ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ"

Препис

1 Утвърдил: Георги Лозанов Председател на СЕМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящите правила имат за цел да уредят производството по установяване и събиране на публични държавни вземания от Съвета за електронни медии (Съвета), на основание чл. 102 от Закона за радиото и телевизията и Тарифата за таксите за радио и телевизионна дейност. Чл. 2. (1) (изм. с протокол 21/ г.) Публични държавни вземания, съгласно настоящите правила, са таксите за радио- и телевизионна дейност, както следва: 1. Първоначална лицензионна такса за радиодейност. 2. Първоначална лицензионна такса за телевизионна дейност. 3. Първоначална регистрационна такса за радиодейност. 4. Първоначална регистрационна такса за телевизионна дейност. 5. Годишна лицензионна такса за радиодейност. 6. Годишна лицензионна такса за телевизионна дейност. 7. Годишна регистрационна такса за радиодейност. 8. Годишна регистрационна такса за телевизионна дейност. 9. Такса за извършване на промени в условията на издадена индивидуална лицензия 10. Такса за извършване на промени в регистрираните обстоятелства. 11. Лихвите върху таксите по точки (2) Задължени лица са лицензираните и регистрираните доставчици на медийни услуги по смисъла на Закона за радиото и телевизията. Чл. 3. Публични държавни вземания се установяват с акт за установяване на публично държавно вземане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Чл. 4. Актът за установяване на публично държавно вземане е индивидуален административен акт. Актът се издава по решение на Съвета и се подписва от председателя на Съвета. II. РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ Чл. 5. Лицензираните и регистрираните радио- и телевизионни оператори дължат таксите по чл. 2 в размер и срокове, определени в Тарифата за такси за радио- и телевизионна дейност. 1

2 Чл. 6. Отдел Бюджет и финанси поддържа счетоводна база данни с размера на дължимите и платени такси по чл. 2 от доставчиците на медийни услуги по програми и години. Чл. 7. (1) След изтичане на крайния срок за заплащането на годишните такси, старши счетоводител от отдел Бюджет и финанси изготвя справка за размера на всички възникнали и изискуеми задължения на доставчиците на медийни услуги, които не са изпълнени доброволно в срок. (2) Справката съдържа: дата на съставяне, име и длъжност на съставителя, наименованието на задължения доставчик на медийни услуги, номер на лицензията или решението за регистрация, основанието и размера на задължението. Чл. 8. Старши счетоводителят от отдел Бюджет и финанси предоставя с докладна записка справката на председателя на Съвета и я докладва на заседание на Съвета. Чл. 8. Съветът разглежда докладваната справка и взема решение за започване на административно производство за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане, като възлага на председателя да изпрати уведомление до задължените лица. Чл. 9. (1) В срок от пет работни дни след заседанието по предходната точка старши счетоводителят подготвя и изпраща уведомления до задължените лица за започналото административно производство по издаване на индивидуален административен акт. Уведомлението се подписва от председателя на Съвета и се изпраща с писмо с известие за получаване (обратна разписка). (2) Уведомлението до всяко задължено лице съдържа информация, че е започнало административно производство, срокът, в който ще бъде издаден акт за установяване на публично държавно вземане, основанието и размера на задължението, указание, че задълженото лице може да изпълни доброволно задължението си. (3) Когато уведомлението се върне неполучено, защото адресът на получателя не е известен, получателят не е намерен на посочения от него адрес или получателят отказва да получи писмото, старши счетоводителят с докладна записка предава копие от уведомлението, със заличени лични данни, ако има такива, на специалист информационни технологии от Дирекция Обща администрацията за публикуване на интернет страница на Съвета в съответствие с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс. (4) За удостоверяване на публикуването се съставя протокол, който съдържа датата на публикуване и датата на сваляне на уведомлението (след поне 14 дни от датата на публикуването) и подписите на специалиста по информационни технологии и старши счетоводителя. Чл. 10. В 14-дневен срок от датата на започване на административното производство старши счетоводителят от отдел Бюджет и финанси изготвя проект на акт за установяване на публично държавно вземане на всяко задължено лице и го изпраща по електронна поща на юриста от Дирекция Обща администрация за съгласуване. (2) Проектът се изготвя съобразно изискванията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Административно-процесуалния кодекс, във форма, приета от СЕМ (приложение 1 от настоящите правила). Чл. 11. В срок от пет работни дни юристът от Дирекция Обща администрация съгласува и коригира, ако е необходимо, проектите на актовете за установяване на публично държавно 2

3 вземане и ги връща по електронна поща с нанесени корекции (ако има такива). В случай на нанесени корекции юристът изготвя и докладна записка до началника на отдел Бюджет и финанси, в която описва направените корекции. Чл. 12. В срок от три работни дни, след получаване на съгласуваните проекти, отдел Бюджет и финанси предоставя в деловодството докладна записка за заседание на Съвета и докладва на заседанието преписките на задължените доставчици на медийни услуги, като към всяка преписка прилага съгласувания проект на акт за установяване на публично държавно вземане. Чл. 13. (1) Съветът за електронни медии разглежда всеки предложен проект на акт за установяване на публично държавно вземане и взема решение за издаването му. (2) Актът се издава в три еднообразни екземпляра: един за регистъра за издадени актове, един за отдел Бюджет и финанси за административната преписката и един за задълженото лице. Всички екземпляри се подписват от председателя на Съвета. Чл. 14. Отдел Бюджет и финанси води отделен регистър на издадените актове за установяване на публични държавни вземания. III. РЕД ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ Чл. 15. (1) Актът за установяване на публично държавно вземане се изпраща на адреса на задълженото лице с писмо с известие за получаване (обратна разписка). (2) Деловодството оформя известието за получаване (обратна разписка), като в полето под номер на обратната разписка следва да отбележи АУПДВ и номера и датата на издаване на акта. (3) В случай, че актът се върне невръчен, тъй като задълженото лице не е намерено на адреса, вписан в търговската или съдебната му регистрация, или когато адресът не е известен, старши счетоводителят с докладна записка предава копие от акта на специалист информационни технологии от Дирекция Обща администрацията за публикуване на интернет страница на СЕМ като предварително заличава личните данни на представляващия (трите имена и ЕГН). (4) За удостоверяване на публикуването се съставя протокол, който съдържа номер на акта, наименование на задълженото лице, дата на публикуване и дата на сваляне на акта и подписи на специалиста информационни технологии и старши счетоводителя. (5) Актът се сваля от страницата на Съвета след изтичане на поне 14 дни - срока за оспорване по чл. 149, ал. 1 от АПК. ІV. ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД СЪДА Чл. 16. Цялата преписка по издаването и връчването на акта за установяване на публично държавно вземане се съхранява в отдел Бюджет и финанси. Чл. 17. (1) Когато постъпи жалба срещу акт за установяване на публично държавно вземане, жалбата се предоставя на юриста от Дирекция Обща администрация за изготвяне на придружително писмо и изпращане на административната преписка в съда. 3

4 (2) Копие от жалбата се предава на отдел Бюджет и финанси, който предоставя цялата преписка в два екземпляра на юриста от дирекция Обща администрация в срок от три работни дни. (3) Копие от жалбата се предава и на дирекция Специализирана администрация, която в срока по предходната алинея предоставя на юриста от Дирекция Обща администрация в два екземпляра копия на следните документи: 1. решението на Съвета, с което е издадена лицензия на жалбоподателя, както и самата лицензия, или решението за регистрация на жалбоподателя; 2. решението на Съвета, с който е прекратена, отменена, изменена или прехвърлена лицензията или е заличена регистрацията на жалбоподателя. (4) В срок от два работни дни след като получи копия от всички документи по преписката, юристът в дирекция Обща администрация препраща административната преписка до Върховния административен съд. V. РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ВЛЯЗЪЛ В СИЛА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ Чл. 18. Актът за установяване на публично държавно вземане влиза в сила: 1. след изтичане на срока за оспорване (обжалване), ако не е оспорен от задълженото лице; 2. след влизане в сила на съдебно решение, с което актът е потвърден. Чл. 19. (1) Когато актът за установяване на публично държавно вземане не е оспорен, седем дни след датата на влизането му в сила старши счетоводителят прави справка дали е постъпило плащане от задълженото лице. (2) Ако задължението не е доброволно погасено, старши счетоводителят изготвя покана до задълженото лице за доброволно изпълнение на задължението по реда на чл. 182, ал. 1 от ДОПК. Поканата се подписва от председателя на Съвета и се изпраща с писмо с известие за доставяне (обратна разписка). (3) Деловодството оформя обратната разписка, като в полето под номер на разписката следва да отбележи покана за доброволно изпълнение по АУПДВ и номера и датата на издадения акт. Чл. 20. (1) Когато актът е оспорен и е потвърден изцяло или частично с влязло в сила решение на съда, седем дни след датата на влизането му в сила юристът от дирекция Обща администрация прави справка дали е постъпило плащане от задълженото лице. (2) Ако задължението не е доброволно погасено, юристът от дирекция Обща администрация изготвя покана за доброволно изпълнение по реда на чл. 182, ал. 1 от ДОПК. Поканата се подписва от председателя на Съвета и се изпраща с писмо с известие за доставяне (обратна разписка). (3) Деловодството оформя обратната разписка, като в полето под номер на разписката следва да отбележи покана за доброволно изпълнение по АУПДВ и номера и датата на издадения акт. Чл. 21. (1) Ако поканата за доброволно изпълнение се върне невръчена, защото лицето не се намира на адреса, посочен в търговския или съдебен регистър, или възникнат други пречки за връчването, служителят, изготвил поканата за доброволно изпълнение на задължението предава копие от поканата с предварително заличени лични данни, ако има такива, на специалиста по 4

5 информационни технологии от Дирекция Обща администрация за публикуването й на интернет страницата на Съвета за срок от 14 дни. (2) За удостоверяване на публикуването се съставя протокол, който съдържа датата на публикуването и датата на свалянето на поканата и подписите на служителя, изготвил поканата и специалиста информационни технологии от Дирекция Обща администрация. Чл. 22. (1) (изм. с протокол 21/ г.) Ако задължението не е изцяло погасено след изтичане на посочения в поканата за доброволно изпълнение срок, отдел Бюджет и финанси предприема действия по изпращане на административната преписка на Национална агенция по приходите или на частен съдебен изпълнител за принудително събиране на сумата. (2) Административните преписки, по които е било образувано съдебно производство, се предават от юриста в Дирекция Обща администрация на старши счетоводителя в отдел Бюджет и финанси. (3) (изм. с протокол 21/ г.) Старши счетоводителят в отдел Бюджет и финанси изпраща преписката по влезлите в сила актове за установяване на публично държавно вземане на частен съдебен изпълнител или на съответната регионална дирекция на Национална агенция по приходите по седалище и адрес на управление на длъжника, съответно по постоянния адрес на длъжника, за предприемане на действия по принудително събиране на задължението по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Преписката съдържа следните документи: 1. влезлият в сила акт за установяване на публично държавно вземане в оригинал; 2. заверено копие от доказателства, удостоверяващи връчването на акта известие (обратна разписка); 3. заверено копие от влязло в сила съдебно решение, с което се потвърждава издадения акт, когато той е бил обжалван. Прилагат се заверени копия на съдебни актове на всички инстанции, през които е преминала процедурата по обжалване; 4. заверено копие на покана за доброволно плащане по чл. 182, ал. 1 от ДОПК и копие от известието за доставяне (обратна разписка); 5. заверено копие от други писма по водена кореспонденция във връзка с изготвянето и връчването на акта; 6. заверени копия от протоколите по чл. 15, ал. 4 и по чл. 21, ал. 4, ако такива са били съставени; 7. заверени копия от доказателства за извършени до момента частични плащания по издадения акт в предвидения срок за доброволно изпълнение, когато има такива; ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 1. Настоящите правила са приети на основание чл. 32 ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Тарифа за таксите за радио и телевизионна дейност, във връзка с чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с решение по Протокол 50/ г., изменени с решение по протокол 21/ г.,. 2. Настоящите правила влизат в сила в деня на приемането им и отменят Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания от Съвета за електронни медии, приети с решение на Съвета, записано в Протокол 8/ г. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственос

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственос ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост Ве рси я Ве рси я Дата Дата Съставил КОНТРОЛЕН ЛИСТ

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е д

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е д ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно деловодство - първоинстанционни

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1974 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1974: Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и зн

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1974 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1974: Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и зн ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1974 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1974: Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Ве рси я Ве рси я Дата

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители Приета с ПМС 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г. Раздел I Обикновени такси

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК от ОС- Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в. Глава втора ИЗИСКВАНИЯ

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1981 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1981: Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата и

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1981 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1981: Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата и ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1981 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1981: Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НАРЕДБА 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Обн. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г. Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията,

Подробно

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава първа Общи положения Чл. 1. (1). Настоящите правила

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/24.03. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 04.03. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Емилия Кабурова

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно