СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,"

Препис

1 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка 27: Правило 28 Поправка 2 включваща: Допълнение 2 към това Правило в неговата оригинална версия (00) Влязло в сила на 8 януари 1991 г. Корекция 1 на Допълнение 2 към 00, посочена в съобщението на депозитария C.N TREATIES-10 от 16 юни 1992 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА СИГНАЛНИ ЗВУКОВИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

2 Стр. 2 Точка 1 да се измени както следва: "1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Това Правило се прилага към: 1.1. звуковите предупредителни устройства 1), работещи с постоянен ток, променлив ток или сгъстен въздух, които са предназначени за инсталиране на моторни превозни средства от категории от L3 до L5, M и N, с изключение на мотопедите (категории L1 и L2) 2) ; 1.2. звуковата сигнализация 3) на моторните превозни средства, посочени в точка ) Звуково предупредително устройство, което има няколко изхода за звука и се привежда в действие от един източник на захранване се счита за едно звуково предупредително устройство. 2) Както са определени в Сводната резолюция (R.E.3) (TRANS/SC1/WP29/78). 3) Звукова сигнализация е звуково предупредително устройство, състоящо се от няколко елемента, излъчващи едновременно звуков сигнал, което се привежда в действие с помощта на един орган за управление." Точка 2 да се измени както следва: (няма приложение в българския текст) Въвежда се нова точка 2.3 със следното съдържание: "2.3. тип на електрическото захранване (с прав или променлив ток);" Точки от 2.3 до 2.8 стават съответно точки от 2.4 до 2.9. Въвежда се нова точка 2.10 със следното съдържание: "2.10. основното означение на звуковото предупредително устройство: клас І за мотоциклети с мощност равна или по-малка от 7 kw; клас ІІ за превозни средства от категории M и N и за мотоциклети с мощност по-голяма от 7 kw." Въвежда се нова точка 3.4 със следното съдържание: "3.4. Преди издаването на одобряването на типа компетентният орган трябва да провери дали са предвидени удовлетворителни предписания за осигуряване на ефективен контрол на съответствието на продукцията." Точка 5.3 да се измени както следва: "... номинално напрежение, по номинална(-и) честота(-и)..."

3 Стр. 3 Точка 5.4 да се измени както следва: "... за одобряването на типа, или за отказ на одобряване на типа, или за разширение на одобряване на типа, или за окончателно прекратяване на производството на типа..." Въвежда се нова точка със следното съдържание: " допълнителен символ, образуван от римски цифри и показващ класа, към който принадлежи звуковото предупредително устройство." Точка 5.6 да се измени както следва: "Маркировката за одобряване на типа и допълнителният символ трябва да са четливи и неизтриваеми." Към точка се добавя следното изречение: "При предупредителните устройства, захранвани с променлив ток, това изискване се прилага само при постоянна честота на въртене на генератора, намираща се в обхвата, определен в т " Точка да се измени както следва: " Звуковото предупредително устройство се захранва, в зависимост от конкретния случай, със следните напрежения: за звуковите предупредителни устройства, захранвани с постоянен ток, с едно от изпитвателните напрежения 6,5 V, 13 V или 26 V, измервано на изхода на източника на електроенергия и съответстващо в тази последователност на номинално напрежение от 6 V, 12 V или 24 V за звуковите предупредителни устройства, захранвани с променлив ток, захранването се извършва с електрическия генератор, който обикновено се използва с този тип звуково предупредително устройство. Акустичните характеристики на това звуково предупредително устройство се регистрират при честоти на въртене на електрическия генератор, съответстващи на 50 %, 75 % и 100 % от максималната честота на въртене, посочена от производителя на генератора за непрекъснат режим на работа. По време на това изпитване към електрическия генератор не се прилага никакво друго електрическо натоварване. Изпитването на дълготрайност се извършва с честота на въртене, посочена от производителя на оборудването и избрана в горепосочения диапазон." Точка да се измени както следва: "Ако при изпитването на звуково предупредително устройство, работещо с прав ток, се използва токоизправител..." Точка да се измени както следва: "При звуковите предупредителни устройства, работещи с прав ток, съпротивлението..."

4 Стр. 4 Точка да се измени както следва: " При горепосочените условия нивото на звуковото налягане по честотнопретеглената характеристика А не трябва да надвишава следните стойности: а) 115 db (A) за звуковите предупредителни устройства, предназначени основно за мотоциклети с мощност равна или по-малка от 7 kw; b) 118 db (A) за звуковите предупредителни устройства, предназначени основно за превозни средства от категории M и N, както и за мотоциклети с мощност по-голяма от 7 kw Освен това, в честотния обхват от Hz до Hz нивото на звуковото налягане трябва да е по-голямо от това на всяка компонента с честота по-голяма от Hz и във всеки случай то да е равно или по-голямо на: а) 95 db (A) за звуковите предупредителни устройства, предназначени основно за мотоциклети с мощност равна или по-малка от 7 kw; b) 105 db (A) за звуковите предупредителни устройства, предназначени основно за превозни средства от категории M и N, както и за мотоциклети с мощност по-голяма от 7 kw Звуковите предупредителни устройства, които удовлетворяват акустичните характеристики, посочени в подточки b), могат да се използват и на превозните средства, посочени в подточки а)." Точка да се измени както следва: "... при изменение на напрежението на захранване в границите от 115 % до 95 % от номиналното напрежение за звуковите предупредителни устройства, работещи с прав ток, или при честота на въртене на генератора между 50 % и 100 % от максималната честота на генератора, посочена от производителя му за непрекъснат режим на работа, за звуковите предупредителни устройства, работещи с променлив ток." Точка да се измени както следва: " Предупредителното устройство, захранвано с напрежението и свързано с проводници със съпротивлението, предписани в т , се подлага съответно: пъти за звуковите предупредителни устройства, предназначени основно за мотоциклети с мощност равна или по-малка от 7 kw пъти за звуковите предупредителни устройства, предназначени основно за превозни средства от категории M и N, както и за мотоциклети с мощност по-голяма от 7 kw на цикъл от 1 секунда включено състояние, последвано от 4 секунди изключено състояние. По време на изпитването устройството се охлажда с въздушен поток със скорост около 10 m/s."

5 Стр. 5 Заглавието на точка 7 да се измени както следва: "ИЗМЕНЕНИЕ НА ТИПА И РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА" Въвежда се нова точка 7.3 със следното съдържание: "7.3. Компетентният орган, отговарящ за издаването на разширението на одобряването на типа, присвоява един сериен номер на всяко съобщение за издаване на разширение на одобряването на типа." Точка 8 да се измени както следва: "8. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА 8.1. Всяко звуково предупредително устройство, типово одобрено на основата на тези Правила, трябва да се произвежда така, че да съответства на одобрения тип като удовлетворява изискванията, посочени в т За да се провери съответствието с изискванията на т. 8.1, трябва да се извършва подходящ контрол на продукцията Притежателят на одобряването на типа трябва, в частност: да предвиди необходимите процедури за осигуряване на ефективен контрол на качеството на продуктите; да може да използва измервателното оборудване, необходимо за проверка на съответствието на всеки одобрен тип; да осигури регистрирането на резултатите от изпитванията и достъпността до приложените документи в продължение на един период, определен в съответствие с правилата на административната служба; да анализира резултатите от всеки тип изпитвания, за да провери и осигури стабилността на характеристиките на продукта, като държи сметка за отклоненията в промишленото производство; да осигури всеки тип звуково предупредително устройство да е обект на достатъчен брой проверки, за да се получи увереност, че всички произведени звукови предупредителни устройства съответстват на изискванията, посочени за представеното за одобряване на типа предупредително устройство; да извърши друго взимане на образци и друго изпитване в случай на несъответствие на извадка от образци или на изпитани части при дадено типово изпитване. Трябва да се вземат всички необходими мерки, за да се преоцени съответствието на въпросната продукция. 8.4 Компетентният орган, който е издал одобряването на типа, може по всяко време да провери методите за контрол на съответствието, прилагани към всяка произведена единица.

6 Стр При всяка проверка на инспектора трябва да се представят протоколите от изпитванията и записите за контрол на продукцията Инспекторът може да избере по случаен метод образци, които да се изпитат в лабораторията на производителя. Минималният брой на образците може да се определи в зависимост от резултатите на извършената от самия производител проверка Когато нивото на качеството изглежда незадоволително или се счита за необходимо да се провери валидността на изпитванията, проведени при прилагане на т , инспекторът трябва да изпрати избраните образци в техническата служба, която е извършила изпитванията за одобряването на типа Компетентният орган може да извърши всяко изпитване, предписано от тези Правила Нормалната честота на проверките, разпоредени от компетентния орган, е една проверка годишно. Когато отрицателните резултати са установени по време на една от тези проверки, компетентният орган трябва да направи така, че да се вземат всички необходими мерки за преоценка на съответствието на продукцията, колкото е възможно по-скоро." Точка 13.3 да се измени както следва: "... или за отказ за одобряване на типа, или за окончателно прекратяване на производството на даден тип превозно средство на основата на тези Правила,..." Въвежда се нова точка 13.9 със следното съдържание: "13.9. Преди издаването на одобряване на типа компетентният орган трябва да провери дали се предвидени удовлетворителни мерки за осигуряване на ефективен контрол на съответствието на продукцията." В точка 14.1 да се добави ново изречение със следното съдържание: "Звуковите предупредителни устройства от клас ІІ, които са типово одобрени на основата на това Правило в тяхната оригинална версия и чиято маркировка следователно не съдържа символа ІІ, могат да продължават да се монтират на превозни средства, представени за одобряване на типа на основата на това Правило." Точка 14.4 да се измени както следва: "... с колкото е възможно по-гладка повърхност и, когато се касае до захранвани с прав ток устройства, със спрян двигател;" Точка 14.8 да се измени както следва: "14.8 Максималната стойност на звуковото налягане на изпитваната звукова сигнализация, определена при условията, определени в т трябва да е: а) не по-малка от 83 db (A) и не по-голяма от 112 db (A) за звуковата сигнализация на мотоциклетите с мощност равна или по-малка от 7 kw;

7 Стр. 7 b) не по-малка от 93 db (A) и не по-голяма от 112 db (A) за звуковата сигнализация на превозните средства от категории M и N, както и за мотоциклети с мощност поголяма от 7 kw." Заглавието на точка 15 да се измени както следва: "ИЗМЕНЕНИЯ НА ТИПА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА" Въвежда се нова точка 15.3 със следното съдържание: "15..3 Компетентният орган, отговарящ за издаването на разширението на одобряването на типа, присвоява един сериен номер на всяко съобщение за издаване на разширение на одобряването на типа." Точка 16 да се измени както следва: "16. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА Всяко превозно средство, типово одобрено на основата на тези Правила, трябва да се произвежда така, че да съответства на одобрения тип като удовлетворява изискванията, посочени в т За да се провери съответствието с изискванията на т. 16.1, трябва да се извършва подходящ контрол на продукцията Притежателят на одобряването на типа трябва, в частност: да предвиди необходимите процедури за осигуряване на ефективен контрол на качеството на превозните средства по отношение на аспектите, имащи отношение към изискванията, посочени в т. 14; да осигури всеки тип превозно средство да е обект на достатъчен брой проверки по отношение на броя и типа на звуковите предупредителни устройства, за да се получи увереност, че всички произведени превозни средства съответстват на изискванията, посочени за представеното за одобряване на типа превозно средство; да осигури взимането на всички необходими мерки, за да се преоцени съответствието на въпросната продукция, ако проверките, извършени съгласно т , покажат несъответствие на едно или няколко превозни средства с изискванията, посочени в т Компетентният орган, издал одобряването на типа, може по всяко време да провери методите за контрол на съответствието, прилагани към всяка произведена единица. Той може също да извърши неочаквано изпитване на серийно произведените превозни средства, прилагайки изискванията, посочени в т Когато отрицателните резултати са установени по време на проверките, извършени съгласно т. 16.4, компетентният орган трябва да направи така, че да се вземат всички необходими мерки за преоценка на съответствието на продукцията, колкото е възможно поскоро."

8 Стр. 8 Приложения 1 и 2: Заглавията да се изменят както следва: "Съобщение относно издаване на одобряване (или отказ на одобряване, или разширение на одобряване, или отнемане на одобряване)..." Последните точки да се изменят както следва: Приложение 3: "Към това съобщение е добавен списък на съдържащите се в досието за одобряването на типа документи, представени на административната служба, която е издала одобряването на типа." Над маркировката да се добави допълнителния символ "І". Първият абзац да се измени както следва: "... показва, че това звуково предупредително устройство от клас І е..."

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Microsoft Word - 01_r110.doc

Microsoft Word - 01_r110.doc Rev.2 /Add.109 19 юни 2001 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) –

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Правило 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило - мотоциклетен тип по отношение

Подробно

2 ноември 2000 г. Rev.1/Add.48/Rev.3 Правило 49 стр.1 CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ

2 ноември 2000 г. Rev.1/Add.48/Rev.3 Правило 49 стр.1 CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ 2 ноември 2000 г. стр.1 CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Изпълнителна агенция   „Българска служба за     акредитация“ Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация и нейната дейност, свързана с ООС, работещи в областта на безразрушителния контрол Созопол, 05.06.2018 г. ИА Българска служба за акредитация извършва

Подробно

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc Стр.21 Приложение 1 СЪОБЩЕНИЕ (максимален формат: А4 (210х 297 mm)) До: Наименование на административния орган: относно 2/: ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТНЕМАНЕ

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Сключена в Женева на 20.3.1958 г. ------------------------

Подробно

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc 2 Изследване на усилвателни стъпала по схема с ОК (общ колектор) и с ОД (общ дрейн) за средни честоти и в широка честотна област Цел на упражнението: 1 Да се изследват теоретично и експериментално основните

Подробно

Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Microsoft Word - 02_r080a1.doc 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА

Подробно

Правило № 104 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на свет

Правило № 104 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на свет 14.3.2014 г. Официален вестник на Европейския съюз L 75/29 Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Приложение към решение 303 от 03 април 009 г. РЕШЕНИЕ от. 009 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията Приети с Резолюция MSC.282(86)

ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията Приети с Резолюция MSC.282(86) ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията Приети с Резолюция MSC.282(86) на Комитета по морска безопасност на Международната

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от 19.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., изм., бр.

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни прот

IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни прот IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни протоколи от проверки и актове за констатирани нарушения

Подробно