Покрития на базата на Cu-Al-Ni сплави с ефект на памет на формата

Размер: px
Започни от страница:

Download "Покрития на базата на Cu-Al-Ni сплави с ефект на памет на формата"

Препис

1 Покрития на базата на Cu-Al-Ni сплави с ефект на памет на формата Славчо Топалски, Венелин Дуницов Thin films with shape memory effect, based on Cu-Al-Ni alloys. Shape memory effects have been observed not only in bulk material, but also by layers of SMA, so that can functionalize the surfaces of components and tools. Shape memory alloy coatings (SMAs) have been deposited onto Al substrates using DC sputtering. The coatings are characterized by diffusionless transformation from the high temperature phase (austenite) in the low temperature phase (martensite), which can occur thermally (two- way memory effect) or stress induced (pseudo-elasticity). The structures and microstructures of the as grown films were analysed by X-ray diffraction and SEM microscopy. The martensitic transformation temperature was determined by dylatometric measurement. The films show an Ms transformation temperature very close to the bulk references Ms. Key words: Cu-Al-Ni, shape memory, thin film. ВЪВЕДЕНИЕ Феномените термоеластичност, псевдоеластичност и ефектът на памет на формата ЕПФ са тясно свързани и обясними с мартензитното превръщане. Псевдоеластичното поведение (познато и като свръхеластичност ) е механичен аналог на термоеластичното превръщане [1]. Покритията от сплави с ЕПФ не се различават по свойства от получените чрез леене, спининнговане или прахова металургия [2,3,4]. Фазовите превръщания при тях са съпътствани от забележими промени в механичните, физичните, химичните, електричните и оптичните свойства, граница на провлачане, модул на еластичност, твърдост, електро съпротивление, грапавост, диелектрична константа и т.н.. Тази факт отваря възможност за промишленото им приложение като: Микро вентили за контрол на флуидни системи [5]. Междинен слой подобряващ адхезията между твърдо покритие и мека [6]. Три и черти компонентите покрития от TiNix; TiNixy с ЕПФ се проявяват като материали с трансдюзен ефект [7]. Микроактори и сензори [8]. Едновременно с превъзходните ЕПФ свойства, интересни за изследване са и високата якост в комбинация с устойчивост срещу ерозия при кавитация [9,10] както и антикорозионните им свойства[11]. метален прах метални гранули а) б) мишена мишена в) г) Фиг.1 Методи за нанасяне на покрития от сплави: а) плазмено прахово напластяване във вакуум, б) взривно изпаряване, в) магнетронно разпрашаване, г) дъгово изпаряване [12]

2 Многообещаващите качества на тънките слоеве от сплави с ЕПФ са довели до провеждането на експерименти с повечето съвременни методи за нанасяне на покрития. Поради различното парно налягане на отделните компоненти на сплавта химичния състав на покритията от сплави се контролира изключително трудно в системите за вакуумно термично изпаряване. На фиг. 1 са представени найприлаганите методи за получаване на покрития от сплави с памет на формата. Плазменното прахово напластяване във вакуум е ефективно за покрития с дебелина над 100µм. Взривното изпаряване осигурява изкючително висока точност на химичния състав както по дебелината на покритието така и по повърхността на та. При метода с магнетронно разпрашаване поради импулсния механизъм на предаване на енергията на ускорените Ar йони на атомите на мишената не се наблюдава разделяне на отделните компоненти на сплавта при разпрашаването и съставът на отлагания слой се получава близък с този на мишената. Отклоненията от порядъка на 0,1 ат. % идват от разликите в коефициента на разпрашавне, неравномерното износване на мишената и затрудненото разпращаване на феромагнитни мeтали (Ni). Това е наложило магнетронното разпрашаване като основен метод за получаване на покритя от сплави с ЕПФ. При катодното дъгово изпаряване протича локално разтопяване от движещ се по повърхността на мишената електродъгов разряд. Металните пари на дъговия процес са почти напълно йонизирани. Това дава възможност за подаване на отрицателен потенциал на та за получаване на хомогенни покрития с висока плътност [12]. Посочените по-горе предимства в съчетание с високата скорост на отлагане на покритията, добрата адхезия и ниската цена на захранването е наложило дъговото изпарване като водещ метод за нанасяне на покрития за инструменталното производство. Един основен проблем на дъговите изпарители в сравнение с магнетроното разпрашаване е високата грапавост на покритията. В локално стопените области металните пари експандират и изтласкват стопилката от повърхността на катода, в резултат метални пръски достигат до та и предизвикват дефекти при формирането и нарастването на слоя водещи до повишаване на грапавостта. Този недостатък е отстраним чрез използването на подходяща филтрираща система. В настоящата статия са представени резултати от експериментите за получаване на покрития чрез магнетронно разпращаване на базата на Cu-Al-Ni сплави с ефект на памет на формата ЕКСПЕРИМЕНТИ Стопяването е осъществено в аргоно-дъгова вакуумна пещ с меден водоохлаждаем тигел. След сплавявянето заготовките са отгряти хомогенизационно при 950 C във среда от аргон в продължение на 8 часа. Температурите на началото и края на мартензитния и аустенитния преходи е установена чрез дилатометричен анализ на спининговани ленти от изходният материал. Покритията са нанесени върху водоохлаждаемо алуминиево фолио, като за целта е използвана лабораторна инсталация VEB Hochvakuum Dresden, тип В Един от недостатъците на магнетроните с тороидална форма на разряда е значителната неравномерност на плътността на йонния ток върху повърхността на мишената и неравномерният поток на разпрашавания материал. Равномерност на дебелината на нанесените слоеве е осъществена чрез движение на та спрямо мишената. Химичният състав на сплавите е контролиран чрез WDX анализ в точка от рентгенов микроанализатор на сканиращ микроскоп JEOL SUPERPROBE 733. Информация за кристалната структура и параметрите на кристалната решетка е получена чрез XRD рентгено - структурен анализ с ДРОН 2. Температурите на фазовите преходи са измерени с лентов дилатометър

3 Микроструктурният анализ на сплавите получени в аргонно-дъговата пещ е проведен на металографски микроскоп Epitip 2 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ Изходните сплави използвани за получаване то на мишени са със състави: Сплав 1: Cu-12,8 мас.%al-3,3 мас.%ni. Сплав 2: Cu-14,1 мас.%al-4,2 мас.%ni. Според рентгенострукурният анализ фиг.2 и литературните данни избраните сплави при стайна температура са със следния фазов състав: 40 d/n 2,0650 d/n 2,2858 Intensity d/n 2,1194 d/n 2,0429 ' d/n 1,6421 β 1' γ1' Сплав2 d/n 1,9762 γ1' γ1' Сплав1 d/n 1, d/n 2, d/n 2,171 Intensity 100 d/n 1,973 d/n 2,1235 Сплав 1: Мартензит с двойникувана структура γ1' с 2H кристална решетка; Мартензит ' с 18R кристална решетка и с DO3 свръхструктура. Сплав 2: Високотемпературната с DO3 свръхструктура и γ2 фазата. γ theta [ ] 25 2 theta [ ] Фиг.2 Рентгенограми на мишените след хомогенизационно отгряване 950 C 8h и охлаждане във вода а) Сплав 1: Cu-12,8Al-3,3%Ni б)сплав 2:. Cu-14,1 Al4,2Ni. Параметрите, които оказват влияние на дебелината и морфологията на покритията са: Скоростта на придвижване на та. Работното налягане (вакуум) Разстоянието мишена Големината на разрядния ток По време на експериментите налягането е константно Pa, а разстоянието мишена е 170 mm. Скоростта на та е променяна от 1,67 до 5 mm/min, а големината на тока на разряда от 1,5 до 3,5A. Получените експериментални криви на зависимостта на дебелината на покритията от разрядния ток и скоростта на та са представени на фиг. 3. Повишаването на тока на разряда в комбинация с по-висока скорост на та води както до нарастване дебелината на покритието така и до издребняване на микроструктурата. Известно е че, при β CuAlNi сплави с намаляване размера на зърната се повишават якостта на опън и границата на умората, като същевременно температурата на началото на мартензитното превръщане се понижава [13]. Работоспособността на навлезлите в техниката детайли от сплавите на основата на Cu-Al-Ni е подобрена чрез добавки от Ti и Mn. Добавката от Ti издребнява зърната, в резултат на което се улеснява пластичната деформация в горещо състояние. Дребнозърнестата структура на покритията от Cu-Al-Ni им дава предимство пред конвенционалните сплави. Получените покрития не се различават по фазов състав от този на мишената. Според [2] сплавите са с меден цвят когато са изградени от високотемпературната, а с златист цвят, когато е налице γ1' мартензит

4 δ [µm] mm/min 3,33 mm/min 2,5 mm/min 1,67mm/min 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 I [A] Фиг.3 Експериментални криви на зависимостта на дебелината на покритията от разрядния ток и скоростта на та Направеният микроструктурен анализ за сплав1 (фиг. 4а) регистрира наличието едновременно на деформационен мартензит γ1 с правилни и успоредни мартензитни кристали и ' мартензит с малки игловидни кристали. Структурата на сплавта 2 (фиг. 4б) е изградена от едри светли зърна на фазата (Cu3Al) и множество дребни игловидни кристали на деформационен мартензит γ1. γ 1' β 1' а) X 250 б) γ 1' X 250 Фиг.4 Микроструктура на сплави Cu-Al-Ni притежаващи ЕПФ: а)- мартензитна Cu13,8Al3,3Ni b)- псевдоеластична Cu-14,1 Al-4,2 Ni. Ефекта с промяната на цвета с промяната на фазовия състав е на лице и при покритията. Покритията от сплав 1 са с златисто жълт цвят, а получените от сплав 2 с меден цвят. При нагряване на покритията от сплав 1 над 150 C цветът им преминава от златисто жълто в медно червен. Това показва че, мартензит аустенитното превръщане протича около 150 C. Промяната на оптическите свойства на покритията се наблюдава и при деформация. В мястото на огъване на покритието от сплав 2 преминава от медно червен в златисто жълт цвят и обратно, при отнемане на деформацията цветът се въстановява. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. Получените чрез магнетронно разпрашване покрития от сплави с ЕПФ не се различават по свойства от получените чрез леене, спининнговане или прахова металургия. 2. Повишаването на тока на магнетронния разряда в комбинация с по-висока скорост на та води както до нарастване дебелината на покритието така и до издребняване на микроструктурата

5 3. Фактът, че чрез параметрите на нанасяне на покритията може да се издребнява структурата с което се повишава границата на умора отваря възможност за промишленото им приложение. 4. Възможността чрез вакуумните технологии да се нанасят покрития от сплави с предварително зададени дебелина и свойства им дава предимство пред конвенционалните методи за получаване на тънко фолио от сплави с ЕПФ чрез пластична деформация ЛИТЕРАТУРА [1] R. V. Krishnan, L. Delaey, H. Tast, H. Warlimont, Thermoplasticity, pseudoelasticity and the memory effects associated with martensitic transformations.journal of Materials Science 9 (1974) [2] Minemura, H. Andoh, M. Nagai, R. Watanabe, S. Shimizu, I. Ikuta. Reversible colour change in sputter-deposited Cu-AI-Ni film.journal of Materials Science Letters 6 (1987) [3] S. Miyazaki and K. Nomura, Development of perfect shape memory effect in sputterdeposited Ti-Ni thin films, Proc. MEMS 94, Oiso, Japan, IEEE Catalog No. 94CH3404-1, (1994), pp [4] A. Ishida, A. Takei, M. Sato, S. Miyazaki, Stress-strain curves of sputtered thin films of Ti-Ni, Thin SoIL' Films (1996) [5] M. Kohl, D. Dittmann, E. Quandt, B. Winzek, Thin film shape memory microvalves with adjustable operation temperature, Sensors and Actuators 83_ [6] Wangyang Ni, Yang-Tse Chenga, Michael Lukitsch, Anita M. Weiner, Lenoid C. Lev, David S. Grummonb, Novel layered tribological coatings using a superelastic NiTi interlayer, W. Ni et al. / Wear 259 (05) [7] M. Frotscher, G. Eggeler, Formgedächtnislegierungen für Anwendungen in der Adaptronik, Sonderforschungsbereich SFB 459 Formgedächtnistechnik IndustrieTransfer [8] M. Kohl, Entwicklung von Mikroaktoren aus Formgedächtnislegierungen, Wissenschaftliche Berichte FZKA 6718, April 02 [9] R.H. Richman, A.S. Rao, D. Kung, Cavitation erosion of NiTi explosively welded to steel, Daedalus Associates, Inc., Mountain Kew, CA 94043, USA b Powertech Labs Inc., Surrey, BC V3W 7R7, Canada Wear (1995) [10] L.M. Yang, A.K. Tieu, D.P. Dunne, S.W. Huang, H.J. Li, D.Wexler, Z.Y. Jiang, Cavitation erosion resistance of NiTi thin films produced by Filtered Arc Deposition, Wear 267 (09) [11] Gianni Rondelli, Corrosion resistance tests on NiTi shape memory alloy, Biomaterials 17 No (1996), Elsevier Science Limited [12] B. Schultrich, Lexikon der Dünnschichttechnologie 10 Sonderausgabe der Zeitschrift. Vakuum in Forschung und Praxis 10 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim [13] K. Mukunthan, L.C. Brawn, Preparation and Properties of Fine Grain β CuAlNi Strain- mamory Alloys, Metallurgical Transactions, Vol. 19a, December За контакти: Dr.-Ing. Slavcho Topalski, Institut für Oberflächen- und Fertigungstechnik, TU Dresden, Tel.: / , е-mail: slavcho.topalski@iws.fraunhofer.de Докладът е рецензиран

6 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV ДИПЛОМА Програмният комитет на Научната конференция РУ&СУ 11 награждава с КРИСТАЛЕН ПРИЗ THE BEST PAPER ДОЧО ДОЧЕВ, ДИАНА ЦАНЕВА, МАРИАНА ИЛИЕВА автори на доклада Структура и корозионнозащитни свойства на магнетронно отложени покрития от неръждаема стомана DIPLOMA The Programme Committee of the Scientific Conference RU&SU'11 Awards the Crystal Prize "THE BEST PAPER" to DOCHO DOCHEV, DIANA TZANEVA, MARIANA ILIEVA authors of the paper Structure and corrosion protective properties of stainless steel coatings deposited by magnetron sputtering РЕКТОР RECTOR проф. д т н Христо Белоев Prof. DSc Hristo Beloev

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 49, серия 3.2 Приложение на инжектирана верига отговорности в университетска информационна система

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 49, серия 3.2 Приложение на инжектирана верига отговорности в университетска информационна система Приложение на инжектирана верига отговорности в университетска информационна система Мирослав Михайлов, Цветелин Павлов, Венцислав Йорданов Application of injected chain of responsibility pattern in university

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc

Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc Р е ц е н з и я на дисертационен труд на Кръстьо Милчев Бучков за придобиване на образователна и научна степен доктор на тема Изследване на свръхлегираното състояние в свръхпроводима система Y(Ca)BaCuO.

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКАЛЕНАТА ЗОНА НА КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ СЛЕД ОБРАБОТКА С СО2-ЛАЗЕР

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКАЛЕНАТА ЗОНА НА КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ СЛЕД ОБРАБОТКА  С СО2-ЛАЗЕР Механика ISSN 1312-3823 Транспорт брой 2, 2006 г. Комуникации статия 0068 Научно списание http://www.mtc-aj.com ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКАЛЕНАТА ЗОНА НА КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ СЛЕД ОБРАБОТКА С СО 2 - ЛАЗЕР Николай

Подробно

Retzenzia Ivana Ilievska Sept 2018

Retzenzia Ivana Ilievska Sept 2018 РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен Доктор Автор на дисертационния труд: магистър Ивана Илиевска Тема на дисертационния труд: Изследване на материали с приложение

Подробно

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов Авторска справка за приносния характера на трудовете на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов Изследванията на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов са концентрирани в следните научни направления: I. Получаване и охарактеризиране

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 1.1 Физико-механични и експлоатационни свойства на възстановителни покрития Пламен Канга

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 1.1 Физико-механични и експлоатационни свойства на възстановителни покрития Пламен Канга Физико-механични и експлоатационни свойства на възстановителни покрития Пламен Кангалов, Десислава Белева A Physicо-mechanical and operational properties of restored surfaces. During the operation of the

Подробно

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги керамични тръби с два успоредни отвора. На свободните

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 54, серия 10.1 Структурна фиксация и приложение на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембра

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 54, серия 10.1 Структурна фиксация и приложение на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембра Структурна фиксация и приложение на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембрани Милена Митева, Виолета Славова, Стойко Петров Vacuum metallization an asymmetric polyacrylonitrile membranes: Vacuum

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

ЕЛИЦА-3 ЕООД Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U

ЕЛИЦА-3 ЕООД     Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U Техническа карта Spectral PLAST 825 Spectral PLAST 775 Свързани продукти P бял арилен грунд Р3 сив акрилен грунд Р5 черен акрилен грунд Стандарт, бърз и бавен акрилен разредител Продукт за повишаване на

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ от проф. дфн. ДОРИАНА ИВАНОВА МАЛИНОВСКА, асоцииран професор в ЦЛ СЕНЕИ-БАН, на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност 4.1.Физични науки

Подробно

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин Вихровотоково изпитване БДС 7308:1977 Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термини и определения БДС 7308:1969 БДС 7334:1977 Контрол без разрушаване. Методи магнитни. Основни

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически Специалност: (код и наименование) Магистърска програма: (код и наименование) Микроелектроника и Информационни технологии

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Въведение в ускорителите на заредени частици Ангел Х. Ангелов Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика БАН СЪДЪРЖАНИЕ 1. Дефиниция за ускорител на заредени частици. 2. Източници на заредени частици.

Подробно

1

1 Пояснения: Въпросите с номерá 1 16 се отнасят за специална част 1: Съвременни материали Въпросите с номерá 17 32 се отнасят за специална част 2: Инженерна химия 1. Равновесната степен на превръщане на

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Физика на кондензираната материя към направление Нанофизика ; професионално направление 4.1.

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли Кинетика на преориентация на F центрове, при осветяване с неполяризирана F светлина Димитър Попов, Йордан Димов Reorienaion Kineics Of F Ceners In KCL:Na Obained Under Illuminaion Wih Unpolarized F Lighs:

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност 4.1 Физичесни науки, електрични,

Р Е Ц Е Н З И Я на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност 4.1 Физичесни науки, електрични, Р Е Ц Е Н З И Я на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност 4.1 Физичесни науки, 01.03.26 електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt [Read-Only] ПРОЕКТ BG51PO1--3.3.6-5 Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели I. Термосифонна слънчева система под

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели I. Термосифонна слънчева система под I. Термосифонна слънчева система под налягане с вакуумни тръби Елтерм Delux: II. Описание: Термосифонна система под налягане с вакуумни тръби тип Топлинна Тръба ( Heat Pipe). През тръбата не преминава

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 (вижте страница 2, 3, 4 VFGS 2 (вж. стр. 5, 6) Вентили за отоплителни, топлофикационни и охладителни системи Вентилите

Подробно

4

4 Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли Част Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла доц. д-р Л. Ж. Стоев, ТУ-София, lstoev@tu-sofia.bg,

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α h / R z +R z Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α Течно триене α» α фактор на хлабината, h дебелина на масления слой, R z параметър за грапавост

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции R p 0.2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) CVN ( o C/J) (mm x mm

Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции R p 0.2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) CVN ( o C/J) (mm x mm 507 614 38 +20/55-60/41 2.0 x 300 45-65 60-90 80-120 120-170 /AC/min. OCV: 55V Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции 490 640 35 +20/65-120/45

Подробно

ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ

ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРЕТИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРЕТИТЕ В нормално състояние веществата в природата имат потенциала и заряда на земната кора, който

Подробно

ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ

ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ Иван Господинов Земеделски Институт гр. Стара Загора, RELATIVE TIME FOR CONTACT WATER

Подробно

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или 16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или квадратични ефекти 1.1. Електрострикция При голяма

Подробно

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, pangelov@bfu.bg Milena Dimitorova Angelova, Burgas Free University Abstract: Many electronic

Подробно

April 23, 2013

April 23, 2013 April 23, 2013 Работа на парогенераторите при неблагоприятен водо-химичен режим Наличие на хлориди по втори контур Намаляване на проектния вакуум Наличие на множество запушени тръбички от сноповете, водещи

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 3.2 Влияние на параметрите на транспортните протоколи върху качеството на мултимедийната

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 3.2 Влияние на параметрите на транспортните протоколи върху качеството на мултимедийната Влияние на параметрите на транспортните протоколи върху качеството на мултимедийната информация предавана в реално време Дияна Кючукова Transport layer protocol influence on the quality of real time multimedia

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

RIM (reaction injection moulding) Технология Световен технически партньор на вашите технологии

RIM (reaction injection moulding) Технология Световен технически партньор на вашите технологии RIM (reaction injection moulding) Технология Световен технически партньор на вашите технологии RIM решения Бързо отговаряне на технологичното развитие е един от основните цели на Axson. За да повишим вашата

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Кадикянов Research on the Braking Performance of a Car with Piezoelectric Sensors: In this paper a facility for the

Подробно

Microsoft Word - Патенти.doc

Microsoft Word - Патенти.doc Относно Дейност 2: Защита на интелектуалната собственост Отчетен период: март април 2019 През месеците март и април 2019 година от членове на екипа на Метални пени ЕООД : Л. Дренчев и Петко Иванов (март

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образов

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образов РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор, докторант: Геновева

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 2 Числено симулиране на динамични процеси в навесен агрегат за оран при случайни въздейс

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 2 Числено симулиране на динамични процеси в навесен агрегат за оран при случайни въздейс Числено симулиране на динамични процеси в навесен агрегат за оран при случайни въздействия Стоян Стоянов, Светлин Стоянов Numerical simulation of dynamical processes on a three-point suspension arable

Подробно