ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД СОФИЯ ЕЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ВОДОХИМИЧНИ РЕЖИМИ В АЕЦ КОЗЛОДУЙ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД СОФИЯ ЕЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ВОДОХИМИЧНИ РЕЖИМИ В АЕЦ КОЗЛОДУЙ"

Препис

1 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД СОФИЯ ЕЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ВОДОХИМИЧНИ РЕЖИМИ В АЕЦ КОЗЛОДУЙ Корозия на металите, водохимични режими

2 КОРОЗИЯ Корозията е процес, при който металите се разрушават под въздействието на околната среда. Водохимичният режим, както и неговата поддръжка, е комплекс от мероприятия и технологични операции, чрез които се потиска и управлява протичането на нежелани физикомеханични процеси в топлоенергийните обекти.

3 КОРОЗИЯ В зависимост от факторите, които предизвикват корозията се различават следните видове: химическата корозия ; електрохимическата корозия ; корозия-ерозия; фретинг-корозия; радиационна корозия; биокорозия.

4 КОРОЗИЯ Според вида на корозионното поражение на метала корозията бива обща и местна. Местната бива: точкова (питинг) корозия; язвена корозия; междукристална корозия; транскристална корозия.

5 КОРОЗИЯ а) точкова (питинг) корозия б) язвена корозия в) междукристална корозия г) транскристална корозия

6 КОРОЗИЯ Резултат от електрохимична корозия появила се при теч на толоносител в АЕЦ David Basse, САЩ. Реактор тип PWR с мощност 2817 MW th.

7 ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ НА I -ВИ КОНТУР В І -ви контур при работа на енергоблока на мощност трябва да се поддържа слабоалкален корекционен амонячно-калиев водохимичен режим с борно регулиране на мощността. Водохимичния режим осигурява: подтискане образуването на окислителни продукти при радиолиза на водата; Намаляване на отложенията на топлообменните повърхности; минимални отложения на повърхността на ТОЕ; минимално натрупване на активирани продукти на корозията.

8 ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ НА I -ВИ КОНТУР

9 ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ НА I -ВИ КОНТУР Сумарна молна концентрация на йоните на алкалните метали (калий, литий, натрий) в топлоносителя, mmol/dm3 (mgeq/kg) рн 300 =7.5 Зона Е рн 300 =7.2 Зона Г Зона Б Зона А рн 300 =7.0 Зона В Линия на оптимален режим Масова концентрация на борната киселина, g/kg рн 300 =6.6 Зона Д

10 ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ НА I -ВИ КОНТУР Показателят ph се контролира като рн 25 С в граници 5,8 10,3 в зависимост от концентрацията на H 3 BO 3 и алкално действащите елементи. Показателят рн се поддържа в границите 7,0 7,2 при Т = C чрез дозиране на КОН в I -ви контур в количество, отговарящо на концентрацията на H 3 BO 3. Йоните на Cl - и F - препятстват образуването на защитен окисен слой и увеличават скоростта на общата корозия почти на всички материали. В съчетание с О 2 даже малки концентрации Cl - и F - предизвикват корозионно разпукван на аустенитната стомана. При наличие на разтворен О 2, Н + и окислители, които вземат участие в катодния процес, се нарушава равновесието в потенциалната разлика между анодние и катодните процеси. Присъствието на молекулярен Н 2 в нормируеми граници в топлоносителя на І -ви контур е необходимо за свързване на генерирания молекулярен О 2 в следствие радиолиза на водата в активната зона по реакцията: Молекулярният Н 2 в топлоносителя I -ви контур не трябва да превишава 50 nml/kg, за да се предотврати нарушаване на якостните показатели на циркониевите обвивки на ТОЕ следствие получаване на трошлив циркониев хидрид ("наводородяване" на циркония).

11 ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ НА I -ВИ КОНТУР За поддържане на слабоалкално рн 300 C (7,0 7,2 ед.) на топлоносителя, т.е. за неутрализиране киселата реакция на H 3 BO 3 с цел снижаване скоростта на корозия на конструкционните материали в І -ви контур, се дозира КОН. При работа на реакторната инсталация на номинални параметри, главната цел на NH 3 в топлоносителя на І -ви контур е поддържане на концентрацията на молекулярен Н 2 в граници nml/kg. Борна киселина във вид на разтвори с различна концентрация се използува в АЕЦ с ВВЕР за меко регулиране на реактивността в активната зона като поглътител на неутрони от 10 В. Байпасното очистване на реакторната вода позволява да се намали скоростта на образуване на отложения върху металните повърхности в различни участъци и обема на І -ви контур.

