ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян"

Препис

1 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян, приета с Решение 706/ г. на общинския съвет- Смолян, изменена и допълвана с последващи Решение 107/ г., Решение 292/ г., Решение 404/ г. и изм. с Решение 260/ г. на Административен съд Смолян. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Причините налагащи приемането на Проект за изменение и допълнение на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян е да бъде съобразена със Закона за устройство на територията (ЗУТ) и приложимите нормативни актове с по-висок ранг. В изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на наредбата е обявен на сайта на Община Смолян, като първоначално установеният срок е удължен на 30 дни със съобщение публикувано на съответната уебстраница. В обявения срок няма постъпили предложения или становища по проекта на наредбата, видно от приложена и публикувана справка за отразяване на постъпилите предложения и становища на сайта на община Смолян. Съгласно разпоредбите на чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от ЗУТ в поземлени имоти могат да се поставят преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, въз основа на разрешение за поставяне, по ред установен с наредба на общинския съвет. Предвиденият в чл.56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се уреждат конкретни отношения и не може с подзаконов нормативен акт да се налагат по тежки изисквания в сравнение със законно установените. Подобно ограничение не само нарушава правото на свободна стопанска инициатива, прокламирано в чл.19, ал.1 от КРБ, но и навлиза в имуществената сфера, както на държавата, така и на физически и юридически лица в случаите, когато се иска издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект. Необходимостта за създаване и гарантиране на еднакви правни условия за стопанска дейност на всички се отнася до съответния нормативен акт по прилагането чрез овластяване на общинските съвети да издават нормативни актове, с които се уреждат обществени отношения и кумулативно с това съобразни нормативните актове от по-висока степен. Наложена е промяна, като се заменя дирекция СДИЕ с дирекция СИОС.

2 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26 ал.4 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 Административнопроцесуалния кодекс, предлагам на общински съвет Смолян да приеме следната промяна за изменение и допълнение на посочената наредба изразяваща се в следното: 1. Отпада чл. 8 в цялост; Чл. 8. (1) /Изм. с Решение 107/ г. Изм. и доп. с Решение 292/ г/ Във връзка с различията в градската среда, територията на Община Смолян се разделя на две части - централна и второстепенна, както следва: 1. Централна част с обхват: Централна градска част: бул. България - от автогарата в кв. Смолян до началото на ул. Родопи, ул. Хан Пресиян, ул. Първи май ; Ул. Родопи до началото на ул. Коста Аврамиков, от пресечката с ул. Наталия до кръстовището на Кооперативния съюз, както и района на самото кръстовище; Пешеходната зона около бившата Стоматология; Площадите пространства в града к. к. Пампорово. 2. Второстепенна част - останалата територия на Община Смолян. 2. В чл. 9 отпада ал. 2; чл. 9. (1). Проектите за обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи се одобряват от Главния архитект на Община Смолян. (2) Обемът и съдържанието на проектите за обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи, за двете зони, се определят от Главния архитект на Община Смолян. 3. Отпада чл. 10 в цялост; чл. 10. (1) Забранява се разполагането на: 1. преместваеми самостоятелни търговски обекти в централна част, с изключение на тези, които са предназначени за търговия с вестници, списания, цветя и тото-пунктове; 2. сергии извън границите на определените площи за пазари; 3. маси за продажба на всякакъв вид стоки в централна част, с изключение на тези с акционен и сезонен характер (мартеници, коледни и великденски картички и украшения и др. под.); 4. на всички видове обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи, с изключение на маси, в обслужващите сервитути на инженерните съоръжения; 5. на всички видове обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи когато закриват входове, пътни знаци, витрини, прозорци от партерния етаж на сградите или затрудняват или възпрепятстват пешеходния поток и обслужването на обектите в тях; (2) Съоръженията по ал. 1, т. 3 се прибират от търговеца, на чието име е издадено разрешителното, след края на работното време. Чл.10. (3) /нова/ /С Решение 292/ г./ Преместваеми търговски обекти в централна част, с предназначение извън изброените в ал.1, т. 1 могат да се допуснат само след решение на Общински съвет, прието с 2/3 от общия брой на съветниците. 2

3 4. Отпада чл. 13 в цялост; чл. 13. Схемите за разполагане се съгласуват по преценка на Главния архитект с: 1. ОДМВР; 2. БТК; 3. EVN България, КЕЦ Смолян; 4. ВиК ; 5. Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 от ЗУТ - в случаите, когато обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламните елементи се разполагат върху недвижими имоти - културни ценности в техните граници и охранителни зони; 6. РЗИ; 7. ОДБХ; 8. Обслужващо звено Улично осветление ; 5. На всякъде в наредбата дирекция СД И Е да се замени с дирекция СИОС. 6. Досегашния текст на чл. 29л. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на преместваемия обект се съставя протокол (Приложение 4) от представители на: Община Смолян - служителите от дирекция СД и Е, служители за контрол по строителството; служители от дирекция ОС ; изпълнителя; в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи. се изменя и добива следната редакция: След изпълнението на заповедта за принудително премахване на преместваемия обект се съставя протокол (Приложение 4) от представители на: Община Смолян - служителите от дирекция СИОС, служители за контрол по строителството; изпълнителя; в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи. 7. Досегашния текст на чл. 32. Нарушения по част втора на настоящата Наредба се констатират от служителите на дирекция Общинска собственост. се изменя и добива следната редакция: Нарушения по част втора на настоящата Наредба се констатират от служителите на дирекция Дирекция устройство на територията. 8. В чл. 34, ал. 2 За маловажни случаи на нарушения установени при извършването им длъжностните лица от дирекция Общинска собственост на място, срещу квитанция налагат глоба в размер до 10 лв., а при наличие хипотезата на чл. 39 ал. 2 от ЗАНН на местонарушението срещу издаден фиш глоба от 10 до 50 лв. се изменя, като дирекция Общинска собственост се заменя с дирекция Устройство на територията 9. Отпада в цялост 6 от Глава Х Преходни и заключителни разпоредби Глава X, Преходни и заключителни разпоредби 3

4 1. Тази Наредба е изготвена на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията и е приета с Решение 706 от година на Общински съвет - Смолян. 2. Тази Наредба отменя Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения на територията на Община, приета с Решение 117 от година на Общински съвет - Смолян и Наредба за рекламна дейност на територията на Община Смолян, приета с Решение 331 от г. на Общински съвет - Смолян. 3. Част първа от настоящата Наредба влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет - Смолян, а Част втора от 1 септември 2011 година. 4. Започнатите производства за поставяне на преместваеми обекти и за издаване на разрешения за извършване на рекламна дейност се привеждат в съответствие с настоящата Наредба. 5. Собствениците на преместваеми обекти, рекламни, информационни и декоративномонументални елементи, поставени без правно основание, са длъжни да ги премахнат за своя сметка след влизане в сила на тази Наредба. При неизпълнение на това задължение обектите и/или елементите се премахват принудително, а на нарушителите се налагат санкции по Г лава девета 6 /нов/ /С Решение 292/ г./ В тази Наредба думите първа зона се заменят с централна част и думите втора зона се заменят с второстепенна част. /С Решение 404/ г./нова/ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 1. "Изпълнител по смисъла на тази наредба е лице - кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, определен по реда на Закона за обществените поръчки, на което е възложено изпълнението по премахване на преместваемия обект. 2. Системно допускане на нарушения по смисъла на чл.29а, ал.1, т.8 е извършването на две или повече нарушения за период от 3 /три/ години установени с влезли в сила Наказателни постановления. На основание чл. 21, т.23 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията предлагам на Общински съвет Смолян да приеме следните Р Е Ш Е Н И Я: 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян, приета с Решение 706/ г. на общинския съвет- Смолян, изменена и допълвана с последващи Решение 107/ г., Решение 292/ г., Решение 404/ г. и изм. с Решение 260/ г. на Административен съд Смолян, като: 1. Отпада чл. 8 в цялост; 2. В чл. 9 отпада ал. 2; 3. Отпада чл. 10 в цялост; 4. Отпада чл. 13 в цялост; 5. На всякъде в наредбата дирекция СД И Е да се чете дирекция СИОС. 4

5 6.чл. 29л добива следната редакция: След изпълнението на заповедта за принудително премахване на преместваемия обект се съставя протокол (Приложение 4) от представители на: Община Смолян - служителите от дирекция СИОС, служители за контрол по строителството; изпълнителя; в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи. 7. чл. 32 добива следната редакция: Нарушения по Част втора на настоящата Наредба се констатират от служителите на дирекция Дирекция устройство на територията. 8. В чл. 34 ал. 2 дирекция Общинска собственост се заменя с дирекция Устройство на територията 9. Отпада в цялост 6 от Глава Х Преходни и заключителни разпоредби 2. Възлага на кмета на община Смолян да оповести настоящата Наредба чрез публикуване на интернет страницата на Община Смолян. ВНОСИТЕЛ: /П/ НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ /Кмет на община Смолян/ 5

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Naredba 16

Naredba 16 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛ.МОНТАНА Н А Р Е Д Б А 16 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Наредбата

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ по чл.196, ал.5 от ЗУТ 2016 година Глава първа.

Подробно

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин Наредба ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН Девин, 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 / 7 Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване

Подробно

t.7

t.7 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 До проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, Председател

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA 16.doc

Microsoft Word - NAREDBA 16.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Д Ъ Л Г О П О Л НАРЕДБА 16 от 15 февруари 2008 г. за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / Н А Р Е Д Б А за пр

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / Н А Р Е Д Б А за пр ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно