СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЪЛЧИ ДОЛ-2017 г. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЪЛЧИ ДОЛ-2017 г. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ"

Препис

1 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЪЛЧИ ДОЛ-2017 г. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ К о д на д е й н о стта : 322 П а р агр а ф го д и н а та Зап.и в ъ з.за п е р.,н а е т по тр у д о в и пр запл.н а п е р с.за е т тр уд.п р а в о о тн о ш е н и я Д р уги въ зн агр. и п л ащ а н и я за п е р со н а л а за персонала, по извънтр. Правоотношения изпалатени суми от СБКО обезщ етения с характер на възнаграждения други плащания и възнаграждения З а д ъ л ж.о си г.в н о ск и о т р аб о то д а те л я осиг.вноски от работодаеля за ДОО осиг.вноски от работодателя за УПФ здравно-осиг.вноски от работодат вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя И зд р ъ ж к а М атериални Вода,горива и енергия Командировки в страната П л ате н и д а н ъ ц и,та к си и а д м.са н к ц и и платeни общински данъци,такси,лихви Д р уги р азхо д и за л и х в и други разходи за лихви към местни лица В си чко: К ап и талови разхо д и Всичко капиталови разходи: В си ч к о за д е й н о стта :

2 СУ "ВАСИ Л Л ЕВ СКИ " - ВЪ ЛЧИ Д О Л 2017 г.-п Р О Ф ЕСИ О Н А Л Н А К о д на д е й н о стта: 326 П ар агр а ф го д и н ата Зап.и в ъ з.за п е р.,н а е т по тр уд о в и п р аво о тн запл.н а п е р с.за е т тр уд.п р а в о о тн о ш е н и я Д р.в ъ зн а гр. и п л ащ а н и я за п е р со н а л а изпал.суми от СБКО др.плащания и възнаграждения З а д ъ л ж.о си г.в н о ск и о т р аб о то д а те л я осиг.вноски от работодат. за ДОО осиг.вноски от работодат.за УПФ здравно-осиг.вноски от работодат вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя И зд р ъ ж к а М атериални Вода,горива и енергия Командировки в страната П л ате н и д а н ъ ц и,та к си и а д м.сан к ц и и Д р у ги р азхо д и за л и х в и В си чко: В си ч к о за д е й н о стта :

3 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЪЛЧИ ДОЛ 2017 г.- СТОЛ /МЕСТНА ДЕЙНОСТ/ К о д на д е й н о стта: 336 П а р агр а ф го д и н ата Зап.и в ъ з.за п е р.,н а е т по тр уд о в и пр запл.н а п е р с.за е т тр уд.п р а в о о тн о ш е н и я Д р.в ъ зн а гр. и п л ащ а н и я за п е р со н а л а изпал.суми от СБКО др.плащания и възнаграждения З а д ъ л ж.о си г.в н о ск и о т р аб о то д а те л я осиг.вноски от работодат. за ДОО здравно-осиг.вноски от работодат вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя И зд р ъ ж к а М атериални Вода,горива и енергия Командировки в страната П л ате н и д а н ъ ц и,та к си и а д м.сан к ц и и Д р у ги р азхо д и за л и х в и В си чко: В си ч к о за д е й н о стта :

4 СУ "ВАСИ Л Л ЕВ СКИ " - ВЪ Л ЧИ Д О Л 2017 г.-п Р О ГР А М А ЗА ЕТО СТ К о д на д е й н о стта: 532 П ар агр а ф го д и н а та Зап.и в ъ з.за п е р.,н а е т по тр уд о в и пр запл.н а п е р с.за е т тр уд.п р а в о о тн о ш е н и я Д р.в ъ зн а гр. и п л ащ а н и я за п е р со н а л а изпал.суми от СБКО др.плащания и възнаграждения З а д ъ л ж.о си г.в н о ск и о т р аб о то д а те л я осиг.вноски от работодат. за ДОО здравно-осиг.вноски от работодат вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя И зд р ъ ж к а М атериални Вода,горива и енергия Командировки в страната П л ате н и д а н ъ ц и,та к си и а д м.сан к ц и и Д р у ги р азхо д и за л и х в и В си чко: В си ч к о за д е й н о стта :

5 СУ "ВАСИ Л ЛЕВ СКИ " - ВЪ ЛЧИ Д О Л 2017 г.-п Р О ЕК Т "П О Д КРЕП А" К о д на д е й н о стта: СЕС П ар агр а ф го д и н а та Зап.и в ъ з.за п е р.,н а е т по тр уд о в и пр запл.н а п е р с.за е т тр уд.п р а в о о тн о ш е н и я Д р.в ъ зн а гр. и п л ащ а н и я за п е р со н а л а изпал.суми от СБКО др.плащания и възнаграждения З а д ъ л ж.о си г.в н о ск и о т р аб о то д а те л я осиг.вноски от работодат. за ДОО осиг.вноски от работодат.за УПФ здравно-осиг.вноски от работодат вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя И зд р ъ ж к а М атериални Вода,горива и енергия Командировки в страната Платени данъци,такси и адм.санкции Други разходи за лихви В си чко: В си ч к о за д е й н о стта :

6 СУ "ВАСИ Л Л ЕВ СКИ " - ВЪ ЛЧИ Д О Л 2017 г.-п Р О ЕК Т "ТВ О Я Т ЧАС" К о д на д е й н о стта: СЕС П а р агр а ф го д и н ата Зап.и в ъ з.за п е р.,н а е т по тр уд о в и пр запл.н а п е р с.за е т тр уд.п р а в о о тн о ш е н и я Д р.в ъ зн а гр. и п л ащ а н и я за п е р со н а л а изпал.суми от СБКО др.плащания и възнаграждения З а д ъ л ж.о си г.в н о ск и о т р аб о то д а те л я осиг.вноски от работодат. за ДОО осиг.вноски от работодат.за УПФ здравно-осиг.вноски от работодат вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя И зд р ъ ж к а М атериални Вода,горива и енергия Командировки в страната Платени данъци,такси и адм.санкции Други разходи за лихви В си чко: В си ч к о за д е й н о стта :