РАБОТНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ Г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАБОТНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ Г."

Препис

1 РАБОТНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ Г. НАШИЯТ ПОДХОД Европейският съюз преживява най-тежката криза в своята история. След като през 2008 г. избухна финансовата криза, дълбока криза разтърси и редица европейски държави. Европейските страни срещат все повече затруднения при намирането на средства и провеждането на икономическа политика и реформи, необходими за подпомагане на растежа и заетостта, като същевременно се гарантира устойчивостта на публичните финанси и системите за социална защита. Предизвикателствата пред Европа през следващите няколко години са огромни. В Европейския съюз има над 23.5 милиона безработни и безработицата в ЕС е стигнала най-високите си нива от началото на 1990-те години насам. Постигането на заетост от 75%, което е една от целите на стратегията "Европа 2020", означава създаване на 17.6 милиона нови работни места. Европа може да постигне успех само ако бъде възприета разумна макроикономическа политика. Същевременно е необходимо на приоритетна основа да се насочат средства в стратегии, водещи до устойчив растеж. За да се създадат повече и по-качествени работни места, Европа има нужда от добре функциониращи пазари на труда, както и от работна сила, притежаваща необходимите знания и умения. Необходимо е да се създадат подходящи рамкови условия, които да послужат за основа за гарантиране на възможности за заетост на всички работещи, както и за създаване на възможности за работещите да се включват, задържат и развиват на европейските пазари на труда. В тези изключителни по своята сложност условия БИЗНЕСЕВРОПА, UEAPME, CEEP, ETUC (и комитетът за контакти EUROCADRES/CEC) са поставени пред изпитание. Нашият успех ще се измерва със способността ни да предложим решения - най-вече решения на проблемите на пазарите на труда в ЕС, така че да допринесем за растежа, заетостта и социалното сближаване.

2 ... На национално, регионално, местно и браншово ниво социалният диалог има важна роля при преодоляването на икономическите затруднения и предизвикателствата през предприятията и работещите в тях. По тази причина сме убедени, че социалният диалог в ЕС може да допълни тези нива и да надгражда върху тях, както и да решава най-сложните проблеми в дух на сътрудничество. Европейските социални партньори са наясно със сферите на правомощия в областта на заетостта и социалните въпроси и се стремят да дадат своя принос за формулирането на ефикасна социална политика и политика в областта на заетостта в ЕС. Европейските социални партньори ще участват активно при провеждането на предстоящия европейски дебат по въпросите на заетостта и социалните въпроси и ще го правят по начин, който да отговаря на потребностите на работещите и работодателите. Ние също така се стремим да създадем полезна основа за обсъждане на необходимата политика и реформи на национално ниво. В това отношение по-добрата координация на целите и програмите в социалната област на нивото на ЕС, от една страна, и на национално ниво, от друга, ще съдейства за постигане на по-добри резултати за европейските граждани. Като европейски социални партньори ETUC (и комитета за контакти EUROCADRES/CEC), БИЗНЕСЕВРОПА, CEEP и UEAPME участват в широк спектър от дейности. Работната програма за г. е крайъгълният камък на нашата дейност. Ние можем да решим да я актуализираме в светлината на бъдещи промени и тенденции в ЕС. В допълнение към това, ще продължим да работим както на двустранна, така и на тристранна основа по предстоящите предложения и инициативи на Европейската комисия.

3 НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ Настоящата работна програма обхваща тригодишен период от 2012 до 2014 г. и включва следните теми и дейности: 1 Заетост сред младите хора Нивото на безработица сред младите хора надхвърля 22%. Това налага спешно да се намери решение за коригиране на тази неприемлива ситуация. Ситуацията на младите хора ще бъде един от нашите приоритети. Ще се концентрираме върху връзката между образованието, очакванията на младите хола и потребностите на пазара на труда, като отчитаме и това как младите хора навлизат на пазара на труда като част от усилията за повишаване на заетостта като цяло. В контекста на основните ни дейности ще отправим конкретни препоръки и към държавите-членки, и към институциите на ЕС. Тази дейност ще представлява и част от анализа на заетостта (виж т. 2 по-долу). Също така ще дадем своя принос за програмата на Г-20 за заетост на младите хора. 2 Задълбочен анализ на заетостта Ще извършим анализ на функционирането на европейските пазари на труда, преди всичко като надграждаме върху съвместно извършения от нас анализ от 2007 г. и фактите и показателите, по които е постигнато съгласие. Този анализ ще разгледа както краткосрочните предизвикателства, произтичащи от кризата, така и структурните проблеми. Ще се стремим да установим причините за това защо някои национални политики до този момент са спомогнали за преодоляването на кризата по много по-ефективен начин, отколкото други, найвече в областта на заетостта и уменията. На тази основа ще формулираме заключения и конкретни препоръки за държавите-членки и институциите на ЕС, като тези препоръки и заключения ще бъдат популяризирани и доразвивани от европейските социални партньори и социалните партньори на национално ниво. 3 Равнопоставеност на половете Социалните партньори са убедени, че са необходими по-нататъшни действия, за се преодолеят все още съществуващите прояви на неравнопоставеност между мъжете и жените, включително и разликата в заплащането на труда на мъжете и жените. За са се постигне тази цел, социалните партньори ще продължат да работят по четирите приоритета, залегнали в рамката от 2005 г. за действия по постигане на равнопоставеност между половете, тъй като тези приоритети продължават да бъдат актуални и важни. Социалните партньори ще използват за основа успешния опит, натрупан на нивото на отделни предприятия при изпълнение на основните дейности в тази насока, като например инструментариума за внедряване на необходимите за постигането на тази цел мерки. 4 Образование и обучение през целия живот Постоянното усъвършенстване на уменията и знанията, както и придобиването на нови знания умения, е от взаимен интерес за работодателите, работещите и органите за управление в публичния сектор и е тяхна обща отговорност. За предприятията достъпът до квалифицирана работна ръка и развитието й са една от предпоставките за конкурентоспособност и иновации. За работещите придобиването, актуализирането и развитието на необходимите знания,

4 умения и компетентност през целия трудов живот са най-ефикасният начин както да намерят работа, така и да се задържат на пазара на труда. През 2002 г. европейските социални партньори приеха рамка за действия в областта на развитието през целия живот на професионалната компетентност и квалификация. Тази рамка продължава да е актуална и в сегашните условия, което важи и за четирите приоритета, заложени в нея. Независимо от това, след 2002 г. възникнаха и два нови въпроса: 1) Уменията, необходими в условията на все по-екологосъобразната икономика; и 2) осъвременяването и усъвършенстването на уменията на по-възрастните работници в условията на все по-продължителния трудов живот. Ще предприемаме действия и по тези два въпроса, като използваме за основа вече разработената матрица от четири приоритета. 5 Мобилност и икономическа миграция В съответствие с постигнатото за работната програма за г. съгласие, ще разглеждаме въпросите на мобилността и икономическата миграция в единство и ще насърчаваме интегрирането на работниците-мигранти на трудовия пазар и на работното място с цел да определим възможните съвместни действия. 6 По-добро прилагане и по-добро въздействие на инструментите на социалния диалог Съвместната оценка на "резултатите и предизвикателствата на социалния диалог", извършена през 2011 г., показва, че повечето социални партньори имат положително мнение за постиженията при изпълнението на автономните рамкови споразумения в миналото. Същевременно, европейските социални партньори признават, че въздействието и/или прилагането на различните инструменти на социалния диалог следва да бъде подобрено, особено в някои страни. Въз основа на съгласието, постигнато за рамката на работните програми за 2006/2008 и 2009/2010 г., както и въз основа на поуките, извлечени при прилагането на тези инструменти в миналото, а също и на заключенията на семинарите от 2012 г. по тези въпроси, ние съвместно ще гарантираме подоброто въздействие и/или прилагане в цяла Европа на инструментите на социалния диалог в ЕС. 7 Капацитет на организациите на социалните партньори За да се постигнат положителни резултати, социалният диалог изисква силни организации на социалните партньори. В миналото реализирахме успешен проект за подпомагане на социалните партньори в Централна и Източна Европа. В някои държави-членки е необходимо да се положат повече усилия. Ще извършим анализ и ще отправим препоръки за оптимизиране на начина, по който Европейският социален фонд би могъл да даде своя принос. В допълнение към това, ще обмислим съвместни дейности за подпомагане на изграждането на капацитета на социалните партньори в южната част на Средиземноморския регион, особено в онези страни, в които в резултат от "Арабската пролет" се е извършила смяна на режима. 8 Икономическо и социално управление на ЕС Икономическото управление на ЕС има непосредствено отношение към компетенциите на социалните партньори, по-специално по такива въпроси, като заплащане на труда, пенсии и разходи за работна заплата и осигуровки, които са в основата на системите на трудовите отношения в държавите-членки. По тази причина ще започнем процес на задълбочено обмисляне и обсъждане в

5 комитета по социален диалог с цел да формулираме общо дългосрочно виждане за последиците, които ще има сегашният дебат за европейското икономическо управление за социалния диалог на европейско и национално равнище, а също и с цел да се формулират възможни препоръки за съответните нива.

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

GEN

GEN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 февруари 2015 г. (OR. en) 6194/15 SOC 78 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Комитет за социална закрила До: Комитета на постоянните представители (I част)/съвета (Заетост, социална

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства  Н  А  Ф  О  Т  С НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only] ЕВРОБАРОМЕТЪР 74 ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Есен 2010 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД БЪЛГАРИЯ 22.02.2011 Представителство на Европейската Комисия в България Обща информация за изследването Евробарометър

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията демографски предизвикателства и нови възможности. Общественото мнение за застаряването в Европейския съюз статистически портрет 2012 2012

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9021/19 Относно: ECOFIN 507 UEM 149 SOC 377 EMPL

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно