2020 г. Работна програма

Размер: px
Започни от страница:

Download "2020 г. Работна програма"

Препис

1 BG 2020 г. Работна програма

2 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Тел За запитвания: eca.europa.eu/bg/pages/contactform.aspx Уебсайт: eca.europa.eu Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет ( Европейски съюз, 2019 г. За всяко използване или възпроизвеждане на снимките или на другите материали, чиито авторски права не са притежание на Европейския съюз, трябва да бъде поискано разрешение пряко от притежателите на авторските права.

3 1 Предговор През 2020 г., с ново ръководство в повечето институции на ЕС (Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия и Европейската централна банка) и след изборите за Европейски парламент, ЕС се намира на важен кръстопът и трябва да използва тази нова енергия, за да постигне резултати. Ролята на ЕСП като независим външен одитор на Европейския съюз (ЕС) изисква тя да проверява дали ЕС и неговите държави членки постигат резултити от дейностите си и дали средствата на ЕС се събират и изразходват в съответствие с приложимите правила и разпоредби, както и дали се отчитат правилно. Въпреки че общият годишен бюджет на ЕС от 140 млрд. евро може да изглежда голям, от бюджетна гледна точка той е доста малък и съставлява едва около 1 % от общия брутен национален доход на всички държави членки на ЕС, общият размер на чиито държавни разходи е 50 пъти по-голям. Ето защо е още по-важно бюджетът на ЕС да се изразходва ефективно, което налага нашата работа да се насочва все повече върху оценката на това дали политиките и програмите на ЕС постигат своите цели и добавят стойност. Работната програма на Сметната палата за 2020 г., последната работна програма, изготвена съгласно настоящата ѝ стратегия, обхваща широк кръг от въпроси, които отразяват

4 2 предизвикателствата, пред които понастоящем е изправен ЕС. Тя е насочена към основните въпроси на устойчивото използване на природните ресурси, растежа и приобщаването, миграцията, сигурността и глобалното развитие, единния пазар, както и към осигуряването на управленска отговoрност и ефективност на равнище ЕС. Ще продължим да проверяваме всички тези области, за да установим дали ЕС изпълнява обещанията си. Подбрали сме нашите одитни задачи въз основа на оценка на основните рискове при разходването на средства от ЕС и изпълнението на политиките, като същевременно взехме предвид и направени предложения. Тази година за първи път Сметната палата определи някои тематични ни области, които да насочват одитната ѝ дейност, като науката и технологиите, икономическата конкурентоспособност, фискалната устойчивост и еврозоната, цифровизацията и електронното управление, заплахите за сигурността, принципите на правовата държава и демократичните ценности, миграционния натиск, изменението на климата и социалните и икономическите дисбаланси в европейските общества. Одиторите ще разгледат също системата на Комисията за предоставяне на увереност в областта на сближаването за програмния период г. Темата за устойчивото развитие заема но място в политическия дневен ред на ЕС и неговите държави членки, затова и одиторите я поставиха в центъра на своята работа при одитните задачи и проверки, които стартират през 2020 г. Те ще обърнат внимание по-специално на действията, предприети от ЕС съвместно с държавите членки за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР). Като цяло на всички, с изключение на три, от 17-те ЦУР съответства поне една от тези нови задачи за работната програма за 2020 г. И накрая, ще продължим да полагаме всички усилия, за да ограничим административната тежест от нашата одитна дейност спрямо одитираните обекти. По-долу е представен подробен списък на специалните доклади и аналитичните прегледи, които възнамеряваме да публикуваме през 2020 г. Убедени сме, че широката гама от теми в работната програма на ЕСП за 2020 г. ще ни позволи да продължим да предоставяме на гражданите на ЕС, на институционалните заинтересовани страни и на нашите партньори както на равнище ЕС, така и на равнище държави членки независими и обективни доклади по ключови въпроси за бъдещето на ЕС, които открояват както добрите постижения, така и съществуващите слабости. Klaus-Heiner Lehne Председател

5 3 Приоритетни области, определени в стратегията на Сметната палата за периода г. Устойчиво използване на природните ресурси и действия, свързани с климата Инвестиции за сближаване, Категория Висок Приоритет Висок Заглавие на задачата Пестициди Отпадъци от пластмаса Ядрена безопасност Екопроектиране и енергийно етикиране Биологично разнообразие в земеделските земи Опрашващи насекоми Нови технологии за наблюдение в селското стопанство Производство на мляко и млечни продукти Морска среда Схема за търговия с емисии за периода след 2020 г. Пътища, свързващи европейските региони Цел на задачата Определяне на приноса на ЕС за намаляване на рисковете, свързани с употребата на пестициди. Определяне на пропуските, пречките, плюсовете и минусите в резултат на приложения от ЕС подход към отпадъците от пластмаса, по-специално опаковките от пластмаса. Проверка на ефективността на прилагането от страна на Комисията на рамката на ЕС за ядрена безопасност. Изготвяне на оценка на ефективността на действията на ЕС във връзка с екопроектирането и енергийното етикиране за постигане на целите на ЕС в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда. Оценка на приноса на селското стопанство за опазване и подобряване на биологичното разнообразие до 2020 г. Преглед на ефективността на действията на Комисията във връзка с ограничаването на измирането на опрашителите. Идентифициране на добри практики и предизвикателства, които възпрепятстват по-бързото и по-широкообхватно внедряване на нови технологии за получаване на изображения за целите на мониторинга на ОСП от страна на държавите членки и Комисията. Анализ на управлението на мерките, предприети от Комисията в отговор на намаляващите цени, и ефективността на постигането на нейните цели. Преглед на действията на ЕС за ефективна защита на морската среда от замърсяване и прекомерен улов, например чрез създаването на подходящи защитени морски райони. Изготвяне на оценка на безвъзмездното разпределение на квоти за емисии по СТЕ (Схемата за търговия с емисии). Оценка на действията на Комисията за осигуряване на съответствие на пътните стратегии на държавите членки и финансирането от ЕС с ите на ЕС, с цел да се постигне

6 4 Приоритетни области, определени в стратегията на Сметната палата за периода г. растеж и приобщаване Категория Приоритет Заглавие на задачата Инвестиции на ЕС в областта на културата Цифровизация на промишлеността в ЕС Разходи за изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода г. Водещи инициативи в областта на транспорта Задръствания в градовете Детска бедност Приключване на финансовите инструменти за периода г. Цел на задачата своевременно завършване на основната мрежа на TEN-T и да се подобри свързаността за гражданите. Изготвяне на оценка на ефективността, устойчивостта и взаимното допълване на финансирането от ЕС в областта на културата. Анализ на ефективността на подкрепата от ЕС за националните стратегии за цифровизиране на промишлеността и за центровете за цифрови иновации, предоставена с цел да се стимулират иновациите в областта на цифровите технологии. Изготвяне на оценка за наличието и надеждността на информацията относно разходите по изпълнението на политиката на сближаване и използването на тази информация от Комисията и от държавите членки. Извършване на анализ на начина, по който Комисията управлява дългосрочното планиране и разходната ефективност на големите инвестиции в транспортната инфраструктура. Анализ на съществуващите политики за устойчив градски транспорт, пречките, които могат да възпрепятстват тяхното изпълнение, както и начините, по които Комисията може да предприема действия за тяхното смекчаване. Оценка на ефективността на мерките, предприети от Комисията и държавите членки за борба с детската бедност. Изготвяне на анализ на това дали държавите членки и Комисията са направили адекватна оценка на допустимостта на разходите, декларирани от финансовите инструменти по ЕФРР и ЕСФ при приключването за програмния период г.

7 5 Приоритетни области, определени в стратегията на Сметната палата за периода г. Предизвикателства в областта на миграцията, сигурността и глобалното устойчиво развитие Функциониращ Единен пазар и устойчив Паричен съюз Категория Висок Приоритет Висок Приоритет Заглавие на задачата Трансгранични програми Образование при извънредни обстоятелства Кения Дезинформация Европейска агенция за гранична и брегова охрана Принципи на правовата държава в Украйна Държавна помощ от ЕС за банковия сектор Обмен на данъчна информация Обзорен доклад относно предотвратяването на финансови кризи Политика на ЕС в областта на конкуренцията Цел на задачата Изготвяне на оценка на ефективността на подкрепата на ЕС за програмите за трансгранично сътрудничество и специфичните предизвикателства при изпълнението за периода г. Изготвяне на оценка на ефективността на действията на ЕС за подкрепа на образованието при извънредни хуманитарни ситуации и продължителни кризи, с цел да се осигури достъп на децата до безопасно, приобщаващо и качествено образование. Изготвяне на оценка на подкрепата на ЕС за Кения и дали тя е добре координирана и всеобхватна в един контекст, в който участват няколко други големи донори. Изготвяне на оценка на ефективността на мерките за устойчивост с цел укрепване на киберсигурността в ЕС. Оценка на това дали Фронтекс Европейската агенция за гранична и брегова охрана е ръководила изпълнението на новия си мандат добре: дали е успяла да удвои персонала си и да разработи и приложи процедурите за закупуване на собствено оборудване. Анализ на уместността и изготвяне на оценка на ефективността на действията на ЕС за справяне с първопричините за корупцията в Украйна. Изготвяне на оценка на ефикасността и ефективността на прилагането от страна на ГД Конкуренция на правилата на ЕС за държавна помощ и фондовете за подпомагане. Изготвяне на оценка на ефективността на създадената от Комисията система за автоматичен обмен на данъчна информация. Изграждане на широка представа за действията на ЕС за повишаване на устойчивостта при бъдещи финансови кризи. Оценка на изпълнението на политиката на ЕС за конкуренцията в областта на сливанията, картелите и антитръстовете.

8 6 Приоритетни области, определени в стратегията на Сметната палата за периода г. Отговорно и ефикасно финансиране и управление на ЕС Категория Висок Заглавие на задачата Резултати от дейността на агенциите Инструменти за търговска защита Единен механизъм за преструктуриране Съюз на капиталовите пазари Космически активи на Европа Надзор след приключване на програмата По-добро регулиране Стратегическа програма за сътрудничество между ЕС и Азия Цел на задачата Проверка на ефективността на системите за управление на изпълнението в агенциите на ЕС. Оценка на прилагането от Европейската комисия на инструментите за търговска защита. Изготвяне на оценка на това дали Единният съвет за преструктуриране е осигурил, въз основа на подходящи ръководства, процедури и насоки, въвеждането на подробни планове за преструктуриране и правилното определяне на МИПЗ. Изготвяне на оценка на целта на Комисията да осигури по-лесен достъп на МСП до частно финансиране, като се направи преглед на разработването и изпълнението на конкретнитедействия, предприети в рамките на стратегията за съюз на капиталовите пазари. Оценка на ефективността на действията на Комисията за насърчаване на използването на услугите, предоставяни от основната космическа програма на ЕС, проектите Коперник и Галилео през първите години от тяхното използване. Оценка на ефективността на действията на Комисията във връзка с надзора върху държавите членки, които са получили макрофинансова помощ, след приключване на програмата. Проверка на действащата в момента рамка на Комисията По-добро регулиране и открояване на основните поуки по отношение на основните инструменти и процедури: оценка на въздействието, консултации със заинтересованите страни, мониторинг на прилагането на правото на ЕС, последващ преглед и оценка. Анализ на действията на ЕС в отговор на инициативата на Китай Един пояс, един път, поспециално стратегията за свързване на ЕС и Азия. Предвижда се прегледът да бъде последван от одит относно изпълнението на стратегията.

9 7 Приоритетни области, определени в стратегията на Сметната палата за периода г. Категория Заглавие на задачата Цел на задачата Финансиране на устойчиви инвестиции Изготвяне на оценка на ефективността на действията на ЕС за насърчаване и регулиране на финансирането за устойчиво развитие. Докладване относно законосъобразността и редовността в областта на сближаването Оценка на целесъобразността на дейността на Комисията и на надеждността на нейните доклади относно законосъобразността и редовността на разходването на средства в областта на сближаването в годишните отчети за дейността и годишния доклад за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС. Приоритет Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) Управление на риска в дейността на митниците с цел защита на финансовите интереси на ЕС Финансови вноски от трети държави Оценка на това дали концепцията за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и въведените системи за управление и мониторинг допринасят за ефективността на инициативата. Оценка на целесъобразността на рамката на Комисията за общи критерии и стандарти за финансов риск и на готовността държавите членки да прилагат тази рамка, за да постигнат хармонизация при избора на митнически проверки. Преглед на вноските от трети държави в бюджета на ЕС с цел финансиране на европейските политики.

10 8 Кои сме ние Нашата мисия е да допринасяме за подобряване на финансовото управление на ЕС, да насърчаваме усилията за повишаване на отговорността и прозрачността и да действаме като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза. Ние предупреждаваме за евентуални рискове, предоставяме одиторска увереност и открояваме недостатъците и успехите. Освен това ЕСП предлага насоки за лицата, отговорни за изготвянето на европейските политики, и за законодателите, относно това как да подобрят политиките и програмите на ЕС. Сметната палата е външният одитор на ЕС. Създадена през 1977 г., Европейската сметна палата е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург, а служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС. Колегиалният орган на Европейската сметна палата включва по един член от всяка държава членка на ЕС. Одитните доклади и становища на ЕСП са основен елемент от веригата на управленска отговорност на ЕС. Чрез тях се търси отговорност от органите, натоварени с изпълнението на политиките и програмите на ЕС: Комисията, други институции и органи на ЕС и администрациите в държавите членки. И накрая, чрез дейността си искаме да помогнем на гражданите на ЕС да придобият по-добра представа за това как ЕС и неговите държави членки отговарят на проблемите на настоящето и бъдещето.

11 9 Публикации на есп ЕСП изготвя: годишни доклади относно бюджета на ЕС и Европейските фондове за развитие, в които се включва декларация за достоверност; специфични годишни доклади, които представят становища след извършени от ЕСП финансови одити на различните агенции и органи на ЕС; годишен доклад по аспекти на изпълнението; специални доклади по избрани одитни теми, които се публикуват през цялата година, главно след извършване на съответни одити на изпълнението; прегледи, например обзорни доклади, информационно-аналитични документи и бързи прегледи на конкретни случаи; становища, които се използват от Европейския парламент и Европейския съвет при одобряването на нормативни актове и други решения на ЕС.

12 За контакт с представители на ЕС Лично В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове Europe Direct. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта По телефона или по електронна поща Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба: чрез безплатния телефонен номер (някои оператори може да таксуват обаждането), или стационарен телефонен номер , или по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес За да намерите информация за ЕС Онлайн Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес Публикации на ЕС Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. Право на ЕС и документи по темата За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес Свободно достъпни данни от ЕС Порталът на ЕС за свободно достъпни данни ( предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.

13 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG eca.europa.eu

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

BG Реч Люксембург, 10 октомври 2019 г. Реч на г-н Клаус-Хайнер Лене председател на Европейската сметна палата Представяне на Годишния доклад на Европе

BG Реч Люксембург, 10 октомври 2019 г. Реч на г-н Клаус-Хайнер Лене председател на Европейската сметна палата Представяне на Годишния доклад на Европе BG Реч Люксембург, 10 октомври 2019 г. Реч на г-н Клаус-Хайнер Лене председател на Европейската сметна палата Представяне на Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2018 г. пред Съвета по икономически

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните пставители/съвета Позиция на Съвета

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните представители/съвета относно проекта

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно