Porter разходомери за седоаналгезия и тройник (аксесоар)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Porter разходомери за седоаналгезия и тройник (аксесоар)"

Препис

1 Parker Hannifin Corporation Porter Instrument Division 245 Township Line Road Hatfield, PA Телефон Факс Porter разходомери за седоаналгезия и тройник (аксесоар) Инструкции и съображения за безопасност MXR МОДЕЛИ / REF: C3000 C3050 DTL-146W DTL-164W Аксесоар тройник: P1407E Този продукт е в съответствие с Директивата за медицински устройства (93 / 42 / EEC). Според директивата е създадена "Декларация за съответствие" и се намира в картотеката. Европейските общности трябва да се свържат с упоменат по-долу упълномощен представител относно всички въпроси, свързани с Директивата за медицински устройства (MDD). Име за контакт: Пощенски адрес: Телефон: Телефакс: Отдел на Parker Hannifin Ltd Instrumentation Products Riverside Road, Pottington Business Park Barnstaple, EX 31 1NP, England +44 (0) (0) Системата за качество за инструмент на Porter е сертифицирана по ISO Обхватът на нашата регистрация е: "Дизайн, производство, дистрибуция и обслужване на разходомери за аналгезия с азотен оксид - кислород, системи за очистване на газ, системи за разпределение на газ и системи за офис комуникация за използване от лекар, стоматолог или лицензиран медицински специалист." Посетете нашия уеб-сайт: за повече информация. За да регистрирате вашия продукт: изберете раздела Гаранция. За да изтеглите ръководството на потребителя: изберете раздела Ръководства. FM-825-CE-Bulgarian Rev. L 4/2013

2 ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ИЗЦЯЛО ПРЕДИ РАБОТА С ТОВА УСТРОЙСТВО Описана е основната техника за прилагане. Също така това ръководство съдържа инструкции за периодичните проверки, които трябва да се извършват от потребителя. Тези проверки са необходими за осигуряване правилното функциониране на това устройство и неговите характеристики за безопасност. Запазете това ръководство за бъдещи справки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Тези предупреждения и предпазни мерки имат за цел да ви помогнат да разберете как да боравите безопасно с разходомера MXR. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сигнализира за възможна опасност за хора. ВНИМАНИЕ ви предупреждава за възможна повреда на оборудването. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте това устройство за прилагане на обща анастезия или като част от, или свързано със система за прилагане на обща анастезия. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работещите са изложени на N 2 O по време на прилагане на N 2 O/O 2 седоаналгезия. NIOSH препоръчва минимизиране на излагането. Свържете се с NIOSH ( NIOSH), за да получите публикации на NIOSH относно Контролиране на азотния оксид в стоматологичните дейности. Излагането може да бъде минимизиране чрез ефективен контрол. Публикациите на Националния институт за охрана на труда и промишлена хигиена (NIOSH) посочват, че контролът, включително поддръжка на системата, вентилация и професионалните практики могат ефективно да намалят концентрациите на N 2 O в процедурите с пациенти. Системата за продухване на вашия Porter разходомер аксесоар е важна част от системата за контрол. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудването на инструменти Porter използва системата cross+protection (защита от размяна). Гъвкавият маркуч и конекторите, които свързват към разходомера са индексирани по диаметър; 9,5 mm (3/8") O.D. за азотен оксид и 12,7 mm (½") за кислород. Системата cross+protection е проектирана за предотвратяване на погрешно свързване на тръбите за кислород и азотен оксид. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПРОМЕНЯТЕ ДИАМЕТЪРА ИЛИ КОНЕКТОРИТЕ НА РАЗХОДОМЕРА! Нарушаването целостта на системата cross+protection е на поемане отговорност от инсталиращия. За ваша собствена защита, както и тази на лекаря и пациентите, използвайте 9,5 mm (3/8") O.D. тръби за всички тръбопроводи с азотен оксид и 12,7 mm (½") O.D. тръби за всички тръбопроводи с кислород. За да осигури безопасна работа и спазване на местните закони срещу пожар, всички системи на Porter за разходомери са проектирани за използване със системи за седация, монтирани на закрито и покриващи или надвишаващи насоките, установени от Националната Асоция за Защита от пожари за незапалими медицински газови системи, NFPA 99. Копия от NFPA 99 или части от нея могат да бъдат съответно получени като пишете на: National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA ; или се обадете на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нови или модифицирани инсталации - правилно свързаните газови тръби са от първостепенна важност за безопасността на пациента. Упълномощеният дистрибутор или контрактор трябва да предостави писмена документация за това, че всички газови тръби са свързани правилно и че налягането на системата е тествано преди експлоатацията. Това е добра бизнес практика, но въпреки това преди използване на системата е важно потребителят също да провери чрез собствено, независимо от упълномощения дистрибутор или контрактор тестване, дали всички газови тръби са свързани правилно. Потребителят поема крайната отговорност за осигуряване на това, че тръбите не са разменени. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на спиране на тока, запомнете, че трябва да ИЗКЛЮЧИТЕ разходомера и ръчно да ИЗКЛЮЧИТЕ вентилите на резервоара. При централизирани, електрически захранвани газови системи, ако газта е протичала по време на спиране на тока и разходомерът е оставен ВКЛЮЧЕН, газта ще започне да тече, когато електричеството се възобнови. 1

3 ВНИМАНИЕ: Това устройство е предназначено за използване от или по нареждане на лекар, стоматолог или лицензиран медицински специалист. ВНИМАНИЕ: Винаги използвайте чисти, сухи, медицински клас газове. Навлизане на влага или други замърсители в това устройство може да доведе до дефекти. ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да поправяте, променяте или настройвате това устройство. Неупълномощено ремонтиране, променяне или употреба не по предназначение ще засегне работата на устройството и ще доведе до отпадане на гаранцията. ВНИМАНИЕ: Никога не смазвайте или гресирайте която и да е част от тази система (минимизира възможността за пожар или експлозия). 2

4 ФИГУРА 1 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗХОДОМЕРА Разходомерна тръба за кислород показва дебита на O2 в L/min ±5%. 2. Разходомерна тръба за азотен оксид показва дебита на N2O в L/min ±5%. 3. Осигуряваща система за азотен оксид. Управлявана с кислород вентилна система с двойно уплътнение, която автоматично поддържа настройката на концентрацията в % N2O при промяна на дебита или налягането на O2. Дебитът на N2O се намалява пропорционално, ако O2 се изключи или налягането падне (проверявайте преди всяка употреба). 4. Копче за управление на дебита управлява комбинирания дебит на O2 и N2O (или само дебита на O2, когато копчето за управление на концентрацията е поставено на 0%). 5. Копче за управление на концентрацията управлява концентрацията в % на N2O, но не променя дебита на O2. (70% максимално подаване на N2O.) (Проверявайте ежемесечно) 6. Авариен клапан за въздух автоматично доставя на пациента атмосферен въздух, ако потокът на газ бъде прекъснат. (Проверявайте ежемесечно) 7. Клапан за предотвратяване на повторно вдишване защитава срещу натрупване на CO2 и повторно вдишване на използвани газове. (Проверявайте ежемесечно) 8. Позитивен превключвател Вкл-Изкл Намалява вероятността за случайно оставяне на машината включена. 9. Подсилващ поток подава допълнително O2 към кислородната торба. (Проверявайте ежемесечно) 10. O2 Бързодействащ съединител (лявата страна на машината) предоставя връзка за положително налягане/ дежурен клапан за авариен кислород. 11. Извод на тройника свързва към тръби за пресен газ. 12. Връзка за 3L и 2L торба 3

5 УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Разходомер за аналгезия Система за подаване Tова устройство е предназначено за използване върху пациенти от лекуващия лекар, стоматолог или лицензиран медицински специалист, обучени в боравенето с това устройство. Porter Instrument препоръчва потребителят да бъде добре запознат с употребата на седоаналгезията с азотен оксид и кислород за аналгезия на пациента и да бъде правилно обучен в прилагането й преди използването на този продукт. За учебните изисквания по прилагането на седоаналгезията с азотен оксид и кислород можете да се свържете със съответната регулаторна институция във вашата държава, щат или провинция. Обучението се препоръчва за получаване на практични способности и разбиране на поведенческите аспекти на седацията с азотен оксид и ще бъде допълнение към характеристиките за безопасност на това устройство. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУХВАНЕТО Контролирайте с монитор N 2 O в зоната на лечение на пациенти, за да осигурите ефективен контрол за постигане на ниски нива на PPM (части на милион) излагане. Свържете се с вашия Porter доставчик за подробности за монитори и тестване. ВРЪЗКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ГАЗ След инсталирането на разходомера свържете захранващите тръбопроводи за азотен оксид и кислород към фитингите на системата Diameter Indexed Safety System (DISS) (Система за безопасност с индексирани диаметри), разположени отзад на разходомерното устройство. Важно е регулаторите за двата газа да са настроени да дават налягане в обхвата 365 kpag (53 psig) ± 14 kpag (2 psig) (фунта на квадратен дюйм). Убедете се, че няма течове от нагнетателните връзки на устройството. При използване на разтвор от сапун и вода, на местата с теч ще се появят мехурчета. Тази процедура се препоръчва при всяка смяна на цилиндъра. МЕСЕЧНА ПРОВЕРКА ЗА ТЕЧОВЕ (или ако връзките към разходомера са разкачени и след това закачени отново, например при поддръжка на разходомера във фабриката или ако е сменен DISS/DISS маркучът): Тествайте разходомера за течове на работното налягане. След затягане на всички маркучни връзки, завъртете двете копчета за контрол до позиция изкл. и превключвателя вкл./изкл. в позиция изкл. Убедете се, че 4 спирателните вентили DISS са в отворена позиция. Увеличете налягането на линиите за подаване на газ за седация до 50 PSI. Следете за спадане на налягането след нощния период (позволен е спад 5 PSI). Наблюдавайте налягането на газа O 2 в началото на всяка процедура, за да остава достатъчно количество газ в резервоара за завършване на процедурата. ПРОВЕРКИ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВАЖНО: Това са оборудвания за безопасност, които трябва рутинно да проверявате, за да се осигури правилното им функциониране. Ако някое от тези оборудвания не функционира правилно, свържете се с вашия упълномощен дистрибутор или с Porter Instrument и уговорете необходимите ремонти. Porter Instrument препоръчва извършване на ремонтите преди повторна употреба на устройството. ОСИГУРЯВАЩА СИСТЕМА ЗА АЗОТЕН ОКСИД ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА 1. Настройте дясното копче за управление на дебита на нула и лявото копче за управление на концентрацията на нула. (Вижте фигура 1 - номера 4 и 5: Завъртете контролните копчета до упор.) 2. Убедете се, че O 2 и N 2 O са свързани към вашия MXR и налягането на тръбата за двата газа е 50 PSIG (което е стандартно). 3. Завъртете копчето за управление на концентрацията на 50%. Не трябва да има поток от N 2 O. Това е проверка на статичното положение на вентила на Осигуряващата система за азотен оксид. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако копчето за управление на концентрацията се завърти на нула преди завъртане на копчето за управление на дебита може да се види краткотраен слаб поток от N 2 O (около 1 L/min за около секунда). Това е газът N 2 O, останал между вентила на Осигуряващата система за азотен оксид и вентила на копчето за управление на концентрацията и е нормално явление. Не трябва да има друг поток от N 2 O. 4. Когато копчето за управление на концентрацията е настроено на 50%, завъртете копчето за управление на дебита до достигане на дебит от 3 до 4 L/min от O 2. Трябва да виждате равно количество N 2 O протичащ при постепенно завъртане на копчето за управление на дебита. (Вижте Ежемесечна проверка на калибровката на

6 страница 4 за начина на отчитане на сферичния поплавък в тръбите на разходомера.) 5. Прекъсване потока на O 2. Това проверява динамичния статус на Осигуряващата система за азотен оксид. Това може да стане или чрез разединяване маркуча за кислород от стената или изключване на кислорода от резервоара. Потокът азотен оксид трябва да падне при спадането на потока на кислород, като спре изцяло преди потокът на кислород да падне до нула. Предупреждение Ако Осигуряващата система за азотен оксид не функционира както е посочено, не използвайте този продукт преди да бъде ремонтиран. Неправилното функциониране на тази процедура за безопасност може да позволи на азотния оксид да протича независимо от копчето за управление на дебита, позволявайки потенциално азотният оксид да тече към пациента без кислород. ВЕНТИЛ НА КОПЧЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЕЖЕМЕСЕЧНО Поставете копчето за управление на концентрацията на 50% и копчето за управление на дебита на 2 до 3 L/min. Сферичните индикатори ще са на приблизително еднаква височина (ако не, вижте секция Ежемесечна проверка на калибровката за процедурата за проверка точността на индикатора). Завъртете копчето за управление на концентрацията на нула. Дебитът на N 2 O трябва да падне до нула. По същество извършвате проверката в края на всяка процедура, когато насищате пациента със 100% O 2. ПОДСИЛВАЩ ПОТОК КИСЛОРОД ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЕЖЕМЕСЕЧНО (O 2 ЗАХРАНВАЩО НАЛЯГАНЕ НА 50 PSIG) Разединете гофрирания гумен маркуч от изхода на тройника (фигура 1, номер 11). Двете контролни копчета на ИЗКЛ., натиснете бутона подсилващ (O 2 ) поток, докато блокирате потока от предната част на тройника. За правилна работа торбата на газовия резервоар трябва да се напълни за около 5 секунди. Също така тествайте за течове торбата / гумените елементи чрез стъпки 1 до 6. Бърз тест за течове на резервоарната торба / гумените елементи 1. Когато дебитомерът, тройникът и гумените елементи Porter са по местата си, свалете дюзата и един от пластмасовите конектори от гумените елементи Porter. 2. С другия пластмасов конектор съединете два дуплексни маркуча, за да направите затворена система. 3. Като внимавате да не пълните торбата твърде много (може да се спука) отворете управляващия вентил за кислород, докато резервоарната торба започва да се препълва, "да става на балон", тогава затворете вентила. 4. Наблюдавайте резервоарната торба за пет минути. 5. Торбата трябва да стои надута. Ако е така, тестът е успешен и няма прекомерни течове. Ако торбата не стои надута, резервоарната торба или гумените елементи имат прекомерен теч. Заменете всички части, които имат теч и тествайте отново, докато резултатите са удовлетворителни. 6. Разединете един от дуплексните маркучи от пластмасовия конектор и монтирайте отново дюзата. ТРОЙНИК Комплектът на тройника представлява Клапан за предотвратяване на повторно вдишване и Вход за авариен въздух, намиращи се върху тройника (без натрупване на въглероден диоксид). Входът за авариен въздух има клапан, който позволява въздух от помещението да се вдиша в цикъла на дишане от пациента. Кислородна торба е закрепена към металната част на дебитомера. Монтаж на тройника към дебитомера: Завийте здраво гофрираното уплътнение върху дебитомера, за да се гарантира, че гумената шайба е вътре в уплътняващата гайка. Когато е затегнат, тройникът не трябва да се върти. КЛАПАН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОВТОРНО ВДИШВАНЕ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЕЖЕМЕСЕЧНО Когато устройството е ИЗКЛЮЧЕНО, разединете гофрирания гумен маркуч от гумените елементи и дишайте в гофрираната тръба, свързана с тройника. Не трябва да можете да напълните торбата с издишан газ. Ако торбата се напълни, то Клапанът за предотвратяване на повторно вдишване не функционира правилно и трябва да се замени. 5

7 АВАРИЕН КЛАПАН ЗА ВЪЗДУХ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЕЖЕМЕСЕЧНО Когато устройството е ИЗКЛЮЧЕНО, разединете гофрирания гумен маркуч от гумените елементи и вдишайте с уста през гофрираната тръба, свързана с тройника. Трябва да можете да засмучете околен въздух през Аварийния клапан за въздух (кислородната торба може първо да трябва да се изпразни докрай). Въздухът, минаващ през клапана, издава различен звук от нормалния газов поток. 2. Включете уреда чрез натискане на превключвателя ON / OFF. 3. Отворете вентилите на резервоара за N 2 O / O С помощта на копчето за управление на дебита настройте желания дебит на O 2, дръжте торбата пълна на ¾. Завъртете копчето за управление на дебита нагоре (по часовниковата стрелка), за да увеличите дебита. (Виж фигура 1, номер 4) Копче за контрол на потока ЕЖЕМЕСЕЧНА ПРОВЕРКА НА КАЛИБРИРАНЕТО Разходомерът MXR е проектиран да поддържа точност и добро функциониране без необходимост от редовна поддръжка. Тръбите и сферичните поплавъци на дебитомера са много устойчиви срещу промени на точността с времето, така че директното отчитане на L/min от скалата запазва своята точност. Въпреки това потребителят може да провери относителната точност на % концентрация и общ дебит на системата вентили чрез извършване на проста проверка. Проверка на калибрирането на % концентрация може да се направи при настройка на копчето за % концентрация на 50% и копчето за управление на дебита на 3 до 4 L/min. Проверете дали показанията в ръбата не се различават повече от 0,5 L/min zедно от друго. Ако показанията са извън този толеранс, необходимо е сервизно обслужване. ЗАБЕЛЕЖКА: Адекватна и безопасна седоанестезия може да се постигне дори ако % концентрация е извън посочения толеранс, тъй като се поддържа точност на тръбните индикатори. Обаче промяната в калибровката на % концентрация е индикация за общото състояние на разходомера. На разположение е сервиза на Porter, чрез свързване с вашия упълномощен дистрибутор, включително рекалибриране, тестване на налягането, проверка и замяна на вътрешните компоненти и крайно заводско тестване. Препоръчва се на двегодишен (2) цикъл вашият MXR разходомер да бъде фабрично проверен и обслужен. 5. Настройте концентрацията на N 2 O до желаното ниво чрез завъртане на копчето за управление на концентрацията (виж фигура 1 номер 5) нагоре (срещу часовниковата стрелка, за да увеличите концентрацията, както е посочено от процентите върху контролното копче. Въртете бавно, до достигане на желаното ниво. Извършвайте титруване* с 10% увеличение на азотния оксид на всеки 60 секунди до достигане на крайна позиция. Често пациентите може да изпитат успокоение, изтръпване на крайниците и еуфория. Пациентите обикновено имат нужда от по-малко от 50% азотен оксид. Копче за контрол на концентрацията Настройка, показано на 60% УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ЗАБЕЛЕЖКА: Тези указания описват основна техника на прилагане. Въпреки това, те не са детайлно описание и не са заместител на учебен курс, който дава знания за практически, активен подход, заедно с инструкции за техники на безопасно прилагане. 1. Наблюдавайте пациента по време на процедурата. 6. Копчето за контрол на дебита може да се пренастрои, за да се върне общия дебит на газове до желаното ниво, когато концентрацията е увеличена или намалена. Общият дебит е равен на сумата от показанията на дясната и лява тръба. Отчетете центъра на сферичния поплавък в тръбата на дебитомера. 6

8 7. Когато процедурата е близо към края си, количествата на N 2 O трябва да бъдат намалени. Спрете потока от N 2 O и подайте 100% O 2, за да започнете минималния период на последваща оксигенация от 3 до 5 минути. Проверете пациента за правилно възстановяване. При нужда подайте допълнително O 2. Титруването и последващото третиране със 100% O 2 ще минимизира излагането на азотен оксид на зоната на лечение на пациенти, потенциалните странични ефекти за пациента като летаргия, главоболие или повдигане, и всякакви потенциални отрицателни ефекти от дифузия на азотен оксид в кухините, пълни с въздух. 8. Когато процедурата е окончателно завършена, изключете двете управляващи копчета за изключване на газа. 9. Поставете превключвателя ON / OFF (първичен механизъм за изключване) в положение OFF. (Натиснете откъм гърба на превключвателя ON / OFF.) ЗАБЕЛЕЖКА: Ако контролните вентили са още отворени, в този момент протичането на газ трябва да спре. 10. ИЗКЛЮЧЕТЕ подаването на газ на резервоара в края на деня. ОСНОВНА ТЕХНИКА НА ПОДАВАНЕ: Извършвайте титруване. Титруването е метод на прилагане на субстанция чрез добавяне на определени количества от лекарството, докато се достигне крайна точка. За седация с азотен оксид / кислород (N 2 O) / O 2 ) N 2 O се дава на единични дози, докато пациентът достигне удобно, отпуснато състояние на седация. Възможността за титруване на N 2 O е голямо предимство, тъй като количеството на лекарството се ограничава до това, което е необходимо от пациента. При правилно извършено титруване пациентът не получава повече от необходимото му количество лекарство. Необходимото за пациента количество N 2 O варира при всеки ден и час. За информация относно титруването, найценният ресурс е Handbook of Nitrous Oxide and Oxygen Sedation (Наръчник за седация с азотен оксид и кислород), от Clark и Brunswick, публикуван от Mosby ( Текстът е кратко и модерно ръководство за прилагане на азотен оксид / кислород. ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Когато копчето за управление на концентрацията е отворено, копчето за управление на дебита е затворено, и няма поток от N 2 O, индикиран в тръбата за поток, Осигуряващата система за азотен оксид ще спре потока от N 2 O. Обаче тази процедура за безопасност не трябва да се използва като главен механизъм за изключване. Обаче тази процедура за безопасност не трябва да се използва като главен механизъм за изключване. Главният механизъм за изключване са копчетата за управление. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако уредът ви не работи както е описано в стъпки от 1 до 10 в "Указания за употреба", моля, свържете се с вашия упълномощен дистрибутор на Porter Instrument. ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ Препоръчва се на двегодишен (2) цикъл вашият MXR разходомер да бъде фабрично проверен и обслужен. Инспектирайте и поддържайте системата за прилагане на аналгезия, за да се предотвратят течове на N 2 O във всички маркучи, връзки и фитинги. Незабавно отстранявайте всички течове. МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ За почистване външната част на разходомера препоръчваме използване на дезинфектанти, одобрени за употреба в медицински условия. Не пръскайте дезинфектант направо върху разходомера. Напръскайте кърпа за еднократна употреба и почистете добре, като махнете излишния дезинфектант, за да се елиминира натрупване. Копчетата за управление могат да се автоклавират. Свалете копчетата от разходомера. Почистете, като използвате подходящо средство за дезинфекция. Измийте с вода, след това автоклавирайте. Не превишавайте 135 C (275 F) за максимум 15 минути. 7

9 ТАБЛИЦА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ПО РАЗХОДОМЕРИ MXR СИМПТОМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ Не протича O2 или N2O когато превключвателят ON /OFF е ON и лявото копче е установено на концентрация на N2O или дясното копче се завърти за подаване на O2 или смесен газов поток. Постига се поток на O2, но няма поток на N2O. При установена концентрация на N2O двата дебита се различават пропорционално без промяна в настройката на дебита. Измерителят подава N2O без никакъв поток O2 в тръбата за O2. Не може да се достигне дебит 9 ½ L/min O2 с копче за управление на концентрацията OFF и копче за управление на дебита пълно ON. Надуване на кислородната торба. Изтичане на газ от превключвателя ON/OFF. Пациентът не усеща ефект от газа. Торбата се изпразва по време на процедурата. 1. Подаването на O2 не е ВКЛЮЧЕНО. 2. Машината не е свързана към тръбопроводната система. 3. Изпразнете цилиндрите на O2. 1. Подаването на N2O не е ВКЛЮЧЕНО. 2. Цилиндърът за N2O е празен. Регулаторът за O2 променя налягането на тръбопровода. Неизправност на осигуряващата система. Ниска настройка на O2 налягане. 90 коляно свързано към тройника е излязло твърде далеч, блокирайки движението на клапана за предотвратяване на повторно вдишване. Пречупване или срязване на о- пръстените на превключвателя ON/OFF. 1. Външната маска не е закрепена добре на лицето на пациента. 2. Потокът газ не отговаря на изискванията на пациента. 3. Липсва клапанът за издишване на вътрешната маска. 4. Липсва вътрешната маска (трябва да има вътрешна и външна маски). 1. Потокът газ не отговаря на изискванията на пациента. 2. Външната маска не е закрепена добре на лицето на пациента. 1. ВКЛЮЧЕТЕ регулатора на O2 в помещението с резервоара. 2. Включете към контакта. 3. Сменете с пълен цилиндър. 1. ВКЛЮЧЕТЕ цилиндъра за N2O. 2. Сменете с пълен цилиндър. Проверете регулатора за O2. Убедете се, че налягането в колектора за O2 е 50 PSIG ±2 PSIG. Ако не, обадете се на доставчика за сервизно обслужване. Изведете от употреба и върнете на Porter. Проверете регулатора за O2. Убедете се, че налягането в колектора за O2 е 50 PSIG ±2 PSIG. Ако не, обадете се на доставчика за сервизно обслужване. Отстранете гумените елементи и 90 коляно от тройника. Свържете отново коляното и гумените елементи. Обадете се на дилъра за сервизно обслужване. 1. Закрепете така, че вътрешната маска да е закрепена към лицето, но външната маска да е малко встрани от лицето. 2. Настройте отново потоците газ, за да имате приемливо действие на торбата. 3. Сменете клапана. 4. Сменете вътрешната маска. 1. Настройте отново потоците газ, за да имате приемливо действие на торбата. 2. Закрепете така, че вътрешната маска да е закрепена към лицето, но външната маска да е малко встрани от лицето. 8

