УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление /икономика на транспорта/ Катедра Икономика на транспорта и енергетиката Университет за национално и световно стопанство Основание за представяне на становището е участието ми в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 1288 / г. на Зам.-ректора по НИД,Заповед 224/ г. на Ректора на УНСС, решение на КС на катедра Икономика на транспорта /Протокол 868 / г./ и решение на Факултетния съвет на факултет Икономика на инфраструктурата /Протокол 36 / г./ при УНСС. Автор на дисертационния труд: Кристиан Димитров Кръстев Тема на дисертационния труд: Оптимизиране на предприемаческата дейност при експресните превози Научен ръководител: проф. д. ик. н. Христо Първанов Първанов 1. Информация за дисертанта Докторант Кристиан Кръстев е роден на г. в София. Завършил е Математическа гимназия с разширено преподаване на английски език, след което кандидаства в УНСС и е приет в специалност «Икономика на индустрията». Вследствие на успешно положените изпити и дипломиране придобива ОКС «бакалавър», а по-късно и ОКС «магистър» по «Международни икономически отношения». Следва да се отбележи, че е и висш специалист по «Право» към същия университет. По отношение заеманите длъжности от г-н Кръстев може да се отбележи активното му участие в транспортния бранш. По-конкретно през периода г. той е бил експерт, впоследствие и. д. директор на Дирекция «Корпоративно преструктуриране и капиталов пазар» към Министерството на транспорта, информационните технологии и 1

2 съобщенията, както и председател на Съвета на директорите на Летище Бургас ЕАД. През периода г. е бил изпълнителен директор, член на Съвета на директорите на Уиз Еър България Еърлайнс ЕАД. От 2009 г. до 2013 г. е бил председател на Съвета на директорите на Пристанище Варна ЕАД. През периода г. е заемал длъжността управител на Флайинг Карго България ООД, която е франчайзер на FEDEX за България. През 2015 г. става член на Съвета на директорите на Биодит България АД, а от 2017 г. е управител на М БМ Експрес ООД франчайзер на Австрийски пощи в България. През разглеждания период г-н Кръстев провежда специализация за Accountable manager в JAA training Center, London и получава съответен сертификат. От г. той е докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма към катедра Икономика на транспорта, факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС, в професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление /икономика на транспорта/. Обучението е осъществено съгласно Заповед на Ректора на УНСС 648 / г. Индивидуалният план на докторант Кръстев е приет съобразно нормативните изисквания. Това е потвърдено от решенията на Катедрения съвет на катедра Икономика на транспорта и Факултетния съвет към факултет Икономика на инфраструктурата. Направени са периодични атестации относно неговата дейност, като са приложени конкретни положителни оценки от научния му ръководител. Той е е положил всички предвидени изпити, като се е представил много добре съобразно критериите, заложени в Правилника на УНСС. През периода на докторантурата си докторант Кристиан Кръстев има необходимите публикации, свързани с темата на дисертационния труд. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Структура, обем Дисертационният труд е с обем 142 страници, като включва увод, изложение, състоящо се от три глави, и заключение. Направен е списък на литературните източници, които са 135 на брой. От тях 31 са на кирилица, 69 на латиница, 5 от нормативи актове и 30 от интернет-страници. 2

3 Използвани са конкретни данни, представени във вид на 9 таблици, 21 фигури и 8 графики. Налице са и приложения във връзка с разглежданата проблематика, които са 2 на брой. Оценка за актуалността на темата Темата на дисертационния труд е особено актуална поради факта, че индустрията на куриерски услуги, колетни пратки и експресни доставки има важна роля за повишаване на фирмената конкурентоспособност. Следва да се подчертае, че с навлизането на омниканалния бизнес поръчките на стоки се осъществяват от всяка точка на света чрез онлайн технологиите. Това е насочено към задоволяване на потребителските очаквания и изисквания за бърз и евтин достъп до стоки в сравнение с традиционното пазаруване, което има особена важно значение при съвременните условия. Трудът е добре структуриран, като е спазена необходимата логическа връзка между отделните глави. В увода са правилно са формулирани целта, задачите, обекта и предмета на изследването. Определена е тезата на дисертационния труд, която следва да бъде доказана от автора. Посочени са използваните изследователски методи и са заложени определени ограничения на изследването. Основната цел на изследването е разработването на модел за ефективно управление на предприемаческата дейност при осъществяването на експресни превози, базиран на стратегическа карта и балансирана система от показатели за ефективност. Във връзка с така поставената цел са поставени конкретни изследователски задачи. Обект на изследването е управленската концепция на експресните превози, прилагана от предприемачите на компаниите доставчици. Предмет на изследването е начинът на вземане на оптимални предприемачески решения при управлението на експресните превози в условията на бързо развитие на технологиите и иновациите в тази област. Основната изследователска теза е, че използването на модел за оптимизиране на предприемаческата дейност при организацията на експресните превози, ще допринесе за подобряване ефективността от гледна точка на заинтересованите страни от дейността на компаниите в този бранш собственици, персонал, клиенти и др. В първа глава са засегнати основни теоретични постановки и във връзка с развитието на предприемачеството при осъществяването на експресни превози. Разгледани са същността и особеностите на тази 3

4 специфична дейност, както и нейното възникване и развитие. Специално внимание е отделено на управлението на изпълнението при експресните превози, както и на стратегическите карти и балансираната система от показатели за ефективност, намиращи приложение в тази област. Във втора глава са разгледани актуалните тенденции в развитието и управлението при експресните превози, като във връзка с това е определено въздействието на съвременните технологии и иновации върху предприемаческата дейност при тяхното осъществяване. Детайлно са изследвани добрите практики при управлението на експресни превози, както и тяхното приложение в България. В трета глава е разработен модел за оптимизиране на предприемаческата дейност при осъществяването на експресни превози. Определени са предпоставките за неговото успешно приложение, като във връзка с това е предложен и софтуер за управление на процесите в тази област. В заключението е направено обобщение на изследването в дисертационния труд, като са направени конкретни изводи и препоръки. Считам, че материалът в изложението на дисертационния труд е добре структуриран, приложени са редица източници във връзка с изследването. Прави впечатление и стилът на автора, който отговаря на изискванията за научно изследване. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати В своето изследване докторант Кристиан Кръстев набляга на важен и актуален проблем, свързан с повишаване ефективността на експресните превози при съвременните условия в България. Основните научни и научно-приложни резултати на докторанта могат да бъдат обобщени по следния начин: Направен е преглед на теоретичните концепции за същността и особеностите на предприемаческата дейност в транспорта и при експресните превози. Извършен е обстоен анализ на теоретичните постановки за управление на изпълнението, както и на стратегическите карти и балансираните системи от показатели за ефективност, представляващи основни инструменти при организацията на експресните превози. Извършен е преглед на добри практики в управлението на експресните превози, както и подробен анализ на тяхното приложение в България. 4

5 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси В дисертационния труд са налице са редица научни и научноприложни приноси, които могат да бъдат обобщени по следния начин: Очертани са основните въздействия на съвременните технологии и иновации върху предприемаческата дейност при експресните превози. Разработен е авторски модел за оптимизиране на предприемаческата дейност при експресните превози за компания от сектора в България, базиран на стратегическа карта и балансирана система от показатели за ефективност. Определени са основните предпоставки за успешно използване на разработения модел. Считам, че посочените от автора приноси са правилно определени и са в съответствие с постигнатите научни и научно-приложни резултати. 5. Оценка на публикациите по дисертацията Списък с публикациите по темата на дисертационния труд 1. Кръстев, К., Въздействие на технологиите и иновациите върху пазара на куриерски услуги, Научно списание БИЗНЕС ПОСОКИ, брой 2, ISSN / online/, 2017 г. 2. Кръстев, К., Принтиране фактор или пречка за развитието на експресните превози и доставки в бъдеще, Научно списание БИЗНЕС ПОСОКИ, брой 1, ISSN / online/, 2018 г. 3. Кръстев, К., Ефективност и потенциални ползи от Радиочестотната идентификационна технология / RFID /, Научно списание Икономически и социални алтернативи, ISSN /, под печат Считам,че публикациите са пряко свързани с темата на дисертационния труд.в тях са засегнати актуални проблеми, свързани със състоянието и развитието на интермодалните товарни превози при съвременните условия в България. 6. Оценка на автореферата В автореферата адекватно е отразена актуалността на разглежданите проблеми във връзка с темата на дисертационния труд. Конкретно са изяснени обекта, предмета и обхвата на изследването, както и основната цел и задачи, които си поставя докторант Кристиан Кръстев при 5

6 разработването на дисертационния труд. Определени са изследователската теза, методите на проучване и ограниченията при изследването. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Необходимо би било по-конкретно да се изясни в какво се изразява промяната на вижданията и подходите за управление на изпълнението през последните години. В какво се изразява влиянието на основните фактори върху промяната в значението на куриерските услуги при съвременните условия? Би следвало по-подробно да се разгледат възможностите за успешно прилагане на модела за оптимизиране на предприемаческата дейност при експресните превози. Въпреки направените критични бележки и препоръки считам, че е налице важно, актуално и обстойно изследване на насоките за повишаване ефективността на експресните превози в България. В своето изследване докторант Кристиан Кръстев е постигнал изпълнение на поставените задачи и убедително е доказал тезата на изследването в дисертационния труд. 8. Заключение Вследствие на обстойния анализ изразявам положителното си решение относно представения за защита дисертационен труд. Считам, че трудът отговаря на критериите на Закона за развитие на академичния състав в Република България,както и на Правилника за провеждането на конкурси за придобиването на научни степени и академични длъжности на УНСС. Във връзка с това Предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъди образователната и научна степен «доктор» на Кристиан Кръстев в професионално направление 3.8 «Икономика», по научната специалност «Икономика и управление /Икономика на транспорта/» София, г. Рецензент: /проф. д-р Виолета Мутафчиева - Бакалова/ 6

7 7