01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА

Размер: px
Започни от страница:

Download "01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА"

Препис

1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ I-РИ КУРС, ОКС МАГИСТЪР АНКЕТИРАНИ 17 бр.

2 Задоволява ли Ви степента на Вашето участие при вземане на решения в основното звено (факултет, катедра)? Как оценявате Университетската библиотека по следните показатели: Предлагани услуги? 37.50% 31.25% 6.25% 6.25% не 41.18% 29.41% 18.75% по-скоро не нямам мнение по-скоро да да слаб Как оценявате Университетската библиотека по следните показатели: Работното време? 5.88% 5.88% среден добър много добър Разпределение на анкетираните по пол (в %) 82.35% % 29.41% 8 отличен много добър добър среден отличен слаб мъж жена

3 Финансово-счетоводен отдел касово обслужване при заплащане на семестриални и други такси? Научноизследователско направление- при участие в проекти и разработки? % % %6.25% 31.25% % 25.00% Как оценявате работно време на обслужващите звена? 78.57% Студентският съвет подкрепя ли Вашите права и искания във връзка с административното обслужване и условията за труд и самоизява? % 18.75% 7.14% 12.50% 56.25% подходящо неподходящо да по-скоро да нямам мнение по-скоро не не

4 5 Как оценявате трудовата дисциплина на служителите в основното звено? 11.11% 11.11% 22.22% 55.56% Как оценявате работата на служителите и качеството на обслужване в канцеларията на основното звено? 5.56% 22.22% 16.67% 55.56% 5 Как оценявате трудовата дисциплина на преподавателите? 5 Финансово-счетоводен отдел сектор Стипендии? 16.67% 11.11% 22.22% 13.33% 53.33% 13.33% отличен много добър добър среден слаб

5 Технически средства за обучение? Инспектор Студентски общежития и столове? 6.25% 18.75% 31.25% 43.75% 13.33% 6.67% 6.67% 53.33% 5 отличен много добър добър среден слаб Как оценявате следните дейности и условия: Наличие на безопасни и здравословни условия на труд в учебните зали и лаборатории? 6.25% 18.75% 37.50% 37.50% Как оценявате следните дейности и условия: Възможности за спортуване? 7.14% 14.29% 35.71% 21.43%21.43%

6 Как оценявате Университетската библиотека по следните показатели: Налични фондове? Как оценявате работно време на канцеларията на основното звено? 93.75% 11.76% 23.53% 29.41% 10 8 подходящо неподходящо Как оценявате Университетската библиотека по следните показатели: Качество на обслужване? Библиотека и информационен център? 11.76% 41.18% 29.41% 6.25% 25.00% 37.50% 31.25%

7 Учебен сектор? Международно сътрудничество (при участие в международни образователни програми)? 31.25% % 5 отличен много добър добър среден слаб 53.33% 26.67% Как оценявате следните дейности и условия: Възможности за самоизява в студентските състави? 14.29% 14.29% 21.43% 21.43% 28.57% 5.00% 15.00% 25.00% отличен много добър добър среден слаб

8 ИЗВОДИ През 2016 г. е направено анкетно проучване на студентското мнение за административното обслужване и за условията за труд и самоизява на студенти от специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт, I - ри курс, ОКС Магистър. Разпределение на студентите по пол: мъж 18%, жена 82%; Трудовата дисциплина на служителите в основното звено е оценена с отлична оценка от 56% от анкетираните студенти; Според 57% от респондентите, степента на участието им при вземане на решения в основното звено (факултет, катедра) отговаря на техните изисквания. Не са доволни от степента на участие при вземане на решения 12% от студентите; Оценката за работата на служителите и качеството на обслужване в канцеларията на основното звено е отлична за 56% от анкетираните лица; По шестобалната система трудовата дисциплина на преподавателите е оценена с отличен (50%); Като подходящо е определено работното време на канцеларията на основното звено от 94%;

9 ИЗВОДИ Мнението за наличните фондове на Университетската библиотека по шестобалната система са както следва: много добър 29%, отличен 18%; Според 41% от анкетираните, предлаганите услуги от Университетската библиотека са добри. Работното време се определя като много удобно за нуждите на 35% от студентите; Работата и качеството на касовото обслужване при заплащане на семестриални и други такси е оценено с много висока оценка от 56%. Финансово-счетоводен отдел сектор Стипендии също бива оценен много добре от 53% от анкетираните лица; Обслужването от Инспектор Студентски общежития и столове се определя като много добро от 53% от анкетираните студенти; Техническите средства за обучение, получават много добра оценка от 44% от анкетираните; Административно и техническото обслужване от Университетската библиотека и информационния център е добро според 38% от анкетираните студенти;

10 ИЗВОДИ Работното време на обслужващите звена е подходящо според 79% от студентите; 32% заявяват, че Студентският съвет подкрепя техните права и искания във връзка с административното обслужване и условията за труд и самоизява. 56% нямат мнение по въпроса; Наличието на отлични, безопасни и здравословни условия на труд в учебните зали и лаборатории се потвърждава от 38% от анкетираните лица; Възможностите за спортуване са отлични (21%). Предоставяните възможностите за самоизява се определят като много добри от (29%); Качестото на обслужване на Университетската библиотека се смята за отлично от 18%, други 41% го намират за много добро; Много добра е оценката, която се дава на Учебен сектор от 50% от анкетираните; Нужно е да се повиши информираността на студентите, относно работата на Студентският съвет и неговата роля на посредник при отстояване на техните права и искания;