10 РЕФ. C3000 C3050 DTL-146W DTL-164W P1407E ВАРИАНТИ / СРАВНЕНИЯ С ОСНОВНИЯ МОДЕЛ Основен модел MXR: 1-10 L/min O 2, зелени ленти по тръбата, зелени бутони, 1-7 L/min N 2 O, сини ленти по тръбата. 70% макс. Концентрация на N 2 O Подобен на основния дизайн на модел MXR освен разликата в цветните кодове за кислород бели ленти върху тръбата и бели бутони. Тялото на разходомера е боядисано в бяло и капакът на осигуряващия блок също е боядисан в бяло. Общата дължина на металното тяло и тръбните комплекти е намалена с приблизително 31 mm. 70% макс. Концентрация на N 2 O Подобен на основния дизайн на модел MXR освен разликата в цветните кодове за кислород бели ленти върху тръбата и бели бутони. Тялото на разходомера е боядисано в бяло и капакът на осигуряващия блок също е боядисан в бяло. Общата дължина на металното тяло и тръбните комплекти е намалена с приблизително 31 mm. 50% макс. Концентрация на N 2 O Подобен на основния дизайн на модел MXR освен разликата в цветните кодове за кислород бели ленти върху тръбата и бели бутони. Тялото на разходомера е боядисано в бяло и капакът на осигуряващия блок също е боядисан в бяло. Общата дължина на металното тяло и тръбните комплекти е намалена с приблизително 31 mm. Има също така специален адаптер за тройника. Забележка: Тройникът и аксесоарите за дихателния контур се доставят от потребителя. Подобен на основния дизайн на модел MXR освен разликата в цветните кодове за кислород бели ленти върху тръбата и бели бутони. Тялото на разходомера е боядисано в бяло и капакът на осигуряващия блок също е боядисан в бяло. Общата дължина на металното тяло и тръбните комплекти е намалена с приблизително 31 mm. Има също така специални шведски съединители. 60% MXR Базов модел тройник, който съдържа 22 mm конектор, сериен номер и гаранционна карта с устройството. Вижте нашия уеб сайт за следните теми. Опции за монтиране на разходомера Аксесоари на разходомера Гаранция и регистрация на продукта Изтегляне на потребителски ръководства 9

Microsoft Word Bulgarian for PDF.docx

Microsoft Word Bulgarian for PDF.docx Parker Hannifin Corporation Precision Fluidics Division Porter Instrument 245 Township Line Road Hatfield, PA 19440 Телефон 215 723 4000 Факс 215 723 5106 от MDM (Monitored Dial Mixer) контролиран смесител

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за монтаж Комплект спирателни клапани за хладилен агент EKRSVHTA EKRSVHTA Комплект спирателни клапани за хладилен агент Ръководство за монтаж Съдържание Страница 1. Въведение... 1 2. Аксесоари...

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода,

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - V1810_TRANSL.doc

Microsoft Word - V1810_TRANSL.doc Конструкция Вентилът Alwa-Kombi-4 се състои от: Тялото на вентила прав модел с вътрешна резба съгласно ISO 7 (DIN 2999) или външна резба съгласно DIN ISO 228 Вложка на вентила Ръкохватка с цифров дисплей

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с горен зъбен транспорт Благодарим Ви, че закупихте

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно