MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2008 Proceedings of the Thirty Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovetz,

Размер: px
Започни от страница:

Download "MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2008 Proceedings of the Thirty Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovetz,"

Препис

1 МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2008 Proceedings of the Thirty Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovetz, April 2 6, 2008 ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ КОМБИНАТОРИКА И ВЕРОЯТНОСТИ ON LINE Елена Лазарова Каращранова, Лилия Николова Парашкевова В този доклад е представен модел на Интернет приложение, включващо учебно съдържание по комбинаторика и вероятности. В представеното приложение са включени и дидактически системи от задачи на три нива на усвояване на понятията ниско, средно, високо. Предложени са и теми за контрол, позволяващи оценяване на всяко от нивата, чрез решаването на конкретни задачи. Към разглежданото приложение е включена и система от тестове. В основата на този модел са залегнали връзките между понятия от комбинаториката, вероятностите и информатиката в обучението чрез средствата на езиците за програмиране за Интернет. 1. Увод. Началото на XXI век се характеризира с нарастващия брой на мултимедийните и web-базирани образователни ресурси по комбинаторика и стохастика. Анализът показва, че те са насочени преди всичко към обучението по статистика във ВУ. Интернет дава ново измерение на обучението по статистика чрез различните му ресурси. Електронни статистически и методически учебници, които включват аплети, демонстриращи статистически идеи, специализирани справочници, демонстрации и множества от данни. Online материалите използват хипертекстове, графични изображения и др. Много преподаватели представят своите курсове online. Друго сериозно разработвано през този период направление е използването на електронни таблици в обучението по математика и в частност по комбинаторика, вероятности и статистика. Тъй като те се изучават в средното училище, са налице повече примери и разработки за приложението им при изучаване на елементи от комбинаторика, вероятности и статистика в средното училище. Анализът на съвременното обучение по вероятности, статистика и комбинаторика в света показва, че използването на информационните технологии води до повишаване на неговата ефективност. Това мотивира разработването на Интернет приложение, с цел оптимизиране на учебния процес, съобразявайки се с изискванията на българската образователна система Модерният образователен софтуер предлага уникални възможности за повишаване качеството и ефективността на учебния процес. Въпреки, че повечето учители и ученици са запознати с използването на браузери в Интернет и стандартни офис-приложения като електронни таблици, новите 361

2 web-базирани среди за обучение могат да бъдат приложени успешно само в случай, че техните приложения са лесно разбираеми и достъпни за всички. Това налага прост и не много претрупан графичен интерфейс. Освен това, потребителският интерфейс трябва да показва всички основни черти на предлаганите средства още от пръв поглед. Също така е важно навигацията да бъде бърза и изчистена, защото ако са необходими много щракания, учениците бързо се отегчават, а по отношение на учителите това води до загуба на учебно време и затруднява учебния процес. Чистотата и добрата структура на предлаганото учебно съдържание, както спазването на основните принципи на диалого-обучаващите програми и наличието на обучаващи елементи са определящи по отношение на успешното му приложение в учебния процес. 2. Основни принципи. Целта на разработеното Интернет приложение за обучение по комбинаторика и вероятности е чрез средствата на съвременните Web технологии: Да се подпомогнат учителите по математика и информатика при преподаването на елементи от комбинаториката и вероятностите; Да се подпомогне усвояването на основни понятия от комбинаториката и вероятностите, залегнали в стандартите за първо и второ равнище на обучението по математика и информатика в горния курс; Да се използват връзките между понятия от комбинаториката, вероятностите и информатиката в обучението; Да се подготвят учениците за въвеждането на алгоритмите за генериране на пермутации, вариации и комбинации без повторение, залегнали в стандартите за второто равнище на обучението по информатика; Да се използва интересът на подрастващите към най-съвременните технически средства и технологии за повишаване на мотивацията им за усвояване на стохастични знания. При проектирането на Интернет приложението за обучение по комбинаторика и вероятности, освен общите изисквания за WEB базирани приложения и структурно проектиране на диалого-обучаващи програми, са съблюдавани и следните основни изисквания към съдържателното проектиране: 2.1. Постигане на целите на обучението по комбинаторика и вероятности, заложени в ДОИ, чрез използване на връзките им с информатиката: Комбинаторика - алгоритми за генериране на комбинаторни съединения и случайни числа; Вероятност генериране на случайни числа и честотни таблици Подбор на подходящо учебно съдържание Подбор на средства за реализирането на моделите: Възможности за съответната степен на интерактивност; Достъпност при прилагането им; Лекота на разпространение; Възможности за инвариантност по отношение на конкретните примери и задачи с цел адаптирането на моделите към различни групи от обучаеми (средно 362

3 училище първо и второ равнище, както в обучението по математика, така и по информатика). 3. Описание на разработката. При изграждане на структурата за описание и анализ на предложеното интерактивно Интернет приложение, като база е използвана предложената от Г. К. Селевко рамка за описание на педагогически технологии [2, стр. 52] Описание на използваните компютърни технологии и софтуерни средства за разработката на Интернет приложението. Интернет приложението Комбинаторика и вероятности Online е Web базирано приложение, отговарящо на стандартните изисквания и съдържащо уроци, задачи и тестове. Всички те са въведени в база от данни (MySQL 5.0) и се обработват основно с езиците PHP и Аjax. Основната архитектура на Web базите от данни се състои от Web браузер, Web сървър, машина за обработка на скриптове и сървър за бази данни Общо описание на приложението. Всяко Интернет приложение е изправено пред рискове: кракери (злонамерени компютърни потребители), софтуерни сривове, хардуерни проблеми, други. Необходима е стриктна политика за сигурност, която да сведе до минимум проблема. Това са пароли, архиви, достъп до данните само на оторизирани лица и други. Един от начините за предпазване на данните са механизмите за автентикация: парола и потребителско име. Приложението има три нива на достъп: нерегистриран потребител, регистриран потребител и администратор. На Фигура 1. е показан част от Началния екран на приложението. Допълнително са включени две възможности за вход в системата: команда Вход и бутон Вход. В двата случая се въвеждат потребителско име и парола. Паролата е хеширана с функцията password() на MySQL. Фиг. 1. Начален екран Входното меню позволява вход по дялове и теми. Отделни бутони осигуряват вход към включените задачи и тестовете. Нерегистрираният потребител може да чете уроците, да види условията на тестовете и задачите, но не може да ги решава. Командният бутон, който показва отговорите, не е активен. Нерегистрираният потребител не може да участва във форума. 363

4 Регистрираният потребител чете уроците, решава задачите и тестовете и участва във форума. При решаването на задачите и в двата случая са добавени бутони за помощ. При щракане върху такъв бутон на екрана се показва прозорец за съобщение с подпомагащ въпрос. Тази възможност е реализирана с функции на езика JavaScript. Регистрираният потребител има и лично меню за съобщения, смяна на профила и резултати от тестовете. Администраторите могат да редактират, добавят и изтриват уроци, задачи и тестове (Фиг. 2). Те имат също лично меню, като само администратор може да регистрира нов такъв. Имат право да обобщават въпросите от форума и да отговарят на най-често задаваните въпроси. Фиг. 2. Редактиране на уроци Администраторите могат да проверяват резултатите на всички регистрирани потребители от тестовете и да обобщават оценките. Приложението поддържа авторски форум. Той (Фиг. 3) дава възможност на регистрирани потребители и администратори да решават част от проблемите си, да дискутират, да задават въпроси. Има възможности за търсене в страниците на Интернет приложението и в Web пространството. Предложени са препратки към сайтове с подобно съдържание. Има карта на сайта с препратки към всички страници, помощ и възможности за контакти със създателите на приложението. Фиг. 3. Форум 3.3. Дидактическата структура на учебния материал. Структурата на заложеното учебно съдържание е близка до реалната класно-урочна система. Тя включва раздели, уроци, задачи за упражнение, теми за контрол, тестове за отделните раздели и 364

5 общи тестове. Задачите за обучение включват подпомагащи въпроси в зависимост от допуснатите грешки. Учебното съдържание е оформено в относително самостоятелни учебните единици, позволяващи свободен избор на последователността на учене и формирането на знания и умения дори при спонтанно самообучение. Предвидените възможности за добавяне на теми, задачи и генериране на тестове, правят приложението гъвкаво и адаптивно Особености на методиката. Включеното в дискутираното Интернет приложение учебно съдържание по комбинаторика и вероятности покрива предвиденото за изучаване според ДОИ по математика и информатика среден курс. Приложението може да се използва от преподавателите при въвеждане на нови понятия за онагледяване. Подходящо е за демонстриране на разсъжденията от преподавателя при решаване на задачи. Може да се използва за самостоятелна работа от учениците в часовете за упражнения, както и за оценка и самооценка на обучаемите. Допълнително към темите от комбинаторика е включена темата Генериране на случайни числа. В тази тема се включва разглеждането на модели и алгоритми за генериране на случайни числа. Разглежданите примери са в пряка връзка с допълнителната (извън заложеното според ДОИ) тема по вероятности Честотни разпределения. Там са заложени възможности за симулационни изследвания на разглежданите генератори за случайни числа. Спецификата на задачите позволява разделянето им на части и по-обективното оценяване на знанията на учениците както при темите за проверка на знанията, така и при тестовете. [3] Например, ако задачата е от класическа вероятност за правилен избор на комбинаторно съединение при описание на всички възможни изходи 1 т.; за правилен избор на параметрите на комбинаторното съединение при описание на всички възможни изходи 1 т.; за правилен избор на комбинаторно съединение при описание на благоприятните изходи 1 т.; за правилен избор на параметрите на комбинаторно съединение при описание на благоприятните изходи 1 т. и т.н Организационни форми на образователния процес. Лесният достъп до Интернет приложението (хостване) осигурява богати възможности за използването му в образователния процес: От преподавателя в уроци за нови знания; От преподавателя и учениците при решаване на задачи и провокиране на дискусии; От учениците за самоподготовка; От преподавателя и учениците за оценка на знанията и уменията. 4. Заключение. Увереност, че предложеният модел за Интернет приложение Комбинаторика и вероятности On line ще бъде от полза за обучението по вероятности и статистика, ни дават положителните резултати от проведеното през 2005/2006 г. изследване на ефективността на експериментално обучение с използване на интерактивни обучаващи модули по комбинаторика, вероятности и статистика в средното училище [1]. Предстои допълването му и с модул по статистика. 365

6 ЛИТЕРАТУРА [1] Е. Стоименова, Е. Каращранова. Отношението на българските учители към обучението по вероятности и статистика. Математика и математическо образование 33 (2004), [2] Е. Стоименова, Е. Каращранова. Изследване на ефективността на експериментално обучение по комбинаторика, вероятности и статистика в средното училище. Математика и математическо образование 36 (2007), [3] П. Петров, М. Атанасова. Образователни технологии и стратегии на учене. Веда Словена ЖГ, София, Елена Лазарова Каращранова кат. Информатика, ПМФ ЮЗУ Неофит Рилски 2700 Благоевград Лилия Николова Парашкевова Пето СОУ Георги Измирлиев ул. Христо Чернопеев Благоевград INTERNET APPLICATION ONLINE COMBINATORICS AND PROBABILITY Elena Lazarova Karashtranova, Lilia Nikolova Parashkevova A model of Internet application, including school content of combinatorics and probability, is presented in this report. Didactic systems of problems combined in three levels of understandingnotions low, middle and high are also included. There are control topics that, by means of concrete problems, allow grading each one of the levels. There is also a system of tests included in the present application. This model is based on the relations between combinatorics, probability and informatics notions in teaching by means of the Internet programming languages. 366

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

МАТТЕХ 2018, CONFERENCE PROCEEDING, v. 1, pp SECTION MATHEMATICS AND INFORMATICS EDUCATION TASK-SOLVING COMPETENCE AND APPLICATION OF TASK- S

МАТТЕХ 2018, CONFERENCE PROCEEDING, v. 1, pp SECTION MATHEMATICS AND INFORMATICS EDUCATION TASK-SOLVING COMPETENCE AND APPLICATION OF TASK- S МАТТЕХ 2018, CONFERENCE PROCEEDING, v. 1, pp. 285-289 SECTION MATHEMATICS AND INFORMATICS EDUCATION TASK-SOLVING COMPETENCE AND APPLICATION OF TASK- SOLVING METHODS TODOR L. TRAYCHEV ABSTRACT: The article

Подробно

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща:

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. Академик Андрей Сахаров 15, партер, офис 4а, ел.поща: Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща: smb.varna@gmail.com, сайт: https://sites.google.com/view/smbvarna фейсбук

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОТ СТУДЕНТИ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2013/2014 г. п

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОТ СТУДЕНТИ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2013/2014 г. п Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОТ СТУДЕНТИ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2013/2014 г. през месец март. Анкетирани са: 19 студенти от II курс:

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: Сигнатура: ED 407 МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ Приета: Протокол./ Лектор: доц. д-р Емил Бузов АНОТАЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - module 3.doc

Microsoft Word - module 3.doc МАТЕМАТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНЦИИ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО НАУКА И ТЕХНИКА ИНСТРУМЕНТ 8 КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ Юли 2009 Учебна програма: Инструмент 8 ключови компетенции за учене през целия живот Партньор: Университет

Подробно

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР Г. СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ" Пояснeния: 1) Подробна информация за технологията за записване пр

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР Г. СПЕЦИАЛНОСТ УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ Пояснeния: 1) Подробна информация за технологията за записване пр ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 06-07 Г. СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ" Пояснeния: ) Подробна информация за технологията за записване през СУСИ е публикувана в Указания за записване на избираеми

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ НПМГ Акад. Л. Чакалов Профил: Софтуерни и хардуерни науки Създаване на профила През 2013 година създаден профил Информатика Първия випуск се дипломира през 2018 година когато се честваше 50 години от създаването

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от 28.04.2005 г.; Актуализирана прот. 16 от 17.06.2016 г. Лектор: Акад. Проф. Иван

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведен

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведен Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2015/2016

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чу

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чу СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чуждоезиковото обучение /самостоятелна работа и контрол/

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-835/20.06.2005 г. 1. Учебен предмет: ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

преподавател по Химия и ООС ПМГ Яне Сандански гр. Гоце Делчев

преподавател по Химия и ООС ПМГ Яне Сандански гр. Гоце Делчев преподавател по Химия и ООС ПМГ Яне Сандански гр. Гоце Делчев Лична информация Дата на раждане: 26.06.1969 г. Семейно положение: Омъжена Гражданство - българско Професионална информация Химик - магистър

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Исторически Специалност: (код и наименование) История, История и география, История и философия Магистърска програма: (код

Подробно

(Microsoft Word - \ doc)

(Microsoft Word - \ doc) Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Философски Специалност: (код и наименование) Ф Ф П 3 6 0 1 1 Организационно поведение и консултиране на организацията Дисциплина:

Подробно