппз 333 Спар*ег 6 РКЮК1Т1Е8 ОР Р1Ш1ЛС 1МРАСТ ОN ТНЕ ИЧ1ЧОУАТГУТШЕ88 ОР ТНЕ В^^САКIАN ЕСОNОМУ Мат СЬа11еп е$ 1о Ше Кепоуайоп огше Ви1 апап Есопоту Мат СЬа11еп ез 7" Мат Сопй-асИсйопз Сопсер! Гог 1псгеазт те 1ппоуа11Уепез

9 6.2. Рас1ог8 Ве{егпмпш Ше 1ппоуаНуепезз ог Ше (кша1 Есопоту п1:егпа1 Оетапс! Гог \у Кпо\у1ес1 е Ех*егпа1 Бетапс! Гог МайопаИу Вазес! \У Кпо\у1ес! е Кполу1ес! е Ро1епйа1 апс1 СоогсНпаиоп ог Из Цзе Ьу 1пз1пийопа1 8ес*огз ТЧУО 8сепапо8 огвеуе1орт Ше Есопоту Реззтнзис 8сепапо Орппшис 8сепапо Б1гес(шп8 огше РоНсу опппоуайуе Беуе1ортеп{ огше Есопоту Мат Тазкз апс! 8Ше РоНсу АрргоасЬез апс! СпЧепа Гог Ое1еппт1п РпогМез Рпопгу В1гесиопз огриьнс 1трас! 349 СОNС^^8IОN 351 АNNЕXЕ8 355 Аппех 1. Еуо1и11оп ог те У1елуз Сопсегпт 1Ье 1трас1 ог Кепоуайоп оп те Есопоту. 357 Аппех 2. (Зие81юппай*е Рогт огше Сатес! ои11ппоуа1юп 8игуеу огте Еп1егрпзез т Ви1 апа 366 Аппех 3. \Уогк йеппшопз, изес! Гог со11есйп с!а1а 373 Аппех 4. Моге ТаЬ1ез апс! Р1 игез РгезепИп^ те Ехрептеп1а11у АсЬ1еуес! КезиНз огте 1ппоуа11оп 8игуеу ог1ье Еп1егрпзез 1п Ви1 апа 387 В1В1ЛОСКАРНУ 391 АВВКЕVIАТIОN ШМАКУ Ш ЕNС^I8Н