УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Недка Момчева Иванова Университет за национално и световно стопанство Научна специалност: Аграрикономика Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Аграрна икономика в УНСС. Автор на дисертационния труд: д-р Вургун Елхан Оглу Сулейманов Преподавател по световна икономика, Държавен икономически университет Баку Тема на дисертационния труд: Външна търговия и конкурентоспособност на аграрния износ на Азербайджан Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 1261/ година на Ректора на УНСС. 1. Информация за дисертанта Дисертантът е представил за обсъждане дисертационния си труд в катедра Икономика на природните ресурси на УНСС съгласно чл.39 от ППЗРАСРБ. Разкриването на процедурата по защита на дисертационния труд е извършено на основание на решение на КС 12/ година. Д-р Вургун Елхан Оглу Сулейманов е роден на 15 юли 1982 г. в Баку. През 2003 г. завършва бакалавърска степен, а през 2005 получава степента магистър по специалност Международни икономически отношения в Държавния Икономически 1

2 Университет в Република Азербайджан. През 2009 г. придобива степента доктор по икономика в Института за икономически реформи към Министерството на икономическото развитие на Република Азербайджан.От 2011 г. е преподавател в катедра Световна икономика на Държавния икономически университет в Баку. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Представеният за рецензия дисертационен труд на Вургун Елхан Оглу Сулейманов е в обем от 273 страници, включително, литература (197 заглавия) и приложения. В структурно отношение той се състои от увод, пет глави и заключение. Структурата на изследването е логически последователна, обвързана и балансирана, което придава на изследването завършен вид. Дисертационният труд е посветен на актуалната тема за конкурентоспособността на аграрния износ на Република Азербайджан, на която се обръща все по-голямо внимание поради постепенната либерализация на международната търговия, промените в аграрната политика, насочени към използването на мерки по-слабо нарушаващи системата на пазара на земеделски и хранителни продукти и свързаните с това промени в цените и сравнителните предимства на производителите от различните страни. Целта на дисертационния труд да се оцени конкурентоспособността на аграрния износ на Република Азербайджан и да се формулират политики за насърчаване на търговията и повишаване на конкурентоспособността на аграрния износ отговаря на темата на дисертационния труд. Поставените задачи са логични и тяхното последователно изпълнение обезпечава постигането на целта. Изследователската теза и работните хипотези са добре формулирани. В представения за рецензия дисертационен труд авторът показва, че не само познава добре световната литература по проблемите на външната търговия и конкурентоспособността, но и конкретните изследвания свързани с аграрния износ, както в Азербайджан, така и в Русия и България. На тази основа той прави извода, че проблемите на конкурентоспособността на производството и аграрния износ в Азербайджан са недостатъчно изследвани, което придава още по-голяма стойност на направеното изследване. 2

3 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Направеният задълбочен преглед на теорията свързана с външната търговия и конкурентоспособността и на практическите разработки свързани с тях позволява на автора да разработи конкретен методически подход за изследване на конкурентоспособността на аграрния износ на Азербайджан. В разработената методология и методика на изследването авторът умело и логически последователно съчетава количествените методи за анализ ( на динамиката на производството и аграрния износ, сравнителния анализ, подходът на Баласа за относителните предимства, клъстерния подход на Портър и др.) с методите на дескриптивния анализ (SWOT анализ). Разработената система от показатели за конкретното изследване в методически аспект е пълна, съобразена с наличната информация в страната и позволява на автора в най-голяма степен да постигне целта на изследването. Поставените задачи са реализирани в докторския труд в логическа последователност, в пълен обем и детайлизация. Това е позволило на автора да направи обосновани изводи и препоръки за развитието на земеделието в Азербайджан, за определяне на основните експортно ориентирани производства и тяхната конкурентоспособност, за подобряване на провежданата аграрна политика и в частност на външнотърговската политика, и за разработването на насоки за подобряване на конкурентоспособността на тези производства, отрасъл земеделие и аграрния износ. Това ми дава основание да заключа, че поставените задачи в докторския труд на Вургун Елхан Оглу Сулейманов са успешно изпълнени. Основните научни и научно-приложни резултати на предложеното изследване могат да се групират в две основни групи: 1. Резултати свързани с оценката на състоянието на конкурентоспособността на аграрното производство и търговия; 2. Резултати свързани с формулирането на насоки за подобряване на конкурентоспособността на аграрното производство и износ. Анализът на динамиката на аграрния износ и внос позволяват на автора да направи заключението, че през анализирания период ( г.) се наблюдава 3

4 значително преструктуриране както на аграрния износ, така и на вноса и влошаване на външнотърговския баланс. Авторът посочва, че аграрният износ през периода се увеличава, но преструктурирането на експорта в полза на мазнини и масла от растителен и животински произход е за сметка на делът на износа на продукти от растителен произход и най-вече на плодове и зеленчуци. Известно увеличение се отчита и на дела на преработените продукти, но това увеличение е относително малко и за сметка на една основна позиция захар и захарни изделия. На тази основа се прави извода, че преструктурирането е в полза на малък брой продукти, което прави износа силно зависим от производството на тези продукти. Детайлният анализ на измененията по стокови групи и ранкирането на позициите по отношение на вноса и износа позволяват на автора да определи основните при внос и износ стокови позиции, които имат определящо значение за аграрната търговия на Азербайджан. Анализът на динамиката на експортните и импортните цени и оценката на условията на външна търговия, позволяват на автора да направи заключение, че увеличеният внос се дължи предимно на увеличението на импортните цени, което се отразява неблагоприятно както на потребителите и води до свиване на потреблението, така и на развитието на преработващата промишленост и водят до влошаване на условията на търговия по отношение на аграрните продукти. Оценена е конкурентоспособността на износа по стокови групи на основата на възвръщаемостта от износа, пазарният дял и сравнителните предимства установени на основата на индексите на Баласа, като са определени и стоковите групи с най-големи възможности за подобряване на конкурентоспособността, а именно плодове и зеленчуци, кафе, чай и подправки, захар и захарни изделия, мазнини и масла от растителен и животински произход. Не са открити сравнителни и конкурентни предимства при живи животни и продукти от животински произход. На тази основа е направен извод, че конкурентоспособността на аграрния износ е ниска.. В дисертационният труд са изясняват и причините за наблюдаваните промени и ниската конкурентоспособност, като за целта е анализиран външнотърговския режим на страната по отношение на земеделските и хранителни продукти, оценката на пазарната конюнктура на основата на SWOT анализ и динамиката в развитието на земеделието. Основни резултати от изследването са направените от автора изводи, че 4

5 външнотърговският режим е относително стабилен, с ниско равнище на митата и нулеви ставки за основни продукти осигуряващи населението с продоволствени продукти на по-ниски цени, и както и на суровини за земеделието и преработващата промишленост. Изведени са проблемите в развитието на производството за основни за Азербайджан култури и групи култури (зърно, памук, тютюн, захарно цвекло, слънчоглед, зеленчуци, картофи,овощарство, лозарство и животновъдство). Изводите са направени на основата на анализа на състоянието на съответните производства, анализа на развитието на пазара (на основата на равнището и динамиката на пазарните цени), развитието на пазара на суровините и материалите използвани в производството себестойността на продукцията, влиянието на аграрната политика върху производството и потребителите. Разкрити са основните проблеми, като сред найзначимите са посочени дребното земеделско производство, екстензивното развитие на отрасъла, ниската производителност на труда, остарялата материално-техническа база, незначителния обем на инвестициите дори при експортно-ориентираните производства и др. Установената ниска конкурентоспособност е обвързана с установените проблеми в развитието на земеделието. Към втората група резултати, свързани с формулирането на насоки за подобряване на конкурентоспособността на аграрното производство и износ могат да се посочат насоките за подобряване на външнотърговския стокообмен със земеделски продукти ( стр ), предложенията свързани с технологичното и сортово преструктуриране на експортно ориентираните производства, оптимизиране на експортната структура, по-гъвкавото използване на инструментите на външнотърговската и аграрната политика за стимулиране на износа, разработените модели на политика за постигане на продоволствена обезпеченост и активизиране на износа, формулираните политики за ускорено развитие на земеделието, предложените механизми за насърчаване на аграрния износ и др. Казаното до тук ми дава основание да направя извода, че поставената в дисертационния труд на Вургун Елхан Оглу Сулейманов основна цел е успешно постигната. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 5

6 Като цяло приемам приносите посочени от кандидата за доктор на науките. Като най-значими определям следните приноси: 1. Направената литературна справка потвърждава твърдението на автора, че това е първото комплексно и задълбочено изследване на развитието на земеделието и аграрния износ и тяхната конкурентоспособност в Република Азербайджан. 2. Разработеният теоретичен модел на клъстер и практически разработената схема на клъстер Плодове за постигане на устойчиви конкурентни предимства е основен принос на автора, който при практическа реализация ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността на аграрния износ. Приемам и приносите с практическа насоченост посочени от автора и свързани с: Разкриването на положителните и отрицателни страни на преструктурирането на аграрния износ, установяването на причините за това, както и направените препоръки, които могат да послужат за разработването на външнотърговска политика стимулираща аграрния износ; Определянето на основните стокови групи при които се наблюдава повишаване на конкурентоспособността, променлива конкурентоспособност и губещите конкурентоспособност на основата на система от показатели, разработена за конкретното изследване. Изводите от него имат съществено практическо значение при разработването на програми за развитието на отрасъл земеделие, както и при вземането на решение за аграрна политика, която да доведе до увеличаване на аграрния износ и подобряване на неговата конкурентоспособност. Обвързването на проблема с конкурентоспособността на аграрния износ с развитието на земеделието и разкриването на проблемите за отделните производства е съществен научно приложен принос на автора. Тук бих искала да допълня и обхвата на това изследване. Въпреки, че това не е посочено в изследването по мои данни изследването обхваща продукти осигуряващи над 90% от брутната продукция в отрасъл земеделие, което го прави изключително пълно и всеобхватно и с основание направените изводи и препоръки за 6

7 повишаване на конкурентоспособността на производството и износа са валидни за отрасъла като цяло. Принос с практическо значение са и разработените препоръки за аграрна политика за насърчаване на износа и по-конкретно предложените мерки за стимулиране на износа и подобряване на експортните позиции на Азербайджан по отношение на аграрния износ. Към посочените от автора приноси бих искала да добавя и разработения методически подход и конкретната методика на изследването, включително разработената система от показатели, които в значителна степен предопределят както добрата структура на изследването, така и за неговата пълнота и постигането на поставената цел. Оценката на сравнителните предимства на Азербайджан чрез използването на индексите на Баласа за основните експортни стокови групи е съществен принос на автора и допринася за задълбочаването на анализа на конкурентоспособността на аграрния износ на страната. 5. Оценка на публикациите по дисертацията Справката за публикациите свързани с дисертационния труд и приложените материали показват, че авторът има 1 публикация в научно списание и една монография издадени на български език. В справката не са посочени публикации в Азербайджан. И двете посочени публикации са пряко свързани дисертационния труд, като научната статия отразява логически завършена част от него, свързана с динамиката на външната търговия на Азербайджан и основните проблеми пред нея, а издадената монография е изцяло свързана с дисертационния труд. От автобиографията и списъка на научните публикации на Вургун Елхан Оглу Сулейманов се вижда, че той-има още 11 публикации в Азербайзжан, Русия и България пряко или косвено свързани с темата на дисертационния труд, но материали за тях не са представени. Като се отчетат посочените и непосочените в Справката за публикациите заглавия и списанията, в които те са публикувани считам, че получените резултати от автора са добре представени в научното пространство. Доколкото публикациите са от 7

8 2012 и 2013 г. на този етап е трудно да се даде оценка за тяхната цитируемост и отзвук от научната общност. 6. Оценка на автореферата Автореферата отразява пълно и коректно структурата и съдържанието на дисертационния труд. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Към дисертацията нямам сериозни критични бележки, само редакционни такива, но те биха могли да се отдадат на превода. Към кандидата за доктор на науките имам следните въпроси. 1. Провежданата външнотърговска политика по отношение на вноса е относително либерална, прилаганите мита са на ниско равнище предимно в защита на потребителите и преработката. Доколкото това не е в полза на производителите бих искала да попитам коя е причината за това? Счита ли авторът, че прилагането на по-сериозни рестрикции по отношение на вноса ще се отрази положително върху развитието на отрасъла и от там върху конкурентоспособността и това за всички продукти и групи ли ще се отнася или за част от тях и кои? 2. Доколко положителното развитие на експорта през последните години може да се обясни с повишаването на конкурентоспособността и тя ли е основната причина за положителното развитие на земеделието през пози период? Имам и една препоръка към автора на дисертационния труд, а именно да направи резултатите от това изследване известни на европейската и международна научна общност, което ще запълни една празнота в изследванията засягащи развитието на земеделието и аграрната търговия не само в Азербайджан и в целия район. 8. Заключение Считам, че в представеният дисертационен труд на д-р Вургун Елхан Оглу Сулейманов има положителни качества и приносни моменти с научен и научно- 8

9 приложен характер и отговаря на изискванията за присъждане на научната степен доктор на науките по научната специалност аграрна икономика. Това ми дава основание да предложа на уважаемото жури да гласува за присъждането на научната степен доктор на науките по специалност аграрна икономика на д-р Вургун Елхан Оглу Сулейманов / София Подпис: 9

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva СТАНОВИЩE от проф. д-р. Алмагул Шaймуратовна Нургалиева, зам.ректор по учебна работа, Академия Кокше член на научно жури, назначено със заповед 2329/11.06.2013г. на Ректора на ВСУ за дисертационния труд

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Тилчо Колев Иванов; АМВР, Катедра Управление на безопасността ; Научна с

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Тилчо Колев Иванов; АМВР, Катедра Управление на безопасността ; Научна с УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Тилчо Колев Иванов; АМВР, Катедра Управление на безопасността ; Научна специалност: Икономика и управление. Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по 05.02.18

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно