СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД СТАРА ЗАГОРА

Размер: px
Започни от страница:

Download "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД СТАРА ЗАГОРА"

Препис

1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД СТАРА ЗАГОРА 6000 Стара Загора, ул. Кольо Ганчев / ; УТВЪРЖДАВА ЛИНА БОРИСОВА ДИРЕКТОР НА СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация в СУ Васил Левски Стара Загора, уреждат реда и условията за предоставянето на обществена информация, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Тези правила не се прилагат за достъп до лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, и до класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/. Чл. 2. (1) Субекти на правото на достъп до обществена информацията са гражданите на Република България, чужденците и лицата без гражданство и всички юридически лица. (2) Лицата по ал.1 наричани за по кратко заявители могат да упражнят правото си на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация при условията и по реда на тези вътрешни правила и на Закона за достъп до обществена информация. Чл. 3. (1) Вътрешните правила имат за цел да удовлетворят правото на достъп до обществена информация на всяко физическо или юридическо лице при спазване на следните основни принципи: 1.Откритост, достоверност и пълнота на информацията 2.Осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация 3.Осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация 4. Защита на правото на информация 5. Защита на личните данни 6. Гарантиране на сигурността на обществото и държавата (2) Основни принципи при предоставяне на информация за повторно използване: 1. Осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информацията. 2. Прозрачност при предоставяне на информация. 3. Забрана за дискриминация при предоставяне на информация. 4. Забрана за ограничаване на свободната конкуренция. (3) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация не може да засяга правата и доброто име на други лица, както и не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. (4) Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон. (5) Достъпът до обществена информация може да бъде пълен или частичен. ІІ. ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Чл. 4. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са: 1. Преглед на информацията оригинал или копие 2. Устна справка 3. Копие на хартиен носител 4. Копие на електронен носител, по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. (2) За достъп до информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1. (3) Когато заявителят е лице със зрителни или слухово говорни увреждания, достъпът до информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности. Чл. 5. (1) Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен ако: 1. За нея няма техническа възможност 2. Свързана е с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето 3. Води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на нечии права

3 (2) В случаите по ал. 1, достъп до информация се предоставя във форма, която се определя от СУ Васил Левски III. РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И СРОКОВЕ Чл.6. Достъпът до обществена информация се предоставя срещу подадено писмено заявление или устно запитване. Когато устното запитване не е уважено или предоставената информация е недостатъчна се подава писмено заявление. Чл.7. Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа: трите имена, съответното наименование и седалището на заявителя; описание на исканата информация; предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; адрес за кореспонденция със заявителя. Ако заявлението не съдържа горепосочените данни, то не се разглежда. Чл.8. Заявленията за достъп до обществена информация се подават в канцеларията и се завеждат в регистъра за входяща кореспонденция. За писмено се счита и искането пo електронната поща на училището Чл.9.Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането. При искането на голямо количество информация срокът се удължава с 10 дни. Чл. 10. Заявителят има право да уточни предмета на исканата обществена информация, когато тя е формулирана общо или не е ясна. Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане. Чл.11. Срокът за разглеждане на заявлението може да бъде удължен с не повече от 14дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. Чл.12. Когато СУ Васил Левски не разполага с исканата информация, но се знае нейното местонахождение, в 14-дневен срок препраща заявлението и уведомява заявителя. Чл.13. Когато Когато СУ Васил Левски не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок уведомява за това заявителя. Чл.14. Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато: исканата информация е държавна или служебна тайна; достъпът засяга интересите на трето лице и няма неговото писмено съгласие; исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца. не плащане на определените разходи от заявителя Чл.15. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане и редът за неговото обжалване. Решението се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. Чл. 16. (1) По всяко постъпило заявление за достъп до обществена информация се води досие, което съдържа: внесеното заявление, решението по него, водената кореспонденция, платежен документ. (2) Досиетата се съхраняват от зав.ас. (3) Всяко досие се съхранява в отделна папка.

4 ІV. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТГОВОР НА УСТНИ ЗАПИТВАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Чл.17. Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от зав.ас и се докладва на директора на училището Чл.18. Приетите устни запитвания, както и резултатите от тях се регистрират в регистъра за устни запитвания на училището, съдържащ: трите имена на заявителя, адрес /наименование и представител по актуално състояние/, каква информация е поискана, формата, под която е предоставена обществената информация или основанието за отказ. Чл.19. Зав.АС, съгласувано с директора насочва заявителя към компетентния служител за устната справка. Чл.20. Служителят, който предоставя, съответно отказва информацията по устната справка, уведомява за това директора или заместник-директора на училището. Чл.21. Когато заявителя не получи достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление. V. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЗАПИТВАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Чл.22. Заявленията за достъп до обществена информация са в писмена форма и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ задължително съдържат: трите имена или наименованието и седалището на заявителя адрес за кореспонденция със заявителя описание на исканата информация предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация - дата и подпис Чл.23. Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират всеки работен ден от 09,00 часа до 12,00 часа и от 12,30 часа до 16,30 часа, етаж 2 на СУ Васил Левски - канцелария Чл.24. Заявителите ползват формуляра-образец /Приложение 1 от тези правила/, който могат да изтеглят от сайта на училището. Чл.25. Заявленията се адресират до директора на училището Чл.26. Получените по пощата или на официалния е-mail адрес на училището заявления се регистрират в дневника за входяща кореспонденция. Чл.27. Получените заявления по реда на т. 5 се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по чл. 25, ал. 1, т от ЗДОИ. Чл.28. Зав.АС води регистър за постъпилите писмени заявления по чл.24 от ЗДОИ, като отбелязва: входящ номер на заявлението, заявителя, поисканата информация,, дата и съдържание на решението VI. РЕШЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Чл.29. (1) Решение за предоставяне на достъп до обществена информация: 1 Решението за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация се взема от директора на училището и се изготвя от заместник директор в срока по чл. 28 ал. 2 от ЗДОИ. 2 В решението, с което се предоставя достъп до обществена информация се посочват: степента на осигурения достъп пълен или частичен; срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация; мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; формата, под която ще бъде предоставена исканата обществена информация; разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация и начина на заплащането им. 3 В решението за достъп до обществена информация могат да бъдат посочени и други органи, които разполагат с по-пълна информация.

5 4 Решението за достъп се връчва лично срещу подпис на заявителя или се изпраща с писмо по пощата с обратна разписка. 5 Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи по банков път. 6 За предоставения достъп се съставя протокол, в който се отбелязват личните данни на заявителя и съответния служител на училището, който го е предал, дата и номер на решението, което е изпълнено с предоставянето на достъп и забележки, ако има такива. Протоколът се съставя в два екземпляра и се подписва от двете страни. Единият екземпляр се предава на заявителя, а другия заедно със заявлението и решението за предоставяне на достъп се предава за съхранение в архива на училището. (2) Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. 1. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвя от заместник-директор, когато е налице основание за това съгласно ЗДОИ. 2. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва лично на заявителя срещу подпис или се изпраща с писмо по пощата с обратна разписка. VІІ. ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ 1. Достъпът до обществена информация е безплатен. 2. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат от заявителя в зависимост от формата за предоставяне и съгласно нормативи определени от министъра на финансите. 3. При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед ЗМФ-1472 от г. на МФ относно: чл. 115 от Конституцията на Република България и чл.2 0, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ. Посочените стойности на разходи са без ДДС и според вида на носителя са, както следва: Дискета 0,50 лева (за един брой) CD - 0,50 лева (за един брой) DVD 0,60 лева (1 брой) Ксерокопие за една страница ( А4) - 0,09 лв. Разпечатване на една страница ( А4) - 0,12 лв. Писмена справка за една страница ( А4) - 1,59 лв. Факс за една страница ( А4) - 0,60 лв. 4. Дължимите разходи подлежат на актуализация при настъпили изменения от определените от Министъра на финансите нормативи. Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път. В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация. VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация. 3. Вътрешните правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване от директора на училището заповед 1672/ г., изм. зап. 644 / г. 4. С настоящите правила са запознати всички служители на СУ Васил Левски и са публикуваи в сайта на училището.

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

KM_454e

KM_454e УТВЪРДИ 1 ЮЛИЯ НЕЙКОВА \% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕН ^ ^ 'S ' Д?> о ТА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността и реда за достъп до обществена информация в служба Военна информация София 2017 г. 1/9 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава първа Общи положения Чл. 1. (1). Настоящите правила

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 16.03.2017 година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc

Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc І.Общи положения Чл.1.С цел осигуряване на бързина и ефективност при админиcтративното обcлужване на физичеcките и юридичеcки лица с тези вътрешни правила се определя реда в РЗИ-Варна по предоставяне на

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик УТВЪРДИЛ: КОСТАДИН ГЕШЕВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наименование и седалище на юридическо лице/ Чрез своя представител..

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. Инициатор заявления за Общ брой на постъпили ДОИ, оставане

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно