ХАРТА НА КЛИЕНТА. София 2019

Размер: px
Започни от страница:

Download "ХАРТА НА КЛИЕНТА. София 2019"

Препис

1 ХАРТА НА КЛИЕНТА София 2019

2 Хартата на клиента съдържа описание на административното обслужване, информация за очакванията на клиентите към услугите, нашите ангажименти и задължения. Министерството на здравеопазването осъществява прозрачно, ефективно и модерно административно обслужване, за да отговаря на очакванията на потребителите. Хартата на клиента на Министерството на здравеопазването се актуализира периодично, за да бъде в съответствие с променящата се нормативна уредба, дейността на министерството, както и съобразно потребностите на клиентите. ПРИНЦИПИ Повишаване качеството и ефективността на предоставяните административни услуги; Обслужване на клиентите любезно и с уважение; Спазване на поставените срокове за извършване на административна услуга; Обслужване на всички клиенти без прояви на дискриминация; Осигуряване на пълна прозрачност и отчетност; Предоставяне на възможност за изказване на мнения и препоръки.

3 ЦЕННОСТИ Министерството на здравеопазването при осъществяване на административното обслужване се ръководи от следните ценности: Професионализъм Честност Равнопоставеност Качество Работа в екип Справедливост Иновативност ЦЕЛИ Подробно предоставяне на информация за предлаганите административни услуги при осигуряване на пълна прозрачност по време на целия процес на административното обслужване. Предоставяне на навременни и качествени административни услуги; Повишаване качеството и ефективността на административното обслужване;

4 Намаляване на личните разходи и време за получаване на предоставяните услуги; Получаване на справки за текущото състояние на преписките; Получаване на информация за сроковете на изпълнение; Предоставяне на възможност за изказване на мнения и препоръки за получените административни услуги; Елиминиране възможностите за корупция; Приемане на конструктивна критика и предприемане на коригиращи мерки. ОТГОВОРНОСТИ Отговорностите на служителите в Министерството на здравеопазването, предоставящи административните услуги са следните: Осигуряване на приятна и делова атмосфера при комуникация, с любезни и добре информирани служители; Спазване на конфиденциалност относно всички запитвания, сигнали и жалби на всеки един потребител на административни услуги; Спазване на принципа за равнопоставеност на клиентите на административни услуги;

5 Подробно предоставяне на информация за предлаганите административни услуги в пълен обем и достъпен начин; Осигуряване на пълна прозрачност по време на целия процес на административното обслужване; Осъществяване на проверка, при постъпили оплаквания относно извършването на административни услуги и уведомяване своевременно за причините довели до това, както и за очаквания краен срок; Спазване на сроковете за извършване на всяка административна услуга; Измерване на удовлетвореността от извършеното административно обслужване и предприемане на необходимите действия за неговото повишаване; Идентификация на обслужващия служител. ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КЛИЕНТА Клиента има право на: Получаване на административни услуги в условията на намалено време за предоставянето им при възможно най-ниски разходи; Учтиво, компетентно и качествено обслужване;

6 Точна информация; Навременни услуги, съгласно нормативно установените срокове; Конфиденциалност. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КЛИЕНТА Във връзка със стремежа ни да постигнем оптимално ниво на административно обслужване очакваме от Вас: Да се отнасяте към служителите на Министерство на здравеопазването и останалите посетители с уважение и да не проявявате агресивно поведение; Да се въздържате от търсене на преференциално отношение; Да съобщавате за всяка корупционна практика; Да предоставяте своевременно пълна и точна информация; Да посочвате точния си адрес, телефон и адрес за връзка. ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ: Актуална информация за видовете административни услуги, които предоставя Министерството на здравеопазването и тяхното заявяване е възможно по следните начини:

7 Като ни посетите в Звеното за административно обслужване на министерството на адрес: гр. София, пл. Св. Неделя 5, всеки работен ден от 9.00 до часа; Като ни пишете на адреса на Министерството на здравеопазването - гр. София 1000, пл. Св. Неделя 5; За информация на телефоните на Звеното за административно обслужване, които са 02/ и 02/ , всеки работен ден от 9.00 до часа. Като ни пишете на електронната поща: delovodstvo@mh.government.bg При желание на заявителя, административната услуга може да бъде заявена устно на място в Звеното за административно обслужване. Исканията, заявени устно, се отразяват в протокол съгласно приложения образец / Приложение 1/. Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация могат да бъдат подадени писмено и устно по следните начини: При посещение на място в Звеното за административно обслужване на министерството на адрес: гр. София, пл. Св. Неделя 5, всеки работен ден от 9.00 до часа; Като ни пишете на адреса на Министерството на здравеопазването - гр. София 1000, пл. Св. Неделя 5;

8 Като ни пишете на електронната поща: При желание от Ваша страна да подадете заявление в Министерството на здравеопазването за извършване на комплексна административна услуга, е необходимо да имате предвид, че такова заявление може да бъде подадено, в случай че е налице обективна възможност за нейното извършване. Подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. При постъпили Ваши заявления, предложения или сигнали и други, които са извън компетентността на Министерство на здравеопазването, същите ще бъдат препратени до съответния компетентен орган, за което ще бъдете уведомени. Индивидуалният административен акт може да получите, по следните начини /в случай, че не се изисква получаването да е лично или чрез упълномощено лице/: При посещение на място в Звеното за административно обслужване на Министерство на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. Св. Неделя 5, всеки работен ден от 9.00 до часа; На посочен от Вас точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или вътрешна куриерска пратка, като пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването;

9 По електронен път, съгласно Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Изразяване на мнения, предложения или сигнали относно административното обслужване можете да направите по следните начини: Като ни посетите в Звеното за административно обслужване на министерството на адрес: гр. София, пл. Св. Неделя 5, всеки работен ден от 9.00 до часа; Като ни пишете на адреса на Министерството на здравеопазването - гр. София 1000, пл. Св. Неделя 5; Като ни пишете на електронната поща: delovodstvo@mh.government.bg; Вашето мнение можете да изразите в Книгата за предложения, похвали и оплаквания, поставена на видно място в Звеното за административно обслужване; Като попълните Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, която е достъпна на официалната страница на Министерство на здравеопазването. Вашите сигнали за незаконни или пораждащи съмнение за корупционни действия или бездействия на служители от администрацията може да представите по следните начини:

10 Като ги изпращате на адреса на Министерството на здравеопазването - гр. София 1000, пл. Св. Неделя 5, бул. Александър Стамболийски 39 и бул. Академик Иван Ев. Гешов 15 Като използвате кутията за сигнали за корупция, находяща се в Звеното за административно обслужване на министерството След извършване на проверка ще бъдете уведомени за резултатите в определеният срок, по посочен от Вас начин. Анонимни сигнали и оплаквания няма да бъдат разглеждани. Министерството на здравеопазването няма право да дава отговор на въпроси, свързани с предоставяне на лични данни и/или класифицирана информация, освен в предвидените от закона случаи. Министерството си запазва правото да не дава отговор на Вашите сигнали, които съдържат нецензурни или обидни изрази, уронващи престижа на институцията.

11 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Хартата не е нормативен акт и въз основа на нея не може да се търси юридическа отговорност, но тя ангажира морално всички служители на министерството да я спазват и да изпълняват задълженията си с грижа за Вас. Хартата на клиента може да намерите в Звеното за административно обслужване, както и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Х А Р Т А Н А К Л И Е Н Т А Изпълнителната агенция по лекарствата е администрация към Министъра на здравеопазването и осъществява своята

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ към заповед РД 05-106/13.03.2019г. на зам.-директора на РДГ-София МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СОФИЯ София 1090,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, odzg_smolya

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078,  odzg_smolya МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg УТВЪРДИЛ: /П/ ИВАНКА ГЕОРГИЕВА

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МОНТАНА ХАРТА НА КЛИЕНТА Основната цел на настоящата Харта на клиента е да подобри достъпа и качеството

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О бл астна дирекция Земеделие - Вел и

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О бл астна дирекция Земеделие - Вел и Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О бл астна дирекция Земеделие - Вел и ко Търнов о Утвърдена със Заповед РД-14-22/11.02.2019г.

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ Утвърдени със Заповед 167/07.05.2015 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Подробно

Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ УТВЪРДИЛ: /П/ КЛАРА БУДИНОВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА РЗИ - ПЕРНИК ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЕРНИК ПЕРНИК, 2017г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

Утвърдени със Заповед 498/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ П

Утвърдени със Заповед 498/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ П Утвърдени със Заповед 498/28.12.2019 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна карта - цели и обхват - 2 стр. II. За анкетната карта

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

стратегия за удовлетворяване нуждите на потребителите на административни услуги

стратегия за удовлетворяване нуждите на потребителите на административни услуги Утвърдена със заповед 141/20.05.2016 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище СТРАТЕГИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НУЖДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 2016 г. ВЪВЕДЕНИЕ Тази стратегия е разработена ИЗПЪЛНЯВАЙКИ

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - harta_word-2017

Microsoft Word - harta_word-2017 О БЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ Р УСЕ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/2254, тел.централа: 2006; 2007 e-mail: obshtina@dvemogili.bg ХАРТА НА КЛИЕНТА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 2017 г. ВЪВЕДЕНИЕ Основната

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД 2700 Благоевград, ул. Зора 18, тел , факс:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД 2700 Благоевград, ул. Зора 18, тел , факс: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД 2700 Благоевград, ул. Зора 18, тел.+35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdр@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ:... ИНЖ. Д.

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Версия 3.0 В сила от: 01.06.2019 г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Алианц България АД, 2019 Одобрение: Съдържанието на

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАРЕВО І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл.1. Настоящите правила за организация на администр

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАРЕВО І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл.1. Настоящите правила за организация на администр ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАРЕВО І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл.1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Царево служат за регулиране

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно