Ръководство за потребителя

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за потребителя"

Препис

1 Ръководство за потребителя BG БЪЛГАРСКИ Превод на оригиналната инструкция

2 BRIDOLAY - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - EU ROXELL СЪДЪРЖАНИЕ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СПАЗВАЙТЕ ЗАКОНОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖИМИТЕ ПРАВИЛА! ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОТГОВОРНОСТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА БЕЗОПАСНОСТ ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ИНСТАЛИРАНЕТО - ИЗПОЛЗВАНИ ЗНАЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДЕМОНТАЖ, СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ НИВОТО НА ЗВУКОВИТЕ ЕМИСИИ ΓЛAВEН NPEĸЪCВAЧ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА... 2 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ... 3 РЪКОВОДСТВО ЗА ОПЕРАТОРА... 4 УКАЗАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ... 5 РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ... 6/8 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНО ОКОМПЛЕКТОВАНИ МАШИНИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО НА МАШИНИТЕ 0

3 ROXELL DISCLAIMER : The original, authoritative version of this manual is the Dutch version produced by ROXELL bvba. Subsequent changes to any manual made by any third party have not been reviewed nor authenticated by Roxell. Such changes may include, but are not limited to, translation into languages other than Dutch, and additions to or deletions from the original content. Roxell disclaims responsibility for any and all damages, injuries, warranty claims and/or any other claims associated with such changes, inasmuch as such changes result in content that is different from the authoritative Roxell -published Dutch version of the manual. For current product installation and operation information, please contact the customer service and/or technical service departments of Roxell. Should you observe any questionable content in any manual, please notify Roxell immediately in writing to: ROXELL bvba - Industrielaan 13, 9990 Maldegem - Belgium.

4 ROXELL ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ HACTOЯЩИTE ИНCTPYĸЦИИ ЗA PADOTA TPЯDВA ĒA CE NPOЧETAT, OCМИCЛЯT И ВCИЧĸИ TOЧĸИ ĒA CE CNAЗВAT OT NOTPEDИTEЛЯ И OT NEPCOНAЛA, ĸOЙTO OTROВAPЯ И PADOTИ C ИНCTAЛAЦИЯTA. 1. СПАЗВАЙТЕ ЗАКОНОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖИМИТЕ ПРАВИЛА! Наред с другинеща, това се отнася за европейските директиви, трансформиранив националното законодателство и / или в законите, разпоредбите за безопасност и предотвратяване на инциденти, които се прилагат в страната на потребителя. По време разглобяване, работа и техническо обслужване на инсталацията трябва да се спазват съответните законови разпоредби и приложимите технически правила. 2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Инсталацията е предназначена единствено за употреба при добитък и е разработена съгласно приложимите правила за висококачествена изработка. Поради това се забранява допълнителното натоварване на продукта. Всякаквадругаупотребасесчитазанеправилна. Производителят не носи отговорност за произтичащи от това щети. Отговорността се носи единствено от потребителя. 3. НЕ-ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Изnoлзвaнeto зa цeли,paзлични ot onиcaниte в toчĸa 2 npeēнaзнaчeниe", e нa otroвopнoctta нa notpedиteля. 4. ОТГОВОРНОСТ (Удължена) гаранция няма да се прилага, ако е възникнало някое от следните събития: неизвършване на проверка на постъпващи стоки във връзка с Продуктите, неправилно боравене, транспортиране, видоизменение или поправка; инцидент, злоупотреба или неправилно използване; неправилно сглобяване, монтаж, свързване илитехническо обслужване (предвид най-новите ръководства на Roxell за сглобяване, монтаж, свързване и техническо обслужване); форсмажорни обстоятелства; небрежност, липса на контрол или техническо обслужване от страна на клиента; нормално износване; използване на почистващи препарати и дезинфектанти, които са изключени от най-новите ръководства на Roxell за употреба и техническо обслужване; използване на почистващи препарати и дезинфектанти в нарушение на инструкциите, получени от доставчиците; или използване на Продуктите във взривоопасна среда. (Удължена) гаранция няма да се прилага в случай на дефект, предизвикан от материалите или принадлежностите, доставени от, или от услугите, предоставени от Клиента; илиотнамесаотлице, което не е упълномощено или квалифицирано за извършване на такава намеса. Освен това,(удължена) гаранция няма да се прилага, акопродуктитесаизползванивсградизаживотнииаковсичкичастииликомпоненти на Продуктите са доставени от Roxell. Roxell не носи отговорност за повреди, предизвикани от неправилно използване, сглобяване, монтиране, свързване или техническо обслужване на Продуктите. В това отношение Клиентът изрично потвърждава, че (i) цялостната употреба, сглобяване, монтиране, свързване или техническо обслужване трябва да се извършват в съответствие с най-новите ръководства на Roxell за сглобяване, монтаж, свързване и техническо обслужване и (ii) електрическата инсталация, с която трябва да се свържат Продуктите, трябва да бъде направена в съответствие с приложимото местно законодателство за електрически инсталации. Освен това, Продуктите трябва да бъдат тествани както механично, така и електрически в съответствие с най-съвременните технологии и приложимото местно законодателство. 5. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ПОТРЕБИТЕЛ: Лицето, коетоизползвафункцияилидействиенапродуктавсвоятаработа, или което извършва действия върху продукта. Той / тя трябва да може да прочете указанията за използване и да ги разбира напълно. Той / тяимапознаниязафункциониранетоиустройствотонаинсталацията. ТЕХНИЧЕСКИ ОБУЧЕНО ЛИЦЕ: Специалист, койтоможедасглобяваиобслужваинсталацията, ида отстраняванеизправности. Въз основа на своето техническо обучение и опит, той / тя има достатъчно познания, за да може да прави оценка на дейности, да разпознава евентуални опасности и да се справя с опасни ситуации.

5 ROXELL ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ИНСТАЛИРАНЕТО - ИЗПОЛЗВАНИ ЗНАЦИ ЗА БЕЗО- ПАСНОСТ Съществуват три нива на опасност, които можете да разпознаете по сигналната дума * ОПАСНОСТ * ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ * ВНИМАНИЕ Тукса посочени естеството и източника на надвисналата опасност и евентуалните последици от неспазване на предупрежденията! ОПАСНОСТ ОПАСНОСТ означава пряко надвиснала опасност, която може да доведе до тежък, дори фатален инцидент, аконесеспазватмеркитезабезопасност. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означава възможна опасност, коятоможедадоведедо тежък инцидент или повреда в продукта, ако не се спазват мерките за безопасност. ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ означава възможна опасна ситуация, коятоможедадоведедо леко телесно нараняване или материални щети, ако не се спазват мерките за безопасност. Този символ се отнася за помощна информация. разрешено не е разрешено 7. СЪХРАНЕНИЕ Поставете всички части за сглобяване в помещение или място, където все още несглобените компоненти да са защитени от въздействието на метеорологичните условия. 8. ТРАНСПОРТ В зависимост от големината на частите и съобразно местните условия и местното законодателство, частите на машината трябва да се транспортират с виличен мотокар. Мотокаръттрябва да се управлява от квалифицирано лице ив съответствие с правилата за високо качество на работата. Когато вдигате товара, винаги проверявайте дали центърът на тежестта на товара е устойчив.

6 ROXELL ДЕМОНТАЖ Paзrлodete инctaлaцияta инeйниte ĸoмnoнeнtи вcъotвetctвиe cъc зaĸoнoēateлctвoto зa oĸoлнata cpeēa нa ctpaнata или нa мectниte opraни нa влactta, ĸoиto ca в cилa вмoмeнta.. Всички функциониращи продукти и резервни части трябва да се съхраняват и извеждат от експлоатация в съответствие с приложимите разпоредби за околната среда. Информация за околната среда за клиенти в Европейския съюз Европейската директива2002/96/eo изменена с Директива 2008/34/EO на Европейския съюз изисква оборудването с този символ върху продукта или опаковката да не се изхвърля с несортираните битови отпадъци. Този символ означава, че продуктът трябвадасе изхвърлиотделно. Вие носите отговорността за унищожаването на това и друго електрическо и електронно оборудване по каналите за изхвърляне, определени за тази цел от държавната или местната власт. Правилното унищожаване и рециклиране на това оборудване предотвратява отрицателните последици за околната среда и здравето. За допълнителна информация относно унищожаването на старото оборудване се обърнете към местната власт или организацията за изхвърляне на отпадъци. Информация за изхвърляне на отпадъци електрически / електронни материали за компании 1. В Европейския съюз Ако сте използвали продукта за търговски цели и искате да го изхвърлите, свържете се Roxell, които ще Ви дадат информация за връщането на продукта. Възможноедасеналожидаплатитетаксазавръщанетои рециклирането. Дребните продукти (в малки количества) могат да се обработят от местни организации за събиране на вторични суровини. 2. В други страни извън Европейския съюз Ако желаете да изхвърлите този продукт, обърнете се към местните власти за информация относно съответната процедура за изхвърляне. 10. НИВОТО НА ЗВУКОВИТЕ ЕМИСИИ Нивото на звуковите емисии ± 70dB(A). 11. ЗАКЛЮЧВАНЕ - МАРКИРАНЕ МЕТОД ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ ОБЩИ СВЕДЕНИЯ - Всеки трябва да има свой ключ и табелка (надпис), които не могат да се махат от други хора. - Уведомете всички хора, за които се отнася процедурата. - Определете всички източници на енергия (електрическа, хидравлична, пневматична). - Изключете. - Заключете и маркирайте. - Проверете дали източникът на енергия е изключен. - Отстранете останалата енергия. 12. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА. Непременно използвайте средства за лична защита (ръкавици, маскипротивпрах). 13. ДОСТАТЪЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ОСВЕТЕНОСТ - Минимална осветеност от 200 лукса е необходима по време на експлоатация, обслужване и монтаж. - Осигурете за монтажа (преносимо) аварийно осветление в случай на авария. 14. ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ, ПУЛТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОМПОНЕНТИ И ЗАДВИЖВАЩИ АГРЕГАТИ - За работа с пултове за управление трябва да има най-малко 70 см свободно пространство. - Пултоветезауправлениетрябвавинагидастоятзатворени. Ключътзапултазауправление трябва да се съхранява от упълномощено лице. - Потребителят трябва да вземе необходимите мерки за недопускане наличието на плъхове, мишки и други вредители при пултовете за управление - Ако електрическото оборудване, пултовете за управление, компонентите и задвижващите агрегати се повредят, системататрябвадабъдеспрянанезабавно! - Електрическото оборудване, пултоветезауправление, компонентите и задвижващите агрегати НИКО- ГА не трябва да се пръскат с вода или друга течност! - Електрическото оборудване, пултоветезауправление, компонентите и задвижващите агрегати НИКО- ГА не трябва да се покриват с какъвто и да е материал.

7 ROXELL BRIDOLAY- РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - EU ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ BridoLay/Ultraflex Nr: Automatisch trog voedersysteem voor leghennen Автоматична верижна система за хранене на стокови носачки. Winching systeem Liersysteem voor voer- en drinklijnen Система за вдигане и спускане на хранилните и поилните линии ВАЖНО ОПАСНОСТ Прочетете внимателно следните указания, преди да ИЗПОЛЗВАТЕ системата 1. Преди да извършвате ремонтили техническо обслужване, винаги прекъсвайте електрозахранването. 2. Непременно използвайте средства за лична защита (ръкавици, маскипротивпрах). 3. Системата стартира автоматично. никога не използвайте ръцетесинаопасниместа (входни ръкавиза фураж, блокове зауправление или изходни отвори в тръбите), преди да сте изключили напълно транспортната система и да сте направили необходимото никой да не може да явключибез ваше знание. 4. Никога не разрешавайте на неупълномощени лица да влизат в помещението във ваше отсъствие. 5. Бъдете внимателни, когато спускате или вдигате линиите / веригите за хранене: - спрете веднага при най-малката засечка. - никога не стойте отдолу, когато спускате или вдигате линиите / веригите. 6. Ако шнекът прекъсва: веднага изключете системата. прочетете внимателно ръководството за отстраняване на неизправности и стриктно спазвайте указанията. ако е необходимо, обърнете се към упълномощена от Roxell монтажна организация. Шнек, който е под напрежение може да причини много тежки наранявания, когато бъде освободен. 7. Проверявайте редовно връзките на коляното / коритото и / или на тръбите. Притегнете ги, ако е необходимо. 8. Направете така, че капакът на бункера (решетката) или капакът на 100-килограмовия бункер да се затваря добре. 9. Проверявайте редовно дали блокът за управление (тавичката) и / или кутията на двигателя са добре затворени. Този символ се използва да привлече вниманието Ви към неща от особена важност за Вашата безопасност. Той означава: предупреждение спазвайте указанията за безопасност: прекъснете тока прочетете отново правилата за безопасност. Накратко: бъдете нащрек. Пренебрегването на настоящите указания може да причини тежки наранявания или дори смърт. 3

8 BRIDOLAY - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - EU ROXELL РЪКОВОДСТВО ЗА ОПЕРАТОРА - ПРОИЗВОДСТВО ПРОГРАМИРАЙТЕ ХРАНЕНИЯТА * Системата BridoLay работи напълно автоматично: Задайте съответното време за извършване на едно пълно завъртане. (скорост на шнека =22м/мин. Допълнително:) 30 м/мин.) * Настройте нивото на фуража на 70-80% от височината на шнека. * Препоръка: брой цикли на хранене: 3-5 * Програма за стимулиращо хранене (ако е необходимо). * Програмирайте пусков импулс, ако няма кацалка над коритото за фураж. ± 75mm Макс. височина на фуража 70-80% Макс. височина на фуража 70-80% ПОЧИСТВАНЕ * Преди почистване махнете фуража чрез изпразване на коритата през отвора за почистване. * Увийте двигателите и електрическите компоненти в найлонови торбички, за да ги предпазите от машината за почистване под високо налягане. * Консултирайте се с доставчика, когато използвате агресивни миещи препарати или средства за дезинфекция. * Пазете шнека и коритата за фураж от ръждясване след почистване с вода. Оставете ги да изсъхнат добре. Леко ги намажете с масло, ако е необходимо. 4

9 ROXELL BRIDOLAY- РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - EU УКАЗАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ОПАСНОСТ Първо изключете главния прекъсвач. Използвайте лични предпазни средства. ДЕЙНОСТИТЕ, НАПИСАНИ НА СИВ ФОН, ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ОБУЧЕНО ЛИЦЕ. 1. адвижващ блок На всеки 3 месеца - Отстранете праха от вентилатора X - Проверете за евентуални повреди по електрическата инсталация X - Почистетекожуханазъбнитеколела X - Проверете за евентуални повреди по водещия механизъм X 2. Входен ръкав за фураж - Почистете X На всеки 6 месеца Ежегодно - Проверете за евентуално износване на пластмасовото зъбно колело X 3. Окачване - Проверете работата на централната лебедка. Гресирайте след почистване. X - Проверете свързването на кабела X - Проверете свързването на ремъчните шайби X - Проверете окачването на коритата и двигателите X 4. Въже против кацане над лактите - Проверете въжето X 5. Корита за фураж - Проверете за евентуални повреди по коритата за фураж X - Проверете всички връзки на коритата (болтове и гайки) X 6. Flex-Auger - Проверете окачването на шнека Flex Auger X - Проверете работата на аварийния прекъсвач X - Почистете двигателя X - Проверете електрическата инсталация X 5

10 BRIDOLAY- РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - EU ROXELL РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ОПАСНОСТ Първо изключете главния прекъсвач. Използвайте лични предпазни средства. ДЕЙНОСТИТЕ, НАПИСАНИ НА СИВ ФОН, ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ОБУЧЕНО ЛИЦЕ. ВЪВ ВСЕКИ РЕЖИМ НА АВТОМАТИЧНА РАБОТА НИКОЯ ОТ ЖЪЛТИТЕ ЛАМПИ НЕ ТРЯБВА ДА СВЕТИ! ПРОБЛSЕМ ЛАМПА MAN/ AUT (РЪЧНО) 1. Не е възможно никакво действие 2. Гъвкавият шнек Flex Auger от бункера към везната не се движи 3. Гъвкавият шнек Flex Auger от везната към веригите не се движи. 4. Гъвкавият шнек Flex Auger от везната към веригите извършва кратки цикли НЕ MAN/ AUT. Няма ток. ПРИЧИНА НЕ MAN. a. Бутонът не е в положение "MAN" (РЪЧНО). b. Дистанционното управление не е включено добре. НЕ MAN./ AUT. c. Ключът за макс. на везната си стои активиран. d. Аварийният прекъсвач на шнека Flex Auger е активиран. ДА AUT. e. Ключът за обратен ход в положение обратен ход (в пулта за управление). ДА AUT. f. Бутон на шнека Flex Auger впо- ложение 0 или ІІ. ДА MAN. g. Термомагнитен изключвател на шнека FA. ДА AUT. h. Вижте 2.p. НЕ MAN a. Вижте 2.a. b. Вижте 2.b. c. Датчикът си стои активиран. Вижте датчика със сигнална лампа. НЕ MAN/ d. Вижте 2.c. и 2.d. AUT ДА MAN/ e. Бутон на шнека Flex Auger вположение AUT 0 или ІІ. Вижте 2.e. Вижте 2.p. ДА MAN/ AUT a. Датчикът не е монтиран правилно. b. Таймерът на датчика е настроен прекалено ниско. КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ Проверете главния прекъсвач и / или предпазителите и / или тока по линията. Регулирайте бутона. Проверете щепсела. Проверете ключа за макс. и го поправете или сменете, ако е необходимо. Изключете аварийния прекъсвач и намерете причината за запушването. Това не е авария, а предотвратява работата в автоматичен режим. Поставете ключа в положение напред. Това не е авария, а предотвратява работата в автоматичен режим. Поставете бутона в положение І. Проверете предпазителите. Проверете регулиранетоназащитатанадвигателя. Заредете защитата на двигателя и проверете дали работи добре. Проверете и поправете: Поставете бутона в положение І. Вижтеуказаниятазамонтаж. Настройте таймера на по-висока стойност. 6

11 ROXELL BRIDOLAY- РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - EU ПРОБЛSЕМ ЛАМПА MAN/ AUT. (РЪЧНО) 5. Веригата не се движи. ПРИЧИНА НЕ AUT. a. Табло с часовников механизъм и брояч с предварително избиране: неправилно програмиране на часовниковия механизъм. на брояча или изобщо не е правено програмиране. b. Табло с компютър: неправилно програмиране на компютъра или изобщо не е правено програмиране. c. Вижте 2.e. ДА MAN d. Бутонът на веригата в положение 0. e. Левият или десният двигател е изключен по термомагнитен начин, без да е претоварен. f. Левият или десният двигател е претоварен. (1или повече вериги). 1. Прекалено много фураж в коритата. 2. Връзката на входния ръкав / коритото не е затегната добре. 3. Съединението на шнека не е монтирано добре. 4. Шнекът е пречупен в резултат на небрежно монтиране. 5. Колелото във входния ръкав е блокирано. КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ Проверете програмирането. Проверете указанията за компютъра. Това не е авария, а предотвратява работата в автоматичен режим. Проверете предпазителите. Проверете регулиранетоназащитатанадвигателя. Заредете защитата на двигателя и проверете дали работи добре. Оставете птиците да опразнят коритата, а след това настройте програмата за хранене. Затегнете здраво връзката. Проверете съединенията на шнека и сменете, ако е необходимо. Сменете повредения шнек. Освободете колелото или го сменете, ако енеобходимо. 6. Има препятствие в коритото. Намерете мястото на запушване и отстранете препятствието. ВИЖТЕ ЗАБЕЛЕЖКАТА. ДА AUT. g. Бутонът наеднаилиповечеверигати в положение 0. h. Вижте 5. e. i. Вижте 5.f. j. Вижте 2.e. Това не е авария, а предотвратява работата в автоматичен режим. Поставете бутона в положение І. ОПАСНОСТ ЗАБЕЛЕЖКА: АКО ШНЕКЪТ ПО ВЕРИГАТА Е БЛОКИРАН В РЕЗУЛТАТ НА ЕДИН ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ТОЙ Е ПОД НАТИСКА НА ПРУЖИНАТА, ЗАТОВА БЪДЕТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ И ПРОЦЕДИРАЙТЕ, КАКТО Е ОПИСАНО ПОД ТАЗИ СТРАНИЦА* 6. Веригата : - спира преждевременно. - не спира навреме. ДА AUT. a. Времето, зададено на часовниковия механизъм, не е достатъчно. b. Таймерът не е настроен добре (таймер в пулта за управление). c. Вижте 6.b. Регулирайте програмирането на часовниковия механизъм. Регулирайте програмирането на часовниковия механизъм. (1сек. =0,5м). 7

12 BRIDOLAY- РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - EU ROXELL ПРОБЛSЕМ ЛАМПА MAN/ AUT. (РЪЧНО) ПРИЧИНА КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ 7. Шнекът се движи неустойчиво. ДА AUT. a. Когато използвате системата за първи път. Това не е авария ще се оправи след няколко дни. b. Шнекът е прекалено къс. Регулирайте дължината на шнека. c. Шнекът е пречупен в резултат на небрежно монтиране. d. Съединението на шнека не е монтирано добре. Сменете пречупените части. Вижте указанията. Сменете съединението, ако е необходимо. e. Веригата е прекалено дълга. Проверете каква е максималната дължина и монтирайте допълнителен задвижващ блок, ако е необходимо. f. Веригата не е окачена правилно (отпуснато или неефикасно окачване). Наместете веригата. Проверете всички окачвания и ги наместете, където е необходимо. ИЗКЛЮЧЕТЕ ГЛАВНИЯ ПРЕКЪСВАЧ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПУЛТ ЗА УП- РАВЛЕНИЕ, ПРЕДИ ДА НАПРАВИТЕ РЪЧНИ ПРОВЕРКИ ИЛИ ПОПРАВКИ НА ШНЕКОВЕТЕ ИЛИ ЗАХРАНВАЩИТЕ БЛОКОВЕ! ОПАСНОСТ * ЗАБЕЛЕЖКА: КОГАТО ШНЕКЪТ Е БЛОКИРАН, ПРОЦЕДИРАЙТЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: 1. Намерететочнокъдесенамираблокажът. 2. Поставетебутоназаработа, койтоенацентралнияпултзауправление, в положение MANUAL (РЪЧНО). 3. Поставете ключа за обратен ход, койтоенацентралнияпултзауправление, в положение обратен ход. 4. Свържете дистанционното управление. 5. Заредете защитата на двигателя (отляво или отдясно). 6. Оставете шнека да се придвижи назад с няколко метра и намерете причината (страница 7f.)икоригирайте. 7. Поставете ключа за обратен ход в положение напред и се уверете, че шнекът отново се движи плавно. 8. ПоставетебутоназаработавположениеAUTO (АВТОМАТИЧНО). Веригата е готова за нов цикъл на хранене. 8

13 Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.B) декларация за вграждане на частично окомплектовани машини (Директива 2006/42/ЕО, ПРИЛОЖЕНИЕ II.1.Б) Fabrikant/ производител: Roxell, Industrielaan 13, 9990 Maldegem Tel: Fax: Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: декларира на своя отговорност, че продуктът: BRiDOlay/Ultraflex Nr: 007 Automatisch trog voedersysteem voor leghennen. Автоматична верижна система за хранене на стокови носачки. Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met: - de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische Compatibiliteit). - de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 13857:2008; EN 349: A1:2008; EN ISO 12100:2010; EN :2006; EN :2011; EN :2011 Het is verboden bovengenoemd product in gebruik te stellen voordat de machine waarin het wordt ingebouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn is verklaard. Tevens verbindt de fabrikant (of zijn gemachtigde) zich om op met redenen omkleed verzoek van de nationale autoriteiten de relevante informatie over deze niet voltooide machine door te geven. De wijze van doorgifte is digitaal. De wijze van informatieverschaffing laat de intellectueeleigendomsrechten van de fabrikant van de niet voltooide machine onverlet. (NL) С настоящата декларация се заявява съответствие със следните директиви: /42/EO (машините Директива); 2014/30/EC (Електромагнитна съвместимост). - Хармонизираните европейски стандарти: EN ISO 13857:2008; EN 349: A1:2008; EN ISO 12100:2010; EN :2006; EN :2011; EN :2011 Този продукт не трябва да се пуска в действие, докато не се декларира, че машините, в които ще се вгражда, съответстват на условията на Директива за машини Освен това, производителят (или негов представител) се ангажира да предостави съответната информация, отнасяща се за тези частично завършени машини, при надлежно обосновано искане от националните власти. Предаването ще стане по цифров способ. Начинът, по който информацията се предоставя, не е в ущърб на правата на интелектуална собственост на производителя, отнасящи се за частично завършените машини. (BG) Plaats, Datum / Място, дата: Maldegem, 01/01/ Dhr. Gino Van Landuyt Изпълнителен директор Тази част може да се попълни, само ако всички вградени, съставни части са доставени от Roxell NV EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.A) декларация за съответствие на ео на машините (Директива 2006/42/ЕО, ПРИЛОЖЕНИЕ II.1.A) Wij/Ние (naam installateur/ Име на монтажника) (volledig adres en land/ Пълен адрес) Verklaren geheel onder eigen verantwoording de Декларираме изцяло по наша преценка, че (naam machine/ Наименование на машините) (nummer CE-label Номер на маркировката СЕ) In een installatie te hebben ingebouwd geheel volgens de Roxell-voorschriften en in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn. Е вграден(а) в съответствие с условията на Директива за машини / Roxell bvba. (plaats, datum/ Място, дата) (naam, handtekening/ Име, подпис) De EG-verklaring van overeenstemming / inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet voltooide machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later door de bijvoorbeeld verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen. SPECIMEN Декларацията за съответствие на ЕО / декларацията за вграждане се отнася изключително за машините или за частично комплектувана машина в състоянието, в което е пусната на пазара, и изключва добавените компоненти и/или операциите, извършени впоследствие, например от дистрибутора и/или от монтажника, и/или от крайния потребител.

14 EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.A) декларация за съответствие на ео на машините (Директива 2006/42/ЕО, ПРИЛОЖЕНИЕ II.1.A) Fabrikant / производител: Roxell, Industrielaan 13, 9990 Maldegem Tel: Fax: Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: декларира на своя отговорност, че продуктът: Winching system Nr: / Liersysteem voor voer- en drinklijnen; manueel en gemotoriseerd Система за вдигане и спускане на хранилните и поилните линии; ръководство и моторизирани Nummer CE-label/Номер на маркировката CЕ: Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met: - de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische Compatibiliteit). - de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 13857:2008; EN 349: A1:2008; EN ISO 12100:2010; gemotoriseerd: EN :2006; EN :2011; EN :2011 De EG-verklaring van overeenstemming / inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet voltooide machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later bijvoorbeeld door de verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen. (NL) С настоящата декларация се заявява съответствие със следните директиви: /42/EO (машините Директива); 2014/30/EC (Електромагнитна съвместимост). - Хармонизираните европейски стандарти: EN ISO 13857:2008; EN 349: A1:2008; EN ISO 12100:2010; моторизирани: EN :2006; EN :2011; EN :2011 Декларацията за съответствие на ЕО / декларацията за вграждане се отнася изключително за машините или за частично комплектувана машина в състоянието, в което е пусната на пазара, и изключва добавените компоненти и/или операциите, извършени впоследствие, например от дистрибутора и/или от монтажника, и/или от крайния потребител. (BG) SPECIMEN Plaats, Datum / Място, дата: Maldegem, 01/01/ Dhr. Gino Van Landuyt Изпълнителен директор

15

16 ROXELL bvba, Industrielaan 13, B-9990 Maldegem (Belgium) Tel Fax info@roxell.com - ROXELL USA, Inc Industrial Park Road - Anderson, MO (USA) Phone Fax info.usa@roxell.com - ROXELL Malaysia - No. 12 Jalan Anggerik Mokara31/48, Kota Kemuning - Industrial Park, Shah Alam, Selangor, Malaysia - Tel: or Fax: A division of CTB Malaysia Sdn. Bhd. ( X) - info.malaysia@roxell.com - ROXELL Россия - ООО «Рокселл» ОГРН , , Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9, пом. 653 Телефон: +7 (495) Факс: +7 (495) Эл. адрес: info.russia@roxell.com -

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ БЕЗОПАСЕН РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ НА УРЕДИТЕ WABCO Общи указания за ремонт и изпитване Безопасен ремонт и изпитване на уредите WABCO Издание 2 Това печатно издание не подлежи

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

Указания за безопасност AH

Указания за безопасност AH Двигатели за ниско напрежение SIMOTICS GP, SD, DP Прочети ме Съпринадлежащите инструкции за експлоатация ще намерите в Internet: Двигатели за ниско напрежение (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13309/man)

Подробно

L

L L8542178 Rev. 10/03/01 Автоматична система за секционни врати KTE / KEN Инструкция за експлоатация и каталог за резервни части KTE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 17 Декларация от производителя за съответствие

Подробно

om_sc_fire_jockey_ _ed01__1312_bg.book

om_sc_fire_jockey_ _ed01__1312_bg.book Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey bg Инструкция за монтаж и експлоатация 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Инструкция 1 Обща за информация монтаж и експлоатация 1.1 За този

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM U9BB8458 28SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM Съдържание страница Име на изделието (марка, модел, тип)... 2 Характеристики...

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно