Р Е Ц Е Н З И Я. от проф. д-р Боян Паскалев Бончев на дисертационен труд на тема. "Моделиране на стратегии за технологични стартиращи компании"

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н З И Я. от проф. д-р Боян Паскалев Бончев на дисертационен труд на тема. "Моделиране на стратегии за технологични стартиращи компании""

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Боян Паскалев Бончев на дисертационен труд на тема "Моделиране на стратегии за технологични стартиращи компании" с автор Сия Валентинова Цолова докторант към катедра Софтуерни технологии при ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски", за придобиване на образователна и научна степен Доктор в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, (Информатика - Технологично предприемачество и иновации в ИТ) Съгласно Заповед РД38-123/ г. на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски" съм определен за член на научното жури във връзка с процедурата за защита на дисертационния труд на Сия Валентинова Цолова на тема Моделиране на стратегии за технологични стартиращи компании за придобиване на образователната и научна степен Доктор, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Информатика - Технологично предприемачество и иновации в ИТ. С решение на научното жури (Протокол 1 от г.) съм определен за рецензент на дисертационния труд. Като член на научното жури съм получил необходимите документи, които отговарят на нормативните изисквания както на ЗРАСРБ, така и на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ на Министерския съвет на Република България и този на СУ "Св.Климент Охридски", което ми дава основание да рецензирам този дисертационен труд. 1. Актуалност на проблема Разработеният от Сия Цолова дисертационен труд е в много актуална и динамично развиваща се област тази на стратегическото моделиране на развитието на технологични стартиращи компании, включващо модели, методики и връзки с процесите на стратегически анализ и цялостния процес на стратегическо управление. Доколкото стратегическото управление предшестваща оперативното и задава целите, методите и посоката на развитие, то стартиращите компании се нуждаят от ясно дефинирани и убедително апробирани решения за моделирането на стратегии. Работата е посветена на идентифицираните проблеми в теорията на класическото стратегическо управление с липсата на методика за моделиране на стратегии, която да е специално разработена и съобразена със спецификите на технологичните стартиращи 1

2 компании, техните продукти и пазари. От друга страна, дисертационният труд адресира и относителната липса на специфични инструменти, модели и методики за цялостен стратегически анализ в тази нова сфера и специфични модели на стратегии за технологичните стартиращи компании. 2. Познаване на състоянието на проблема От дисертационния труд и представените публикации ясно личи, че докторантката e отлично запозната с разглежданата проблематика. Работата съдържа цитирания на голям брой литературни източници - общо 119, като списъкът не съдържа авторските публикации. 30 от източниците са хипертекстови документи, налични онлайн. Почти всички литературни източници са на английски език, като само два са на български език. Повечето от тях са съвременни (от 2000г. насам), като са цитирани само пет от 90-те години на миналия век, което свидетелства за актуалността на изследвания проблем. По отношение на приложните проблеми, решавани в работата, докторантката използва опита си в областта на софтуерното инженерство. Тя е запозната с използването на съвременните методи и практики за разработка на софтуер. 3. Методика на изследването Методика на изследването и практическата работа е подходящо избрана в съответствие с темата на труда. Той започва с проучване и анализ на цялостния процес на стратегическо управление и мястото на стратегическото моделиране в него; на спецификите на технологичните стартиращи компании; на съществуващите инструменти и модели за идентифициране, моделиране и анализ на стратегии и на степента на използването им. Следват качествено и количествено изследване за степента на използване на класическите инструменти, методите и фактори при моделиране на стратегии и стратегически анализ на стартиращите технологични компании, следвайки методологията CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). Чрез използване на IBM SPSS Statistics са получени резултати (с крос-табулация) за факторите за стратегически предимства и заплахи на стратегиите, според избрания тип компания. Допълнително, резултатите от проведената анкета са обработени и със софтуерния продукт IBM SPSS Modeler, с цел идентифицирането на стратегии и на степента на машинното им разпознаване. На база на постигнатите резултати и следвайки основните стъпки от класическото стратегическо управление, са дефинирани инструменти и методи за стратегически анализ, моделиране на стратегия и целеполагане. Следва разработване на унифицирано платно за анализ, идентифициране и моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании, на подобрен модел на карта на балансирани показатели, както и създаване на модел на категоризация на стратегии за технологични стартиращи компании необходим за изграждането на цялостен алгоритъм за моделиране на стратегии за стартиращите технологични компании. Разработен е и процес за моделиране на типови и конкретни стратегии за технологични стартиращи компании. Създадените рамка, алгоритъм и процес за моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании са използвани за създаване на модели на типови стратегии. Процесът на внедряване на резултатите от изследването логично води до необходимостта от разработването на програмна система, подпомагаща процеса на моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании и включваща всички избрани инструменти, методи на работа, подходи, класификации и алгоритми. Разработеният 2

3 инструмент Стратегическо платно за идентифициране и анализ на стратегии (SIAMC) и методиката за моделиране на стратегии (с включени към нея разработени модели за типови стратегии и обновен модел на карта на балансираните резултати) са апробирани успешно. 4. Характеристика и оценка на съдържанието на дисертационния труд Дисертационният труд на Сия Цолова представлява цялостно завършено научно изследване в областта на стратегическото моделиране на развитието на технологични стартиращи компании. Съдържанието и структурирането му се определят от поставените задачи и следването на избраната методология. Трудът е с обем на 167 машинописни страници, като извън тях остават осемте приложения към нея. Работата е много добре оформена и онагледена с впечатляващия брой от 104 фигури и 25 таблици (без тези от приложенията). Тя си поставя голям брой изследователски и приложни задачи, от проучването, обзора и анализа на цялостния процес на стратегическо управление на стартиращи предприятия, вкл. спецификите на технологичните стартиращи компании, на съществуващите инструменти и модели за идентифициране, моделиране и анализ на стратегии, на проблемите, свързани с приложението на съществуващите методики и инструменти от стратегическото управление за моделиране на стратегии до разработване на иновативна методика за моделиране на стратегии при технологични стартиращи компании, на иновативен инструмент за идентифициране, моделиране и анализ на стратегии, апробирането им и анализ на резултатите от апробирането. От представените в петте глави на работата резултати може да се заключи, че докторантката е изпълнила поставените пред дисертационния труд задачи. В глава 2 са извършени редица авторски проучвания, обзори и анализи (основно с използване на IBM SPSS Modeler и IBM SPSS Statistics) - на цялостния процес на стратегическо управление и моделиране, на спецификите на технологичните стартиращи компании; на съществуващите инструменти и модели за идентифициране, моделиране и анализ на стратегии; на проблемите, свързани с приложението на съществуващите методики и инструменти от стратегическото управление за моделиране на стратегии, както и на степента на използване на класическите инструменти и методите за стратегически анализ и моделиране на стратегии в технологичните стартиращи компании. Глава 3 продължава с подобни анализи, като обаче описва и разработване на иновативен инструмент за идентифициране, моделиране и анализ на стратегии, както и описание на основни характеристики при категоризиране на основните видове стратегиите за стартиращи технологични компании, модел за балансирано развитие в моделирането на стратегии за технологичните стартиращи компании, и разработване на иновативна методика за моделиране на стратегии. Глава 4 представя проектирането на Уеб-базирана информационна система за моделирането на стратегии за технологични стартиращи компании (Strategy identifying and Analysing Modeling System - SIAMS), базирана на разработените в глава 2 модели, инструмент и методика. Глава 5 описва апробирането на разработения иновативен инструмент стратегическо платно за идентифициране и анализиране на стратегиите, както и на разработената методика за моделиране на стратегии, включваща обновения модел на картата за балансираните показатели и разработените иновативни модели за типови стратегии на стартиращите технологични компании. Представен е анализ на резултатите от това апробиране, с акцент върху високата степен на приложимост на инструмента и на точността му. 3

4 Извършената работа е в много голям обем и е добре представена и онагледена. Получени са много на брой резултати със стратегическо значение за стартиращите технологични предприятия, като това се доказва от апробирането им - приложимостта на инструмента е оценена от участниците в апробацията като много висока (94%). Също така, 94% от анкетираните оценяват резултатите, извеждани на базата на модела като точни. 5. Приноси на дисертационния труд Работата предоставя съществени научни, научно-приложни и приложни приноси, които са оригинално дело на автора. Като научни приноси на дисертационния труд бих определил предложените иновативен инструмент за идентифициране, моделиране и анализ на стратегии, и модел за категоризиране на типови стратегии за технологичните стартиращи компании. Научно-приложните приноси на труда могат да се обобщят така: Сравнителен анализ на съвременното състояние в областта на стратегическо управление при стартиращи компании и на основните характеристики на стратегиите за стартиращи технологични компании; Иновативен процес и методика за моделиране на стратегии за технологични стартиращи компании, с модел на карта на балансираните показатели. Като приложни приноси бих посочил създаването на модели на типови стратегии за технологичните стартиращи компании, както и на прототип на софтуерна система за моделирането на стратегии за технологични стартиращи компании. 6. Степен на самостоятелност на приносите на дисертационния труд Отчитайки съществените приноси, големия брой самостоятелни публикации (шест от общо седем), както и успешните самостоятелни апробации на работата, определено считам, че основните резултати и приносите на дисертацията са със съществена степен на самостоятелност. 7. Преценка на публикациите Във връзка с дисертацията са цитирани седем публикации на докторантката, като шест от тях са самостоятелни (показателно за степента на самостоятелност) и една е в съавторство с научния ръководител. Една от публикациите е в българско научно списание (Автоматика и информатика), а останалите в сборници на международни конференции. Три от публикациите са на английски език, а четири на български. Цитираните седем публикации са свидетелство за висока публикационна активност и добро качество и значимост на постигнатите резултати. 8. Използваемост на резултатите в практиката Успешно извършената апробация доказва приложимостта, полезността и точността на резултатите на разработените инструмент за идентифициране и анализ на стратегии, обновен модел на картата на балансираните резултати, разработените модели на типови стратегии според предложената иновативна класификация, и иновативната методика за моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании. Това дава основание на дисертанта да твърди, че разработените инструмент, модели и методика да бъдат използвани практически. 4

5 9. Възможности за бъдещо използване на приносите на дисертацията Предложените в дисертацията инструменти, модели и методика за моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании предоставят възможности за провеждането на допълнителни експериментални проучвания с по-широки и по-добре фокусирани целеви групи. Получените резултати могат да бъдат надградени с по-нататъшни изследвания в областта на стратегическото управление на технологичните стартиращи компании. 10. Автореферат Авторефератът е в обем от 35 машинописни страници и отразява коректно и адекватно постигнатите в дисертационния труд приноси и резултати. 11. Критични забележки Дисертационният труд е структуриран и оформен много грижливо, като повечето от препоръките ми при проведената предзащита са отразени в крайния вариант. Все пак към него бих отправил следните забележки: Не е дефинирана основна цел на изследването, а са зададени множество от цели, които се припокриват със задачите на дисертационния труд (стр ); Прегледът и анализът на софтуерни продукти за извличане на знания от данни е твърде непълен и съдържа само два продукта; Автоматичното класифициране на моделите с използването на IBM SPSS Modeler не използва кръстосана валидация, така че посочената точност е по-скоро максимално възможната, отколкото реалистична; Фигури 54 и 55 са с изключително дребен шрифт, което ги прави много трудно четими. 12. Заключение Общата ми оценка за дисертационния труд, автореферата и научните публикации на Сия Цолова е положителна. Отчитайки оригиналните научни, научно-приложни и приложни приноси на дисертационния труд и направените в тази връзка научни публикации, както и постигнатите значими практически резултати, намирам, че докторантката определено притежава задълбочени теоретични знания по съответната област и способности за самостоятелни научни изследвания. В този смисъл дисертацията напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и цитираните в началото на тази рецензия правилници за прилагане на ЗРАСРБ, което ми дава основание да предложа да бъде присъдена образователната и научна степен Доктор на Сия Валентинова Цолова в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика - Технологично предприемачество и иновации в ИТ г. Подпис:... Валенсия, Испания /проф. д-р Боян Бончев/ 5

Microsoft Word - Recenzia-Andrey-Sylvia-Oct-2015-final.doc..doc

Microsoft Word - Recenzia-Andrey-Sylvia-Oct-2015-final.doc..doc Р Е Ц Е Н З И Я относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни наук

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни наук РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки Научна организация: Химикотехнологичен и металургичен

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С.А."Д.А.Ш'Нов" - Свищов Рецензия за дисертационен труд на Асен Петров Божиков на тема Възстановяване на информационната инфраструктура при бедствия и

С.А.Д.А.Ш'Нов - Свищов Рецензия за дисертационен труд на Асен Петров Божиков на тема Възстановяване на информационната инфраструктура при бедствия и С.А."Д.А.Ш'Нов" - Свищов Рецензия за дисертационен труд на Асен Петров Божиков на тема Възстановяване на информационната инфраструктура при бедствия и аварии" за придобиване на образователната и научна

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.7. Администрация и управление Тема на дисертационния труд: Методи за анализ на новите

Подробно