Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О бл астна дирекция Земеделие - Вел и ко Търнов о З А П О В Е Д ПО / г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка с доклад на комисията, назначена с моя Заповед РД-07-8/ г. ОДОБРЯВАМ: I. Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. N4 / г. в ОСЗ Свищов на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. ГОРНА, общ. Свищов, разпределени мeжду ползвателите, както следва: 1. ВИКТОРИЯ 1000 ЕООД, ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 1, 22, 24, 46, 48, 50, 92, 94, 98, 113, с обща площ дка. 2. "ГЕОЕН АГРО" ЕООД", ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 2, 5, 26, 33, 37, 47, 49, 55, 59, 68, 70, 74, 76, 78, 83, 100, 116, 121, с обща площ дка. 3. МАРИЯ НИКОВА ИЛИЕВА, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 3, 12, 18, 40, 60, 62, 90, 93, 104, с обща площ дка. 4. "ЛАТО" ООД", ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 4, 15, 19, 38, 66, 82, 86, с обща площ дка. 5. ВАРДМЕКС ЕООД, ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 6, 17, 58, с обща площ дка. 6. ИСКЪР ПЕТРОВ ИСКЪРОВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 7, 56, 115, с обща площ дка. 7., ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 8, 9, 10, 13, 14, 20, 28, 29, 31, 34, 36, 39, 41, 52, 61, 64, 65, 67, 71, 72, 73, 77, 79, 80, 81, 88, 91, 114, 117, с обща площ дка. 8. ДИМИТЪР БЛАЖЕВ СЕМОВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 11, 27, 35, 99, 103, с обща площ дка. 9. ЛЮБЕН ТОДОРОВ ПЕТРОВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 16, 21, 25, 69, 75, 89, 107, с обща площ дка. 10. ТЕОДОР МАРИНОВ КОЛЕВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 23, 97, с обща площ дка. 11. СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ АД, ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 30, 42, 57, с обща площ дка. 12. "ППОК"ЗЕМЯ-93", ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 32, с обща площ дка. 13. КОМИТА - АГРО ЕООД, ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 43, 87, 112, 119, с обща площ дка. 1

2 14. ЕРАТО АГРО ООД, ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 44, с обща площ дка. 15. ЕТ ЕРАТО - СВЕТЛА НИКОЛОВА, ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 45, 54, 63, с обща площ дка. 16. ТОДОР ГРИГОРОВ ПАЧЕВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 51, 102, 118, с обща площ дка. 17. СД"МАРИНО КОЛЕВИ И СИЕ", ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 53, 95, с обща площ дка. 18. РАНК БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 84, с обща площ дка. 19. ЕТ АГРО-СВЕТЛОЗАР ДИЧЕВСКИ, ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 85, с обща площ дка. 20. ЕТ БОЖИДАР АЛТЪНОВ, ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 96, 122, с обща площ дка. 21. ЕТ МИЛЧО КИРОВ, ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 101, 106, 109, с обща площ дка. 22. АНДРЕЙ АТАНАСОВ ИЛИЕВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 105, 110, с обща площ дка. 23. ДИМИТЪР СЛАВЕВ ДИМИТРОВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 111, с обща площ дка. 24. "КОЛЕВ 0505" ЕООД", ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 120, с обща площ дка. 25. АГРО БУЛ ИНВЕСТ ООД, ЕИК с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 123, с обща площ дка. ІІ. Имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите за ползване: Ползвател на имот по КK Площ на имота Ползвана площ Дължимо рентно плащане /лева/ "ГЕОЕН АГРО" ЕООД" "ГЕОЕН АГРО" ЕООД" "ГЕОЕН АГРО" ЕООД" "ГЕОЕН АГРО" ЕООД" "ГЕОЕН АГРО" ЕООД" "ГЕОЕН АГРО" ЕООД"

3 "ГЕОЕН АГРО" ЕООД" "ГЕОЕН АГРО" ЕООД" "ГЕОЕН АГРО" ЕООД" "ГЕОЕН АГРО" ЕООД" "ГЕОЕН АГРО" ЕООД" "ЛАТО" ООД" "ППОК"ЗЕМЯ-93" КОМИТА - АГРО ЕООД КОМИТА - АГРО ЕООД

4

5

6 Средното рентно плащане за отглеждане на едногодишни полски култури в размер на 43 лв/дка за землището на с. ГОРНА, община Свищов е определено съгласно 2е от ЗСПЗЗ с протокол от г. на комисията, назначена с моя Заповед РД-14-02/ г. ІІІ. Ползвателите на имотите по т. ІІ. да внесат по банкова сметка на ОД Земеделие - Велико Търново в срок до 3 месеца от публикуване на настоящата заповед, следните суми: ПОЛЗВАТЕЛ на площи по чл.37в,ал.2 три имена/наименование на юр. лице Площ дка орна земя Площ дка затревени Лева за внасяне ЛАТО ООД 0,032 0,000 1,38 «КОМИТА-АГРО» ЕООД 0,225 0,000 9,68 «ГЕОН АГРО» ЕООД 9,244 0, ,49 ППОК «НАПРЕДЪК» 70,426 0, ,32 ППОК «ЗЕМЯ-93» 2,163 0,000 93,01 Банкова сметка на ОД Земеделие Велико Търново: ОББ Велико Търново IBAN: BG 02 UBBS ; BIC код : UB BS BG SF Основание: наем за землище... по заповед 6

7 ІV. Имоти от ДПФ и ОПФ, попадащи в масиви за ползване, са както следва: Ползвател СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ АД на имот по КK Площ на имота Ползвана площ Собственик ОБЩИНА СВИЩОВ Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметство с. ГОРНА и на Общинска служба по земеделие Свищов, да се публикува на интернет страницата на Община Свищов и на ОД Земеделие - Велико Търново. Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от обявяването й, пред Районен съд - Свищов по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й. Заповедта се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра. ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА П ДИРЕКТОР ОДЗ Велико Търново 7