12 ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ НА II -РИ КОНТУР За ІІ -ри контур се използва високоалкален водохимичен режим с корекционна обработка на работната среда посредством едновременно дозиране на амоняк, етаноламин и хидразин (АМЕТА ВХР). Този режим се характеризира с това, че във втори контур се поддържа: рн 25 С на питателната вода стойности 9,7 9,95; рн 25 С на продувъчната вода стойности 9,30 9,80; рнт на продувъчната вода и в студен колектор на парогенераторите до стойността 5,90 6,10 ед.

13 ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ НА II -РИ КОНТУР Основните функции на АМЕТА водохимичен режим на II -ри контур са: Поддържане ph 25 C на питателната вода за парогенераторите 9,70 9,95ед. и на продувъчната вода на парогенераторите - 9,30 9,80 ед. Високоалкалното ph 25 C се достига и поддържа в посочените погоре граници чрез едновременно дозиране на амоняк, етаноламин и хидразин в тракта на ІІ -ри контур.

14 ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ НА II -РИ КОНТУР Основните функции на АМЕТА водохимичен режим на II -ри контур са: Намаляване на скоростта на корозия на конструкционните материали и транспорта на продукти на корозия към парогенераторите при отсъствие на медни сплави в тракта на ІІ -ри контур чрез повишаване на рн 25 С и рнт в местата с двуфазни процеси: 1. В парогенераторите при процеса на кипене 2. В СПП при процеса на сепарация на влажната пара 3. В проточната част на турбината и кондензаторите при процеса на кондензация.

15 ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ НА II -РИ КОНТУР Основните функции на АМЕТА водохимичен режим на II -ри контур са: Свързване на остатъчния след деаерирането О 2 с цел ограничаване на кислородната корозия на металните повърхности. При Т > 100 C N 2 H 4 свързва остатъчния О 2 по реакцията: Поради силните си редукционни свойства N 2 H 4 реагира с корозионните продукти, отложени върху металните повърхности на технологичното оборудване, като ги редуцира по реакциите:

16 ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ НА II -РИ КОНТУР Основните функции на АМЕТА водохимичен режим на II -ри контур са: Свързване на СО2, предотвратяване на въглено-киселата корозия и поддържане на нормирано значение на рн 25 С :

17 ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ НА II -РИ КОНТУР Важен етап от водохимичният режим по II -ри контур представлява консервирането на металните повърхности на контура при спиране на енергоблока в планов годишен ремонт. Основната цел на консервацията е да се създаде защитен оксиден слой върху металните повърхности, който да ги предпази от корозионното действие на влага, O 2 и CO 2 по време на престой на технологичното оборудване по II -ри контур. Видове консервации в АЕЦ Козлодуй : Консервация с хидразин-хидрат: µg/kg в подхранващата вода за парогенераторите в продължение на 24 48ч.; Консервация с ОДА (амин-октадециламин), 4-етапна µg/kg; Консервация с амоняк, етаноламин и хидразин.

18 ИЗВОДИ Едно от предимствата на ВВЭР технологията е наличието на антикорозионна наплавка от неръждаема стомана (с дебелина δ = 7 9 mm) по вътрешните повърхности на основните компоненти на реакторната инсталация. Това позволява използването на по-малко строг водохимичен режим от останалите представители на ядрените енергийни реактори. Поддържането на качествените показатели на топлоносителя І -ви контур в нормираните граници способства за снижение на скоростта на корозия, удължава срока на експлоатационна годност на конструкционните материали, намалява количеството на радиоактивните отпадъци, което води до подобрение на радиационната обстановка в АЕЦ. Увеличаването на ресурса на основното турбинно оборудване по ІІ -ри контур и парогенераторите, повишаването на надеждността на експлоатация на АЕЦ с ВВЭР-1000 се постига чрез поддържане на оптимален ВХР на ІІ-ри контур през всички режими на експлоатация на енергоблоковете.

19 Водохимични режими в АВЦ Козлодуй ИМАТЕ ЛИ НЯКАКВИ ВЪПРОСИ? БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД СОФИЯ ЕЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА Д О К Л А Д от Анатолий Николаев Митев,

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД СОФИЯ ЕЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА Д О К Л А Д от Анатолий Николаев Митев, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД СОФИЯ ЕЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА Д О К Л А Д от Анатолий Николаев Митев, ФН 041318005 студент от специалност ЯЕ на тема: Водохимични

Подробно

April 23, 2013

April 23, 2013 April 23, 2013 Работа на парогенераторите при неблагоприятен водо-химичен режим Наличие на хлориди по втори контур Намаляване на проектния вакуум Наличие на множество запушени тръбички от сноповете, водещи

Подробно

ВЛИЯНИЕ НА ОТАЖАТЕЛЯ ПРИ ЛЕКОВОДНИ РЕАКТОРИ

ВЛИЯНИЕ НА ОТАЖАТЕЛЯ ПРИ ЛЕКОВОДНИ РЕАКТОРИ ВЛИЯНИЕ НА ОТРАЖАТЕЛЯ ПРИ ЛЕКОВОДНИ РЕАКТОРИ Анелия Иванова Бобочоева Какво ще Ви представя... 1. Ядрени реактори и обзор на решения за отражатели в някои типове реатори. 2. Физическо значение на отражателя

Подробно

тема: „Ползите от удължаването на експлоатационния срок на ядрените централи”

тема: „Ползите от удължаването на експлоатационния срок на ядрените централи” тематична област: "Удължаване на срока на експлоатация на ядрени съоръжения" Изготвил: Силвия Кръстева, Студент по специалност Ядрена енергетика в ТУ-София Статистиката в световен мащаб показва, че най-голям

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СИСТЕМИ ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНА РАБОТА НА АЕЦ При експлоатацията на атомни

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СИСТЕМИ ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНА РАБОТА НА АЕЦ При експлоатацията на атомни ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СИСТЕМИ ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНА РАБОТА НА АЕЦ При експлоатацията на атомни електроцентрали (АЕЦ) съществува вероятност, макар

Подробно

Регулираща система и биологична защита

Регулираща система и биологична защита ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД НА ТЕМА: БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕАКТОРИ ВВЕР Увод При експлоатацията на атомни електроцентрали (АЕЦ) съществува вероятност,

Подробно

Възможности за рециклиране на плутоний в реактори с вода под налягане

Възможности за рециклиране на плутоний в реактори с вода под налягане Технически университет-софия Катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика ДОКЛАД Въздействие на рециклирането на плутоний в реактори с вода под налягане върху материалния баланс на горивния цикъл и остатъчното

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С МНОГО НИСКА АКТИВНОСТ Въведение Съ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С МНОГО НИСКА АКТИВНОСТ Въведение Съ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С МНОГО НИСКА АКТИВНОСТ Въведение Съгласно стратегията за управление на РАО, изграждането

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

Catalogue2017_en

Catalogue2017_en Стоманени котли за течни и газообразни горива НАФТА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРОПАНБУТАН Разчитайки на своя дългогодишен опит в производството на котли, работещи с течно или газообразно гориво, THERMOSTAHL предлага

Подробно

MC-Bauchemie 1998

MC-Bauchemie 1998 Рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води Бетонът като строителен материал След производството, полагането, вибрирането и грижите, бетонът според стандартите /EN 206/ е компактен,

Подробно

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи със слънчев колектор. Те имат вграден иновативен електронен

Подробно

II

II УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 10. клас Брой учебни часове (по учебен план): 72. Брой часове

Подробно

MergedFile

MergedFile РЕЦЕНЗИЯ относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен,,доктор по професионално направление 4.2.,,Химически науки, (Физикохимия) на тема:,, Моделиране на оксидни филми върху

Подробно

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчна локализация. Ролята на карбоксизомите и пиреноида.

Подробно

NPP Kozloduy

NPP Kozloduy БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ БУЛАТОМ 2018 Българската атомна енергетика: Национална, регионална и световна енергийна сигурност 06-08 юни 2018, Ривиера, Варна, България Преглед за управление на стареенето във

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

Изпитни въпроси и задачи

Изпитни въпроси и задачи УКЗНИЯ За проверка и оценка на кандидат-студентските работи по Химия II - 13.6.15 г. за учебната 15/16 г. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Задачите са от материала по обща, неорганична и органична химия според учебниците

Подробно

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов Авторска справка за приносния характера на трудовете на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов Изследванията на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов са концентрирани в следните научни направления: I. Получаване и охарактеризиране

Подробно

Аксесоари _ Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW Air and Vacuum Components

Аксесоари _ Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW Air and Vacuum Components Аксесоари _ Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW Air and Vacuum Components /bg/ IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 Словашка република T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Въздушни

Подробно

Microsoft Word - Vas_25a.doc

Microsoft Word - Vas_25a.doc 126 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 25. АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Полярната група на АПАВ, която чрез дисоциирането си придава водоразтворимост на цялата молекула, може да бъде COONa, OSO3Na

Подробно

ХИМИЯ

ХИМИЯ ХИМИЯ (2009) Националност Име Презиме Фамилия (Моля, напишете с печатни букви тритете си имена, като подчертаете фамилното си име) Оценки І Напишете номера на правилния отговор в съответната клетка за

Подробно

Училище:, град/село... Утвърдил директор:.. (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната сре

Училище:, град/село... Утвърдил директор:.. (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната сре Училище:, град/село... Утвърдил директор:.. (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 10. клас Брой учебни часове (по учебен план):

Подробно

Hoval Firmengruppe

Hoval Firmengruppe Кондензен газов котел UltraGas предимства Кондензен газов котел UltraGas UltraGas (15-90) Иновативна кондензна технология за еднофамилни и многофамилни домове. UltraGas (125-2000D) Голямо спестяване на

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно

ЕТ Маги - Ивайло Чакъров

ЕТ Маги - Ивайло Чакъров ЕТ Маги - Ивайло Чакъров Address гр. Велико Търново Велико Търново 5000 Област Велико Търново, Bulgaria Contact Person Mobile Number 0889 693 214 Email ivo.vw@abv.bg Полиуреа Полиуреа се състои от съставката

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.

химия Използвайте следните стойности : (L означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к. химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8,31.103 Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.mоl) Число на Авогадро: N A = 6,0.1023 mol Стандартни

Подробно

OPTYMA PLUS

OPTYMA PLUS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS безшумното решение от Данфосс REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Агрегат OPTYMA PLUS тип R404A/R507 LBP/MBP Фази Обозначение OP-

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

PowerPoint-presentatie

PowerPoint-presentatie Система за управление на атмосферни води 1 Основните проблеми, свързани с наводненията в урбанизираните територии произтичат от атмосферните води. ЛИПСА НА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ. Градоустройство, свързано с

Подробно

ЕЛИЦА-3 ЕООД Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U

ЕЛИЦА-3 ЕООД     Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U Техническа карта Spectral PLAST 825 Spectral PLAST 775 Свързани продукти P бял арилен грунд Р3 сив акрилен грунд Р5 черен акрилен грунд Стандарт, бърз и бавен акрилен разредител Продукт за повишаване на

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017

Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017 Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017 За продукта Фрезоване и изравняване на повържности и форми Фрезите Klingspor за твърд метал се използват винаги когато на труднодостъпни

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Annuaire de l Universite de Sofia St. Kliment Ohridski, Faculte de Physique v. 106, 2013 ВЕРОЯТНОСТНO РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕФЕКТИ В МЕТАЛА НА КОМПОНЕНТИ

Annuaire de l Universite de Sofia St. Kliment Ohridski, Faculte de Physique v. 106, 2013 ВЕРОЯТНОСТНO РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕФЕКТИ В МЕТАЛА НА КОМПОНЕНТИ Annuaire de l Universite de Sofia St. Kliment Ohridski, Faculte de Physique v. 106, 2013 ВЕРОЯТНОСТНO РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕФЕКТИ В МЕТАЛА НА КОМПОНЕНТИ ОТ I-ВИ КОНТУР НА АТОМНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ТИП ВВЕР ГАЛЯ

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги керамични тръби с два успоредни отвора. На свободните

Подробно

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 (вижте страница 2, 3, 4 VFGS 2 (вж. стр. 5, 6) Вентили за отоплителни, топлофикационни и охладителни системи Вентилите

Подробно

Моделиране с програмния продукт West на биохимичните процеси в биологичното стъпало на спсов – Кубратово. Симулации на експлоатационни режими и страте

Моделиране с програмния продукт West на биохимичните процеси в биологичното стъпало на спсов – Кубратово. Симулации на експлоатационни режими и страте МОДЕЛИРАНЕ С ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ WEST НА БИОХИМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В БИОЛОГИЧНОТО СТЪПАЛО НА СПСОВ КУБРАТОВО. СИМУЛАЦИИ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РЕЖИМИ И СТРАТЕГИЯ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ инж. И. Давидов, доц. д-р инж. И.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно